השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

+ דרושה עובדת משק רצינית המלצות, פעם בשבועיים ברובע ט"ו 052-8905796 נקיה ומסודרת, מעוניינת לעבוד כעוזרת בית, אפשרי גם אחה"צ, לעבודה קבועה 053-3824825

קומות 4 דרושה מנקה מדרגות לבניין אמירה 054-3224224 תכולת דירות + מזגנים + מפנה עיזבונות 054-4821587

אתי קוסמטיקה פדיקור רפואי עד לביתך טיפול בציפורן חודרנית סכרתיים * פטרת * יבלות * 050-9890067 הכרויות בית, + , מסודר 1.83 גבוה 68 גרוש בן מחפש בת זוג רצינית למטרת נישואים 050-7427900 תרומות LCD 32" מעוניינת למסור טלוויזיה 058-5919171 בתרומה HISENS לא בשבת למשפחה דרושה ארון וטלוויזיה 053-3987325 ארגז + מעוניינת לתרום מיטה זוגית 052-3604926 מצעים שונות ספריה לח. ילדים/נוער, שולחן, כוורת, קלפות, שמור מאוד, צבע קרם 054-3553233 מ' צבע אבן, 3.20 סלון אורך שנתיים בשימוש שמור, בהזדמנות 054-3553233 800 " כסאות מעור הפוך "ראלף לורן 4 ש"ח כחדש, מסך מחשב "סמסונג" ש"ח 400 כחדש HDMI "2 7 055-9627007 ש"ח, 300 מכונת בשר "קנווד", חדשה ש"ח 100 בלנדר תינוקות באריזה 055-9627007 250 מעמד + "42 " טלוויזיה "טושיבה כסאות מאלומיניום 5 + ש"ח, שולחן עגול 055-9627007 ש"ח 600 חדש מדיח כלים "סאוטר" במצב מעולה רק לא בשבת 058-5919171 ש"ח 700 מכונת תפירה תעשייתית במצב חוטים (דרוש תיקון בחשמל) 4 טוב 054-4391341 בצבע לבן, דלתות זכוכית LG מקרר 052-2592045 במצב מעולה מזרונים "פולירון" 2 + מיטה יהודית במצב מצוין, במחיר מציאה 054-4855722 תכולת דירות + מזגנים + מפנה עיזבונות 054-4821587 עבודה מעוניין בכל עבודות השיפוצים מא' לא משלמים 100% עד' ת' אם לא 050-2128588 תיכון + ש.פ. במתמטיקה ופיזיקה ליסודי 052-3905125

עורכי דין גלילי-דגן משרד עורכי דין ונוטוריון Galili & Dagan law office & notary d g 77154 , אשדוד 5517 , ת.ד. 49 רח' רוגוזין Tel . 08-8551555 טל. Fax . 08-8678555 פקס. e - mail : galilidagan @ walla . com שנים - 25 - ניסיון מעל

הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 עפ"י הוראות סעיף הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 עפ"י הוראות סעיף הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף המבקש: יאיר ביטון, גלעד מעוז, אברהם 20231322 בקשה מס': 106 תיק בנין: 27/102/03/3 הקלה מתכ' מפורטת מס ' אשדוד. מהות הבקשה: הריסת בית קיים אחד בן קומה אחת במגרש דו משפחתי 3/9 שר שלום לוי מעונו : הדולפין . הקלה כמותית לתוספת 1 פיתוח שטח של מגרש. מהות ההקלה: + קומת מרתף + קומות 2 בתים בני 2 ובנייה של . הקלה לניוד שטחים עיקריים הלא מנוצלים מקומת מרתף 2 משטח המגרש לצורך שיפור תכנון. 6% שטח בניה 50 מ"ר במסגרת שטחים המותרים לבניה. חלקה: 42 לקומות עליונות בגודל של כ- 85/101/02/3 המותרת לפי תכנית כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, , אשדוד 16 קדושי בלזן ברחוב: 2061 בגוש: שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : באתר עיריית אשדוד בכתובת Galinali@ashdod. : מייל 08-8677810 מס' פקס- 08-9568127 בודקת רישוי : גלינה ליפוביץ טלפון: 8:30 - 11:00 על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים muni.il יום מפרסום זה. 15 במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת , תוך ב ב ר כ ה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה בפועל , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף מס' בקשה 20240001 בקשה מס': 1102 על כל תיקוניה: תיק בנין: 38 , תמא/ 20/103/03/3 הקלה מתכ' מפורטת מס ' אשדוד. מהות הבקשה: פרסום 9 המבקש: צלהר התחדשות עירונית בע"מ מעונו : הבנאים 10000343024 ברישוי זמין: יח"ד - :חיזוק והרחבת דירות קיימות 16 קומות מעל קומת עמודים, 4 : חיזוק מבנה בן 38/3 הודעה מכוח תמ"א קומות נוספות. סה"כ יהיה הבניין לאחר החיזוק בן 2.5 - יח"ד ב 12 תוספת - יח"ד בקומת עמודים קיימת 4 תוספת - מ', קו בניין לאחור לא יקטן 2 יח"ד. קווי הבניין הקדמיים והצדדיים לא יוקטנו מ - 32 קומות מעל קומת הקרקע, 7 מ' מגבול מגרש הקלות מכוח חוק 0.50 - מ'. הבלטת ממ"דים ואלמנטי חיזוק מעבר לקווי בניין צדדים עד למרחק כ 3 מ - 6.00- - מ' ל 8.00 מ', מ 2.00 - המותרים ולא יותר מ 40% התכנון והבניה:הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין קדמי במסגרת מ'. הבלטת מרפסות עד גבול 3.60- מ' ל 4.00- המותרים, מ 10% מ' הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין צדדי במסגרת מטר), כאשר המגרש הצמוד הינו מגרש חניה. הקלה מתקן חניה הקבוע בתכנית לתקן חניה 0 המגרש (קו בניין קדמי – . במידה ותקן והחניה עפ"י תכנית נמוך יותר 1983 הקבוע בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג – מתקן חניה הקבוע בתקנות, יחול תקן החניה עפ"י התכנית. קביעת קרן חניה בהתאם למדיניות העירייה שנקבעה ביום כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת , אשדוד 14 הרב אבוחצירה ברחוב: 2462 בגוש: 15 . חלקה: 12/01/21 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: https://www.ashdod.muni.il : אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת 08-8677810 , מס' פקס- 08-8545383 בודקת רישוי : עדן יפרח-בודקת תוכניות טלפון: 8:30 - 11:00 א' – ה' בין השעות על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות edeno@ashdod.muni.il : מייל יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת , תוך ב ב ר כ ה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה בפועל ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 בעפ"י הוראות סעיף תיק בנין: 2242 /מק/ 3 , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס' 1965 המבקש: אוצר אביב השקעות בע"מ מעונו : 10000341524 מס' בקשה ברישוי זמין: 20240021 בקשה מס': 9503 אשדוד. מהות הבקשה: הסדרי מצב קיים עבור קבלת תעודת גמר. הגדלת מבואה בקומת קרקע 22 שפירא משה חיים שבנויים ( 17,18,19 ללא שינוי במעטפת הבניין ,ניוד שטחים עיקריים מקומת קרקע להשלמת מרפסות מקורות בקומות לא מנוצל במרתף לקומות מעל הקרקע. 85 במרום אדניות קיימות בהיתר) .העברת שטחי שרות המותרים עפ"י תיקון מר'. 231 מהות ההקלה: הקלה להעברת שטח שרות לא מנוצל מתחת לקרקע לקומות מעל הקרקע,בשטח של כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא , אשדוד 26 כינור ברחוב: 3174 בגוש: 14 חלקה: שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' - ה' https://www.ashdod.muni.il : תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת 08- 8677810 ,מס' פקס - 08- 9568243 בודקת רישוי : רימה פלקין – בודקת תוכניות טלפון: 8:30 - 11:00 בין השעות על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות rimap@ashdod.muni.il : מייל יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים באתר הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת , תוך ב ב ר כ ה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה בפועל , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף המבקש: יאיר ביטון, גלעד מעוז, אברהם 20231322 בקשה מס': 106 תיק בנין: 27/102/03/3 הקלה מתכ' מפורטת מס ' אשדוד. מהות הבקשה: הריסת בית קיים אחד בן קומה אחת במגרש דו משפחתי 3/9 שר שלום לוי מעונו : הדולפין . הקלה כמותית לתוספת 1 פיתוח שטח של מגרש. מהות ההקלה: + קומת מרתף + קומות 2 בתים בני 2 ובנייה של . הקלה לניוד שטחים עיקריים הלא מנוצלים מקומת מרתף 2 משטח המגרש לצורך שיפור תכנון. 6% שטח בניה 50 מ"ר במסגרת שטחים המותרים לבניה. חלקה: 42 לקומות עליונות בגודל של כ- 85/101/02/3 המותרת לפי תכנית כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, , אשדוד 16 קדושי בלזן ברחוב: 2061 בגוש: שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : באתר עיריית אשדוד בכתובת Galinali@ashdod. : מייל 08-8677810 מס' פקס- 08-9568127 בודקת רישוי : גלינה ליפוביץ טלפון: 8:30 - 11:00 על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים muni.il יום מפרסום זה. 15 במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת , תוך ב ב ר כ ה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה בפועל הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף מס' בקשה 20240001 בקשה מס': 1102 על כל תיקוניה: תיק בנין: 38 , תמא/ 20/103/03/3 הקלה מתכ' מפורטת מס ' אשדוד. מהות הבקשה: פרסום 9 המבקש: צלהר התחדשות עירונית בע"מ מעונו : הבנאים 10000343024 ברישוי זמין: יח"ד - :חיזוק והרחבת דירות קיימות 16 קומות מעל קומת עמודים, 4 : חיזוק מבנה בן 38/3 הודעה מכוח תמ"א קומות נוספות. סה"כ יהיה הבניין לאחר החיזוק בן 2.5 - יח"ד ב 12 תוספת - יח"ד בקומת עמודים קיימת 4 תוספת - מ', קו בניין לאחור לא יקטן 2 יח"ד. קווי הבניין הקדמיים והצדדיים לא יוקטנו מ - 32 קומות מעל קומת הקרקע, 7 מ' מגבול מגרש הקלות מכוח חוק 0.50 - מ'. הבלטת ממ"דים ואלמנטי חיזוק מעבר לקווי בניין צדדים עד למרחק כ 3 מ - 6.00- - מ' ל 8.00 מ', מ 2.00 - המותרים ולא יותר מ 40% התכנון והבניה:הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין קדמי במסגרת מ'. הבלטת מרפסות עד גבול 3.60- מ' ל 4.00- המותרים, מ 10% מ' הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין צדדי במסגרת מטר), כאשר המגרש הצמוד הינו מגרש חניה. הקלה מתקן חניה הקבוע בתכנית לתקן חניה 0 המגרש (קו בניין קדמי – . במידה ותקן והחניה עפ"י תכנית נמוך יותר 1983 הקבוע בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג – מתקן חניה הקבוע בתקנות, יחול תקן החניה עפ"י התכנית. קביעת קרן חניה בהתאם למדיניות העירייה שנקבעה ביום כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת , אשדוד 14 הרב אבוחצירה ברחוב: 2462 בגוש: 15 . חלקה: 12/01/21 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: https://www.ashdod.muni.il : אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת 08-8677810 , מס' פקס- 08-8545383 בודקת רישוי : עדן יפרח-בודקת תוכניות טלפון: 8:30 - 11:00 א' – ה' בין השעות על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות edeno@ashdod.muni.il : מייל יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת , תוך ב ב ר כ ה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה בפועל הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 עפ"י הוראות סעיף ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 בעפ"י הוראות סעיף תיק בנין: 2242 /מק/ 3 , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס' 1965 המבקש: אוצר אביב השקעות בע"מ מעונו : 10000341524 מס' בקשה ברישוי זמין: 20240021 בקשה מס': 9503 אשדוד. מהות הבקשה: הסדרי מצב קיים עבור קבלת תעודת גמר. הגדלת מבואה בקומת קרקע 22 שפירא משה חיים שבנויים ( 17,18,19 ללא שינוי במעטפת הבניין ,ניוד שטחים עיקריים מקומת קרקע להשלמת מרפסות מקורות בקומות לא מנוצל במרתף לקומות מעל הקרקע. 85 במרום אדניות קיימות בהיתר) .העברת שטחי שרות המותרים עפ"י תיקון מר'. 231 מהות ההקלה: הקלה להעברת שטח שרות לא מנוצל מתחת לקרקע לקומות מעל הקרקע,בשטח של כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא , אשדוד 26 כינור ברחוב: 3174 בגוש: 14 חלקה: שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' - ה' https://www.ashdod.muni.il : תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת 08- 8677810 ,מס' פקס - 08- 9568243 בודקת רישוי : רימה פלקין – בודקת תוכניות טלפון: 8:30 - 11:00 בין השעות על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות rimap@ashdod.muni.il : מייל יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים באתר הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת , תוך ב ב ר כ ה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה בפועל , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף המבקש: יאיר ביטון, גלעד מעוז, אברהם 20231322 בקשה מס': 106 תיק בנין: 27/102/03/3 הקלה מתכ' מפורטת מס ' אשדוד. מהות הבקשה: הריסת בית קיים אחד בן קומה אחת במגרש דו משפחתי 3/9 שר שלום לוי מעונו : הדולפין . הקלה כמותית לתוספת 1 פיתוח שטח של מגרש. מהות ההקלה: + קומת מרתף + קומות 2 בתים בני 2 ובנייה של . הקלה לניוד שטחים עיקריים הלא מנוצלים מקומת מרתף 2 משטח המגרש לצורך שיפור תכנון. 6% שטח בניה 50 מ"ר במסגרת שטחים המותרים לבניה. חלקה: 42 לקומות עליונות בגודל של כ- 85/101/02/3 המותרת לפי תכנית כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, , אשדוד 16 קדושי בלזן ברחוב: 2061 בגוש: שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : באתר עיריית אשדוד בכתובת Galinali@ashdod. : מייל 08-8677810 מס' פקס- 08-9568127 בודקת רישוי : גלינה ליפוביץ טלפון: 8:30 - 11:00 על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים muni.il יום מפרסום זה. 15 במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת , תוך ב ב ר כ ה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה בפועל הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף מס' בקשה 20240001 בקשה מס': 1102 על כל תיקוניה: תיק בנין: 38 , תמא/ 20/103/03/3 הקלה מתכ' מפורטת מס ' אשדוד. מהות הבקשה: פרסום 9 המבקש: צלהר התחדשות עירונית בע"מ מעונו : הבנאים 10000343024 ברישוי זמין: יח"ד - :חיזוק והרחבת דירות קיימות 16 קומות מעל קומת עמודים, 4 : חיזוק מבנה בן 38/3 הודעה מכוח תמ"א קומות נוספות. סה"כ יהיה הבניין לאחר החיזוק בן 2.5 - יח"ד ב 12 תוספת - יח"ד בקומת עמודים קיימת 4 תוספת - מ', קו בניין לאחור לא יקטן 2 יח"ד. קווי הבניין הקדמיים והצדדיים לא יוקטנו מ - 32 קומות מעל קומת הקרקע, 7 מ' מגבול מגרש הקלות מכוח חוק 0.50 - מ'. הבלטת ממ"דים ואלמנטי חיזוק מעבר לקווי בניין צדדים עד למרחק כ 3 מ - 6.00- - מ' ל 8.00 מ', מ 2.00 - המותרים ולא יותר מ 40% התכנון והבניה:הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין קדמי במסגרת מ'. הבלטת מרפסות עד גבול 3.60- מ' ל 4.00- המותרים, מ 10% מ' הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין צדדי במסגרת מטר), כאשר המגרש הצמוד הינו מגרש חניה. הקלה מתקן חניה הקבוע בתכנית לתקן חניה 0 המגרש (קו בניין קדמי – . במידה ותקן והחניה עפ"י תכנית נמוך יותר 1983 הקבוע בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג – מתקן חניה הקבוע בתקנות, יחול תקן החניה עפ"י התכנית. קביעת קרן חניה בהתאם למדיניות העירייה שנקבעה ביום כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת , אשדוד 14 הרב אבוחצירה ברחוב: 2462 בגוש: 15 . חלקה: 12/01/21 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: https://www.ashdod.muni.il : אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת 08-8677810 , מס' פקס- 08-8545383 בודקת רישוי : עדן יפרח-בודקת תוכניות טלפון: 8:30 - 11:00 א' – ה' בין השעות על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות edeno@ashdod.muni.il : מייל יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת , תוך ב ב ר כ ה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה בפועל הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 עפ"י הוראות סעיף ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 בעפ"י הוראות סעיף תיק בנין: 2242 /מק/ 3 , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס' 1965 המבקש: אוצר אביב השקעות בע"מ מעונו : 10000341524 מס' בקשה ברישוי זמין: 20240021 בקשה מס': 9503 אשדוד. מהות הבקשה: הסדרי מצב קיים עבור קבלת תעודת גמר. הגדלת מבואה בקומת קרקע 22 שפירא משה חיים שבנויים ( 17,18,19 ללא שינוי במעטפת הבניין ,ניוד שטחים עיקריים מקומת קרקע להשלמת מרפסות מקורות בקומות לא מנוצל במרתף לקומות מעל הקרקע. 85 במרום אדניות קיימות בהיתר) .העברת שטחי שרות המותרים עפ"י תיקון מר'. 231 מהות ההקלה: הקלה להעברת שטח שרות לא מנוצל מתחת לקרקע לקומות מעל הקרקע,בשטח של כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא , אשדוד 26 כינור ברחוב: 3174 בגוש: 14 חלקה: שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' - ה' https://www.ashdod.muni.il : תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת 08- 8677810 ,מס' פקס - 08- 9568243 בודקת רישוי : רימה פלקין – בודקת תוכניות טלפון: 8:30 - 11:00 בין השעות על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות rimap@ashdod.muni.il : מייל יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים באתר הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת , תוך ב ב ר כ ה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה בפועל פדיקור רפואי הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 עפ"י הוראות סעיף הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 עפ"י הוראות סעיף

עוסק בתחומים: חוזים - קבלנים סכסוכים כספיים הוצאה לפועל פינוי מושכר - צוואות ירושות

03-9346636 פקס: I 077-3500765 טל: I 052-5245252 נייד: E-mail: Turgeman.adv@gmail.com

דרושים

לחברת 'גלארי דורוס' דלתות פנים דרוש עובד מלגזה רציני ואחראי לימים א' עד ה' 16:30 עד 8:00 בשעות . 08-6839393 טל'. תנאים טובים למתאימים 19.1.24 7.5"

מלווים/ות בהסעה- מאגר מילוי מקום/תקן

לחברת 'גאלרי דורוס' באשדוד דרושה פקידה ידע בסיסי במחשב, בעלת ניסיון במכירות - חובה. רצינית ואחראית, 8:00-16:30 ' לימי א' עד ה 08-6839393 .' טל פרטי המשרה, תנאים ואופן הגשת המועמדות מופיעים באתר האינטרנט העירוני בכתובת www.ashdod.muni.il .10 ניתן לקבל סיוע בהגשת המועמדות במינהל משאבי אנוש בבית העירייה, רח׳ הגדוד העברי . מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה. 1 . עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן 2 הולם בקרב הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים. סייעים/ות לגני ילדים (חנ"מ/חינוך רגיל)- מילוי מקום/תקן 01/02/2024 תאריך אחרון להגשה עד ליום | 03/24 משרה 25/01/2024 תאריך אחרון להגשה עד ליום | תיקון והארכה |169/23 משרה

קוסמטיקאית

בשיטה ייחודית

שירות זה ניתן רק בבית הלקוח! שיקום כף הרגל טיפול ציפורן חודרנית יבלות פטרת ציפורניים גם לסכרתיים

054-6602814 מילן באישור משרד הבריאות

19.01.2024

22

Made with FlippingBook Annual report maker