השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

153 תתל 6.25 * 4

OD

הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1( 149 בהתאם לסעיף 10000301526 מס' בקשה ברישוי זמין: 20231474 בקשה מס': 7994 : תיק בנין: 105/101/02/3 הקלה מתכ' מפורטת מס' . הצרחת שימושים ממלונית, משרדים, 1 אשדוד מהות ההקלה: 7 המבקש: אסותא אשדוד בע"מ מעונו: הרפואה 2,000 - . ניוד שטחים עיקריים לתת הקרקע בשיעור כ 2 מ"ר. 22,927 - מעונות סגל ובית חולים סיעודי לאישפוז בשיעור כ כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא , אשדוד. 7 הרפואה ברחוב: 2022 בגוש: 18 . חלקה: ₪ שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' - ה' בין https://www.ashdod.muni.il : תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת מייל: 08- 8677810 , מס' פקס - 08- 8545383 בודקת רישוי: עדן יפרח – בודקת תוכניות טלפון: 8:30 - 11:00 השעות הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף : תיק בנין: . הצרחת שימושים ממלונית, משרדים, 1 אשדוד מהות ההקלה: 7 המבקש: אסותא אשדוד בע"מ מעונו: הרפואה 2,000 - . ניוד שטחים עיקריים לתת הקרקע בשיעור כ 2 מ"ר. 22,927 - מעונות סגל ובית חולים סיעודי לאישפוז בשיעור כ כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא , אשדוד. 7 הרפואה ברחוב: 2022 בגוש: 18 . חלקה: ₪ שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' - ה' בין https://www.ashdod.muni.il : תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת מייל: 08- 8677810 , מס' פקס - 08- 8545383 בודקת רישוי: עדן יפרח – בודקת תוכניות טלפון: 8:30 - 11:00 השעות על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת edeno@ashdod.muni.il יום מפרסום זה. 15 בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף 10000344476 מס' בקשה ברישוי זמין: 20231508 בקשה מס': 3589 תיק בנין: 2234 /מק/ 3 הקלה מתכ' מפורטת מס' אשדוד מהות הבקשה: תוספת שטח עיקרי וממ"דים בעמודה 24 המבקש: אברהם ישעיהו נוסבוים מעונו: היסמין .הקלה מהוראות תבע לעניין 1 קומות מעל קומת עמודים מהות ההקלה: 4 בבניין קיים בן 17,14,20,23 שלימה לדירות מטר 5 . הקלה מקו בניין צידי במקום 2 בניית תוספת, שלא בעמודה שלמה וכן לעניין גודל ומיקום התוספת חדרים. ברחוב: 2465 בגוש: 17 קומות מעל קומת עמודים. חלקה: 4 מטר עבור תוספת ממ"דים. בבניין קיים בן 1.8 המותרים ל כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד , אשדוד. 24 היסמין בודקת 8:30 -11:00 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : בכתובת rimap@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 , מס' פקס- 089568243 רישוי: רימה פלקין - בודקת תכניות טלפון: על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי יום מפרסום זה. 15 הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף המבקש: פרץ 10000338973 רישוי זמין: 20231438 בקשה מס': 57957 תיק בנין: 302 הקלה מתכ' מפורטת מס' תצר/ קומות מרתפי 2 בנייני מגורים מעל 3 תל אביב – יפו מהות הבקשה: הקמת 26 ) בע"מ מעונו: המסגר 1993 בוני הנגב ( דירות קרקע ,מבואות ושטחים משותפים. 6 -קומות מעל קומת קרקע הכוללת 9 יח"ד ב 132 חניה משותפים .סה"כ . הקלה 1 בחצר צובר גז מוטמן .בקומת המרתף חדר השנאה מחסנים דירתיים ,מתקנים טכנים וחניה. מהות ההקלה: מסה"כ היח"ד 10% מסה"כ היח"ד המותרות) המהווים כ - 20% יח"ד על פי חוק שבס, (בשיעור של עד 12 לתוספת 9 במניין הקומות מ- 1062 . הקלה מתמל/ 2 יח"ד. 132 ל - 1062 יח"ד המותרים ע"פ הוראות התמל/ 120 המותרות מ - . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית 30 מגרש: 2062 בגוש: 87 קומות מעל הכניסה הקובעת. חלקה: 10 ל- שעות מענה טלפוני https://www.ashdod.muni.il : המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת 08-8677810 מס' פקס- 08-9238613 בודקת רישוי : אורלי אסייג טלפון: 8:30 -11:00 מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות orlyass@ashdod.muni.il : מייל יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה 1965 - חוק התכנון ובניה, התשכ"ה מחוז: מרכז, מרחב תכנון מקומי:שורקות הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית שם התכנית: מסעף לחיבור 456-1019538:' מס תחנת כוח במתקן התפלה אשדוד 7 - תשריט 10 - גרסת התכנית: הוראות לחוק התכנון 117 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף , בדבר אישור תכנית מתאר 1965 – והבניה, התשכ"ה 456-1019538 1 חלקה 4882 וש 6 * 2 , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1( 149 בהתאם לסעיף 10000301526 מס' בקשה ברישוי זמין: 20231474 בקשה מס': 7994 : תיק בנין: 105/101/02/3 הקלה מתכ' מפורטת מס' . הצרחת שימושים ממלונית, משרדים, 1 אשדוד מהות ההקלה: 7 המבקש: אסותא אשדוד בע"מ מעונו: הרפואה 2,000 - . ניוד שטחים עיקריים לתת הקרקע בשיעור כ 2 מ"ר. 22,927 - מעונות סגל ובית חולים סיעודי לאישפוז בשיעור כ כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא , אשדוד. 7 הרפואה ברחוב: 2022 בגוש: 18 . חלקה: ₪ שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' - ה' בין https://www.ashdod.muni.il : תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת מייל: 08- 8677810 , מס' פקס - 08- 8545383 בודקת רישוי: עדן יפרח – בודקת תוכניות טלפון: 8:30 - 11:00 השעות על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת edeno@ashdod.muni.il יום מפרסום זה. 15 בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף 10000344476 מס' בקשה ברישוי זמין: 20231508 בקשה מס': 3589 תיק בנין: 2234 /מק/ 3 הקלה מתכ' מפורטת מס' אשדוד מהות הבקשה: תוספת שטח עיקרי וממ"דים בעמודה 24 המבקש: אברהם ישעיהו נוסבוים מעונו: היסמין .הקלה מהוראות תבע לעניין 1 קומות מעל קומת עמודים מהות ההקלה: 4 בבניין קיים בן 17,14,20,23 שלימה לדירות מטר 5 . הקלה מקו בניין צידי במקום 2 בניית תוספת, שלא בעמודה שלמה וכן לעניין גודל ומיקום התוספת חדרים. ברחוב: 2465 בגוש: 17 קומות מעל קומת עמודים. חלקה: 4 מטר עבור תוספת ממ"דים. בבניין קיים בן 1.8 המותרים ל כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד , אשדוד. 24 היסמין בודקת 8:30 -11:00 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : בכתובת rimap@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 , מס' פקס- 089568243 רישוי: רימה פלקין - בודקת תכניות טלפון: על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי יום מפרסום זה. 15 הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף המבקש: פרץ 10000338973 רישוי זמין: 20231438 בקשה מס': 57957 תיק בנין: 302 הקלה מתכ' מפורטת מס' תצר/ קומות מרתפי 2 בנייני מגורים מעל 3 תל אביב – יפו מהות הבקשה: הקמת 26 ) בע"מ מעונו: המסגר 1993 בוני הנגב ( דירות קרקע ,מבואות ושטחים משותפים. 6 -קומות מעל קומת קרקע הכוללת 9 יח"ד ב 132 חניה משותפים .סה"כ . הקלה 1 בחצר צובר גז מוטמן .בקומת המרתף חדר השנאה מחסנים דירתיים ,מתקנים טכנים וחניה. מהות ההקלה: מסה"כ היח"ד 10% מסה"כ היח"ד המותרות) המהווים כ - 20% יח"ד על פי חוק שבס, (בשיעור של עד 12 לתוספת 9 במניין הקומות מ- 1062 . הקלה מתמל/ 2 יח"ד. 132 ל - 1062 יח"ד המותרים ע"פ הוראות התמל/ 120 המותרות מ - . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית 30 מגרש: 2062 בגוש: 87 קומות מעל הכניסה הקובעת. חלקה: 10 ל- שעות מענה טלפוני https://www.ashdod.muni.il : המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת 08-8677810 מס' פקס- 08-9238613 בודקת רישוי : אורלי אסייג טלפון: 8:30 -11:00 מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות orlyass@ashdod.muni.il : מייל יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף 10000344476 מס' בקשה ברישוי זמין: 20231508 בקשה מס': 3589 תיק בנין: 2234 /מק/ 3 הקלה מתכ' מפורטת מס' אשדוד מהות הבקשה: תוספת שטח עיקרי וממ"דים בעמודה 24 המבקש: אברהם ישעיהו נוסבוים מעונו: היסמין .הקלה מהוראות תבע לעניין 1 קומות מעל קומת עמודים מהות ההקלה: 4 בבניין קיים בן 17,14,20,23 שלימה לדירות מטר 5 . הקלה מקו בניין צידי במקום 2 בניית תוספת, שלא בעמודה שלמה וכן לעניין גודל ומיקום התוספת חדרים. ברחוב: 2465 בגוש: 17 קומות מעל קומת עמודים. חלקה: 4 מטר עבור תוספת ממ"דים. בבניין קיים בן 1.8 המותרים ל כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד , אשדוד. 24 היסמין בודקת 8:30 -11:00 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : בכתובת rimap@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 , מס' פקס- 089568243 רישוי: רימה פלקין - בודקת תכניות טלפון: על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי יום מפרסום זה. 15 הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף המבקש: פרץ 10000338973 רישוי זמין: 20231438 בקשה מס': 57957 תיק בנין: 302 הקלה מתכ' מפורטת מס' תצר/ קומות מרתפי 2 בנייני מגורים מעל 3 תל אביב – יפו מהות הבקשה: הקמת 26 ) בע"מ מעונו: המסגר 1993 בוני הנגב ( דירות קרקע ,מבואות ושטחים משותפים. 6 -קומות מעל קומת קרקע הכוללת 9 יח"ד ב 132 חניה משותפים .סה"כ . הקלה 1 בחצר צובר גז מוטמן .בקומת המרתף חדר השנאה מחסנים דירתיים ,מתקנים טכנים וחניה. מהות ההקלה: מסה"כ היח"ד 10% מסה"כ היח"ד המותרות) המהווים כ - 20% יח"ד על פי חוק שבס, (בשיעור של עד 12 לתוספת 9 במניין הקומות מ- 1062 . הקלה מתמל/ 2 יח"ד. 132 ל - 1062 יח"ד המותרים ע"פ הוראות התמל/ 120 המותרות מ - . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית 30 מגרש: 2062 בגוש: 87 קומות מעל הכניסה הקובעת. חלקה: 10 ל- שעות מענה טלפוני https://www.ashdod.muni.il : המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת 08-8677810 מס' פקס- 08-9238613 בודקת רישוי : אורלי אסייג טלפון: 8:30 -11:00 מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות orlyass@ashdod.muni.il : מייל יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף OD ממזרח לאזור תעשיה צפון חדש (אשדוד) ובצמוד וממערב . התכנית בפינתו הדרום מזרחית של בסיס צבאי 4 לכביש מגודר. גושים וחלקות: מוסדר: .19 ,14 ,2 ,1 : חלקי חלקות 4882 : גוש .14 ,13 : חלקי חלקות 4886 : גוש : מטרת התכנית קביעת שטח למסדרון תשתיות לקווי חשמל במתח עליון. עיקרי הוראות התכנית: - קביעת שטח למסדרון תשתיות לקווי חשמל במתח עליון - קביעת מגבלות על שימושי הקרקע בתחום התכנית - קביעת תנאים למתן הרשאות לפי תקנות התכנון והבניה (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל), 1998- תשנ"ח הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך , התשפג, עמוד 11389 ובילקוט הפרסומים 09/06/2023 01/06/2023 , בתאריך 6487 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 72430 רמלה 91 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד הרצל . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון 074-7697390 : טלפון , וכל 60948 ולבניה שורקות, גבעת ברנר גבעת ברנר המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל .www.iplan.gov.il התכנון מיכה גדרון יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז 456-1019538 :' מקומית מס המתיחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית 101 /02 /3 כפיפות 456-0176545 כפיפות 4 / / ג 10 / כפיפות תמא השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

)ות"ל( הוועדה לתשתיות לאומיות

– מתקני תשתית לתפעול תחבורה ציבורית באוטובוסים 153 הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים תת"ל לחוק האמור, מודיעה בזאת הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של 78 , ובתוקף סמכותה לפי סעיף 1965 – לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 77 - ( ו 1) ג 76 בהתאם לסעיפים - מתקני תשתית לתפעול 153 )ג' בתשרי תשפ"ג( החליטה על הכנת תכנית לתשתית לאומית מספר 2023 בספטמבר 18 מיום 16/2023 ' תשתיות לאומיות כי בישיבתה מס קרית תקשוב בבאר שבע , בתחום מסוף אזור התעשייה הצפוני אשדוד באוטובוסים )להלן- התכנית( וכן החליטה בדבר תנאים למתן היתרי בניה תחבורה ציבורית כמפורט להלן: והכניסה הצפונית לאשקלון )ה( לחוק וייאסר ביצוע עבודות, לרבות עבודות שאינן טעונות היתר 261 בתחום ההודעה באשדוד לא יינתנו היתרי בניה, היתרים לשימוש חורג או הרשאות מכח סעיף לפי כל דין, אלא בכפוף לאישור מתכננת הוועדה. הבקשות להיתר יועברו לאישור מתכננת הוועדה באמצעות מהנדס הוועדה המקומית. החלטת מתכננת הוועדה תינתן יום מקבלת הבקשה. לא התקבלה התייחסות היזם במועד, ייחשב 14 יום לאחר התייעצות עם יזם תכנית זו אשר יעביר התייחסותו תוך 21 למהנדס הוועדה המקומית תוך הדבר כהסכמה לבקשה. א. על אף האמור לעיל, התנאים והמגבלות המפורטים לעיל לא יחולו על: • עבודות ניטור, בדיקות קרקע, קידוחים וניסויים שיבוצעו על ידי יזם התכנית או מי מטעמו. • עבודות תחזוקה של תשתיות או דרכים או הסדרי תנועה בתחום הדרך, ובלבד שהם יערכו בתיאום עם משרד התחבורה. ב. תוקף התנאים שנתיים ממועד הפרסום, או עד להעברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור, או החלטה על דחייתה או על ביטול או שינוי התנאים, לפי המועד המוקדם מביניהם. מקום ותיאור התכנית: מסופים במחוז מרכז ומחוז דרום: חניון לילה באזור תעשייה אשדוד, מסוף נוסעים בכניסה הצפונית לאשקלון ומסוף נוסעים בקריית התקשוב בבאר שבע. 3 תכנית זו כוללת : מטרות התכנית תכנית לתשתית לאומית להקמת מתקן תפעולי לתחבורה ציבורית באוטובוסים כחלק מתכנית אסטרטגית ארצית לפיתוח התחבורה הציבורית. : השטחים הכלולים בתכנית ומקומם : דרום, מרכז מרחב תכנון מחוזי : אשדוד, אשקלון, באר שבע מרחבי תכנון מקומיים : רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית מתחם מסוף צפוני אשקלון: מספר גוש סוג גוש חלק / כל הגוש מספרי חלקות בשלמותן מספרי חלקות בחלקן 396 מוסדר חלק 63 ,61 מתחם א.ת. צפוני אשדוד: מספר גוש סוג גוש חלק / כל הגוש מספרי חלקות בשלמותן מספרי חלקות בחלקן 2043 מוסדר חלק 15 ,9 ,4 ,1-2 מתחם קרית התקשוב באר שבע: מספר גוש סוג גוש חלק / כל הגוש מספרי חלקות בשלמותן מספרי חלקות בחלקן 38658 מוסדר חלק 5-6 ,1 38659 מוסדר חלק 3 1-2 38676 לא מוסדר חלק 9999 38677 לא מוסדר חלק 9999 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. במקרה של אי התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן בתשריט, יגבר המסומן בתשריט. כל המעוניין רשאי לעיין בתשריט הנלווה להודעה זו באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובת: https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/99005324484/310 ובאופן מקוון במשרדי הוועדות הרשומות להלן, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל: ( הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות 1) , גבעת שאול, ירושלים 12 , רח' בית הדפוס 7 קומה C כתובת: בית השנהב, בנין ti-tashtiyot@iplan.gov.il : מייל 074-7578208 : טלפון https://www.gov.il/he/departments/topics/vatal/govil-landing-page : אתר הועדה לתשתיות לאומיות

( הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 2) 84100 באר שבע מיקוד 4 כתובת: רחוב התקווה YafaEf@iplan.gov.il : דוא"ל 074-7697182 : טלפון ( הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז 3)

, קריית הממשלה, קומה ג', רמלה. 91 כתובת: רח' הרצל Mer-tichnun@iplan.gov.il : דוא"ל 08-9788444 : טלפון ( הוועדה המקומית לתכנון ולבניה באר שבע 4) , באר שבע 1 כתובת: כיכר מנחם בגין .eilanitk@br7.org.il : דוא"ל 08-6840600 : טלפון ( הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד 5) 7710001 אשדוד 28 . – ת.ד 10 כתובת: בית העירייה - רח' הגדוד העברי nesyah@ashdod.muni.il : דוא"ל 08-8545301: טלפון ( הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל יבנה 6) כתובת: קיבוץ גבעת ברנר )מתחם בית חלומותי לשעבר( ליד תחנת דלק סד"ש ester@sorkot.org.il : דוא"ל 08-9348940: טלפון ( הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון 7) 78190 , מיקוד 9001 . , ת.ד 7 כתובת: רחוב הגבורה elinor-m@ashkelon.muni.il : דוא"ל 08-6792583 : טלפון 12.1.24

נתן אלנתן יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות

"7.5

רכבים

גישור

| כ"ס כולל וו גרירה 90 דיזל KANGOO רנו | 03/04/2017 שנה | 6888284 מספר 02/04/2024 טסט עד | ק"מ 52000 פרטי נוסעים

פרטי נוסעים

| כ"ס כולל וו גרירה 90 דיזל KANGOO רנו | 06/11/2017 שנה | 19017301 מספר 05/11/2024 טסט עד | ק"מ 85000 בבניין העירייה 3 הצעות ניתן להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במחלקת הרכש, קומה

12:00 עד שעה 21/1/2024 אשדוד עד לתאריך 10 ברח' הגדוד העברי כל הפרטים ותנאי ההצעה כמפורט באתר האינטרנט העירוני בכתובת: (בלשונית מכרזים – כלי תחבורה) www.ashdod.muni.il

12.01.2024

22

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker