השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

משמעותה הפנימית של עבודת איסוף התבואה היא זיכוך כל ענייני העולם וחיבורם לקב"ה. יהודים נדרשים לברר, ללקט, לקבץ ולאסוף את כל הניצוצות האלוקיים שהקב"ה הסתיר בעולם בחג הסוכות מצווה לשמוח הרבה יותר מבמועדים האחרים, ועד שהחג הזה אף מכונה בתורה "זמן שמחתנו". הדבר מתבטא בכך שהציווי לשמוח בחג הסוכות מופיע בתורה שלוש פעמים, שלוש שמחות. הסיבה לשמחה היתרה נובעת מכך שזה "חג האסיף, בצאת השנה, באספך את מעשיך מן השדה". הדבר מודגש עוד פעם: "באספכם את תבואת הארץ". בחג הזה התבואות כבר נמצאות בבתים ובאסמים, ומזה יש שמחה גדולה, כלשון המדרש: "התבואה ופירות האילן בפנים, לפיכך כתב שלוש שמחות". אסיף רוחני התורה היא מלשון הוראה. היא מדריכה את היהודי בחייו היום יומיים. כל פרט בתורה נועד להפיק לקח בעבודת ה' הפרטית של האדם. גם השמחה המרובה על השלמת האסיף בחג הסוכות, רומזת לעניין מהותי ועקרוני בעבודת ה'. עבודת ה'איסוף' היא עבודתו הקבועה של יהודי, כמו שנאמר: "שש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה". נוסף על המלאכות החקלאיות יש כאן רמז גם לעבודתם הרוחנית של בני ישראל. עבודה זו נעשית הן בארץ ישראל הן בחוץ לארץ, שהרי בכל מקום שיהודי נמצא, מוטלת עליו החובה: "עשה כאן ארץ ישראל" – לעשות את מקומו למקום של קדושה ויהדות, כמו בארץ ישראל. איסוף המעשים משמעותה הפנימית של עבודת איסוף התבואה היא זיכוך כל ענייני העולם וחיבורם לקב"ה. יהודים נדרשים לברר, ללקט, לקבץ ולאסוף את כל הניצוצות האלוקיים שהקב"ה הסתיר בעולם. עלינו לאספם "ואספת" – ולהעלותם לקדושה. העבודה הזאת נעשית על ידי קיום התורה והמצוות והפצתן בכל מקום. משימת האיסוף הזו חלה לא רק על העבודה בעולם כולו, אלא גם בעבודת האדם עם עצמו. עליו ללקט, לקבץ ולאסוף את כל מחשבותיו, דיבוריו ומעשיו, ולהשגיח שיהיו חדורים אך ורק בענייני קדושה. מתאספים יחדיו תפקיד זה מוטל עלינו כל ימות השנה. אולם חג האסיף מסמל את המצב שבו עבודת כל השנה מגיעה לידי שלמותה: "בצאת השנה, באספך את מעשיך מן השדה". בחג הזה משלימים את עבודת האיסוף של ניצוצות הקדושה הטמונים בכל תחומי העולם, וגם את איסוף כל המחשבות הדיבורים והמעשים, והקדשתם לה'. לכן השמחה גדולה דווקא בחג-הסוכות. 'חג האסיף' רומז גם כן לאיסוף המיוחל קיבוץ ואיסוף כל בני ישראל, מכל העולם כולו, לקיבוץ הגלויות של הגאולה השלמה – "קבצנו יחד מארבע כנפות הארץ". גם זאת אנו יכולים לפעול על-ידי 'אסיף': כשיהודים בכל מקום מתאספים יחד, בכינוסי אחווה, מתוך אהבת ישראל, "כאיש אחד בלב אחד”, הם מבטלים את סיבת הגלות וממילא מתבטלת התוצאה, שהיא הגלות, ואנו זוכים מיד להתאסף יחדיו בבית המקדש השלישי, בגאולה האמיתית והשלמה. דת ומסורת השמחה הפנימית של "חג האסיף" מאת: הרב מרדכי לאופר, רב רובע י"א

מאת: הרב גדעון כהן שאולי 08-8559589 - יקיר החינוך ויקיר העיר אשדוד אקטואליה בפרשה

טעמים שונים ניתנו לחג הסוכות. הראשון, כאשר אוסף האדם את תבואתו ואסמיו מלאים בר עלול לבוא לידי שכחת הבורא ולומר: "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה" ("דברים" ח', י"ז), לכן באה מצוות סוכה ואומרת לאדם צא מדירת קבע שלך וגור בדירת עראי. כמו-כן, עברנו את ימי הדין ושמא התחייבנו בגלות, באה הסוכה הנחשבת גלות ומכפרת עבורנו. הישיבה בסוכה היא לכל הדעות המצווה המרכזית של חג הסוכות. בגמרא במסכת "סוכה" (י"א, ע"ב), נחלקו תנאים, באלו סוכות הושיב הקב"ה את בני ישראל במדבר, וכך נאמר שם: "כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, ענני כבוד היו, דברי רבי אליעזר, רבי עקיבא אומר סוכות ממש עשו להם", (מפני החמה, בשעת חנייתן) היו עושים סוכות, (רש"י). הטור וה"שולחן ערוך" (או"ח סי' תרכ"ה) פסקו כרבי אליעזר וזה לשונו של השולחן הערוך שם: "בסוכות תשבו שבעת ימים... כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, הם ענני כבוד שהקיפם בהם לבל יכם שרב ושמש". הסוכה היא סמלו של עם ישראל במשך כל הדורות. גם בתקופה בה חי עם ישראל על אדמתו, איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, ולא ידע סבל ומחסור והנה הסוכה באה להמחיש את התפיסה הרוחנית היהודית, כי על האדם לנהוג בצנעה ובענווה, אין לו להתגאות ולהתנשא, שכן קנייניו אינם מוחלטים, הרכוש שבידו הוא זמני, אין הוא נוטל עמו לבית עולמו דבר מקנייני החומר, "כי לא במותו יקח הכל", ורכושו האמיתי והמוחלט הוא הרכוש הרוחני שהוא צובר, לעצמו במהלך ימי חייו. הסוכה חשופה לכוכבים, לעננים ולרוחות, רופפת היא וכמעט אין לה אחיזה יציבה כך גם היהודי וכך עם ישראל, במשך אלפיים שנות גלותו נחשב הוא לארעי. בתוך הסוכה הקטנה חש היהודי מוקף השראת השכינה, המזכירה לו את ענני הכבוד שליוו את עם ישראל בארבעים שנות נדודיו במדבר. מצוות הסוכה מלכדת ומאחדת בתוכה את כלל ישראל, מסירה מעמדות, מבטלת כל הבדל ושוני בין גביר לעני, בין עשיר ודל כולם שווים בחשיבותם וברמתם. בסוכה זוכים להארה עצומה מאור עליו המכונה "אור המקיף" ואבות האומה – האושפיזין אף הם באים לחסות בצילה של הסוכה הקדושה. מתוך שמחת מצוות הסוכה יכול היהודי להעפיל למעלות גבוהות ונשגבות. השמחה מאפשרת לאדם לצאת ממצבים קשים שבחיים. הסוכה מעניקה לאדם ומשרה עליו בטחון רוחני של פריחה, שגשוג ועתיד חדש. בברכת "ושמחת בחגך". לרומם את האדם לפסגות עליונות ונשגבות "בסוכות תשבו שבעה ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים..." ("ויקרא"-כ"ג-מ"ב, מ"ג) (עפ"י שיחתם והשראתם של הצדיקים אנשי החינוך הרוח והמעשה אאמו"ר הרה"ג ר' משה כהן שאולי זצ"ל ואחי מו"ר הרב בנימין כהן בברכת שבת שלום שאולי זצ"ל). סוכת שלום הסוכה מסמלת את חיי האדם הארעיים ומאידך משרה ומקרינה עליו שמחת מצווה שיש בה כדי

29.9.2023

36

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online