השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

בעיר שדרות למכירה מ״ר עם 398 מגרש היתר בניה, בשכונת ₪ 1,590,000 כלניות תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד׳ 5 דירת גן , 87 בי״א ברח׳ הר מצדה מ״ר 150 , מ״ר בנוי 180 גינה, ממ״ד, חניה, מחסנים 2 תיווך רפי 053-4377586 למכירה דירת גן בט"ז, מפוארת מ"ר 160 ומושקעת מ"ר גינה, 240 , בנוי חניה, ממ"ד ביא׳, רח׳ נחל למכירה חד׳ 5 , שניר, דופלקס גג מ״ר בנוי, 140 , 7 קומה מ״ר מרפסת, חנייה 75 3 שירותיים ו- 3 בשפע, מקלחות - מיידי ₪ 2,500,000 תיווך רפי 050-5280-081 גמישות במחיר חד' ברח' 5 למכירה האשכול, אחרי תמ"א נוף מלא לים ₪ 3,150,000 משה 050-8277754

למכירה וילה בט״ו בודדת, פינתית, בריכת שחייה, 560 יח׳ דיור, מגרש 2 מ״ר 340 מ״ר, בנוי ש״ח 7,100,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה וילה ברובע י"ז מ"ר, בנוי 350 מגרש מ"ר, פינוי מיידי 260 ₪ 5,900,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה מ״ר, 107 ’ חד 4 בזלמן ארן, מעלית, אין ממ״ד, אין מרפסת ₪ 1,800,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה וילה ברובע א׳, קו ראשון לים, מ״ר 320 מגרש ₪ 4,800,000 לא לפספס תיווך רפי 050-5280-081 חד' באשכול, 5 , נוף לים 3 מפוארת, קו" ₪ 2,750,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה וילה רובע ט"ו בודדת, מ״ר, 560 חד' מגרש 5 מ"ר פינתית 340 בנוי ₪ 7,400,000 לא בשבת 050-8699039

דירות למכירה

למכירה ללא תיווך!

למכירה חד׳ בי״א 5 בנחל לכיש + מרפסת + חניה פרטית, , משופצת 1 קו״ ₪ 2,400,000 ללא תיווך 054-454-0097 לא בשבת

למכירה דופלקס מארק שגאל ממ״ד + מ״ר 160 ׳ חד 5 מ״ר, 20 מרפסת + נוף לים ₪ 4,290,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה 170 ,10" חד' במע"ר קו 5 מ"ר 18 מ"ר, מרפסת ₪ 3,340,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד' בקיבוץ גלויות 2 מ"ר 52 ₪ 1,140,000 תיווך רפי 050-5280-081 ללא תיווך, מציאה! חד' משופצת, ברובע א' 5 מעלית, + ממ"ד + מרפסת + הליכה לים ₪ 1,680,000 054-5799813 למכירה 3 חד' בהגנה קו" 3 3 מ- ₪ 1,330,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה דופלקס בסיטי + מ״ר 280 ׳ חד 7 יח׳ דיור תיווך רפי 053-4377586 למכירה חד' ברובע י' 3 2 מ- 2 קו" ₪ 1,590,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה פנטהאוז ברובע ד׳, מ״ר בנוי 160 , רח׳ הצוללים מ״ר מרפסת, 130 + נוף לים, משופץ תיווך רפי 050-5280-081

חדרים משודרגת 4 מעליות, 2 באשקלון, מזגנים, ממ"ד, חניה, פינוי מיידי פרטים: 052-6685870 29.9.23

5.5"

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה , רובע 37/2 חדרים, קומת קרקע ברח' המייסדים 5 . מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירת מגורים בת 1 )להלן:“הנכס"( 14 : תת חלקה 33 : חלקה 2400 : י' אשדוד הידועה כגוש . ניתן יהא לראות את הנכס במועדים שניתן לבררם אצל הח"מ בכתובת כמפורט להלן. 2 .16:00 בשעה 15.10.23 . את ההצעות לרכישת הדירה יש להגיש למי מהח"מ בלבד עד ליום 3 בהצעה יש לפרט שם המציע, טל, כתובתו מס' ת.ז.או מס' ח.פ. והמחיר המוצע. אשר תחולט ככל והמציע יחזור בו מהצעתו כפיצוי 5% . לכל הצעה תצורף המחאה בנקאית ע"ס 4 מוסכם ומוערך מראש. . הפיקדון ישמש כבטוחה לחתימת חוזה המכר שינוסח ע"י כונסי הנכסים ויחתם על ידי המציע. 5 מציע שהצעתו קובלה, יחולט הפיקדון כחלק מהתמורה. הפיקדון יוחזר למציע עם קבלת ההחלטה על דחיית הצעתו. ( ובאחריות המציע בלבד לבדוק המצב הפיסי של הנכס והזכויות as is) . הדירה תימכר כפי שהיא 6 המשפטיות המתייחסות אליו. . מובהר כי לא ישולמו דמי תיווך בגין המכר מצד כונסי הנכסים. 7 . כונסי הנכסים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והם שומרים 8 לעצמם את הזכות לנהל מו"מ לפי שיקול דעתם , עם כל אחד מהמציעים ואף לערוך התמחרות בין 12/10/23 עד ליום 08/10/23 הארכת המועד להגשה מיום | ₪ 5000 : עלות | 33/23 מכרז בלבד. 09:00-13:00 המועד להגשה בין השעות (בלשונית מכרזים) www.ashdod.muni.il כל הפרטים באתר האינטרנט העירוני בכתובת: ביצוע עבודות להקמת בריכה אולימפית הסוף לטרמיטים , כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה 1965 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 89 נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף גרסת 603-0962076 אשדוד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום מופקדת תכנית מפורטת מספר שם התכנית: איחוד וחלוקה, מבנה "בית הדר", אשדוד סיווג התכנית: תכנית מתאר 14 גרסת תשריט: 19 הוראות: א (א) 62 ,) 1 א(א)( 62 מקומית. מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית – בסמכות הועדה המקומית, לפי סעיף : מציב השלט בשטח התכנית: (טל תורג'מן , אשדוד 3 אורט ). כתובות שבהן חלה התכנית: 19 א (א) ( 62 ,) 4 א (א) ( 62 ,) 2 ( 163 (חלק מחלקה, מדובר על חלקה 229 (חלק מחלקה), 127 חלקה 2077 ) גושים/ חלקות לתכנית: גוש: 03-7686700 – יחס 1062 ד'. יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות: תכנית תמ"ל/ 4.537 : לשעבר). שטח התכנית בדונם – יחס של כפיפות. מטרת התכנית: איחוד וחלוקה בין 603-0828491 – החלפה, תכנית 63/101/02/3 של שינוי, תכנית . איחוד וחלוקה ללא שינוי 1 שטח למוסד לבין שטחים ציבוריים בבעלות הרשות המקומית. עיקרי הוראות התכנית: . הסבת ייעוד קרקע מ"שטח 3 . קביעת ושינוי של קווי בניין. 2 בסה"כ שטחי הציבור ובשטחים הפרטיים בשטח התוכנית. . הריסות עפ"י המסומן בתשריט התכנית. 4 למוסד" לייעוד "מבנים ומוסדות ציבור לבריאות" עפ"י נוהל מבא"ת. כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד בימים ובשעות שהמשרדים האמורים . כל מעוניין בקרקע , בבניין או בכל 16:00-18:30 וימי ג' בין השעות 8:30-12:00 פתוחים לקהל. ימי ב' , ה' בין השעות לחוק רשאי להגיש התנגדות 100 פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה . 08-8677810 פקס- 08-9568168 אשדוד. טל' 28 ת.ד. 10 אשדוד. כתובת וטלפון: בית עירית אשדוד רחוב הגדוד העברי . 08 – 6263971 , באר-שבע. טל' 68 , ת.ד. 4 בנוסף, ניתן לעיין בתכנית במשרדי הועדה המחוזית, מחוז דרום. רחוב התקווה בברכה, עו"ד גבי כנפו יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד , בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 1965 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 117 נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף שם התכנית: שינוי קווי בניין ברח' יוהנה ז'בוטינסקי, רובע ט"ו, 20 גרסת תשריט: 26 גרסת הוראות: 603-1029743 ) 4 א (א) ( 62 אשדוד סיווג התכנית: תכנית מפורטת מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית – ועדה מקומית, לפי סעיף שטח התכנית 87 חלקה: 2497 גושים/ חלקות לתכנית: גוש: 11 יוהנה ז'בוטינסקי מס' כתובות שבהן חלה התכנית: 2166 /מק/ 3 , כפיפות 1 / 125 / 03 / 3 ד'. יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות: החלפה ל 0.482 : בדונם מ' למבנה מגורים קיים. 4.7- מ' ל 5 . שינוי קו בניין קדמי מ- 1 מטרת התכנית שינוי קווי בניין. עיקרי הוראות התכנית: מ' למבנה 2.7- מ' ל 3 . שינוי קו בניין צדדי דרומי מ- 3 מ' למבנה מגורים קיים. 6.9- מ' ל 7 . שינוי קו בניין אחורי מ- 2 . קו בניין למחסן גינה וחדר משאבות ע"פ המסומן בתשריט. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה 4 מגורים קיים. . התכנית האמורה 03/01/2023 , בתאריך 2760 , עמוד 11027 ובילקוט פרסומים מספר 06/01/2023 בעיתונות בתאריך נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד וניתן לעיין בה בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים . כתובת וטלפון: בית עירית אשדוד 16:00-18:30 וימי ג' בין השעות 8:30-12:00 פתוחים לקהל. ימי ב' , ה' בין השעות . בנוסף, ניתן לעיין בתכנית במשרדי הועדה 08-8677810 פקס- 08-9568168 אשדוד. טל' 28 ת.ד. 10 רחוב הגדוד העברי . 08 – 6263971 , באר-שבע. טל' 68 , ת.ד. 4 המחוזית, מחוז דרום. רחוב התקווה בברכה, עו"ד גבי כנפו יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד , כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה 1965 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 89 נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף גרסת 603-0962076 אשדוד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום מופקדת תכנית מפורטת מספר שם התכנית: איחוד וחלוקה, מבנה "בית הדר", אשדוד סיווג התכנית: תכנית מתאר 14 גרסת תשריט: 19 הוראות: א (א) 62 ,) 1 א(א)( 62 מקומית. מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית – בסמכות הועדה המקומית, לפי סעיף : מציב השלט בשטח התכנית: (טל תורג'מן , אשדוד 3 אורט ). כתובות שבהן חלה התכנית: 19 א (א) ( 62 ,) 4 א (א) ( 62 ,) 2 ( 163 (חלק מחלקה, מדובר על חלקה 229 (חלק מחלקה), 127 חלקה 2077 ) גושים/ חלקות לתכנית: גוש: 03-7686700 – יחס 1062 ד'. יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות: תכנית תמ"ל/ 4.537 : לשעבר). שטח התכנית בדונם – יחס של כפיפות. מטרת התכנית: איחוד וחלוקה בין 603-0828491 – החלפה, תכנית 63/101/02/3 של שינוי, תכנית . איחוד וחלוקה ללא שינוי 1 שטח למוסד לבין שטחים ציבוריים בבעלות הרשות המקומית. עיקרי הוראות התכנית: . הסבת ייעוד קרקע מ"שטח 3 . קביעת ושינוי של קווי בניין. 2 בסה"כ שטחי הציבור ובשטחים הפרטיים בשטח התוכנית. . הריסות עפ"י המסומן בתשריט התכנית. 4 למוסד" לייעוד "מבנים ומוסדות ציבור לבריאות" עפ"י נוהל מבא"ת. כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד בימים ובשעות שהמשרדים האמורים . כל מעוניין בקרקע , בבניין או בכל 16:00-18:30 וימי ג' בין השעות 8:30-12:00 פתוחים לקהל. ימי ב' , ה' בין השעות לחוק רשאי להגיש התנגדות 100 פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה . 08-8677810 פקס- 08-9568168 אשדוד. טל' 28 ת.ד. 10 אשדוד. כתובת וטלפון: בית עירית אשדוד רחוב הגדוד העברי . 08 – 6263971 , באר-שבע. טל' 68 , ת.ד. 4 בנוסף, ניתן לעיין בתכנית במשרדי הועדה המחוזית, מחוז דרום. רחוב התקווה בברכה, עו"ד גבי כנפו יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - מרחב תכנון מקומי אשדוד 1965 חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 603-1029743 ודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית מספר , בדבר אישור תכנית מפורטת מספר 1965 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 117 נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף שם התכנית: שינוי קווי בניין ברח' יוהנה ז'בוטינסקי, רובע ט"ו, 20 גרסת תשריט: 26 גרסת הוראות: 603-1029743 ) 4 א (א) ( 62 אשדוד סיווג התכנית: תכנית מפורטת מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית – ועדה מקומית, לפי סעיף שטח התכנית 87 חלקה: 2497 גושים/ חלקות לתכנית: גוש: 11 יוהנה ז'בוטינסקי מס' כתובות שבהן חלה התכנית: 2166 /מק/ 3 , כפיפות 1 / 125 / 03 / 3 ד'. יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות: החלפה ל 0.482 : בדונם מ' למבנה מגורים קיים. 4.7- מ' ל 5 . שינוי קו בניין קדמי מ- 1 מטרת התכנית שינוי קווי בניין. עיקרי הוראות התכנית: מ' למבנה 2.7- מ' ל 3 . שינוי קו בניין צדדי דרומי מ- 3 מ' למבנה מגורים קיים. 6.9- מ' ל 7 . שינוי קו בניין אחורי מ- 2 . קו בניין למחסן גינה וחדר משאבות ע"פ המסומן בתשריט. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה 4 מגורים קיים. . התכנית האמורה 03/01/2023 , בתאריך 2760 , עמוד 11027 ובילקוט פרסומים מספר 06/01/2023 בעיתונות בתאריך נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד וניתן לעיין בה בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים . כתובת וטלפון: בית עירית אשדוד 16:00-18:30 וימי ג' בין השעות 8:30-12:00 פתוחים לקהל. ימי ב' , ה' בין השעות . בנוסף, ניתן לעיין בתכנית במשרדי הועדה 08-8677810 פקס- 08-9568168 אשדוד. טל' 28 ת.ד. 10 רחוב הגדוד העברי . 08 – 6263971 , באר-שבע. טל' 68 , ת.ד. 4 המחוזית, מחוז דרום. רחוב התקווה בברכה, עו"ד גבי כנפו יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - מרחב תכנון מקומי אשדוד 1965 חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 603-0962076 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית מספר - מרחב תכנון מקומי אשדוד 1965 חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 603-0962076 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית מספר - מרחב תכנון מקומי אשדוד 1965 חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 603-1029743 ודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית מספר המציעים בכל שלב שהוא ואף לחזור ולהזמין ולהציע הצעות. . המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה באשדוד. 9 כהן שרית, עו"ד כונסת נכסים ברכיה 195 דבש וחלב 153-775014508: , פקס 077-5014508 :' טל בניאן יוסף, עו"ד כונס נכסים , אשדוד 5 שבי ציון 08-8521437 : פקס 08-8569119 :' טל

תיווך רפי 053-4377586

בס"ד

47 רח' העבודה אזה"ת הקלה 08-8532222 חומרי בניין ואינסטלציה בע״מ

מכירת קרטונים חדשים בלבד למעבר דירה

31

29.9.2023

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online