השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

מהותו העיקרית של ראש השנה היא הכתרתו המחודשת של הקב"ה על העולם. זהו היום שבו ציווה ה': "תמליכוני עליכם", ואנו עושים זאת בעיקר על-ידי התפילה העוסקת בכך מלוך על העולם כלו בכבודך (תפלת ראש השנה) ראש השנה הוא יום המשפט לכל באי עולם, והוא גם יום הדין על כל צורכי האדם, הגשמיים והרוחניים. לכן אנו מעתירים רבות בתפילות החג בבקשות בריאות, ילדים, פרנסה, וכן להצלחה בתחומים הרוחניים. אולם מהותו העיקרית של ראש השנה היא הכתרתו המחודשת של הקב"ה על העולם. זהו היום שבו ציווה ה': "תמליכוני עליכם", ואנו עושים זאת בעיקר על-ידי התפילה, שנושא המלכות מוזכר בה פעמים רבות: "מלוך על העולם כולו בכבודך", "מלך על כל הארץ" וכו'. לחשוב על השכינה כאן נוצרת לכאורה סתירה מסויימת: הכתרה פירושה, שאדם מבטל את עצמו לחלוטין כלפי המלך, עד שאין הוא חש שום רצונות אישיים. על-אחת-כמה-וכמה כשמדובר בהכתרת הקב"ה, מלך מלכי-המלכים, הרי ההתבטלות כלפיו צריכה להיות מוחלטת. כיצד אפשר באותה שעה להיות מודע לכל הצרכים האישיים ולבקש בקשות גשמיות פשוטות ויום-יומיות? (ואמנם, נאמר ב'תיקוני זוהר', שאלה המבקשים בימים הנוראים את צורכיהם הגשמיים, דומים לכלבים הצועקים: 'הב-הב'; שכן בשעות קדושות אלה צריך לחשוב על השכינה ולא על הצרכים האישיים. אך מצד שני, בקשות אלה הוכנסו לנוסח התפילה עלידי חז"ל, ומזה מובן שצריך לבקשן, וכדי לבקשן באמת צריך האדם לחוש את הצורך בהן!). לשם-שמים לאמיתו של דבר, אין כאן שום סתירה. בקשת הצרכים הגשמיים צריכה אף היא להיות למען הקב”ה, כדי להשלים את מלכותו על העולם! כדי שתתבצע הבקשה "מלוך על העולם כולו", נדרש כל יהודי להתעסק בענייני העולם לשם שמים ועל-ידי כך לקדשם ולשעבדם תחת מלכות ה'. ממילא מובן, שהוא זקוק לבריאות, לפרנסה וכו', כדי שיוכל למלא את תפקידו בעולם. הבקשה בדבר הצרכים הגשמיים לא באה אפוא כדי לספק את התאוות האישיות, חלילה, אלא כדי שהאדם יוכל לעבוד את קונו כראוי ולהביא את אור הקדושה לחלקים רחבים יותר של העולם ולעשות מהם "דירה לו יתברך בתחתונים". שאיפה פנימית אמנם יודע אדם בנפשו, שבקשת צרכיו לא באה רק למען הקב"ה, אלא יש בה גם מניע אישי. אך על כך כבר אמר הבעש"ט, על פי הפסוק: "רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף" - שבעומק הרעבון והצמא מסתתרת השתוקקותה של הנפש לניצוצות האלוקיים שטמונים באוכל ובמשקה. לכן, אף שבחיצוניות הדברים מבקשים אנו את הצרכים הגשמיים למען עצמנו, הרי בעומק הבקשות הללו מסתתרת שאיפתה העמוקה של הנשמה לשפע גשמי כדי למלא את הכוונה העליונה - להמליך את הקב"ה על העולם כולו. דת ומסורת המלכת הקדוש-ברוך-הוא מאת: הרב מרדכי לאופר, רב רובע י"א

מאת: הרב גדעון כהן שאולי 08-8559589 - יקיר החינוך ויקיר העיר אשדוד אקטואליה בפרשה

ראש השנה הינו יום הזכרון כנאמר בתפילה: "את יום הזכרון הזה". תכלית ראש השנה שיזכור האדם שה' הוא מלכו של עולם, הוא העומד עליו ורואה כל מעשיו. ראש השנה הוא יום בו חורץ הבורא גורלות לכל באי עולם לשבט או לחסד. ביום ראש השנה יושב הקב"ה על כס מלכותו, על כסא דין ושופט את כל יושבי תבל, קוצב את חייהם. כך נאמר בפיוט "ונתנה תוקף" (נתחבר על ידי רבי אמנון ממגנצא): "מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי במים ומי באש, מי בחרב ומי בחיה, מי ברעב ומי בצמא, מי ברעש ומי במגפה..." אשר על כן, כל העובר על האדם במשך כל חודשי השנה, נגזר ביום דין זה, וכן כיצד תיראה השנה הבאה. בספר תהילים תיאר דוד המלך עומקו של הדין הקשה והעצום: "ואל תבוא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי" וכן אמר: "סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי". בעומדנו בתפילה בראש השנה אנו מבקשים ומתחננים לפני ריבון העולמים לחיים טובים ומבורכים. יחד עם זאת, לנגד עיננו חולפים ביעף ימי השנה החולפת, את פגעיה ותלאותיה, יסוריה ומצוקותיה. אנו מבקשים מריבון העולמים: "תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה". יבוא לפניו זכרוננו הטוב נעמוד לדין ונצא בע"ה זכאים ושהכל יגזר לטובה, לששון ולשמחה. והרי ברכה פיוטית לשנה החדשה: יברככם ה' וישמרכם ותרוו רוב נחת וברכה מכל משפחתכם ויוצאי חלציכם. .... אנו עומדים ומבקשים בראש השנה לקבל מרבון העולמים ברכה לחיים טובים לפרט ולכלל. .... אנו מייחלים לשנה החדשה חיים של בריאות ושלום ושעם ישראל יעלה בפסגות. .... בראש השנה נברא האדם הראשון ובאותו יום חטא ונקבע לדורות יום דין בו נידון. .... ראש השנה הוא בחודש המבורך בימי ששון ושמחה, ותקווה טובה לתשועה במהרה. .... חודש תשרי הינו בתקופת האסיף בו אוספים התבואה למחסנים, בו בזמן מתברכים בשמחה תורה חג הסוכות וארבעת המינים. .... ריבוי אכילת הדבש בראש השנה מרמז ומסמל בקשתנו לשנה מתוקה, רפואה ושמחה. .... אנו מייחלים ומבקשים בראש השנה להתברך בהשראה והצלחה, שמושגים באחדות ובאהבה. .... איחולים לחיים שלווים ומאושרים כתיבה וחתימה טובה לכל החברים הידידים והמכירים. תכליתו, משמעותו וייחודו של ראש השנה "אתה (הקב"ה) זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם לפניך... כי אין שכחה לפני כסא כבודך ואין נסתר מנגד עיניך... כי זכר כל המעשים לפניך בא, ואתה דורש מעשה כולם" (מתוך תפילת ראש השנה״ (עפ"י שיחתם והשראתם של הצדיקים אנשי החינוך הרוח והמעשה אאמו"ר הרה"ג ר' משה כהן שאולי זצ"ל ואחי מו"ר הרב בנימין כהן בברכת שבת שלום שאולי זצ"ל).

15.9.2023

64

Made with FlippingBook Annual report maker