השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

למכירה וילה ברובע א׳, קו ראשון לים, מ״ר 320 מגרש ₪ 4,950,000 לא לפספס תיווך רפי 050-5280-081 חד' באשכול, 5 , נוף לים 3 מפוארת, קו" ₪ 2,750,000 תיווך רפי 050-5280-081 ,5 , קו״ 66 ברוגוזין סטנדרטית, מיידי ₪ 1,650,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה וילה רובע ט"ו בודדת, מ״ר, 560 חד' מגרש 5 מ"ר פינתית 340 בנוי ₪ 7,400,000 לא בשבת 050-8699039 4 רובע ד' באלמוגים מ"ר, עסקה 130 חד' ₪ 1,800,000 טובה תיווך רפי 050-5280-081 למכירה מ״ר 112 חד׳ 4 פינתית, בריכת שחייה, 560 יח׳ דיור, מגרש 2 מ״ר 340 מ״ר, בנוי ש״ח 7,100,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה וילה ברובע י"ז מ"ר, בנוי 350 מגרש מ"ר, פינוי מיידי 260 ₪ 6,500,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה וילה בט״ו בודדת,

בעיר שדרות למכירה מ״ר עם 398 מגרש היתר בניה, בשכונת ₪ 1,590,000 כלניות תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד׳ 5 דירת גן ,87 בי״א ברח׳ הר מצדה מ״ר 150 מ״ר בנוי, 180 גינה, ממ״ד, חניה, מחסנים 2 תיווך רפי 053-4377586 למכירה דופלקס מארק שגאל ממ״ד + מ״ר 160 חד׳ 5 מ״ר, 20 מרפסת + נוף לים ₪ 4,290,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה מ״ר, 107 חד’ 4 בזלמן ארן, מעלית, אין ממ״ד, אין מרפסת ₪ 1,800,000 תיווך רפי 050-5280-081 ביא׳, רח׳ נחל למכירה חד׳ 5 שניר, דופלקס גג, מ״ר בנוי, 140 ,7 קומה מ״ר מרפסת, חנייה 75 3 שירותיים ו- 3 בשפע, מקלחות - מיידי ₪ 2,500,000 תיווך רפי 050-5280-081 גמישות במחיר חד' ברח' 5 למכירה האשכול, אחרי תמ״א נוף מלא לים ₪ 3,150,000 משה 050-8277754

דירות למכירה

למכירה ללא תיווך!

למכירה חד׳ בי״א 5 בנחל לכיש + מרפסת + חניה פרטית, משופצת ,1 קו״ ₪ 2,400,000 ללא תיווך 054-454-0097 לא בשבת

למכירה 3 חד' בהגנה קו" 3 3 מ- ₪ 1,330,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה דופלקס בסיטי + מ״ר 280 חד׳ 7 יח׳ דיור תיווך רפי 053-4377586 למכירה 3 חד' בהגנה קו" 3 3 מ- ₪ 1,330,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד' רובע א׳ 3 ברוגוזין, מעלית, ₪ 1,490,000 מיידי תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד' ברובע י' 3 2 מ- 2 קו" ₪ 1,590,000 תיווך רפי 050-5280-081 מ"ר 18 מ"ר, מרפסת ₪ 3,340,000 תיווך רפי 050-5280-081 ללא תיווך, מציאה! חד' משופצת, ברובע א' 5 מעלית, + ממ"ד + מרפסת + הליכה לים ₪ 1,680,000 054-5799813 למכירה פנטהאוז ברובע ד׳, מ״ר בנוי 160 רח׳ הצוללים, מ״ר מרפסת, 130 + נוף לים, משופץ תיווך רפי 050-5280-081 למכירה 170 ,10 חד' במע"ר קו" 5

חדרים משודרגת 4 מעליות, 2 באשקלון, מזגנים, ממ"ד, חניה, פינוי מיידי פרטים: 052-6685870

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה , רובע 37/2 חדרים, קומת קרקע ברח' המייסדים 5 . מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירת מגורים בת 1 )להלן:“הנכס"( 14 : תת חלקה 33 : חלקה 2400 : י' אשדוד הידועה כגוש . ניתן יהא לראות את הנכס במועדים שניתן לבררם אצל הח"מ בכתובת כמפורט להלן. 2 .16:00 בשעה 15.10.23 . את ההצעות לרכישת הדירה יש להגיש למי מהח"מ בלבד עד ליום 3 בהצעה יש לפרט שם המציע, טל, כתובתו מס' ת.ז.או מס' ח.פ. והמחיר המוצע. אשר תחולט ככל והמציע יחזור בו מהצעתו כפיצוי 5% . לכל הצעה תצורף המחאה בנקאית ע"ס 4 מוסכם ומוערך מראש. . הפיקדון ישמש כבטוחה לחתימת חוזה המכר שינוסח ע"י כונסי הנכסים ויחתם על ידי המציע. 5 מציע שהצעתו קובלה, יחולט הפיקדון כחלק מהתמורה. הפיקדון יוחזר למציע עם קבלת ההחלטה על דחיית הצעתו. ( ובאחריות המציע בלבד לבדוק המצב הפיסי של הנכס והזכויות as is) . הדירה תימכר כפי שהיא 6 המשפטיות המתייחסות אליו. . מובהר כי לא ישולמו דמי תיווך בגין המכר מצד כונסי הנכסים. 7 . כונסי הנכסים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והם שומרים 8 לעצמם את הזכות לנהל מו"מ לפי שיקול דעתם , עם כל אחד מהמציעים ואף לערוך התמחרות בין

המציעים בכל שלב שהוא ואף לחזור ולהזמין ולהציע הצעות. . המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה באשדוד. 9 כהן שרית, עו״ד כונסת נכסים ברכיה 195 דבש וחלב 153-775014508: , פקס 077-5014508 :' טל

בניאן יוסף, עו״ד כונס נכסים , אשדוד 5 שבי ציון 08-8521437 : פקס 08-8569119 :' טל

הודעות בעניני תכנון ובניה - עפ"י תקנות התכנון והבניה (ב) 3 תקנה 1998 (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) התשנ"ח - נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה ולמהנדס הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת רשת חשמל עילית ומתקניה כלהלן: 13/08/2023 מיום 400051979 לפי תכנית עבודה ת"א מס' ביסודות שנאים 2 העתקת עמוד עם . יסודות ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית – יום ממועד פרסום 14 המועד להגשת השגה במשרדי הרשות המקומית, עד . הודעה זו

חב' החשמל לישראל בע"מ אגף שירותי רשת דן והחוף מרכז ביצוע נפת שפלה מחלקת תכנון וסיוע טכני 7565513 ראשון לציון 14 חומה 076-8648207 לבירורים: שרית בכר טל:

בס"ד

47 רח' העבודה אזה"ת הקלה 08-8532222 חומרי בניין ואינסטלציה בע״מ

מכירת קרטונים חדשים בלבד למעבר דירה

61

15.9.2023

Made with FlippingBook Annual report maker