השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

(דברים כ׳,י׳) כי תצא למלחמה על אויביך דת ומסורת אפשר לנצח בלי מלחמה

מאת: הרב גדעון כהן שאולי 08-8559589 - יקיר החינוך ויקיר העיר אשדוד אקטואליה בפרשה

מאת: הרב מרדכי לאופר, רב רובע י"א

התורה מצווה לעשות את המצוות מתוך שמחה והתרוממות הרוח. האדם צריך לחיות בתחושה של הסתפקות במועט, ללא שאיפות למותרות, להיות שמח ומאושר בחלקו, ויחד עם זאת להאמין כי הכל בא לו מאת הבורא המכלכל את העולם בחסד וברחמים ונותן לברואיו די מחסורם. שלמה המלך כותב: "ושבחתי אני את השמחה" ("קהלת" - ח', ט"ו), והגמרא מסבירה כי "זו שמחה של מצווה" ("שבת" - ל', ע"ב). הבעש"ט, מציין כי, השמחה היא מקור האנרגיה שבלעדיה לא תיתכן השגת המטרה בקיום המצוות, (עפ"י הבעש"ט, "כתר שם טוב"). פעמים יש לו לאדם שפע וכל טוב, איננו חסר מאומה, ועם כל זה, אינו שמח בחלקו, לשם כך באה התורה ומזהירה: "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך" "והיית אך שמח". אי לכך, השרוי בשמחה גורם נחת רוח ושמחה לבורא, באשר הוא מבטא בזה את האמונה והבטחון שלו בקב"ה. בהקדמת ספר "חרדים" נכתב כי האר"י הקדוש זצ"ל גילה לאיש סודו, שכל מה שהשיג ברוח קודשו, הכל היה בשכר שעשה את המצוות בשמחה גדולה ובטוב לבב. על האדם החי בארץ ישראל להיות שמח בחלקו וזאת כי בארץ ישראל, עיני ה' בה מראשית השנה ועד אחרית השנה, וכן על הזכות להימנות עם בני דור הגאולה וכן בתקווה שנזכה לראות במהרה בתיקונו ובשלימותו של עם ישראל. דוד המלך כותב: "עבדו את ה' בשמחה, בואו לפניו ברננה....", (תהילים - ק', ב'). אי לכך, בשעה שאדם ברננה ובשמחה, באותו זמן, הוא נעשה ספוג באנרגיה חיובית המעלה אותו מעלה-מעלה לספירות גבוהות של קדושה והתקרבות אל הבורא. אבי מורי הצדיק הרב משה כהן שאולי זצ"ל, יקיר העיר אשדוד והחינוך הדתי בישראל, ציין בפני לא פעם כי מעטים הם האנשים המאושרים והשמחים בחלקם, וידועה האימרה כי "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד", (ליקוטי מהר"ן). אשר על כן, אהבתו של הבורא את בריותיו הינה ללא תנאי והיא אהבה קוסמית רוחנית ומיוחדת. עם זאת, הוסיף אבי ז"ל, כי בעבודתו של האדם את הבורא הוא משדר אור עליון ונשגב וזאת כי, בכל אדם יש את הניצוץ האלוקי העליון החבוי בתוכו ובליבו פנימה, ושממנו באים הישועות והברכות וכך הוא פועל ומתפקד לאורך חייו עלי אדמות. "כי תצא" פרשת השבוע: יש לעשות את המעשים הטובים מתוך שמחה, סיפוק והתרוממות הרוח "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך", (כ"ו, י"א). "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב", (כ"ח, מ"ז). (עפ"י שיחתם והשראתם של הצדיקים אנשי החינוך הרוח והמעשה אאמו"ר הרה"ג ר' משה כהן שאולי זצ"ל ואחי מו"ר הרב בנימין כהן בברכת שבת שלום שאולי זצ"ל).

פרשתנו נפתחת במילים "כי תצא למלחמה על אויביך... ושבית שביו". באיזו מלחמה מדובר? מפרש רש"י: "במלחמת הרשות הכתוב מדבר". כלומר, אין הכוונה למלחמת כיבוש הארץ, אלא למלחמות שעם ישראל עשוי לערוך לצרכים שונים עם מדינות בחוץ לארץ. תורת החסידות מפרשת, ש"כי תצא למלחמה על אויביך" אמור על המלחמה שצריכה הנפש האלוקית לערוך כנגד הנפש הבהמית. מלחמה זו מתנהלת בשעת התפילה, כמו שאומר שעת התפילה היא שעת קרב]. =[ " הזוהר: "שעת צלותא שעת קרבא בשעת התפילה צריך האדם להגביר את נפשו האלוקית על הנפש הבהמית ולנצחה, עד שייקח את כוחותיה ב'שבי' ("ושבית שביו") וירתום גם אותם לעבודת ה'. 'מלחמת רשות' פירוש זה לכאורה אינו עולה בקנה אחד עם פירוש רש"י. רש"י מפרש שמדובר ב'מלחמת רשות', ואילו המלחמה של הנפש האלוקית כנגד הנפש הבהמית היא מלחמת חובה ולא מלחמת רשות! הלוא זה תפקידו של האדם בעולם, להגביר את הנפש האלוקית על הנפש הבהמית ולנצחה! ההסבר הוא, שאכן עבודת התפילה בדרך של מלחמה היא אכן בבחינת 'מלחמת רשות' ולא 'מלחמת חובה'. לפני האדם עומדת האפשרות לברר את הנפש הבהמית ולרתום את כוחותיה לעבודת ה' שלא על ידי מלחמה. אם בכל זאת הוא בוחר לעשות זאת על ידי מלחמה, זו אפוא 'מלחמת רשות'. שתי דרכים דרך המלחמה פירושה, שהיצר עומד בתוקפו ומתאווה לענייני העולם, ומולו מתייצבת הנפש האלוקית ונלחמת בו, עד שהיא מנצחת ומכניעה אותו. זה סוג אחד של בירור היצר, והוא מכונה 'בירור בדרך מלחמה'. אולם יש דרך נוספת לברר את היצר, להגביר את אור התורה והקדושה, עד שהיצר יתמוסס מאליו. כשיהודי ממלא את עצמו באור התורה, הוא מחדיר בנפשו את האור האלוקי של הקב"ה, וממילא אין מקום לכל תאוות העולם ולעניינים גשמיים נחותים. דרך זו מכונה 'בירור בדרך מנוחה', שלא על ידי מלחמה. אפשר להתעלות מסבירה תורת החסידות, שבתחילת העבודה הרוחנית של האדם אין מנוס מהמלחמה, שכן היצר עומד בתוקף מול האדם ומנסה למנוע אותו מלהתמסר לעבודת הבורא; אולם לאחר מכן עומדות לפני האדם שתי האפשרויות הללו בירור בדרך 'מלחמה' או בירור בדרך 'מנוחה', והדבר אינו תלוי אלא בו. על כן המלחמה מכונה 'מלחמת הרשות' ולא 'מלחמת חובה', שכן לפני האדם עומדת האפשרות להתעלות לדרגה רוחנית גבוהה יותר, שבה יוכנע היצר שלא על ידי מלחמה אלא בדרך של 'מנוחה', מכוח האור האלוקי של התורה.

25.8.2023

34

Made with FlippingBook Learn more on our blog