השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

5"

למכירה חדר שינה קומפלט, ללא ארון 052-3604926

הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה ) לחוק 1(149 בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה - תשכ"ה 149 עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן 1965 התכנון והבניה תשכ"ה מס' בקשה 20230709 :' בקשה מס 4366 : תיק בנין 2/30/ /במ 3 ' הקלה מתכ' מפורטת מס מהות אשדוד. 65/2 מעונו: המלך חזקיה מירים פלדמן . המבקש: 10000278512 : ברישוי זמין בקומה א' כולל שינוים 4 ' בקומת קרקע ודירה מס 2 ' תוספת בניה וממ''ד לדירה מס בקשה: . הקלה מבניית הרחבות כולן בבית אחת 1 מהות ההקלה: קומות. 3 בגדרות בבניין משותף בן בקומת קרקע ודירה מס' 2 ' לבנית ממ''ד לדירה מס 2/30/ /במ 3 לכל הגובה האגף ע"פ תב"ע בגוש: 37 . הקלה מתב"ע לעניין חומרי גמר, מפסיפס לגמר טיח. חלקה: 2 . בקומה א' בלבד 4 . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת , אשדוד 65 המלך חזקיה ברחוב: 2396 . שעות https://www.ashdod.muni.il : אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת . בודקת רישוי: טטיאנה סבצ'נקו 8:30-11:00 מענה טלפוני מקצועי בימים: א'-ה' בין השעות . על הרואה tatianasa@ashdod.muni.il : מייל 08-677810 - , מס' פקס 08-9238619 : טלפון עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני יום מפרסום זה. 15 העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך , יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גבי כנפו בברכה, עו"ד

ש"ח, מכונת 500 מ"ר גרניט פורצלן 24 ש"ח, כיורים 200 נספרסו חדש באריזה 055-9627007 ש"ח באריזה 100 זוגות 10 , ש"ח 150- מ' ב 1.40 מראה נעליים מתצוגה נייקי, פומה ועוד מידה "32 ש"ח, טלוויזיה סוני 500 39-40 055-9627007 ש"ח 150 ש"ח, שרשרת 200 אופניים מידה גדולה ש"ח, פלאפון חדש 150 לאופניים חסינה 055-9627007 ש"ח A 10 S 450 מבערים נירוסטה 6 מנגל גז כולל צינור 055-9627007 ש"ח 1850 חדש

הסוף לטרמיט

הודעות בעניני תכנון ובניה - עפ"י תקנות התכנון והבניה (ב) 3 תקנה 1998 (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) התשנ"ח - נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה ולמהנדס הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת רשת חשמל עילית ומתקניה כלהלן: 30/04/2023 מיום 400059761 לפי תכנית עבודה ת"א מס' באשדוד 28 , גפ 27 הקמת עמודי מ"ג מס' גפ 2053,2054 : ברחוב חלוצי התעשייה , עורף הנמל, אשדוד. גוש אשדוד. ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית – יום ממועד פרסום 14 המועד להגשת השגה במשרדי הרשות המקומית, עד . הודעה זו 29.06.23 - 25.06.23 : הארכת המועד להגשה מיום | ₪ 500 : עלות | 24/23 מכרז בלבד. 09:00-13:00 המועד להגשה בין השעות (בלשונית מכרזים) www.ashdod.muni.il כל הפרטים באתר האינטרנט העירוני בכתובת: אספקת ציוד משרדי וכיבוד עבור העירייה

בס"ד

47 רח' העבודה אזה"ת הקלה 08-8532222 חומרי בניין ואינסטלציה בע״מ

מכירת קרטונים חדשים בלבד למעבר דירה

שואב אבק דייסון משומש 052-8690520

ארגז מצעים, פינת אוכל + ספה נפתחת 052-8882145 כסאות 6 +

עסקים להשכרה חנות פינתית בסיטי, ממוזגת, 054-6511160 מושקעת, מיידית להשכרה חנות יפהפייה, פינתית במרכז הסיטי (קיים פיצה פצץ), ממוזגת, מושקעת, שטח ישיבה בחזית 054-6511160 להשכרה מ״ר 400 ע״י ג׳וליה, קומת קרקע, אפשרי חלק בלבד פינוי מיידי לטווח ארוך תיווך רפי 050-5280-081 להשכרה משרד ח.מ. שפירא (בניין עירייה ,1 מ”ר, קו” 32 ישן) מיידי ₪ 1,950 תיווך רפי 050-5280-081 להשכרה מ"ר, 40 בתל חי חנות/משרד שירותים, מיידי + משופץ ש"ח 4,000 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה מ"ר 100 בא.ת. מ"ר 50 + קרקע ₪ 8,500 גלריה תיווך רפי 050-5280-081

גישור

חב' החשמל לישראל בע"מ אגף שירותי רשת דן והחוף מרכז ביצוע נפת שפלה מחלקת תכנון וסיוע טכני 7565513 ראשון לציון 14 חומה 076-8648207 לבירורים: שרית בכר טל:

חלקים כל יחידה נפרדת, שולחן 3 מזנון 052-8882145 כסאות 2 + עבודה

מגרות, שולחן כתיבה 3 , דלתות 3 ארון לא 054-6599687 כוננית לספרים + בשבת למכירה תנור גז משולב צבע לבן, במצב לא 050-6401138 ש"ח 400 טוב רק בשבת

הודעות בעניני תכנון ובניה - עפ"י תקנות התכנון והבניה (ב) 3 תקנה 1998 (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) התשנ"ח - נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה ולמהנדס הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת רשת חשמל עילית ומתקניה 400063128 לפי תכנית עבודה ת"א מס' בשטח המועצה האזורית נחל שורק כלהלן: 03/05/2023 מיום 54/248 R , 204/248 R הקמת עמודי מ"ג המועצה האזורית ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית – . נחל שורק יום ממועד פרסום 14 המועד להגשת השגה במשרדי הרשות המקומית, עד . הודעה זו

למכירה מקרר טורפינאן של תדיראן 052-8928994 ליטר במחיר מוזל 500

חדר שינה ללא ארון מיטה עם בסיס ראש 1.60 X 1.90 מזרון סימנס + מעור מיוחד 055-9627007 ש"ח גמיש 700- ב 400 ברז + כיור + שייש + ארון אמבטיה 500- ב 1.20 X 60 מ' קרמיקה 16 , ש"ח 055-9627007 ש"ח

חב' החשמל לישראל בע"מ אגף שירותי רשת דן והחוף מרכז ביצוע נפת שפלה מחלקת תכנון וסיוע טכני 7565513 ראשון לציון 14 חומה 076-8648207 לבירורים: שרית בכר טל:

ש"ח 150 כסא מנהלים מעור ידיות מעץ 055-9627007

ליטר גריל ואפיה 95 טוסטר אובן כסוף ש"ח 250 חדש באריזה בהזדמנות 055-9627007 עבודה תיכון + ש.פ. במתמטיקה, פיזיקה ליסודי 052-3905125 מעוניין בכל עבודות השיפוצים מא' לא משלמים 100% עד' ת' אם לא 050-2128588

הודעות בעניני תכנון ובניה - עפ"י תקנות התכנון והבניה (ב) 3 תקנה 1998 (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) התשנ"ח - נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה ולמהנדס הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת רשת חשמל עילית ומתקניה לפי תכנית עבודה ת"א מס' במועצה אזורית יואב- צומת בני ראם

תרומות למשפחה נזקקת דרוש ארון בגדים 053-3987325 שונות תכולת דירות + מזגנים + מפנה עיזבונות 054-4821587

כלהלן: 16/04/2023 מיום 400059857 _ 2 13 A /302 R הקמת עמוד מ"ג מספר 9 / 302 R הקמת עמוד מ"ג מספר

. מועצה אזורית יואב ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית – יום ממועד פרסום 14 המועד להגשת השגה במשרדי הרשות המקומית, עד . הודעה זו

מטפלת סיעודית פנויה לעבודה מיידית 052-8690520

חב' החשמל לישראל בע"מ אגף שירותי רשת דן והחוף מרכז ביצוע נפת שפלה מחלקת תכנון וסיוע טכני 7565513 ראשון לציון 14 חומה 076-8648207 לבירורים: שרית בכר טל:

למכירה מזנון וטלוויזיה במחיר סימלי 052-4401018

ניסיון + מעוניינת לעבוד במשק בית 050-2806198

2 + שולחן סלון, חדר שינה + מזנון לסלון 052-3604926 שידות וטואלט

לבניין ברובע י"א דרוש/ה מנקה (כולל 052-8977472 ) תשלום לביטוח לאומי

9.6.2023

30

Made with FlippingBook - Share PDF online