השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

.www.iplan.gov.il התכנון

עודד פלוס יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום

2.6.2023 2014 החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים (הוראות שעה) התשע"ד – - מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד 1965 חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 2021 הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': תמל/ שם התכנית: פינוי בינוי מתחם הרותם פלדות - רובע ח' לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים 21 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 2021 , בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': תמל/ 2014 (הוראות שעה) התשע"ד – איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 51 תשריט - 75 הוראות - בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתיחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר , שינוי 78 / 101 / 02 / 3 , שינוי 17 / 108 / 03 / 3 , שינוי 20 / 108 / 03 / 3 התכנית: שינוי , 1 הרותם . השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: אשדוד רחוב: 6 / 108 / 03 / 3 ישוב: אשדוד רחוב: .6 , 4 הנורית ישוב: אשדוד רחוב: .9 , 7 , 5 , 3 , 19 , 17 , 15 , 13 , 11 המתחם המשתרע .9 , 7 , 5 שד הפרחים ישוב: אשדוד רחוב: .8 , 5 , 3 מבוא השרביטן לאורך רחוב הרותם בדרום (חזית דרומית) לבין רחוב הנורית במזרח, דרך שד' Y: 632934 קואורדינטה X: 167398 הפרחים מערבה עד לשד' בני ברית. קואורדינטה חלקות במלואן: 2074 . גוש: 43 , 40 חלקי חלקות: 2073 גושים וחלקות: מוסדר: גוש: .150 , 146 , 139 , 138 , 112 , 111 חלקי חלקות: 2074 . גוש: 145 , 140 , 115 , 113 , 110 , 104 2188 . גוש: 70 , 69 , 43 , 42 , 41 , 40 , 24 , 23 , 22 , 21 , 19 , 18 חלקות במלואן: 2188 גוש: , 49 , 43 , 40 , 39 , 38 , 37 , 2 חלקות במלואן: 2465 . גוש: 73 , 71 , 45 , 39 , 20 חלקי חלקות: . מטרת התכנית: התחדשות עירונית ע"י 48 , 46 חלקי חלקות: 2465 . גוש: 52 , 51 , 50 יח"ד, בתוספת שטחי ומסחר ותעסוקה, 1,436 יח"ד במתחם והקמת 308 תכנית פינוי וכן רה-תכנון של מבנים ומוסדות ציבוריים, שטחים ציבוריים פתוחים ודרכים. . איחוד וחלוקת מגרשים ללא הסכמת כל הבעלים במתחם 1 עיקרי הוראות התכנית: . שינוי יעוד מ-"מגורים" למגורים ד' ,וכן משטחי ציבורי פתוח 2 במסגרת פינוי-בינוי. .קביעת שימושים 3 למבנים ומוסדות ציבור, משב"צ לשצ"פ, ממגורים לדרך חדשה. יח"ד במסגרת פינוי-בינוי לפי מפתח 1,128 מותרים והוראות בניה: א. תוספת של 431 דירות בינוניות ו- 574 יח"ד קטנות, 431 יח"ד הכוללות 1,436- יח"ד ל 308 . מ- 1:4.6 דירות גדולות, כהגדרתן בתכנית. ב. קביעת גובה המבנים. ג. הארכת רח' הצבעוני וחיבור הצד המערבי של המתחם לשד' בני ברית ע"י הפיכת חלק משצ"פ לדרך מוצעת. ד. הסטת רח' מבוא השרביטן וחיבורו לרחוב הפרחים. ה. המשך רחוב . קביעת הנחיות סביבתיות. 6 . קביעת מרווחי בניה. 5 הסחלב וחיבור לרחוב הרותם. .הוראות בגין 9 .קביעת תנאים למתן היתר בניה. 8 . קביעת שטחי הבנייה המותרים. 7 ,02/12/2022 : מבנים להריסה. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך ובאתר האינטרנט של מנהל 05/12/2022 : על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך . התכנית האמורה נמצאת במשרדי: הוועדה הארצית 30/11/2022 : התכנון בתאריך גבעת שאול, 12 לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור, רחוב בית הדפוס 1965 חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד 603-0558783 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': שם התכנית: שינוי דרכים בפארק נמלי ישראל 25 תשריט - 31 גרסת התכנית: הוראות - לחוק התכנון 117 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף , בדבר אישור תכנית מפורטת 1965 והבניה, התשכ"ה – 603-0558783 מס': ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה: תכנית שמכוחה ניתן להוציא התרי בניה והרשאות: היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: 2095 / מק/ 3 כפיפות 14 / 4 כפיפות תממ/ 1 כפיפות תמא/ 1 / 35 כפיפות תמא/ 1 / א/ 37 כפיפות תמא/ 2 / ב/ 13 ללא שינוי תמא/ 1 / ב/ 1 / 2 / ב/ 13 ללא שינוי תמא/ השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נמלי ישראל. רחוב: אשדוד ישוב: פארק נמלי ישראל - פארק תעשייה ולוגיסטיקה, הממוקם בעורף נמל אשדוד גושים וחלקות: מוסדר: .8 חלקי חלקות: 2054 גוש: .15 , 10 , 5 , 4 חלקי חלקות: 2055 גוש: .22 חלקי חלקות: 2057 גוש: הסדרת מערכת הדרכים ההיקפית של 'פארק נמלי ישראל' הסמוך לנמל אשדוד, התאמת קווי בנין לשינוי במגרשים הסמוכים והסדרת המגרשים הגובלים בדרכים הללו. עיקרי הוראות התכנית: .שינוי יעוד מ'שטח תפעולי נמלי' ל'דרך מוצעת' ומ'אזור 1 תעשיה' ל'דרך מוצעת'. . קביעת דרכים, הארכת והרחבת דרכים קיימות. 2 . קביעת זכויות בניה. 3 . קביעת קווי בנין. 4 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך , התשפג, עמוד 11140 ובילקוט הפרסומים 03/03/2023 26/02/2023 , בתאריך 4016 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון טלפון: 84100 באר שבע 4 ולבניה מחוז הדרום, התקוה . וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבניה 074-7697169 , 08-8545304 טלפון: 77100 אשדוד 10 אשדוד, הגדוד העברי וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל .www.iplan.gov.il התכנון עודד פלוס יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף ניתנת בזה 1965 , ( לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1)149 בהתאם לסעיף הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס' בקשה ברישוי 20230608 :' בקשה מס 4002 : תיק בנין 115/ /במ 3 ' מס 21 המבקש: דבורה צישינסקי מעונו : הרים לוין 10000259617 : זמין מבוקש 20201490 ' אשדוד מהות הבקשה: תכנית שינויים להיתר מס שינוי מיקום מרפסת שמש זיזית בחזית מערבית במקום בחזית צפונית בקומה ג' בבניין מגורים 9 ' והגדלת שטחה כולל שינויים פנימיים לדירה מס 40% . הקלה מקו בניין קדמי במסגרת 1 : קומות. מהות ההקלה 4 קיים בן מ' המותרים לצורך בניית מרפסת, לפי הנמוך מבניהם. חלקה: 2 ועד אשדוד כל המעוניין יוכל לעיין 13, ברחוב: הרב י.מ. לוין 472 : בגוש 159 בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר הועדה המקומית שעות https://www.ashdod.muni.il לתכנון ולבניה אשדוד בכתובת: בודקת 8:30-11:00 מענה טלפוני מקצועי בימים: א' - ה' בין השעות מייל: 08-8677810 - , מס' פקס 08-9238991 : רישוי : מורן דבדה טלפון על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע moranda@ashdod.muni.il כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים יום מפרסום זה. 15 במשרדי הועדה המקומית הנ"ל, תוך ב ב ר כ ה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה סוג היחס מספר התכנית / א 71 / 101 / 02 / 3 שינוי 1 כפיפות תמא/ / ב 3 / 37 כפיפות תמא/ X: 168773 קואורדינטה Y: 638238 קואורדינטה מטרת התכנית:

2014 החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים (הוראות שעה) התשע"ד – - מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אשדוד 1965 חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 2021 הודעה בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': תמל/ שם התכנית: פינוי בינוי מתחם הרותם פלדות - רובע ח' לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים 21 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 2021 , בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור מס': תמל/ 2014 (הוראות שעה) התשע"ד – איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים 51 תשריט - 75 הוראות - בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתיחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר , שינוי 78 / 101 / 02 / 3 , שינוי 17 / 108 / 03 / 3 , שינוי 20 / 108 / 03 / 3 התכנית: שינוי , 1 הרותם . השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: אשדוד רחוב: 6 / 108 / 03 / 3 ישוב: אשדוד רחוב: .6 , 4 הנורית ישוב: אשדוד רחוב: .9 , 7 , 5 , 3 , 19 , 17 , 15 , 13 , 11 המתחם המשתרע .9 , 7 , 5 שד הפרחים ישוב: אשדוד רחוב: .8 , 5 , 3 מבוא השרביטן לאורך רחוב הרותם בדרום (חזית דרומית) לבין רחוב הנורית במזרח, דרך שד' Y: 632934 קואורדינטה X: 167398 הפרחים מערבה עד לשד' בני ברית. קואורדינטה חלקות במלואן: 2074 . גוש: 43 , 40 חלקי חלקות: 2073 גושים וחלקות: מוסדר: גוש: .150 , 146 , 139 , 138 , 112 , 111 חלקי חלקות: 2074 . גוש: 145 , 140 , 115 , 113 , 110 , 104 2188 . גוש: 70 , 69 , 43 , 42 , 41 , 40 , 24 , 23 , 22 , 21 , 19 , 18 חלקות במלואן: 2188 גוש: , 49 , 43 , 40 , 39 , 38 , 37 , 2 חלקות במלואן: 2465 . גוש: 73 , 71 , 45 , 39 , 20 חלקי חלקות: . מטרת התכנית: התחדשות עירונית ע"י 48 , 46 חלקי חלקות: 2465 . גוש: 52 , 51 , 50 יח"ד, בתוספת שטחי ומסחר ותעסוקה, 1,436 יח"ד במתחם והקמת 308 תכנית פינוי וכן רה-תכנון של מבנים ומוסדות ציבוריים, שטחים ציבוריים פתוחים ודרכים. . איחוד וחלוקת מגרשים ללא הסכמת כל הבעלים במתחם 1 עיקרי הוראות התכנית: . שינוי יעוד מ-"מגורים" למגורים ד' ,וכן משטחי ציבורי פתוח 2 במסגרת פינוי-בינוי. .קביעת שימושים 3 למבנים ומוסדות ציבור, משב"צ לשצ"פ, ממגורים לדרך חדשה. יח"ד במסגרת פינוי-בינוי לפי מפתח 1,128 מותרים והוראות בניה: א. תוספת של 431 דירות בינוניות ו- 574 יח"ד קטנות, 431 יח"ד הכוללות 1,436- יח"ד ל 308 . מ- 1:4.6 דירות גדולות, כהגדרתן בתכנית. ב. קביעת גובה המבנים. ג. הארכת רח' הצבעוני וחיבור הצד המערבי של המתחם לשד' בני ברית ע"י הפיכת חלק משצ"פ לדרך מוצעת. ד. הסטת רח' מבוא השרביטן וחיבורו לרחוב הפרחים. ה. המשך רחוב . קביעת הנחיות סביבתיות. 6 . קביעת מרווחי בניה. 5 הסחלב וחיבור לרחוב הרותם. .הוראות בגין 9 .קביעת תנאים למתן היתר בניה. 8 . קביעת שטחי הבנייה המותרים. 7 ,02/12/2022 : מבנים להריסה. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך ובאתר האינטרנט של מנהל 05/12/2022 : על גבי שלטים בתחום התכנית בתאריך . התכנית האמורה נמצאת במשרדי: הוועדה הארצית 30/11/2022 : התכנון בתאריך גבעת שאול, 12 לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור, רחוב בית הדפוס וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון C .074-7578187-6 ירושלים בנין בית השנהב אגף ובאתר באינטרנט 08-8545304 טלפון: 77100 אשדוד 10 ולבניה אשדוד, הגדוד העברי וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות www.iplan.gov.il של מנהל התכנון: שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובאתרי האינטרנט. בכבוד רב, נתן אלנתן יו"ר הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ופיתוח מוטה תחבורה ציבורית 2.6.23 18" הרשאת שימוש במערכת כלים טכנולוגיים – פדגוגיים לגיל הרך 08/06/23 המועד להגשת ההצעות עד ליום | הארכה | ללא עלות | 205/23 הפניה 15/06/23 עד ליום 11/06/23 המועד להגשה מיום | הארכה | ₪ 300 : עלות |15/23 מכרז שירותי מוקד ומיגון אזעקות למוסדות חינוך, ציבור ורווחה 15/06/23 עד ליום 11/06/23 המועד להגשה מיום | הארכה | ללא עלות | 18/23 מכרז 15/06/23 עד ליום 11/06/23 המועד להגשה מיום | ₪ 500 : עלות | 21/23 מכרז אספקת תווי קניה למוצרי מזון ומוצרים כלליים 15/06/23 עד ליום 11/06/23 המועד להגשה מיום | ללא עלות | 22/23 מכרז רכישת רישיון שימוש במערכת שיבוץ גננות וסייעות לגני ילדים ומלווי הסעות למוסדות חינוך 15/06/23 עד ליום 11/06/23 המועד להגשה מיום | ₪ 300 : עלות | 23/23 מכרז עבור העירייה 4*2 אספקת רכבים שירותי עיצוב גרפי עבור העירייה

להשכרה מרפסת, נוף מלא לים + ׳ חד 5 מכל החדרים, מיידי, מרוהט קומפלט 050-3072042 - 050-7761667 עסקים להשכרה חנות פינתית בסיטי, ממוזגת, 054-6511160 מושקעת, מיידית להשכרה חנות יפהפייה, פינתית במרכז הסיטי (קיים פיצה פצץ), ממוזגת, מושקעת, שטח ישיבה בחזית 054-6511160 להשכרה בהזדמנות בסיטי חנויות 2 , ברח' הבנים מ"ר כל אחד 25- כ מול מרכז הקריה/קניון 'סימול' חזית לכביש הראשי פוטניצאל ענק, מיידי 054-4418445 להשכרה מ״ר, בשכונת 45 יח׳ דיור מרפסת נוף + חברת חשמל ₪ 3.500 לים מיידי תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה מ"ר, 40 בתל חי חנות/משרד שירותים, מיידי + משופץ ש"ח 4,000 תיווך רפי 050-274-4566 למכירה 24 חנות בפאן לון מ"ר, פינוי מיידי ₪ 440,000 תיווך רפי 050-5280-081 להשכרה מ"ר 100 בא.ת. מ"ר 50 + קרקע ₪ 8,500 גלריה תיווך רפי 050-5280-081 חנות בפסאג׳ להשכרה מ״ר, מיידי 26 ברובע א׳, ₪ 2,800 תיווך רפי 050-5280-081

אספקת ציוד משרדי וכיבוד לעירייה

15/06/23 עד ליום 11/06/23 המועד להגשה מיום | ₪ 500 : עלות | 24/23 מכרז

שירות תחזקה למערכת לחצני מצוקה

29/06/23 עד ליום 25/06/23 המועד להגשה מיום | ₪ 300 : עלות | 25/23 מכרז

מאגר ספקים – לאספקה והתקנת ריהוט רחוב

29/06/23 עד ליום 25/06/23 המועד להגשה מיום | ללא עלות | 26/23 מכרז בלבד. 09:00-13:00 המועד להגשה בין השעות www.ashdod.muni.il כל הפרטים באתר האינטרנט העירוני בכתובת: (בלשונית מכרזים)

28

Made with FlippingBook - Online magazine maker