השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

גישור

עסקים להשכרה חנות פינתית בסיטי, ממוזגת, 054-6511160 מושקעת, מיידית להשכרה חנות יפהפייה, פינתית במרכז הסיטי (קיים פיצה פצץ), ממוזגת, מושקעת, שטח ישיבה בחזית 054-6511160 להשכרה מ"ר, 40 בתל חי חנות/משרד שירותים, מיידי + משופץ ש"ח 4,000 תיווך רפי 050-274-4566 מרפסת, נוף מלא לים + ׳ חד 5 מכל החדרים, מיידי, מרוהט קומפלט 050-3072042 - 050-7761667 למכירה 24 חנות בפאן לון מ"ר, פינוי מיידי ₪ 440,000 תיווך רפי 050-5280-081 להשכרה מ"ר 100 בא.ת. מ"ר 50 + קרקע ₪ 8,500 גלריה תיווך רפי 050-5280-081 חנות בפסאג׳ להשכרה מ״ר, מיידי 26 ברובע א׳, ₪ 2,800 תיווך רפי 050-5280-081 להשכרה חד' בניין עם 4 ברוגוזין מעלית, נוף לים ₪ 4,800 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה להשכרה משרד ח.מ. שפירא (בניין עירייה ,1 מ”ר, קו” 32 ישן) מיידי ₪ 1,950 050-8699039 058-4555548

הודעות בעניני תכנון ובניה - עפ"י תקנות התכנון והבניה (ב) 3 תקנה 1998 (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) התשנ"ח - נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה ולמהנדס הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת רשת חשמל עילית ומתקניה 01/05/2023 מיום 2 גרסא 400061714 לפי תכנית עבודה ת"א מס' באשדוד כלהלן: 64/35 הקמת עמוד מתח גבוה ושנאי מס' הד 20/87 חלקה : 2062 בגוש : . אשדוד ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית – יום ממועד פרסום 14 המועד להגשת השגה במשרדי הרשות המקומית, עד . הודעה זו

להשכרה מ״ר 400 ע״י ג׳וליה, קומת קרקע, אפשרי חלק בלבד פינוי מיידי לטווח ארוך תיווך רפי 050-5280-081

חב' החשמל לישראל בע"מ אגף שירותי רשת דן והחוף מרכז ביצוע נפת שפלה מחלקת תכנון וסיוע טכני 7565513 ראשון לציון 14 חומה 076-8648207 לבירורים: שרית בכר טל:

הודעות בעניני תכנון ובניה - עפ"י תקנות התכנון והבניה (ב) 3 תקנה 1998 (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) התשנ"ח - נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה ולמהנדס הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת רשת חשמל עילית ומתקניה 18/04/2023 מיום 400060812 לפי תכנית עבודה ת"א מס' באשדוד כלהלן: .33 חלקה: 2190 בגינה ציבורית בגוש: 1123 מספר הקמת עמוד חשמל מ"נ . אשדוד ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית – יום ממועד פרסום 14 המועד להגשת השגה במשרדי הרשות המקומית, עד . הודעה זו חב' החשמל לישראל בע"מ אגף שירותי רשת דן והחוף מרכז ביצוע נפת שפלה מחלקת תכנון וסיוע טכני 7565513 ראשון לציון 14 חומה 076-8648207 לבירורים: שרית בכר טל: הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף 10000261715 מס' בקשה ברישוי זמין: 20230516 בקשה מס': 1411 תיק בנין: 1 הקלה מתכ' מפורטת מס' תמא/ אשדוד מהות הבקשה: הריסת מבנה קיים והקמת בית דו קומתי מעל 18 המבקש: מייק שטרית מעונו: נחל צאלים . הקלה מקו בניין 1 קומת כניסה הולל מרתף, מגורים, בריה, חניה מקורה ולא מקורה והקמת גדרות. מהות ההקלה: 5.40 - מ' המותרים ל 6 מ 10% . הקלה מקו בניין אחורי בשיעור של 2 מ'. 2.70 - מ' המותרים ל 3 מ 10% צידי בשיעור של . הקלה בגובה המבנה 4 -מ"ר. 34 . הקלה לניוד שטחים הלא מנוצלים מקומה א' לקומת הקרקע בשיעור של כ 3 מ'. . הקלה 6 מ' לצורך בניית מחסן חיצוני. 0 מ' המותרים ל- 3 . הקלה מקו בנין צידי מ- 5 מ'. 8.91 - מ' המותרים ל 7.30 - מ 2197 בגוש: 86 מ'. חלקה: 34.02 = 6% . הקלה כמותית של 7 מ'. 3.59 - מ' המותרים ל 1.50 - לעומר חצר אנגלית מ . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית , אשדוד 18 נחל צאלים ברחוב: 8:30 - 11:00 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : אשדוד בכתובת : על הרואה moranda@ashdod.muni.il מייל 08-8677810 , מס' פקס- 08-92238991 בודקת רישוי: מורן דבדה טלפון: עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה יום מפרסום זה. 15 המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף המבקש: עמרם 1000274879 רישוי זמין: 20230618 בקשה מס': 5888 תיק בנין: 1062 הקלה מתכ' מפורטת מס' תמל קומות מעל 9 בינייני מגרוים חדשים 3 חדרה מהות הבקשה: הקמת 22 אברהם חברה לבנין בע"מ מעונו: המסגר , חדרי טרפו'. מהות 2 יח"ד הבקשה כוללת פיתוח שטח וגדרות ,חללים טכניים 99 הקרקע וקומת מרתף אחת,סה"כ אחוז מהשטח הפנוי מבנייה תת"ק 9% מהשטח הפנוי מבנייה תת"ק לחלחול ל- 15% . הקלה משמירת 1 ההקלה: . הקלה לעניין הפחתת מקומות חניה וקביעת מספר מקומות חניה 2 לחלחול בתוספת בורות החדרה ע"י דוח הידרולוג. 4.17.3 - ו 4.17.2 בהיתר על בסיס חישוב לפי תקנות חניה עדכניות ולא לפי הקבוע בתכנית , זאת בהתאם לסעיפים . הקלה לבניית בנינים צמודים על מגרשים גובלים, בהסכמת הבעלים ובלבד 3 . 2016 הנחיות מקצועיות עבור תקנות חניה קומות 10 ל- 9 במניין הקומות מ- 1062 . הקלה מתמל/ 4 שהקירות של הבניינים הבנויים על הגבול המשותף חופפים. מגרש: 2062 בגוש: 87 מ'. חלקה: 3.5 - ל 4.5 - . הקלה מהנחיות מרחביות לגובה לובי כניסה מ 5 מעל הכניסה הקובעת. , אשדוד. כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד אשדוד ברחוב: 32 בודקת 8:30 - 11:00 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : בכתובת : על הרואה עצמו נפגע orlyass@ashdod.muni.il מייל 08-8677810 , מס' פקס- 08-9238613 רישוי: אורלי אסייג טלפון: או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל יום מפרסום זה. 15 או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 149 ) 1 בהתאם לסעיף ( המבקש: 10000275685 ברישוי זמין: 20230619 בקשה מס': 5886 תיק בנין: 1062 הקלה מתכ' מפורטת מס' תמל בנייני מגורים 3 חדרה מהות הבקשה: הבקשה כוללת :הקמה 22 עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ מעונו : המסגר יח"ד .הבקשה כולל פיתוח שטח וגדרות. 90 סה"כ 1 קומות מעל קומת קרקע מסחרית וקומת מרתף 9 חדשים בן אחוז מהשטח הפנוי מבנייה תת"ק 6% מהשטח הפנוי מבנייה תת"ק לחלחול ל - 15% . הקלה משמירת 1 מהות ההקלה: . הקלה לעניין הפחתת מקומות חניה וקביעת מספר מקומות חניה 2 לחלחול בתוספת בורות החדרה ע"י דוח הידרולוג. 4.17.3 - ו 4.17.2 בהיתר על בסיס חישוב לפי תקנות חניה עדכניות ולא לפי הקבוע בתכנית , זאת בהתאם לסעיפים מ' המותרים לצורך בניית 2 ועד 40% . הקלה מקו בניין קדמי במסגרת 3 . 2016 הנחיות מקצועיות עבור תקנות חניה . הקלה לבניית בנינים צמודים על מגרשים גובלים, בהסכמת הבעלים ובלבד שהקירות של 4 מרפסת, לפי הנמוך מבניהם. קומות מעל הכניסה 10 ל - 9 במניין הקומות מ - 1062 . הקלה מתמל/ 5 הבניינים הבנויים על הגבול המשותף חופפים. , אשדוד. כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אשדוד ברחוב: 27 מגרש: 2062 בגוש: 87 הקובעת. חלקה: שעות מענה טלפוני מקצועי https://www.ashdod.muni.il : אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת מייל 08-8677810 , מס' פקס- 08-92238991 בודקת רישוי: מורן דבדה טלפון: 8:30 - 11:00 בימים: א' – ה' בין השעות : על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות moranda@ashdod.muni.il יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף 10000261715 מס' בקשה ברישוי זמין: 20230516 בקשה מס': 1411 תיק בנין: 1 הקלה מתכ' מפורטת מס' תמא/ אשדוד מהות הבקשה: הריסת מבנה קיים והקמת בית דו קומתי מעל 18 המבקש: מייק שטרית מעונו: נחל צאלים . הקלה מקו בניין 1 קומת כניסה הולל מרתף, מגורים, בריה, חניה מקורה ולא מקורה והקמת גדרות. מהות ההקלה: 5.40 - מ' המותרים ל 6 מ 10% . הקלה מקו בניין אחורי בשיעור של 2 מ'. 2.70 - מ' המותרים ל 3 מ 10% צידי בשיעור של . הקלה בגובה המבנה 4 -מ"ר. 34 . הקלה לניוד שטחים הלא מנוצלים מקומה א' לקומת הקרקע בשיעור של כ 3 מ'. . הקלה 6 מ' לצורך בניית מחסן חיצוני. 0 מ' המותרים ל- 3 . הקלה מקו בנין צידי מ- 5 מ'. 8.91 - מ' המותרים ל 7.30 - מ 2197 בגוש: 86 מ'. חלקה: 34.02 = 6% . הקלה כמותית של 7 מ'. 3.59 - מ' המותרים ל 1.50 - לעומר חצר אנגלית מ . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית , אשדוד 18 נחל צאלים ברחוב: 8:30 - 11:00 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : אשדוד בכתובת : על הרואה moranda@ashdod.muni.il מייל 08-8677810 , מס' פקס- 08-92238991 בודקת רישוי: מורן דבדה טלפון: עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה יום מפרסום זה. 15 המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף המבקש: עמרם 1000274879 רישוי זמין: 20230618 בקשה מס': 5888 תיק בנין: 1062 הקלה מתכ' מפורטת מס' תמל קומות מעל 9 בינייני מגרוים חדשים 3 חדרה מהות הבקשה: הקמת 22 אברהם חברה לבנין בע"מ מעונו: המסגר , חדרי טרפו'. מהות 2 יח"ד הבקשה כוללת פיתוח שטח וגדרות ,חללים טכניים 99 הקרקע וקומת מרתף אחת,סה"כ אחוז מהשטח הפנוי מבנייה תת"ק 9% מהשטח הפנוי מבנייה תת"ק לחלחול ל- 15% . הקלה משמירת 1 ההקלה: . הקלה לעניין הפחתת מקומות חניה וקביעת מספר מקומות חניה 2 לחלחול בתוספת בורות החדרה ע"י דוח הידרולוג. 4.17.3 - ו 4.17.2 בהיתר על בסיס חישוב לפי תקנות חניה עדכניות ולא לפי הקבוע בתכנית , זאת בהתאם לסעיפים . הקלה לבניית בנינים צמודים על מגרשים גובלים, בהסכמת הבעלים ובלבד 3 . 2016 הנחיות מקצועיות עבור תקנות חניה קומות 10 ל- 9 במניין הקומות מ- 1062 . הקלה מתמל/ 4 שהקירות של הבניינים הבנויים על הגבול המשותף חופפים. מגרש: 2062 בגוש: 87 מ'. חלקה: 3.5 - ל 4.5 - . הקלה מהנחיות מרחביות לגובה לובי כניסה מ 5 מעל הכניסה הקובעת. , אשדוד. כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד אשדוד ברחוב: 32 בודקת 8:30 - 11:00 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : בכתובת : על הרואה עצמו נפגע orlyass@ashdod.muni.il מייל 08-8677810 , מס' פקס- 08-9238613 רישוי: אורלי אסייג טלפון: או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל יום מפרסום זה. 15 או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 149 ) 1 בהתאם לסעיף ( המבקש: 10000275685 ברישוי זמין: 20230619 בקשה מס': 5886 תיק בנין: 1062 הקלה מתכ' מפורטת מס' תמל בנייני מגורים 3 חדרה מהות הבקשה: הבקשה כוללת :הקמה 22 עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ מעונו : המסגר יח"ד .הבקשה כולל פיתוח שטח וגדרות. 90 סה"כ 1 קומות מעל קומת קרקע מסחרית וקומת מרתף 9 חדשים בן אחוז מהשטח הפנוי מבנייה תת"ק 6% מהשטח הפנוי מבנייה תת"ק לחלחול ל - 15% . הקלה משמירת 1 מהות ההקלה: . הקלה לעניין הפחתת מקומות חניה וקביעת מספר מקומות חניה 2 לחלחול בתוספת בורות החדרה ע"י דוח הידרולוג. 4.17.3 - ו 4.17.2 בהיתר על בסיס חישוב לפי תקנות חניה עדכניות ולא לפי הקבוע בתכנית , זאת בהתאם לסעיפים מ' המותרים לצורך בניית 2 ועד 40% . הקלה מקו בניין קדמי במסגרת 3 . 2016 הנחיות מקצועיות עבור תקנות חניה . הקלה לבניית בנינים צמודים על מגרשים גובלים, בהסכמת הבעלים ובלבד שהקירות של 4 מרפסת, לפי הנמוך מבניהם. קומות מעל הכניסה 10 ל - 9 במניין הקומות מ - 1062 . הקלה מתמל/ 5 הבניינים הבנויים על הגבול המשותף חופפים. , אשדוד. כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אשדוד ברחוב: 27 מגרש: 2062 בגוש: 87 הקובעת. חלקה: שעות מענה טלפוני מקצועי https://www.ashdod.muni.il : אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת מייל 08-8677810 , מס' פקס- 08-92238991 בודקת רישוי: מורן דבדה טלפון: 8:30 - 11:00 בימים: א' – ה' בין השעות : על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות moranda@ashdod.muni.il יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף 10000261715 מס' בקשה ברישוי זמין: 20230516 בקשה מס': 1411 תיק בנין: 1 הקלה מתכ' מפורטת מס' תמא/ אשדוד מהות הבקשה: הריסת מבנה קיים והקמת בית דו קומתי מעל 18 המבקש: מייק שטרית מעונו: נחל צאלים . הקלה מקו בניין 1 קומת כניסה הולל מרתף, מגורים, בריה, חניה מקורה ולא מקורה והקמת גדרות. מהות ההקלה: 5.40 - מ' המותרים ל 6 מ 10% . הקלה מקו בניין אחורי בשיעור של 2 מ'. 2.70 - מ' המותרים ל 3 מ 10% צידי בשיעור של . הקלה בגובה המבנה 4 -מ"ר. 34 . הקלה לניוד שטחים הלא מנוצלים מקומה א' לקומת הקרקע בשיעור של כ 3 מ'. . הקלה 6 מ' לצורך בניית מחסן חיצוני. 0 מ' המותרים ל- 3 . הקלה מקו בנין צידי מ- 5 מ'. 8.91 - מ' המותרים ל 7.30 - מ 2197 בגוש: 86 מ'. חלקה: 34.02 = 6% . הקלה כמותית של 7 מ'. 3.59 - מ' המותרים ל 1.50 - לעומר חצר אנגלית מ . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית , אשדוד 18 נחל צאלים ברחוב: 8:30 - 11:00 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : אשדוד בכתובת : על הרואה moranda@ashdod.muni.il מייל 08-8677810 , מס' פקס- 08-92238991 בודקת רישוי: מורן דבדה טלפון: עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה יום מפרסום זה. 15 המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף המבקש: עמרם 1000274879 רישוי זמין: 20230618 בקשה מס': 5888 תיק בנין: 1062 הקלה מתכ' מפורטת מס' תמל קומות מעל 9 בינייני מגרוים חדשים 3 חדרה מהות הבקשה: הקמת 22 אברהם חברה לבנין בע"מ מעונו: המסגר , חדרי טרפו'. מהות 2 יח"ד הבקשה כוללת פיתוח שטח וגדרות ,חללים טכניים 99 הקרקע וקומת מרתף אחת,סה"כ אחוז מהשטח הפנוי מבנייה תת"ק 9% מהשטח הפנוי מבנייה תת"ק לחלחול ל- 15% . הקלה משמירת 1 ההקלה: . הקלה לעניין הפחתת מקומות חניה וקביעת מספר מקומות חניה 2 לחלחול בתוספת בורות החדרה ע"י דוח הידרולוג. 4.17.3 - ו 4.17.2 בהיתר על בסיס חישוב לפי תקנות חניה עדכניות ולא לפי הקבוע בתכנית , זאת בהתאם לסעיפים . הקלה לבניית בנינים צמודים על מגרשים גובלים, בהסכמת הבעלים ובלבד 3 . 2016 הנחיות מקצועיות עבור תקנות חניה קומות 10 ל- 9 במניין הקומות מ- 1062 . הקלה מתמל/ 4 שהקירות של הבניינים הבנויים על הגבול המשותף חופפים. מגרש: 2062 בגוש: 87 מ'. חלקה: 3.5 - ל 4.5 - . הקלה מהנחיות מרחביות לגובה לובי כניסה מ 5 מעל הכניסה הקובעת. , אשדוד. כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד אשדוד ברחוב: 32 בודקת 8:30 - 11:00 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : בכתובת : על הרואה עצמו נפגע orlyass@ashdod.muni.il מייל 08-8677810 , מס' פקס- 08-9238613 רישוי: אורלי אסייג טלפון: או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל יום מפרסום זה. 15 או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 149 ) 1 בהתאם לסעיף ( המבקש: 10000275685 ברישוי זמין: 20230619 בקשה מס': 5886 תיק בנין: 1062 הקלה מתכ' מפורטת מס' תמל בנייני מגורים 3 חדרה מהות הבקשה: הבקשה כוללת :הקמה 22 עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ מעונו : המסגר יח"ד .הבקשה כולל פיתוח שטח וגדרות. 90 סה"כ 1 קומות מעל קומת קרקע מסחרית וקומת מרתף 9 חדשים בן אחוז מהשטח הפנוי מבנייה תת"ק 6% מהשטח הפנוי מבנייה תת"ק לחלחול ל - 15% . הקלה משמירת 1 מהות ההקלה: . הקלה לעניין הפחתת מקומות חניה וקביעת מספר מקומות חניה 2 לחלחול בתוספת בורות החדרה ע"י דוח הידרולוג. 4.17.3 - ו 4.17.2 בהיתר על בסיס חישוב לפי תקנות חניה עדכניות ולא לפי הקבוע בתכנית , זאת בהתאם לסעיפים מ' המותרים לצורך בניית 2 ועד 40% . הקלה מקו בניין קדמי במסגרת 3 . 2016 הנחיות מקצועיות עבור תקנות חניה . הקלה לבניית בנינים צמודים על מגרשים גובלים, בהסכמת הבעלים ובלבד שהקירות של 4 מרפסת, לפי הנמוך מבניהם. קומות מעל הכניסה 10 ל - 9 במניין הקומות מ - 1062 . הקלה מתמל/ 5 הבניינים הבנויים על הגבול המשותף חופפים. , אשדוד. כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אשדוד ברחוב: 27 מגרש: 2062 בגוש: 87 הקובעת. חלקה: שעות מענה טלפוני מקצועי https://www.ashdod.muni.il : אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת מייל 08-8677810 , מס' פקס- 08-92238991 בודקת רישוי: מורן דבדה טלפון: 8:30 - 11:00 בימים: א' – ה' בין השעות : על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות moranda@ashdod.muni.il יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה ) לחוק התכנון והבניה 1(149 בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה - תשכ״ה 149 עפ״י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס' 1965 תשכ"ה שבו התחדשות . המבקש: 20230621 :' בקשה מס 942 : : תיק בנין 38/3 , תמ"א 3/65/2 /ז, תרש"צ 458/ ד על כל 38 פרסום הודעה מכוח תמ"א מהות ההקלה: אשדוד. 93 מעונו: העצמאות עירונית בע"מ : ביטול מכפילי חניה, תוספת יח"ד בקומת הקרקע 20221790- ו 20171214 ' שינוים להיתר מס תיקוניה: יח"ד 2- , ותוספת יח"ד אחת בקומה שביעית חלקית ל 1-4 הקיימות בהיתר, שינוי מרפסות בקומות 3 ל יח"ד, לבניין 33 , קומות מעל קומת הקרקע 7 הקיימות בהיתר. סה"כ לאחר החיזוק יהיה הבניין בן הקלות מ'. 2- . קווי הבניין הקדמיים והצדדיים לא יוקטנו מ 38 שנמצא בתהליכי חיזוק מכוח תמ"א המותרים. הקלה מתקן 40% הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין קדמי במסגרת מכוח חוק התכנון והבניה: .1983- חניה הקבוע בתכנית לתקן חניה הקבוע בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג במידה ותקן והחניה עפ״י תכנית נמוך יותר מתקן חניה הקבוע בתקנות, יחול תקן החניה עפ"י התכנית. אלבז ברחוב: 2458 בגוש: 2 . חלקה: 12/01/21 קביעת קרן חניה בהתאם למדיניות העירייה שנקבעה ביום . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא , אשדוד 1 /טרומפלדור 6 /דב גור 31 נתן . שעות מענה טלפוני מקצועי https://www.ashdod.muni.il : תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת ,08-8545383 : . בודקת רישוי: עדן יפרח - בודקת תוכניות טלפון 8:30-11:00 בימים: א'-ה' בין השעות . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה eden.yifrah@gmail.com : מייל 08-8677810 - מס' פקס מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל יום מפרסום זה. 15 של הבודקת , תוך , יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גבי כנפו בברכה, עו"ד הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף

פייטן

יהונתן עדי

זמר ופייטן

לכל סוגי האירועים ובכל הסגנונות ברית מילה עליה לתורה הכנסת ספר תורה חנוכת בית הילולות שבתות חתן ועוד... לאירוע מושלם! חייגו ותחגגו 053-4875518

מחירים נוחים

בס"ד

פדיקור רפואי בשיטה ייחודית שיקום כף הרגל טיפול ציפורן חודרנית יבלות פטרת ציפורניים גם לסכרתיים חייגו ותחגגו אופיר כמיסה פייטן וזמר יעביר לכם את האירוע בצורה מרגשת ומיוחדת )בונוס הכנה לקריאה בתורה בחינם( לפרטים חייגו 054-9491600 ניפגש בשמחות הילד הגיע לגיל המצוות רוצים לחגוג לילד "עלייה לתורה" הכי שמחה שלא יפסיקו לדבר עליה

קוסמטיקה

שירות זה ניתן רק בבית הלקוח!

054-6602814 מילן באישור משרד הבריאות

25.5.2023

32

Made with FlippingBook Annual report maker