השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

למכירה וילה שלב א' מגרש מ"ר 500 מבחר דירות חדשות מתמ"א ניתנת לחלוקה במהלך הבנייה, תשואה מעולה 053-4447980 הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1 ( 149 בהתאם לסעיף 10000246309 מס' בקשה ברישוי זמין: 20230246 בקשה מס': 1017 תיק בנין: 104/03/3 ' הקלה מתכ' מפורטת מס שקומה א': כוללת תוספת 4 אשדוד מהות הבקשה: שינוי לדירה מס' 20 המבקש: רונית רנאל מוזס מעונו: הדקר שינוי מיקום קולטי שמש. הבקשה כוללת הסדרת מצב + בקומה א', תוספת קומה ב' חלקית והפיכת גג טכני למרפסת גג קומות וקומה ב' חלקית מעל מפלס הכניסה. 2 קומות מעל מפלס הכניסה ל 2 . הקלה מתב"ע מ 1 קיים. מהות ההקלה: מ"ר מסה"כ הזכויות המותרות במגרש הנותר לניצול באופן יחסי לטובת בניה 30 . הקלה לניוד שטחים בשיעור של 2 כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה , אשדוד. 20 דקר ברחוב: 2076 בגוש: 128 . חלקה: 4 בקומה ב' חלקית בדירה מס' שעות מענה https://www.ashdod.muni.il : ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת בודקת רישוי: רימה פלקין- בודקת תכניות טלפון: 8:30 - 11:00 טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה rimap@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 - , מס' פקס 08-9568243 מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה יום מפרסום זה. 15 תוך הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1 ( 149 בהתאם לסעיף 10000246309 מס' בקשה ברישוי זמין: 20230246 בקשה מס': 1017 תיק בנין: 104/03/3 ' הקלה מתכ' מפורטת מס שקומה א': כוללת תוספת 4 אשדוד מהות הבקשה: שינוי לדירה מס' 20 המבקש: רונית רנאל מוזס מעונו: הדקר שינוי מיקום קולטי שמש. הבקשה כוללת הסדרת מצב + בקומה א', תוספת קומה ב' חלקית והפיכת גג טכני למרפסת גג קומות וקומה ב' חלקית מעל מפלס הכניסה. 2 קומות מעל מפלס הכניסה ל 2 . הקלה מתב"ע מ 1 קיים. מהות ההקלה: מ"ר מסה"כ הזכויות המותרות במגרש הנותר לניצול באופן יחסי לטובת בניה 30 . הקלה לניוד שטחים בשיעור של 2 כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה , אשדוד. 20 דקר ברחוב: 2076 בגוש: 128 . חלקה: 4 בקומה ב' חלקית בדירה מס' שעות מענה https://www.ashdod.muni.il : ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת בודקת רישוי: רימה פלקין- בודקת תכניות טלפון: 8:30 - 11:00 טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה rimap@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 - , מס' פקס 08-9568243 מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה יום מפרסום זה. 15 תוך הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1 ( 149 בהתאם לסעיף 10000246309 מס' בקשה ברישוי זמין: 20230246 בקשה מס': 1017 תיק בנין: 104/03/3 ' הקלה מתכ' מפורטת מס שקומה א': כוללת תוספת 4 אשדוד מהות הבקשה: שינוי לדירה מס' 20 המבקש: רונית רנאל מוזס מעונו: הדקר שינוי מיקום קולטי שמש. הבקשה כוללת הסדרת מצב + בקומה א', תוספת קומה ב' חלקית והפיכת גג טכני למרפסת גג קומות וקומה ב' חלקית מעל מפלס הכניסה. 2 קומות מעל מפלס הכניסה ל 2 . הקלה מתב"ע מ 1 קיים. מהות ההקלה: מ"ר מסה"כ הזכויות המותרות במגרש הנותר לניצול באופן יחסי לטובת בניה 30 . הקלה לניוד שטחים בשיעור של 2 כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה , אשדוד. 20 דקר ברחוב: 2076 בגוש: 128 . חלקה: 4 בקומה ב' חלקית בדירה מס' שעות מענה https://www.ashdod.muni.il : ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת בודקת רישוי: רימה פלקין- בודקת תכניות טלפון: 8:30 - 11:00 טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה rimap@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 - , מס' פקס 08-9568243 מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה יום מפרסום זה. 15 תוך 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הועדה המרחבית לתכנון ולבניה- שורקות - הודעה לפי סעיף תוכן הפרסום בדבר מהות ההקלה/שימוש חורג נקבע ע"י המבקש ועורך הבקשה מטעמו וכל פגם במהות הפרסום הינו באחריותם הבלעדית של הנ"ל. אין בעצם פרסום הבקשה להקלה/שימוש חורג כדי ליצור מחויבות כלשהי של הועדה לחוק 149 המרחבית כלפי המבקש/ים בבקשה הנ"ל או להשפיע על שיקול דעתה בבחינת הבקשה. בהתאם לסעיף התכנון והבניה, הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המרחבית לתכנון ולבניה "שורקות", בקשה למתן הקלה/שימוש הבקשה 92 מגרש: 93 חלקה: 3160 גוש: 92 ניר גלים, בכתובת: 4053212 מספר תיק בנין: 202300312 חורג מס' בקשה: 3.60 : ל 4/115/ מ' המותרים עפ"י בר 4.00 : . בקשה להקלה בקו בניין צידי (מזרחי) מ 1 כוללת את ההקלה/שימוש חורג: מ' במסגרת 3.60 : ל 4/115/ מ' המותרים עפ"י בר 4.00 : . בקשה להקלה בקו בניין צידי (מערבי) מ 2 . 10% מ' במסגרת מ"ר מקומת המרתף לקומות עליונות במסגרת זכויות הבניה המותרות עפ"י 36.45 . בקשה לניוד שטח עיקרי של 3 . 10% ) מהמרווח 20% מ' (המהווים 1.00 מ' לפחות, החורגת ב 2.50 . בקשה להקלה לבניית גזוזטרה בגובה של 4 .4/115/ בר ) (ב'). כל מי שיש לו התנגדות למתן אשור למתן ההקלה/שימוש 7 ( 2 בצידו האחורי של המגרש עפ"י סטיה ניכרת סעיף יום מיום פרסום ההודעה, למשרדי הועדה המרחבית לתכנון 15 חורג הנ"ל, רשאי להגיש התנגדותו המנומקת בכתב תוך את ההתנגדות יש לשלוח בדואר רשום. לאחר מועד זה תובא כל התנגדות 6094800 ולבניה "שורקות" ד. גבעת ברנר שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בוועדה המרחבית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון. ג'נט ליבוביץ מנהלת מח' רישוי הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה שורקות 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הועדה המרחבית לתכנון ולבניה- שורקות - הודעה לפי סעיף תוכן הפרסום בדבר מהות ההקלה/שימוש חורג נקבע ע"י המבקש ועורך הבקשה מטעמו וכל פגם במהות הפרסום הינו באחריותם הבלעדית של הנ"ל. אין בעצם פרסום הבקשה להקלה/שימוש חורג כדי ליצור מחויבות כלשהי של הועדה לחוק 149 המרחבית כלפי המבקש/ים בבקשה הנ"ל או להשפיע על שיקול דעתה בבחינת הבקשה. בהתאם לסעיף התכנון והבניה, הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המרחבית לתכנון ולבניה "שורקות", בקשה למתן הקלה/שימוש הבקשה 92 מגרש: 93 חלקה: 3160 גוש: 92 ניר גלים, בכתובת: 4053212 מספר תיק בנין: 202300312 חורג מס' בקשה: 3.60 : ל 4/115/ מ' המותרים עפ"י בר 4.00 : . בקשה להקלה בקו בניין צידי (מזרחי) מ 1 כוללת את ההקלה/שימוש חורג: מ' במסגרת 3.60 : ל 4/115/ מ' המותרים עפ"י בר 4.00 : . בקשה להקלה בקו בניין צידי (מערבי) מ 2 . 10% מ' במסגרת מ"ר מקומת המרתף לקומות עליונות במסגרת זכויות הבניה המותרות עפ"י 36.45 . בקשה לניוד שטח עיקרי של 3 . 10% ) מהמרווח 20% מ' (המהווים 1.00 מ' לפחות, החורגת ב 2.50 . בקשה להקלה לבניית גזוזטרה בגובה של 4 .4/115/ בר ) (ב'). כל מי שיש לו התנגדות למתן אשור למתן ההקלה/שימוש 7 ( 2 בצידו האחורי של המגרש עפ"י סטיה ניכרת סעיף יום מיום פרסום ההודעה, למשרדי הועדה המרחבית לתכנון 15 חורג הנ"ל, רשאי להגיש התנגדותו המנומקת בכתב תוך את ההתנגדות יש לשלוח בדואר רשום. לאחר מועד זה תובא כל התנגדות 6094800 ולבניה "שורקות" ד. גבעת ברנר שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בוועדה המרחבית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון. ג'נט ליבוביץ מנהלת מח' רישוי הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה שורקות קומות המותרות לפי תכנית 3 חדרים על הגג במקום + קומות 3 . הקלה במניין קומות – 1 מהות ההקלה: .הקלה לניוד 3 מ"ר. 3.41 /א בשיעור של 62/102/03/3 . הקלה כמותית יחסית מותרת לפי תכנית 2 /א. 62/102/03/3 בגוש: 23 מ"ר מקומה ב' לקומת חדרים על הגג לצורך תוספת בניה. חלקה: 40.0 - שטחים עיקריים יחסיים בשיעור של כ . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית , אשדוד 3 סיני ברחוב: 2085 8:30 - 11:00 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : אשדוד בכתובת . על הרואה Galinali@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 - , מס' פקס 08-9568127: בודקת רישוי: גלינה ליפוביץ טלפון עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה יום מפרסום זה. 15 המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה 1965 לחוק התכנון והבניה 149 הועדה המרחבית לתכנון ולבניה- שורקות - הודעה לפי סעיף תוכן הפרסום בדבר מהות ההקלה/שימוש חורג נקבע ע"י המבקש ועורך הבקשה מטעמו וכל פגם במהות הפרסום הינו באחריותם הבלעדית של הנ"ל. אין בעצם פרסום הבקשה להקלה/שימוש חורג כדי ליצור מחויבות כלשהי של הועדה לחוק 149 המרחבית כלפי המבקש/ים בבקשה הנ"ל או להשפיע על שיקול דעתה בבחינת הבקשה. בהתאם לסעיף התכנון והבניה, הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המרחבית לתכנון ולבניה "שורקות", בקשה למתן הקלה/שימוש הבקשה 92 מגרש: 93 חלקה: 3160 גוש: 92 ניר גלים, בכתובת: 4053212 מספר תיק בנין: 202300312 חורג מס' בקשה: 3.60 : ל 4/115/ מ' המותרים עפ"י בר 4.00 : . בקשה להקלה בקו בניין צידי (מזרחי) מ 1 כוללת את ההקלה/שימוש חורג: מ' במסגרת 3.60 : ל 4/115/ מ' המותרים עפ"י בר 4.00 : . בקשה להקלה בקו בניין צידי (מערבי) מ 2 . 10% מ' במסגרת מ"ר מקומת המרתף לקומות עליונות במסגרת זכויות הבניה המותרות עפ"י 36.45 . בקשה לניוד שטח עיקרי של 3 . 10% ) מהמרווח 20% מ' (המהווים 1.00 מ' לפחות, החורגת ב 2.50 . בקשה להקלה לבניית גזוזטרה בגובה של 4 .4/115/ בר ) (ב'). כל מי שיש לו התנגדות למתן אשור למתן ההקלה/שימוש 7 ( 2 בצידו האחורי של המגרש עפ"י סטיה ניכרת סעיף יום מיום פרסום ההודעה, למשרדי הועדה המרחבית לתכנון 15 חורג הנ"ל, רשאי להגיש התנגדותו המנומקת בכתב תוך את ההתנגדות יש לשלוח בדואר רשום. לאחר מועד זה תובא כל התנגדות 6094800 ולבניה "שורקות" ד. גבעת ברנר שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בוועדה המרחבית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון. ג'נט ליבוביץ מנהלת מח' רישוי הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה שורקות , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1 ( 149 בהתאם לסעיף 3 המבקש: שגיא באזוב מעונו: סיני 20230144 בקשה מס': 2480 /א תיק בנין: 62/102/03/3 ' הקלה מתכ' מפורטת מס תוספת + שינויים פנימיים + אשדוד. מהות הבקשה: תוספת בניה כולל מיגון של חדר אחד קיים בקומה שניה 5 דירה קומות (כולל קומת קרקע). 3 שבקומה שניה בבית משותף קיים בן 5 חדרים על הגג והפיכת דירה לדופלקס לדירה מס' קומות המותרות לפי תכנית 3 חדרים על הגג במקום + קומות 3 . הקלה במניין קומות – 1 מהות ההקלה: .הקלה לניוד 3 מ"ר. 3.41 /א בשיעור של 62/102/03/3 . הקלה כמותית יחסית מותרת לפי תכנית 2 /א. 62/102/03/3 בגוש: 23 מ"ר מקומה ב' לקומת חדרים על הגג לצורך תוספת בניה. חלקה: 40.0 - שטחים עיקריים יחסיים בשיעור של כ . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית , אשדוד 3 סיני ברחוב: 2085 8:30 - 11:00 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : אשדוד בכתובת . על הרואה Galinali@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 - , מס' פקס 08-9568127: בודקת רישוי: גלינה ליפוביץ טלפון עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה יום מפרסום זה. 15 המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה מחלקת רישוי בנייה | עיריית אשדוד 20221648 בקשה להיתר מספר 6524 מספר תיק בנין (ב) 36 תקנה (ב) לתקנות התכנון והבנייה 36 הודעה לבעל זכות במקרקעין בדבר הגשת בקשה להיתר לפי תקנה 2016- (רישוי בנייה), התשע"ו "הועדה ניתנת בזאת הודעה כי: יפים רודינסקי הגיש לועדה המקומית לתכנון ובניה - אשדוד (להלן: אישור מצב קיים לתוספות בניה שלא עפ"י ההיתר, בדירת ) בקשה להיתר שמהותה: המקומית" קומות ע"ג קומת קרקע חלקית הבקשה כוללת ניוד 7 בבניין מגורים קיים בן 24 ' הפנטהאוז מס . (להלן: 1 מ"ר. 50 זכויות, שינוי בסניטרים, וללא שינוי בחנייה, סה"כ התוספת אינה עוברת את סך ה 2437 . בגוש: , אשדוד 28 שבט בנימין ) ביחס למקרקעין שפרטיהם להלן: כתובת: "הבקשה להיתר" . ניתן לעיין בהעתק הבקשה להיתר והתכנית המצורפת לה, במשרדי מחלקת רישוי 2022 מגרש: 4 חלקה: )בכתובת ובשעות קבלת 089568243( בניה במנהל ההנדסה, עיריית אשדוד, אצל פקיד/ת הרישוי: רימה . במידה והנך מתנגד/ת לבקשה להיתר, 2 . יפים רודינסקי קהל הרשומים מטה, או אצל מבקש ההיתר: ממועד ימים 15 בתוך לבקשה להיתר, וזאת התנגדות בכתב יש באפשרותך להגיש לוועדה המקומית פרטי  שם מלא של המתנגד/ת:  ובצרוף כל הפרטים הבאים*: מסירת הודעה זו, לכתובת הרשומה מטה כתובת דואר  כתובת למשלוח הודעות דואר**:  הזכות של המתנגד/ת במקרקעין (כולל מספר נכס): אלקטרוני (אם יש) למסירת ההודעות הנדרשות על פי התקנות, לרבות זימון למועד הדיון בבקשה להיתר בפני הועדה המקומית: *לא ניתן יהיה לדון בהתנגדות שתוגש ללא הפרטים הנדרשים. **בשל עיכובים בהגעת דברי דואר רשומים ייתכן וזימונים לדיון יגיעו במועד מאוחר ועל כן מוצע לעמוד בקשר טלפוני עם מחלקת רישוי בניה לברור מועד הדיון בבקשה להיתר, או לחלופין למסור כתובת דואר אלקטרוני. בכבוד רב, מחלקת רישוי בניה - עיריית אשדוד 77100 , אשדוד 28 . , ת.ד 10 מחלקת רישוי בניה – בנין העירייה, רחוב הגדוד העברי 08-8677810 : פקס 08-8545318-9 : טלפון www.ashdod.muni.il הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה ) לחוק התכנון והבניה 1(149 בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה - תשכ"ה 149 עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס' 1965 תשכ"ה המבקש: 10000167574 : , מס' בקשה ברישוי זמין 20221024 :' בקשה מס 3933 : תיק בנין 24/113/03/3 בלה מגלשוילי כ"ט בנובמבר, בת-ים. מיכאל מגל אשדוד. 2 מעונו: המסחר קשתות נכסים בע"מ הסדרת מצב קיים ותוספת שטח, מהות הבקשה: , אשדוד. 856 הטיילת איציק פוגל , אשדוד. 1 הציונות ) , כולל הקלה 1,2,3 (מגרשים 7,6,5 הסדרת שימושים בחלקות + שינויים פנימיים, שינוי ושיפוץ חזיתות לשינוי שימוש ביחס להיתרים קיימים ושינוי שימושים ומיקום של אולמות שמחה לפי בינוי של תב"ע. -שימוש חורג מהיתרים הקיימים מהות ההקלה: .1 תוספת בריכת שחייה בקומה א' של מבנה במגרש והקלה מתכנית בינוי של תב"ע, המחייבת מבחינת שימושים ומיקום אולמות שמחה, לצורך הקמת . חלקות: 3- ו 2 ובקומה א' של מגרשים 1 חדרי כושר במקום אולמות שמחה בקומת מרתף של מגרש . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת חוף הקשתות, אשדוד ברחוב: 2791 בגוש: 5 ,6 ,7 . שעות מענה טלפוני https://www.ashdod.muni.il : אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת , מס' 08-9568339: . בודקת רישוי: ליליה נוטקין ,טלפון 8:30-11:00 מקצועי בימים: א'-ה' בין השעות . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה lelya@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 - פקס מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל יום מפרסום זה. 15 של הבודקת, תוך , יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גבי כנפו בברכה, עו"ד הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה ) לחוק התכנון והבניה 1(149 בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה - תשכ״ה 149 עפ״י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס' 1965 תשכ"ה אגן המבקש: 10000238820 : מס' בקשה רישוי זמין 20230114 :' בקשה מס 4429 : תיק בנין 101/02/3 850- ביטול סככות בשטח של כ מהות בקשה: אשדוד. 33 מעונו: היזמה ייזום ופיתוח נדל"ן בע"מ . תוספת מבנה תעשייה בתחום החלקה, בנוסף למבנה תעשייה קיים 20060136 מ"ר, שאושרו בהיתר המשמש לייצור מבני תעשייה טרומיים. ללא שינוי בחניות והמערך הסניטרי. תוספת מבנה מרחב . הקלה לניוד שטחים עיקריים הלא מנוצלים 1 מהות ההקלה: מוגן מוסדי בהתאם לדרישות פקע"ר. 40%- . הקלה להגדלת התכסית המותרת מ 2 . מ"ר 136.41- מקומות עליונות לקומת הקרקע בשיעור של כ . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה , אשדוד 33 היזמה ברחוב: 2802 בגוש: 9 . חלקה: 41%- המותרים ל .https://www.ashdod.muni.il : ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת בודקת רישוי: לי פרץ - בודקת תוכניות 8:30-11:00 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א'-ה' בין השעות . על הרואה עצמו נפגע או Leepe@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 - , מס' פקס 08-9568340 : טלפון עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה יום מפרסום זה. 15 המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך , יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גבי כנפו בברכה, עו"ד הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1 ( 149 בהתאם לסעיף 3 המבקש: שגיא באזוב מעונו: סיני 20230144 בקשה מס': 2480 /א תיק בנין: 62/102/03/3 ' הקלה מתכ' מפורטת מס תוספת + שינויים פנימיים + אשדוד. מהות הבקשה: תוספת בניה כולל מיגון של חדר אחד קיים בקומה שניה 5 דירה קומות (כולל קומת קרקע). 3 שבקומה שניה בבית משותף קיים בן 5 חדרים על הגג והפיכת דירה לדופלקס לדירה מס' קומות המותרות לפי תכנית 3 חדרים על הגג במקום + קומות 3 . הקלה במניין קומות – 1 מהות ההקלה: .הקלה לניוד 3 מ"ר. 3.41 /א בשיעור של 62/102/03/3 . הקלה כמותית יחסית מותרת לפי תכנית 2 /א. 62/102/03/3 בגוש: 23 מ"ר מקומה ב' לקומת חדרים על הגג לצורך תוספת בניה. חלקה: 40.0 - שטחים עיקריים יחסיים בשיעור של כ . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית , אשדוד 3 סיני ברחוב: 2085 8:30 - 11:00 שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : אשדוד בכתובת . על הרואה Galinali@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 - , מס' פקס 08-9568127: בודקת רישוי: גלינה ליפוביץ טלפון עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה יום מפרסום זה. 15 המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1 ( 149 בהתאם לסעיף 3 המבקש: שגיא באזוב מעונו: סיני 20230144 בקשה מס': 2480 /א תיק בנין: 62/102/03/3 ' הקלה מתכ' מפורטת מס תוספת + שינויים פנימיים + אשדוד. מהות הבקשה: תוספת בניה כולל מיגון של חדר אחד קיים בקומה שניה 5 דירה קומות (כולל קומת קרקע). 3 שבקומה שניה בבית משותף קיים בן 5 חדרים על הגג והפיכת דירה לדופלקס לדירה מס' הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף

דירות למכירה

למכירה חד׳ נוף מלא 3 בנורדאו לים ממ״ד מרפסת, מעלית, מושקעת מאוד, מיידי

חד’ 5 במגדלי הדקל למכירה נוף מלא לים, מושקעת, גדולה, ,7 יחידת מתבגר, ממ”ד, קו” מרפסת גדולה לכיוון הים, מחסן, ₪ 3,880,000 חניה תיווך רפי 050-5280-081 מקום זה שמור לך פרסם כאן בהזדמנות ליד הים, פנטהאוז בז’בוטינסקי 105 חד’ 4 חדש מתמ”א, מ”ר מרפסת 100 + מ”ר אסור לפספס ₪ 2,750,000 תיווך רפי 050-5280-081 פנטהאוז ענק חדש במע”ר, עם נוף לים ₪ 6,400,000 תיווך רפי 050-5280-081 תיווך רפי 050-5280-081 גמישות במחיר קוטג’ רובע א’ רח’ האשל בשכון חב’ מ”ר, 340 חשמל, מגרש מ”ר 350 ניתן לבנות ₪ 3,500,000 ביא׳, רח׳ נחל למכירה חד׳ 5 שניר, דופלקס גג, מ״ר בנוי, 140 ,7 קומה מ״ר מרפסת, חנייה 75 3 שירותיים ו- 3 בשפע, מקלחות - מיידי ₪ 2,450,000 תיווך רפי 050-5280-081

למכירה וילה ברובע א׳, קו ראשון לים, מ״ר 320 מגרש ₪ 4,950,000 לא לפספס תיווך רפי 050-5280-081 מעלית + 6 חניה, קו” ₪ 2,300,000 תיווך רפי 050-5280-081 2 מעלית, יח׳ הורים, ₪ 2,630,000 חניות תיווך רפי 050-5280-081 למכירה דירת גן בי״ב רח׳ חד׳, ממ״ק 3 אלול ₪ 2,050,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד’ ממ”ד, 5 באבן עזרא מ”ר 147 מרפסת, מעלית, זקוקה לשיפוץ ₪ 2,300,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד’ בסיטי ברח’ העצמאות 4 מ”ר, ממ”ד, מרפסת, 136 למכירה חד׳, נוף ליים, 6 במצדה י״א + מ״ר 180 חניה פרטית מ״ר 17 מרפססת ₪ 3,150,000 תיווך רפי 050-5280-081 4 למכירה בקרן היסוד מ״ר לפני תמ״א, 92 חד׳ 2 מושקעת מאוד, קו״ ₪ 1,620,000 ,4 מ- תיווך רפי 050-5280-081 חד׳ בי״ב רח׳ 5 למכירה שבט דן, ממ״ד, מרפסת,

תיווך רפי 050-5280-081

למכירה חד’ 3 בסיטי ברח’ הציונות מעלית + 5 ממ”ד, מרפסת, קו” ₪ 1,730,000 מ”ר 290 קוסטה דל סול על קומה אחת, דירה + מרפסות 2 + ענקית חניה, ממ”ד ומחסן תיווך רפי 050-5280-081 למכירה בא׳ וילה של עם יח׳ דיור גדולה, בריכת שחייה ₪ 4,000,000 תיווך רפי 050-5280-081 למכירה מ”ר, 100 חד’ 4 ברוגוזין מעלית, נוף חלקי לים, מיידי ₪ 1,700,000 תיווך רפי 050-5280-081

תיווך רפי 050-5280-081

דירת גן בשד’ יצחק 110 חד’ חדשה, 4 הנשיא מ”ר גינה 30 מ”ר בנוי, ₪ 1,950,000

תיווך רפי 050-5280-081

חד’ 7 קוטג’ במרינה למכירה מרתף ענק עם כניסה נפרדת, גג עם נוף חלקי לים, ממ”ד, חניה פרטית, עסקה טובה לא לפספס תיווך רפי 050-5280-081 למכירה חד’, מעלית, 4 בזלמן ארן, ממ״ד, מרפסת יש היתר ₪ 1,850,000 תיווך רפי 050-5280-081

19.12.09 24.2.2023

29

Made with FlippingBook flipbook maker