השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

לוח

פרנס-ישראל שניר

שירות מקצועי אדיב ואמין

להשכרה

כולל הכל ₪ 3500

חד' קומת קרקע - לא מרתף 2 רובע ט"ו סטודיו

₪ 4300 ₪ 6500 ₪ 7000

מעלית שבת, ממ"ד, מזגן מרכזי + מרפסת + ' חד 3 רובע י"א

חד' חדשה, מושקעת מאוד, קומה גבוהה, חדר כושר 4 , ברובע א' פרויקט הדקל מ"ר, נוף לים, כניסה סוף דצמבר 17 מרפסת + מ"ר 100 חד' גדולה 3 במרינה

הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף

, ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף 10000206590 מס' בקשה רישוי זמין: 20221397 בקשה מס': 5254 תיק בנין: 1/14 /במ/ 3 הקלה מתכ' מפורטת מס' אשדוד מהות הבקשה: תוספת שטח עקרי, ממ"ד, הוספת קומה ושינויים 14 המבקש: משה בן פורת מעונו: חדרה 10% . הקלה מקו בניין ציידי 1 בפיתוח כולל הוספת בריכה בבית פרטי קיים בן קומה אחת מעל הקרקע. מהות ההקלה: מ"ר 170 . הקלה בשטח בניה מרבי ליח"ד מ- 3 מ'. 1.8 מ' ל 6 . הקלה מקו בניין ציידי עבור ממ"ד מ- 2 מ'. 5.4 - מ' ל 6 מ- מ' 8 - . הקלה בגובה מבנה מ 4 מ"ר. 133 מ"ר ע"י ניוד שטחים מקומת מרתף שלא נבנתה לקומות עליונות בסך 303 ל- . הקלה מהוראות התוכנית לבניית 6 קומות. 3 קומות המותרות ל- 2 . הקלה במס' הקומות מ- 5 מ'. 10.50 - המותרים ל בגוש: 30 מ"ר. חלקה: 160 מ"ר המותרים ל- 125 . הקלה בשטח מרבי בקומת הקרקע מ- 7 גג שטוח במקום גג רעפים. . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית , אשדוד 14 חדרה ברחוב: 2386 8:30 - 11:00 . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : אשדוד בכתובת על הרואה edenaz@ashdod.muni.il : . מייל 0 8-8677810 - , מס' פקס 089238749 : בודקת רישוי: עדן עזריאלי טלפון עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה יום מפרסום זה. 15 המקומית הנ"ל, תוך , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף המבקש: עמרם 10000205948 רישוי זמין 20221439 בקשה מס': 5791 תיק בנין: 1062 הקלה מתכ' מפורטת מס' תמל 28- יח"ד ב 129 מבנים מבנה ובו 2 יח"ד ב 193 חדרה מהות הבקשה: הקמת 22 אברהם חברה לבנין בע"מ מעונו : המסגר קומת גג. + קומות חניון במרתף 3 קומות מעל 9 יח"ד ב- 64 קומת גג מבנה ובו + קומות חניון במרתף 2 קומות מעל מסה"כ היח"ד המותרות) המהווים 20% יח"ד על פי חוק שבס, (בשיעור של עד 31 . הקלה לתוספת 1 מהות ההקלה: . הקלה מהוראות 2 יח"ד. 193 ל- 1062 יח"ד המותרים ע"פ הוראות התמל/ 162 מסה"כ היח"ד המותרות מ- 20% כ- מ' 2 ועד 40% . הקלה מקו בניין קדמי במסגרת 3 . 51% המותרים ל- 25% עבור תמהיל יח"ד קטנות מ- 1062 התמל/ 1.80 - מ' המותרים ל 2 עבור עומק מינימלי למרפסת מ- 1062 . הקלה מהוראות התמל/ 4 המותרים לצורך בניית מרפסת. . הקלה לעניין הפחתת מקומות חניה וקביעת מספר מקומות חניה בהיתר על בסיס חישוב לפי תקנות חניה עדכניות 5 מ'. . הקלה 6 . 2016 הנחיות מקצועיות עבור תקנות חניה 4.17.3 - ו 4.17.2 ולא לפי הקבוע בתכנית, זאת בהתאם לסעיפים הבניינים הבנויים על הגבול 2 לבניית שני בנינים צמודים על שני מגרשים גובלים, בהסכמת הבעלים ובלבד שהקירות של כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אשדוד, אשדוד. ברחוב: 2077 בגוש: 127 המשותף חופפים. חלקה: . שעות מענה טלפוני מקצועי https://www.ashdod.muni.il : אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת 08-8677810 - , מס' פקס 08-9238613 : בודקת רישוי: אורלי אסייג טלפון 8:30 - 11:00 בימים: א' – ה' בין השעות על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות orlyass@ashdod.muni.il : מייל יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף המבקש: עמרם אברהם חברה 20221437 בקשה מס': 5790 תיק בנין: 1522 תב 1062 הקלה מתכ' מפורטת מס' תמל 20 יח"ד כל אחד ב 89 מבנים שני מבנים בהם 3 יח"ד ב- 246 חדרה מהות הבקשה: הקמת 22 לבניין בע"מ מעונו: המסגר קומת + קומות חניון במרתף 3 קומות מעל 10 יח"ד ב 68 קומת גג מבנה אחד ובו + קומות חניון במרתף 2 קומות מעל מסה"כ היח"ד המותרות) 20% יח"ד על פי חוק שבס, (בשיעור של עד 36 . הקלה לתוספת 1 גג צובר גז. מהות ההקלה: . הקלה מקו 2 יח"ד. 246 ל- 1062 יח"ד המותרים ע"פ הוראות התמל/ 210 מסה"כ היח"ד המותרות מ- 17.2% המהווים במניין הקומות מעל 1062 . הקלה מהוראות התמל/ 3 מ' המותרים לצורך בניית מרפסת. 2 ועד 40% בניין קדמי במסגרת המותרים 25% עבור תמהיל יח"ד קטנות מ- 1062 . הקלה מהוראות התמל/ 4 . 20 המותרים ל- 19 הכניסה הקובעת מ- . הקלה מהוראות 6 מ'. 1.80 - מ' המותרים ל 2 עבור עומק מינימלי למרפסת מ- 1062 . הקלה מהוראות התמל/ 5 . 47% ל- . הקלה לעניין הפחתת מקומות חניה וקביעת 7 . 7% המותרים ל- 15% עבור שטח חלחול מי נגר עילי מ- 1062 התמל/ מספר מקומות חניה בהיתר על בסיס חישוב לפי תקנות חניה עדכניות ולא לפי הקבוע בתכנית , זאת בהתאם לסעיפים . הקלה לבניית שני בנינים צמודים על שני מגרשים גובלים, 8 . 2016 הנחיות מקצועיות עבור תקנות חניה 4.17.3 - ו 4.17.2 ברחוב: 2077 בגוש: 127 הבניינים הבנויים על הגבול המשותף חופפים. חלקה: 2 בהסכמת הבעלים ובלבד שהקירות של כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת: אשדוד, אשדוד. בודקת רישוי: 8:30 - 11:00 . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il על הרואה עצמו נפגע או orlyass@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 - , מס' פקס 08-9238613 : אורלי אסייג טלפון עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה יום מפרסום זה. 15 למייל של הבודקת, תוך , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף המבקש: עמרם אברהם חברה 20221433 בקשה מס': 5788 : תיק בנין 1522 תב 1062 הקלה מתכ' מפורטת מס' תמל קומות 29 בנייני מגורים חדשים הכוללים: בניין גבוה הכולל 3 חדרה מהות בקשה: הקמת 22 לבנין בעמ מעונו: המסגר 198 קומות מעל קומת כניסה גבוהה וקומת גג טכני הס"כ 8 כוללים CD מעל קומת כניסה גבוהה וקומת גג טכני בנין . 1 קומות מרתפי חניה, פיתוח שטח. מהות ההקלה: 3 יח"ד לפי חוק שבס) מעל חזית מסחרית קמה גבוהה, 38( . יח"ד מסה"כ היח"ד 17% מסה"כ היח"ד המותרות) המהווים 20% יח"ד על פי חוק שבס, (בשיעור של עד 28 הקלה לתוספת עבור שמירת 1062 . הקלה מהוראות התמל/ 2 יח"ד. 198 - ל 1062 יח"ד המותרים ע"פ הוראות התמל/ 170 המותרות מ- מבוקש מהשטח הפנוי מבנייה תת"ק לחלחול בתוספת בורות החדרה 10% משטח הפנוי לבנייה תת"ק לחלחול ל- 15% . הקלה מהוראות 4 עבור שינוי מיקום כניסה למרתף חניה. 1522 . הקלה מתוכנית בינוי תב 3 ע"פ דוח הידרולוג. . הקלה לעניין הפחתת מקומות חניה וקביעת מספר 5 . 40% המותרים ל- 25% עבור תמהיל יח"ד קטנות מ- 1062 התמל/ 4.17.2 מקומות חניה בהיתר על בסיס חישוב לפי תקנות חניה עדכניות ולא לפי הקבוע בתכנית , זאת בהתאם לסעיפים . הקלה לבניית שני בנינים צמודים על שני מגרשים גובלים, 6 . 2016 הנחיות מקצועיות עבור תקנות חניה 4.17.3 - ו ברחוב: 2062 בגוש: 87 : הבניינים הבנויים על הגבול המשותף חופפים. חלקה 2 בהסכמת הבעלים ובלבד שהקירות של . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד 17 מגרש: אשדוד, בודקת 8:30 - 11:00 . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : בכתובת על הרואה עצמו נפגע orlyass@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 - , מס' פקס 08-9238613 : רישוי: אורלי אסייג טלפון או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה יום מפרסום זה. 15 או למייל של הבודקת, תוך , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף המבקש: עמרם אברהם חברה 20221436 בקשה מס': 5789 : תיק בנין 1522 , תב 1062 הקלה מתכ' מפורטת מס' תמל 29 גבוה הכולל F ביניני מגורים ומסחר בנין 3 חדרה מהות בקשה: הבקשה כוללת:הקמת 22 לבנין בעמ מעונו: המסגר גג טכני סה"כ + קומות מעל קומת כניסה גבוהה 8 הולל B, A קומת גג טכני. בנינים + קומות מעל קומת כניסה גבוהה . הקלה 1 חדרי טרפו וצוברי. מהות ההקלה: 2 קומות מרתפי חניה חללים טכניים 3 יח"ד לפי חוק שבס). 28( יח"ד 198 מסה"כ היח"ד 17% מסה"כ היח"ד המותרות) המהווים 20% יח"ד על פי חוק שבס, (בשיעור של עד 28 לתוספת עבור שמירת 1062 . הקלה מהוראות התמל/ 2 יח"ד. 198 - ל 1062 יח"ד המותרים ע"פ הוראות התמל/ 170 המותרות מ- מבוקש מהשטח הפנוי מבנייה תת"ק לחלחול בתוספת בורות החדרה 10% משטח הפנוי לבנייה תת"ק לחלחול ל- 15% . הקלה מהוראות 4 עבור שינוי מיקום כניסה למרתף חניה. 1522 . הקלה מתוכנית בינוי תב 3 ע"פ דוח הידרולוג. . הקלה לעניין הפחתת מקומות חניה וקביעת מספר 5 . 40% המותרים ל- 25% עבור תמהיל יח"ד קטנות מ- 1062 התמל/ 4.17.2 מקומות חניה בהיתר על בסיס חישוב לפי תקנות חניה עדכניות ולא לפי הקבוע בתכנית, זאת בהתאם לסעיפים . הקלה לבניית שני בנינים צמודים על שני מגרשים גובלים, 6 . 2016 הנחיות מקצועיות עבור תקנות חניה 4.17.3 - ו ברחוב: 2077 בגוש: 229 הבניינים הבנויים על הגבול המשותף חופפים חלקה: 2 בהסכמת הבעלים ובלבד שהקירות של . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד 18 : , מגרש אשדוד בודקת 8:30 - 11:00 . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : בכתובת על הרואה עצמו נפגע orlyass@ashdod.muni.il : מייל 08-8677810 - , מס' פקס 08-9238613 : רישוי: אורלי אסייג טלפון או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה יום מפרסום זה. 15 או למייל של הבודקת, תוך הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה ) לחוק התכנון 1(149 בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה - תשכ"ה 149 עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת 1965 והבניה תשכ"ה 10000204211 : מס' בקשה ברישוי זמין 20221466 :' בקשה מס 2861 : תיק בנין 3/106/03/3 ' מס בהתאם לתיקון 2- פיצול יח"ד ל מהות הבקשה: אשדוד. 16 המבקש: עוזי כהן מעונו: הרב ניסים . הקלה 1 מהות ההקלה: במרתף קיים. 85 (הוראת שעה). העברת שטח משירות לעיקרי לפי תיקון 117 . הקלה לבניית מרפסת מחדר שינה בקומה א' מעבר לקו 2 .) (הוראת השעה 117 לפיצול יח"ד לפי תיקון ,16 הרב ניסים ברחוב: 2068 בגוש: 154 מ' מקו בניין קדמי. חלקה: 2 או 40% בניין קדמי במרחק של . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד אשדוד . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א'-ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : בכתובת 08-8677810 - , מס' פקס 08-9568243: . בודקת רישוי: רימה פלקין - בודקת תכניות טלפון 8:30-11:00 . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי rimap@ashdod.muni.il : מייל להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים באתר הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך יום מפרסום זה. 15 , יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גבי כנפו בברכה, עו"ד הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף

למכירה

₪ 1,750,000 מ"ר, בניין חדש 100 מרפסת + מ"ר 75 ' חד 3 ברובע ח' פנטהאוז ₪ 2,850,000 , מרפסת, נוף לים, מושקעת, מחסן, חניה 1" מ"ר, קו 150 ' חד 4 , ברובע י"א רח' מצדה פרויקט אבו ₪ 3,800,000 חד', ממ"ד, מעלית ישירות לדירה 4.5 , מ"ר 80 מרפסות + מ"ר 160 בד' בצוללים פנטהאוז הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף

סטודיו להשכרה חד’ מרוהטת בט”ו, מתאים 2 יחידת 052-6174987 לבודד/ה, מיידי

מ”ר 290 קוסטה דל סול על קומה אחת, דירה + מרפסות 2 + ענקית חניה, ממ”ד ומחסן תיווך רפי 050-5280-081 למכירה ברוגוזין פרפרים , 6 חד’ קו” 3 ברובע ד’ נוף לים, מעלית , מיידי ₪ 1,790,000 תיווך רפי 050-5280-081

פנטהאוז בז’בוטינסקי 105 ’ חד 4 חדש מתמ”א, מ”ר מרפסת 100 + מ”ר ₪ 2,750,000 תיווך רפי 050-5280-081 פנטהאוז ענק חדש במע”ר, עם נוף לים ₪ 6,400,000 תיווך רפי 050-5280-081

דירות למכירה 3” חד’ ברובע ד’, בבן אליעזר, קו 3.5 לא עליונה, פינוי גמיש, בלעדי, תיווך 050-5756527 רוזן קוטג’ רובע א’ רח’ האשל בשכון חב’ חשמל, מגרש 350 מ”ר, ניתן לבנות 340 ₪ 3,500,000 מ”ר למכירה וילה בקדושי יש יח' + ' חד 6.5 בלזן דיור להשכרה, נוף לים ₪ 3,850,000 מחדר שינה תיווך רפי 050-5280-081 דירת גן בשד’ יצחק 110 , חד’ חדשה 4 הנשיא מ”ר גינה 30 , מ”ר בנוי ₪ 1,980,000 תיווך רפי 050-5280-081 תיווך רפי 050-5280-081

הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף

, ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף 10000206590 מס' בקשה רישוי זמין: 20221397 בקשה מס': 5254 תיק בנין: 1/14 /במ/ 3 הקלה מתכ' מפורטת מס' אשדוד מהות הבקשה: תוספת שטח עקרי, ממ"ד, הוספת קומה ושינויים 14 המבקש: משה בן פורת מעונו: חדרה 10% . הקלה מקו בניין ציידי 1 בפיתוח כולל הוספת בריכה בבית פרטי קיים בן קומה אחת מעל הקרקע. מהות ההקלה: מ"ר 170 . הקלה בשטח בניה מרבי ליח"ד מ- 3 מ'. 1.8 מ' ל 6 . הקלה מקו בניין ציידי עבור ממ"ד מ- 2 מ'. 5.4 - מ' ל 6 מ- מ' 8 - . הקלה בגובה מבנה מ 4 מ"ר. 133 מ"ר ע"י ניוד שטחים מקומת מרתף שלא נבנתה לקומות עליונות בסך 303 ל- . הקלה מהוראות התוכנית לבניית 6 קומות. 3 קומות המותרות ל- 2 . הקלה במס' הקומות מ- 5 מ'. 10.50 - המותרים ל בגוש: 30 מ"ר. חלקה: 160 מ"ר המותרים ל- 125 . הקלה בשטח מרבי בקומת הקרקע מ- 7 גג שטוח במקום גג רעפים. . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית , אשדוד 14 חדרה ברחוב: 2386 8:30 - 11:00 . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין השעות https://www.ashdod.muni.il : אשדוד בכתובת על הרואה edenaz@ashdod.muni.il : . מייל 0 8-8677810 - , מס' פקס 089238749 : בודקת רישוי: עדן עזריאלי טלפון עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה יום מפרסום זה. 15 המקומית הנ"ל, תוך , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף המבקש: עמרם 10000205948 רישוי זמין 20221439 בקשה מס': 5791 תיק בנין: 1062 הקלה מתכ' מפורטת מס' תמל 28- יח"ד ב 129 מבנים מבנה ובו 2 יח"ד ב 193 חדרה מהות הבקשה: הקמת 22 אברהם חברה לבנין בע"מ מעונו : המסגר קומת גג. + קומות חניון במרתף 3 קומות מעל 9 יח"ד ב- 64 קומת גג מבנה ובו + קומות חניון במרתף 2 קומות מעל מסה"כ היח"ד המותרות) המהווים 20% יח"ד על פי חוק שבס, (בשיעור של עד 31 . הקלה לתוספת 1 מהות ההקלה: . הקלה מהוראות 2 יח"ד. 193 ל- 1062 יח"ד המותרים ע"פ הוראות התמל/ 162 מסה"כ היח"ד המותרות מ- 20% כ- מ' 2 ועד 40% . הקלה מקו בניין קדמי במסגרת 3 . 51% המותרים ל- 25% עבור תמהיל יח"ד קטנות מ- 1062 התמל/ 1.80 - מ' המותרים ל 2 עבור עומק מינימלי למרפסת מ- 1062 . הקלה מהוראות התמל/ 4 המותרים לצורך בניית מרפסת. . הקלה לעניין הפחתת מקומות חניה וקביעת מספר מקומות חניה בהיתר על בסיס חישוב לפי תקנות חניה עדכניות 5 מ'. . הקלה 6 . 2016 הנחיות מקצועיות עבור תקנות חניה 4.17.3 - ו 4.17.2 ולא לפי הקבוע בתכנית, זאת בהתאם לסעיפים הבניינים הבנויים על הגבול 2 לבניית שני בנינים צמודים על שני מגרשים גובלים, בהסכמת הבעלים ובלבד שהקירות של כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אשדוד, אשדוד. ברחוב: 2077 בגוש: 127 המשותף חופפים. חלקה: . שעות מענה טלפוני מקצועי https://www.ashdod.muni.il : אליה ללא תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת 08-8677810 - , מס' פקס 08-9238613 : בודקת רישוי: אורלי אסייג טלפון 8:30 - 11:00 בימים: א' – ה' בין השעות על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות orlyass@ashdod.muni.il : מייל יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל או למייל של הבודקת, תוך בברכה, עו"ד גבי כנפו. יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף

הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד 1965 לחוק התכנון והבניה – תשכ"ה 149 הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף

19.12.08 4.11. 022

28

, ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן 1965 ) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1(149 בהתאם לסעיף המבקש: עמרם אברהם חברה 20221437 בקשה מס': 5790 תיק בנין: 1522 תב 1062 הקלה מתכ' מפורטת מס' תמל 20 יח"ד כל אחד ב 89 מבנים שני מבנים בהם 3 יח"ד ב- 246 חדרה מהות הבקשה: הקמת 22 לבניין בע"מ מעונו: המסגר קומת + קומות חניון במרתף 3 קומות מעל 10 יח"ד ב 68 קומת גג מבנה אחד ובו + קומות חניון במרתף 2 קומות מעל מסה"כ היח"ד המותרות) 20% יח"ד על פי חוק שבס, (בשיעור של עד 36 . הקלה לתוספת 1 גג צובר גז. מהות ההקלה: . הקלה מקו 2 יח"ד. 246 ל- 1062 יח"ד המותרים ע"פ הוראות התמל/ 210 מסה"כ היח"ד המותרות מ- 17.2% המהווים במניין הקומות מעל 1062 . הקלה מהוראות התמל/ 3 מ' המותרים לצורך בניית מרפסת. 2 ועד 40% בניין קדמי במסגרת המותרים 25% עבור תמהיל יח"ד קטנות מ- 1062 . הקלה מהוראות התמל/ 4 . 20 המותרים ל- 19 הכניסה הקובעת מ-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker