השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

לוח

פרנס-ישראל שניר למכירה

שירות מקצועי אדיב ואמין

₪ 1,650,000 מ״ר, חדש, בניין אחרי תמ״א 100 מרפסות 2 + מ״ר 70 ׳ חד 3 ברובע ח׳ פנטהאוז ₪ 2,580,000 מ״ר, נוף לים, מחסן וחניה 14 מ״ר, מרפסת 147 ׳ חד 4 בי״א במצודת דוד ₪ 2,890,000 מ״ר, נוף לים, מחסן וחניה 15 מ״ר, מרפסת 154 ׳ חד 4 בי״א ₪ 3,800,000 חד׳, ממ״ד, מעלית ישירות לדירה 4.5 , מ״ר 80 מרפסות + מ״ר 160 בד׳ בצוללים פנטהאוז ₪ 3,800,000 מ״ר גינה 200 + מ״ר 150 ׳ חד 4 בי״ז דירת גן ₪ 5,500,000 מרפסות, פרויקט עם בריכה, ספא וח. כושר, מחסן וחניה 2 מ״ר 60 + מ״ר 300 בי״ז קוסטה דל סול פנטהאוז ₪ 9,800,000 בריכה פרטית 4 x 8 , מ״ר 220 + מ״ר 300 ׳ חד 7 בי״ב פנטהאוז כל הקומה

להשכרה

הוצאות + ₪ 3,500

חד׳ מחולק, ממ״ד 2 בי״ב במג׳יק

₪ 6,000 בח׳ בכלניות חדש ₪ 12,000 מעלית שבת + מ״ר מרפסת 100 + מ״ר 230 פנטהאוז ברובע ד׳ פינתי, נוף מלא לים

1.25 / טור 2

דירות למכירה + מרפסת + חד’ ברובע ד’ בבן אליעזר 6 , מסודרת ומשופצת, מחיר 1” ממ”ד, קו 054-5547876 גמיש, פינוי גמיש למכירה בסיטי ברח׳ החלוצים חד׳, ממ״ד, מעלית, מרפסת, 5 ש״ח 2,320,000 חניה, מיידי תיווך רפי 050 5280081

הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה ) לחוקהתכנון והבניה 1(149 בהתאםלסעיף 1965 לחוקהתכנון והבניה-תשכ"ה 149 עפ"יהוראותסעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס' 1965 תשכ"ה שיקמה סבח - באמצעות יפויי כח ע"י המבקש: 20220972 בקשה מס': 2455 תיק בנין: 1 תמא/ חיזוק מבנה : 38/3 מהות ההקלה: פרסום הודעה מכוח תמ"א אשדוד. 16 מעונו: החרמון עו"ד. יח"ד בקומת 2 יח"ד: חיזוק והרחבת דירות קיימות, תוספת 4 קומות מעל קומת עמודים, 2 בן קומות 5 קומות נוספות. סה"כ יהיה הבניין לאחר החיזוק בן 2.5 יח"ד ב- 6 עמודים קיימת, תוספת מ', וקו בניין אחורי לא 2 יח"ד.קווי הבניין הקדמי והצידיים לא יוקטנו מ- 12 מעל קומת הקרקע, מטר מגבול מגרש. הקמת 1.45 מ'. הקמת ממ"דים בהבלטה מקווי בניין חזית (מיזרח) עד 3 יקטן מ- הקלות מכוח חוק התכנון מטר מגבול מגרש. 1.8 קירות חיזוק בהבלטה מקווי בניין צידי (דרום) עד המותרים, ולא 40% הקלה להבלטת מרפסות מעבר לקו בניין חזית (מיזרח) במסגרת והבניה: המותרים, ולא 40% מ', הקלה להבלטת מרפסות מעבר לקו בניין אחורי (מערב) במסגרת 2 יותר מ מ', קביעת תשלום קרן חניה עבור חניות חסרות בהתאם למדיניות העירייה שנקבעה ביום 2 יותר מ החרמון ברחוב: 2194 בגוש: 10 . הקמת שתי בריכות שחייה בקומת הגג החלקי. חלקה: 12-01-2021 . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית , אשדוד 16 . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין https://www.ashdod.muni.il אשדוד בכתובת : כל הרואה 08-8677810 - , מס' פקס 08-8545833 : בודקת רישוי : חן בר טלפון 8:30-11:30 השעות עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים יום מפרסום זה. 15 במשרדי הועדה המקומית הנ"ל, תוך , יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גבי כנפו בברכה, עו"ד הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה ) לחוק התכנון 1(149 בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה - תשכ״ה 149 עפ״י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת 1965 והבניה תשכ"ה תומר בן המבקש: 10000065262 :' בקשה מס 20210993 :' בקשה מס 5398 : תיק בנין 1/14/ /במ 3 ' מס תוספת חדרים פרגולה ומחסן לדירת גן מהות הבקשה: אשדוד. 3 מעונו: הרב יוסף קארו שטרית קיימת וכן הריסה של גדר בין הדירות החורגת מגבול מגרש ובנייתה מחדש על גבול המגרש. הבקשה . הקלה מקו בניין 1 מהות ההקלה: כוללת הריסת בניה קלה קיימת ללא היתר והסדרה של מצב קיים. רבי ברחוב: 2384 בגוש: 113 מ' מגבול מגרש. חלקה: 2.70 ציידי ללא פתחים המשאירה מרחק של . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר , אשדוד 1 יוסף קארו . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א'-ה' https://www.ashdod.muni.il עיריית אשדוד בכתובת .08-8677810 - , מסי פקס 08-9238749: . בודקת רישוי: עדן עזריאלי טלפון 8:30-11:00 בין השעות על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני יום מפרסום זה. 15 העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל, תוך , יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גבי כנפו בברכה, עו"ד הועדה המקו ית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה ) לחוק התכנון והבניה 1(149 בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה - תשכ"ה 149 עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס' 1965 תשכ"ה המבקש: 10000175863 בקשה ברישוי זמין: 20220777 בקשה מס': 9504 תיק בנין: 603 - 0171934 הוספת גדר אלומניום לבנה בגובה מהות בקשה: אשדוד. 6 מעונו:יפה ירקוני ארינה קרפ אברהמוב הקלה מנספח בינוי- סיפוח שטח מהות ההקלה: מ', השטח הופך מגינון משותף לגינון פרטי. 1.60 ברחוב: 3174 בגוש: 31 , קיים למגורים. חלקה: 6 בניין מס' 4 גינון משותף לחצר פרטית בדירה מס' . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר , אשדוד 6 יפה יר וני שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א'-ה' https://www.ashdod.muni.il עיריית אשדוד בכתובת: , מס' פקס- 08 - 9568243 טלפון: רימה פלקין- בודקת תוכניות . בודקת רישוי: 8:30 - 11:00 בין השעות- . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות 08 - 8677810 יום מפרסום זה. 15 מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל, תוך , יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גבי כנפו בברכה, עו"ד הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה ) לחוק התכנון והבניה 1(149 בהתאם לסעיף 1965 לחוק התכנון והבניה - תשכ"ה 149 עפ"י הוראות סעיף , ניתנת בזה ודעה כי הוגשה לוועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס' 1965 תשכ"ה המבקש: 10000183071 : מס' בקשה ברישוי זמין 20221044 :' בקשה מס 481 : : תיק בנין 114/03/3 מ''ר 2.1- הנמכת חומה ל מהות הבקשה להיתר: אשדוד. 3 מעונו: העמל מ.שיימן עבודות מתכת בע"מ מ' בהיתר לגג קיים 11.55- מ' ל 9.10- מ'. שינוי נקודות אינסטלציה, שינוי מפלס הגג המזרחי מ 3 במקום הקלה לניוד שטחים עיקרים מהות ההקלה: בחלק המערבי. שינוים בחזיתות . הסדרת מצב קיים. מ"ר לצורך הסדרת שינויים במבנה תעשייה. חלקה: 145- מקומות עליונות לקומת הקרקע בשיעור של כ . כל המעוניין יוכל לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא , אשדוד 3 העמל ברחוב: 2453 בגוש: 32 . שעות מענה טלפוני מקצועי https://www.ashdod.muni.il : תשלום, באתר עיריית אשדוד בכתובת ,08-8545383 : . בודקת רישוי: עדן יפרח - בודקת תוכניות טלפון 8:30-11:00 בימים: א'-ה' בין השעות . על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש 08-8677810 - מס' פקס יום מפרסום זה. 15 התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי הועדה המקומית הנ"ל, תוך , יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גבי כנפו בברכה, עו"ד 0.75 / טור 2

עיריית אשדוד מודיעה על:

לאספקת מערכות ליבה ממוחשבת בתחומי: הפיננסים, הגביה והאוכלוסין, החינוך, השילוט, ההנדסה ומערכות נלוות לעיריית אשדוד

ש״ח 5000 עלות המכרז | 31.22 מס׳ המכרז 01/09/22 עד ליום 28/08/22 הארכת המועד להגשה מיום

ללא עלות | 33.22 מס׳ המכרז 28/07/22 עד ליום 24/07/22 הארכת המועד להגשה מיום לבחירתבתי מלון לעריכת ימי עיון עבורהאגףלחינוךחרדי בעירייתאשדוד ללא עלות | 34.22 מס׳ המכרז 28/07/22 עד ליום 24/07/22 הארכת המועד להגשה מיום מאגר ספקים – לאספקת חומרי הדברה ודישון ש״ח 5000 עלות המכרז | 41.22 מס׳ המכרז 01/09/22 עד ליום 28/08/22 המועד להגשה מיום ביצוע עבודות להקמת אצטדיון בפארק לכיש בעיר ש״ח 1000 עלות המכרז | 42.22 מס׳ המכרז 11/08/22 עד ליום 07/08/22 המועד להגשה מיום לאספקת דלקים עבור רכבי עיריית אשדוד ש״ח 300 עלות המכרז | 43.22 מס׳ המכרז 11/08/22 עד ליום 07/08/22 המועד להגשה מיום לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכת ממוחשבת לניהול קהילות עבור עיריית אשדוד ש״ח 3000 עלות המכרז | 44.22 מס׳ המכרז 11/08/22 עד ליום 07/08/22 המועד להגשה מיום לביצוע עבודות שיפוצים בהוסטל "בית אלמוג"

תיווך רפי 050 5280081 למכירה בבן אליעזר מ״ר, מעלית, 90 חד׳ 3 , מוארת, מיידי 5 קו״ ש״ח 1,540,000 תיווך רפי 050 5280081 חד׳ בבן אליעזר משופצת 4 עם מעלית (אין ממ״ד 7 קו״ ₪ 1,640,000 אין מרפסת) תכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה ) לחוקהתכנון והבניה 1(149 בהתאםלסעיף 1965 הבניה-תשכ"ה וגשה לועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס' שיקמה סבח - באמצעות יפויי כח ע"י המבקש: 20220972 : חיזוק מבנה : 38/3 הות ההקלה: פרסום הודעה מכוח תמ"א יח"ד בקומת 2 ח"ד: חיזוק והרחבת דירות קיימות, תוספת קומות 5 קומות נוספות. סה"כ יהיה הבניין לאחר החיזוק בן 2 מ', וקו בניין אחורי לא 2 ניין הקדמי והצידיים לא יוקטנו מ- מטר מגבול מגרש. הקמת 1.45 טה מקווי בניין חזית (מיזרח) עד הקלות מכוח חוק התכנון מטר מגבול מגרש. 1.8 די (דרום) עד המותרים, ולא יותר 40% בר לקו בניין חזית (מיזרח) במסגרת המותרים, ולא יותר 40% ר לקו בניין אחורי (מערב) במסגרת 12- ר חניות חסרות בהתאם למדיניות העירייה שנקבעה ביום החרמון ברחוב: 2194 בגוש: 10 בקומת הגג החלקי. חלקה: בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, באתר עיריית . שעות מענה טלפוני מקצועי בימים: א' – ה' בין https://www כל הרואה 08-8677810 - , מס' פקס 08-8545833 : חן בר טלפון מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים יום מפרסום זה. 15 , יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גבי כנפו בברכה, עו"ד

ש״ח 300 עלות המכרז | 45.22 מס׳ המכרז 11/08/22 עד ליום 07/08/22 המועד להגשה מיום להשכרת חנויות בעיר אשדוד

09:00-13:00 בין השעות www.ashdod.muni.il : כל הפרטים ותנאי ההצעה כמפורט באתר האינטרט העירוני בכתובת ללא עלות | 211.22 מס׳ המכרז 28/07/22 עד ליום 24/07/22 הארכת המועד להגשה מיום למתן יעוץ משפטי לוועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד ולמנהל ההנדסה

19.12.08 29.7. 022

28

Made with FlippingBook - Online catalogs