עמית, פולק, מטלון ושות' | חוברת נהלים כוללת

מהדורה דיגיטלית

חוברת נהלים כוללת 2023

2 עמית, פולק, מטלון ושות' |

תוכן עניינים

04 05 06 08 10 11 13 16 17

קוד לבוש

מקומות ישיבה

ציוד

חניה

ניצול חופשה ו/או מחלה

סיום עבודה

חדר כושר

כרטיס אשראי משרדי

לקוח חדש ותיק חדש

3 | ' עמית, פולק, מטלון ושות

נוהל קוד לבוש

כללי: נקיים סביבת עבודה מכבדת ונעימה, ומנהיגים קוד לבוש בהתאם.

מהות הנוהל: כולנו נקפיד על בגדים נקיים, שאינם מרופטים או בלויים, לבוש מכבד שאינו חושפני. הקפידו על אורך נאות למכנסיים / חצאיות, ומראה כללי המכבד משרד אליו נכנסים ויוצאים אורחים במהלך היום. הימנעו מלבישת גופיות ספגטי, מכנסיים עם קרעים וכפכפי ים. על הצוות המשפטי להקפיד על הלבוש המקובל בעת ייצוג בבימ"ש ופגישות עם לקוחות.

4 עמית, פולק, מטלון ושות' |

נוהל מקומות ישיבה

כללי: נוהל מקומות ישיבה שואף להבטיח כי כל עובד/עו"ד/יועץ מיוחד/שותף מקבלים משרד ותכולה בהתאם לוותק ולתפקיד. הגדרות: • שותף ויועץ מיוחד ישבו בחדר חיצוני וריהוט ייעודי. • עורך דין בשנת וותק שנה ראשונה ושנייה (חישוב הוותק, מיום קבלת רישיון עורך דין), ישב בחדר פנימי בשותפות עם עורך דין אחר. • עורך דין שנה שלישית ישב בחדר פנימי לבד. • עורך דין בשנה רביעית ישב בחדר חיצוני בעל חלון לבד.

*למרות כל האמור לעיל יתכנו חריגים בכפוף למגוון שיקולים.

5 | ' עמית, פולק, מטלון ושות

נוהל ציוד

כללי: נוהל לשימוש בציוד משרדי באופן שוטף, ציוד מחשוב ועוד. נוהל זה יגדיר את הזכאות ואופן המימוש. מהות הנוהל: הזכאות לציוד והחלפתו משתנה בהתאם לתפקיד ולוותק.

• עובד אשר חתם על ציוד נישא יכול להשתמש בו גם מחוץ למשרד. ר' נספח א'. • על העובד חלה האחריות לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו לשמירת הציוד אותו הוא קיבל במצב תקין ושמור. • אין להשאיר מחשב נישא או ציוד יקר ערך אחר ברכב ללא השגחה. במידה וימצא שהייתה רשלנות בשמירה על רכוש המשרד, העובד יישא בהוצאות הנזק. • במידה ואושרה לעובד השאלת ציוד לצורך עבודתו ע"י מנהלת המשרד, העובד יחתום על טופס השאלת ציוד (ראה נספח א') • צוות המחשוב ינהל רשימה ממוחשבת של הציוד שהושאל לעובדים, ובה יפורטו פרטי הציוד, פרטים אישיים של השואל, תאריך ההשאלה ותאריך ההחזרה. • עובד המסיים את עבודתו יהיה זכאי לשחרור כספי הקופות לאחר שהוחזר כל הציוד שהושאל לו לצורכי עבודתו.

6 עמית, פולק, מטלון ושות' |

נספח א' – חתימה על ציוד ומחשוב

שם העובד: _______________________________________ מחלקה:________________________________________

מס' טלפון במשרד:_____________________________ מס' טלפון נייד:_____________________________________

פרטי הציוד המבוקש: ___________________________________ תיאור: ___________________________________

מק"ט:_______________________________________ מס' סידורי: ________________________________________

הערה: על העובד חלה האחריות לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו לשמירה על הציוד. אין להשאיר מחשב נישא או ציוד יקר ערך אחר ברכב ללא השגחה. במידה וימצא שהייתה רשלנות בשמירה על רכוש המשרד, העובד יישא בהוצאות הנזק. אחריות העובד על החזרת הציוד במצב תקין היא מלאה ובמידה והציוד יינזק או ייגנב המשרד יהיה רשאי לחייב את העובד לשלם את הנזק או לפצות את המשרד בערכו הנוכחי של הציוד. עם סיום מועד ההשאלה או על פי דרישת המשרד, יחזיר העובד את הציוד באופן מידי למשרד מחשוב, במצב שלם ותקין כפי שקיבל, ויקבל על כך אישור. עובד שסיים עבודתו במשרד, חלה עליו החובה להתייצב במשרד מחשוב ולהזדכות על כל ציוד שהושאל לו לצרכי עבודתו. כולל הציוד שהוא חתום עליו.

אישור מנהל/ת המשרד: ____________________________ פרטי המשאיל: ______________________________

שם מלא: _________________________ חתימה:_________________________ תאריך: _________________________

7 | ' עמית, פולק, מטלון ושות

נוהל חניה

כללי: נוהל לתיאור אופן השימוש בחניון, זכאות לחניה קבועה או צפה ואופן השימוש במערכת החניה והכניסה לאפליקציה. אופן הורדת האפליקציה והשימוש בה מפורטים בנספח ב'.

מהות הנוהל: זכאות לחניה: • שותף/יועץ/מנהל:

- זכאי לחניה שמורה. שימוש/ אי שימוש בחניה באמצעות האפליקציה. 08:45 - יש לדווח בכל יום עד השעה - חניה שלא התקבל עבורה דיווח תעבור חזרה למאגר החניות הפנויות. • העובדים יקבלו חניה על בסיס מקום פנוי. שימוש שוטף בחניון – עובד: • עם הכניסה לחניה תתקבל באפליקציה מספר חניה. יש להקפיד על הצבת הרכב בחניה שהתקבלה בלבד. • במקרים בהם מתקבלת חניה אחת מבין סט חניות כפולות, יש לחנות בחניה הפנימית על מנת להשאיר את החניה השנייה פנויה לשימוש ולאפשר ניצול מקסימלי של החניות הפנויות בחניון. • עובד שלא יכבד את נהלי השימוש בחניון, יאבד את הזכאות להשתמש בו למשך שבוע שלם.

8 עמית, פולק, מטלון ושות' |

נספח ב' - הנחיות לכניסה לחניון

, הכניסה אליו אפשרית משתי כניסות: מרחוב ראול ולנברג ומרחוב cu חניון המשרד נמצא מתחת לבניין, חניון הנחושת. .DPM+ החניות במשרד מנוהלות ע"י אפליקציה ייעודית, אפליקציית

שימוש באפליקציה: מתממשקת עם המערכת: DPM+ על כל עובד להוריד לפלאפון את אפליקציה .1

iOS – https://apps.apple.com/il/app/dpm-dynamic-parking-management/id1477838350 Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zmnsoft.dpmplus \ שם משתמש: מספר הסלולארי של העובד. Username (אותיות קטנות). apm1 : הסיסמא הראשונית תהיה Password .2 *מיד לאחר הכניסה הראשונית כל עובד יוכל לשנות את הסיסמה לסיסמה אישית.

. עם הגעתכם לחניון תקבלו הודעה עם מספר החניה בה עליכם לחנות, אנא הקפידו לחנות עפ"י 1 ההנחיות. דגשים: . במידה והחניה שהתקבלה עבורך תפוסה על ידי רכב אחר, יש להיכנס לאפליקציה ולסמן החניה תפוסה, 1 להזין את מספר הרכב שחונה שם ואחריה: בחירת חנייה חדשה. . במקרה שבו אין קליטה בחניון, ניתן לחנות באחת החניות הפנויות עם שלטי המשרד, לגשת לאזור המעליות 2 ולהזין באפליקציה את מספר החניה. . מקום החניה שהתקבל באפליקציה מצוין בה לנוחיותכם ואיתור קל יותר של הרכב. 3

9 | ' עמית, פולק, מטלון ושות

נוהל ניצול חופשה / מחלה

כללי: אופן ההתנהלות במקרה של היעדרות עקב חופשה/מחלה/ מילואים ועוד.

מהות הנוהל: חופשה:

• עובד המעוניין לנצל ימי חופשה יבקש אישור של שותף / מנהל המחלקה טרם היציאה לחופשה. • טרם היציאה לחופשה יש לדווח במערכת הנוכחות חופשה בהתאם לתאריכים של ההיעדרות. ימי חופשה על חשבון צבירה עתידית. 3 • עובד בוותק של שנה ומעלה יכול להיכנס למינוס של עד מחלה: • מתמחים/עו"ד/אדמיניסטרציה: יש ליידע בכל יום של ההיעדרות את השותף האחראי ולדווח במערכת הנוכחות, מתמחים ואדמיניסטרציה יש להעלות אישור מחלה. ימי מחלה על חשבון צבירה עתידית. 3 • עובד בוותק של שנה ומעלה יכול להיכנס למינוס של עד מילואים: • עם קבלת צו המילואים יש לעדכן את השותף האחראי. מהצבא (אישור על תקופת שירות מילואים). 3010 • היעדרות בגין מילואים מצריכה הגשת טופס 3010 • על מנת לקבל תשלום בגין ימי המילואים, בתום ימי השירות ועם החזרה לעבודה יש להעביר טופס (אישור על שירות מילואים) לרכזת התפעול וחשבת השכר ולדווח במערכת הנוכחות "מילואים". שעות הריון: שעות היעדרות בגין ביקורים במרפאות מועדות, ללא 40 • כמופיע בחוק, אישה בתקופת הריונה זכאית ל ניכוי משכרה. היעדרות בגין שעות הריון מצריכה אישור ביקור במרפאה בשעות ההיעדרות. דגשים: • על מנת להקל ולאפשר טיפול מיטבי בדוחות השכר החודשים, יש לזכור לדווח במערכת כל יום את הפעילות שבוצעה באותו היום או הסטאטוס של המדווח לאותו יום (חופשה, מחלה, מילואים וכד'). • בסוף כל חודש על העוזרות האישיות של כל מחלקה לוודא דיווח נוכחות מלא של עובדי המחלקה.

10 עמית, פולק, מטלון ושות' |

נוהל סיום עבודה – התפטרות

כללי: עובד המסיים עבודתו במשרד מסיבה כלשהי, לרבות התפטרות, פיטורין וכיו"ב, חייב להסדיר ענייניו במשרד בטרם יעזוב את תפקידו. סיום תפקיד במשרד – התפטרות: . עובד המעוניין לסיים את תפקידו במשרד יעדכן את השותף האחראי עליו. 1 . שותף שקיבל הודעת התפטרות יודיע למחלקת משאבי אנוש, ויבקש מהעובד לשלוח את ההודעה 2 בכתב גם למשאבי אנוש. . משאבי אנוש יגיבו להודעת העובד ויציינו את מועד סיום יחסי עובד מעביד, ויפעלו בהתאם למפורט 3 מטה.

עזיבת המשרד: . ביום ההעסקה האחרון העובד יחזיר למחלקת 1 אדמיניסטרציה את כל הציוד השייך למשרדי עמית פולק מטלון ושות' אשר ברשותו, כמפורט ב"טופס טיול יוצא" (ראה נספח ג'). . העובד יפנה את משרדו מכל רכוש אישי כולל פינוי 2 מגירות. חומר משפטי וקלסרים יועברו לאנשי המחלקה / מנהל ישיר. חל איסור על השארת חומר משפטי חשוף. . עובד שאושר לו מחשב נייד ופלאפון משרד מחויב 3 להחזיר את הציוד ורכוש המשרד באופן תקין. היה וציוד החברה לא הוחזר באופן תקין וראוי, יחויב העובד על הנזק.

11 | ' עמית, פולק, מטלון ושות

נספח א' -טופס טיולים יוצא

עובד יקר,

תודה על תקופתך בעמית פולק מטלון ושות'. רגע לפני סיום העסקתך, אנא החזר את הציוד אשר ברשותך לגורמים מטה. לאחר השלמת הליך החזרת הציוד תוכל לגשת למחלקת הכספים לעדכון אודות שחרור הקופות.

בהצלחה בהמשך הדרך, עפ"מ.

שם העובד:

יום העסקה אחרון:

מחלקה:

הערות

חתימות החזרה

רכזת תפעול

צ'יפ נוכחות

משרד + מפתח קומה

מטען + טלפון נייד

כרטיס חכם

מחשוב

טופס ניתוק מערכות

כבל + תיק + מחשב נייד

12 עמית, פולק, מטלון ושות' |

נוהל שימוש בחדר הכושר

כללי בטיחות והתנהגות: . השימוש במתקני חדר הכושר ייעשה בזהירות, 1 תוך ביקורת עצמית ובאחריות המתאמן בלבד. מומלץ להיוועץ עם מדריך מוסמך באשר לתדירות האימונים, אופן ביצועם ועצימותם. . הפעילות בחדר הכושר תיעשה בתלבושת ספורט 2 מלאה (כולל נעלי ספורט) ועם מגבת אישית בלבד. לא ניתן להתאמן עם גופיות. . ידועות למתאמן ההמלצות הבאות: 3 . יש להקפיד על חימום ומתיחות לפני האימון. 3.1 . יש להקפיד על תזונה המתאימה לפעילות 3.2 גופנית. . יש להימנע מארוחות גדולות שעתיים לפני 3.3 פעילות גופנית. . לסובלים מלחץ דם לא מאוזן לא מומלץ אימון 3.4 משקולות. . בכל מקרה של שינוי במצב הבריאותי מומלץ 3.5 לפנות להתייעצות רפואית. . בכל מקרה של הופעת כאב או לחץ בחזה 3.6 או ביד או בלסת או הופעת חולשה משמעותית, קוצר נשימה או תחושת עילפון בזמן המאמץ, או בסמוך לסיום אימון, יש להפסיק האימון ולפנות להתייעצות רפואית דחופה. . אין להכניס אוכל ו/או משקאות לחדר הכושר. 4 לעיסת מסטיק בזמן אימון אסורה. . תרגילים עם משקולות חופשיות ייעשו בזוגות 5 בלבד. . אין לעלות על מכשיר פועל ואין להשאירו פועל 6 בתום השימוש. . העישון בתחומי חדר הכושר וסביבתו אסור 7 בהחלט. . לרשות המתאמנים מלתחות להחלפת בגדים 8 ולרחצה, יש להקפיד על שימוש נאות במלתחות כאמור לעיל.

כללי: משרד עמית פולק מטלון ושות' מעמיד חדר כושר פרטי לשימוש העובדים. מהות הנוהל: . עובדי עמית פולק מטלון ושות' זכאים לשימוש 1 בחדר הכושר בכפוף למילוי הצהרת בריאות אצל רכזת התפעול, (נספח ד') והצהרת מתאמן (נספח ה') , חידוש ההצהרה אחת לשנה. (-) וליד 2 . חדר הכושר ממוקם בקומת החניון 2 הקומפקטוס. הכניסה לחדר הכושר באמצעות המערכת הביומטרית. . אימון תו"כ וע"ח שעות 24/7 . חדר הכושר פתוח 3 העבודה אינו מקובל. . הפעילות בחדר הכושר הינה באחריותו המלאה 4 של המתאמן, ובהתייעצות עם רופא. המשרד אינו אחראי למעקב רפואי ובכלל זאת אינו אחראי לכל תאונה ו/או פגיעה ו/או נזק באם תגרם למתאמן ו/או לרכושו. בחתימתו מטה המתאמן מאשר כי הנו בעל ידע וניסיון בתפעול המכשירים בחדר הכושר. ידוע למתאמן, כי האימון בחדר הכושר יהיה ללא נוכחות מדריך. . הכנסת חפצים אישיים לחדר הכושר הינה 5 באחריות המתאמן בלבד. המשרד אינו אחראי לאובדן חפצים ודברי ערך בקשר עם השימוש בחדר הכושר. . אין להכניס אופניים (או דומיהם) לתחומי החדר 6 כושר. אין להוציא ציוד מחדר הכושר. . הכניסה לחדר הכושר הינה עבור עובדי המשרד 7 בלבד. אין לאפשר לילדי העובדים להשתמש בחדר הכושר. . על כל מתאמן לשמור על רכוש חדר הכושר 8 ומתקניו, לשמור על ניקיון בשטחי חדר הכושר וסביבתו ולהחזיר המכשירים למקומם כשהם נקיים בסיום הפעילות.

13 | ' עמית, פולק, מטלון ושות

נספח ד': שאלון רפואי אנא קרא את השאלות להלן בצורה יסודית ופעל לפי הנחיות אלה:

א. אם התשובה על אחת או יותר מהשאלות שבחלק א' לטופס זה היא חיובית, אז לצורך קבלתך למכון הכושר עלייך להמציא למכון הכושר גם תעודה רפואית מרופא ולפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותך באימון במכון כושר; מכון כושר יקבל מתאמן שהמציא תעודה רפואית שלא עברו שלושה חודשים ממועד הנפקתה. ב. אם כל התשובות לשאלות שבחלק א' לטופס זה הן שליליות – מלא את ההצהרה שבחלק ב' לטופס זה וחתום עליה. ג. בכל מקרה של שינוי במצבך הרפואי, יש להתייעץ עם רופא לגבי המשך פעילות במכון הכושר.

. האם הרופא שלך אמר לך שאתה סובל ממחלת לב? 1 . האם אתה חש כאבים בחזה – 2 (א) בזמן מנוחה?

(ב) במהלך פעילויות שגרה ביום-יום? (ג) בזמן שאתה מבצע פעילות גופנית? . האם במהלך השנה החולפת – 3 (א) איבדת שיווי משקל עקב סחרחורת? סמן לא – אם הסחרחורת נבעה מנשימת יתר (כולל במהלך פעילות גופנית נמרצת) (ב) איבדת את הכרתך? . האם רופא אבחן שאתה סובל ממחלת האסתמה ולכן בשלושת החודשים האחרונים – 4 (א) נזקקת לטיפול תרופתי? (ב) סבלת מקוצר נשימה או צפצופים? . האם אחד מבני משפחתך מדרגת קרבה ראשונה נפטר – 5 (א) ממחלת לב? אם זו אישה) 65 אם מדובר בגבר, ולפני גיל 55 (ב) ממוות פתאומי בגיל מוקדם? (לפני גיל השנים האחרונות לבצע פעילות גופנית רק תחת השגחה רפואית? 5- . האם הרופא שלך אמר לך ב 6 . האם אתה סובל ממחלה קבועה (כרונית), שאינה נזכרת בשאלות לעיל ועשויה למנוע או להגביל אותך 7 בביצוע פעילות גופנית? . לנשים בהיריון: האם ההיריון הזה או כל היריון קודם הוגדר היריון בסיכון? 8

14 עמית, פולק, מטלון ושות' |

נספח ה': הצהרה אני, החתום מטה, מצהיר כי קראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי שבחלק א' לטופס זה וכל התשובות לשאלות בטופס זה הן שליליות; אני מצהיר כי מסרתי ידיעות מלאות ונכונות על מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בשאלון האמור. ידוע לי כי לאחר שנתיים מיום חתימתי על הצהרת בריאות זו אידרש להמציא הצהרת בריאות חדשה.

שם העובד: ___________________________________________ תעודת זהות: _________________________________________ גיל: ____________________________________________________ חתימה: _______________________________________________ תאריך: ________________________________________________

התועלת הבריאותית של פעילות גופנית סדירה ברורה; חשוב שיותר אנשים יהיו פעילים כל ימות השבוע; ביצוע פעילות גופנית בטוחה מאוד לרוב האנשים; השאלון הזה יבהיר לך באילו מקרים עליך להתייעץ עם הרופא ולהביא תעודה רפואית שלך לפני שתתחיל להתאמן במכון כושר. 45 חשוב להדגיש, מומלץ לבצע פעילות גופנית לאחר קבלת הדרכה ובאופן מדורג, במיוחד אם אתה מעל גיל ובכוונתך לבצע פעילות בעצימות גבוהה ואינך רגיל לעשות זאת.

הצהרת המתאמן: הריני לאשר בחתימתי מטה, כי קראתי והבנתי את תקנון חדר הכושר וכי אמלא את הוראותיו:

הריני מצהיר כי איני סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכן אותי בשעת אימון במכון כושר. וכי משרד עו"ד עמית, פולק, מטלון ושות' אינו אחראי על כל נזק גופני, ציוד אישי או כל בעיה אשר יכולה להגרם .-2 כתוצאה משימוש במתקן חדר הכושר והמקלחות בקומה בנוסף הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה, תביעה, שאלה או דרישה כנגד הפירמה.

שם העובד: ___________________________________________ חתימה: _______________________________________________ תאריך: ________________________________________________

15 | ' עמית, פולק, מטלון ושות

נוהל לעניין מורשים לאישור שימוש בכרטיס אשראי משרדי הנחיות אלה מסדירות את המורשים לאישור בשימוש כרטיס אשראי של המשרד עבור תשלומי אגרות, תשלומים הנדרשים בנט המשפט והוצאות עבור לקוחות. מצריכות אישור שותף. ₪ 100 • אגרות/הוצאות בסכום של עד מורשה לאישור שותף מנהל מחלקה לפי הפירוט ₪ 1,500 עד לסכום של ₪ 100 • אגרות/הוצאות מסכום של להלן:

- ארז חבר (כינוסים ופירוקים) - דורון לוי/רחלי גוז לביא (מיסים) - יואב עציון/איאן רוסטובסקי (הייטק) - אמיתי ארליך (נדל"ן) - אמיר גולדמן (נאמנויות וניהול לקוחות פרטיים) - אורי אביגד (התחדשות עירונית) - בועז אדלשטיין (ליטיגציה) - שרון לובצקי (תובענות ייצוגיות)

- סלאם חאמד (תכנון ובניה) - שני אשכנזי (דיני עבודה) - דני מרקוביץ (שוק ההון) - רנית קסוס (נדל"ן חו"ל)

נדרש: ₪ 1,500 • אגרות/הוצאות בסכום של מעל . אישור שותף מנהל מחלקה כפי שצוין לעיל. 1 . אישור לאה חסידי ממחלקת הנהלת חשבונות שהסכום הועבר למשרד ע"י הלקוח. 2 • מידי רבעון יופק עבורכם דו"ח הוצאות שטרם חויבו בחשבונות עסקה ללקוח ודו"ח הוצאות שהלקוח חויב בחשבון עסקה וטרם שילם. אנא ודאו שהלקוח אכן מחויב ומשלם את ההוצאה. • ככלל, מומלץ לבקש מהלקוח את החזר ההוצאה לפני שמבצעים את התשלום לספק.

16 עמית, פולק, מטלון ושות' |

נוהל פתיחת תיק חדש ולקוח חדש פתיחת תיק חדש ו/או לקוח חדש הינה פעולה הגוררת משמעויות כלכליות ולכן יש לפעול על פי נוהל כללי: מסודר שיבטיח חיובים רלוונטיים. לאחר מילוי הפרטים הרלוונטיים אודות הלקוח והתיק שיש לפתוח, יש לאשר את הפתיחה עם מהות הנוהל: שותף הרלוונטי.

פתיחת לקוח חדש: טפסים: 2 יש למלא

• פתיחת תיק חדש (נספח ו'). • פתיחת לקוח חדש (נספח ז').

פתיחת לקוח חדש – בעת פתיחת לקוח חדש יש לספק את הפרטים הבאים: • שם לקוח או שם חברה. • מספר ח.פ או תעודת זהות של הלקוח. • פרטים: שם פרטי, שם משפחה ותפקיד בחברה.

• מספר טלפון. • מספר פקס. • מספר נייד. • מייל. • שם השותף המטפל ומחלקה.

פתיחת תיק חדש - בעת פתיחת לקוח חדש יש לספק את הפרטים הבאים: • שם תיק. • סוג תיק. • יש לסמן ניגוד עניינים. • יש להשלים בטופס הסדר שכ"ט ולסמן האם במסגרת התיק יינתן ללקוח "שרות עסקי"?

דגשים: . נדרשת חובה חתימת שותף על כל טופס בנפרד. 1

. במידה והלקוח קיים במערכת צריך לשלוח רק את טופס פתיחת התיק. 2 .3495/2 - . במזכירות יפתחו תת תיק לדוגמא 3495 - לדוגמא מספר לקוח

.3495/2.3 וייפתח לדוגמא תיק 3495/2 בנוסף, אם רוצים לפתוח תת תיק עם נקודה צריך לרשום שהתיק יהיה . אם השותף שחותם על הטופס השני (פתיחת תיק) אינו השותף שמוגדר במערכת כאחראי ללקוח – אז יש 3 לקבל גם את חתימתו של השותף שאחראי ללקוח לפני שפותחים תיק חדש אצל הלקוח. . מילוי טפסי מחלקת היי טק – הטפסים לתיק חדש או לקוח חדש נמצאים בוורד תחת הטמפלטים של 4 המשרד. . בכל פעם שנפתח לקוח חדש, יש למלא את הפרמטרים המופיעים על גבי הטופס (כולל מה שמודגש בצהוב) 5 / לצבי. 6 ולשלוח לקבלה קומה

17 | ' עמית, פולק, מטלון ושות

נספח ו' - טופס פתיחת תיק חדש מובהר בזאת כי יש למלא את כל השדות בטופס. טופס לא מלא לא יטופל.

הלקוח

לקוח ישראלי/זר

מספר הלקוח

שם הלקוח

התיק החדש

שם התיק באנגלית או בעברית [אין לשלב]

שותף מטפל

מחלקה

תיאור עובדתי קצר של הפעילות וסוג הטיפול המשפטי הצפוי

תאריך התחלת הפעילות

מתמחים מטפלים

עורכי דין מטפלים

סוג התיק - נא סמן בצהוב את סוג התיק הרצוי FileSite- לקביעת מאפיין התיק ב

חברה

עסקת השקעה

ליטיגציה

כללי

Investment Transaction

SEC Filing

Corporate

General

הסדר שכר טרחה

ניגוד עניינים

בחר מהו סוג הסדר השכ"ט- ריטיינר, שעות, פיקס או מיוחד: יש לצרף הסדר שכ"ט חתום ע"י הלקוח– יש לצרפו לטופס זה כתנאי לפתיחת הסדרה

האם ישנם עניין אישי ו/או התחייבות או נאמנות כלפי אחר ו/או עומס עבודה ו/או סיבה אחרת המונעת ייצוג הלקוח?

כן/לא

נוהל הכרת לקוח

כן/לא

האם במסגרת התיק יינתן ללקוח "שרות עסקי"?

במידה והתשובה חיובית, חובה להשלים את כל הפרטים הבאים –

השירות העסקי שיינתן: [____________________________] מספר זיהוי של הלקוח: [____________________________] בעלי השליטה הסופיים בלקוח (ככל שמדובר בתאגיד): [שם], [מספר זיהוי] הערכת הסיכון בוצעה על ידי: ______________________ חתימתו) + (שם השותף למילוי אחראי פתיחת תיקים בלבד (לאחר בדיקה למול חמשת השותפים הבכירים)

פרטים כלליים

האם בוצע במלואו נוהל הכרת לקוח? כן/לא

תיק פיזי

חתימת שותף אחראי:

אנא ציין איזה תיק פיזי לפתוח: קלסר גדול/ קלסר בינוני/ תיקיה.

תאריך: שם המבקש:

18 עמית, פולק, מטלון ושות' |

נספח ז' - טופס פתיחת לקוח חדש מובהר בזאת כי יש למלא את כל השדות בטופס. טופס לא מלא לא יטופל.

פרטי הלקוח

לקוח ישראלי / זר נא לסמן בצהוב את התשובה הנכונה מהו תחום עיסוקו העיקרי של הלקוח?

נא לציין בצהוב את התשובה הנכונה מאיפה הגיע הלקוח?

אחר [אם כן, ציין פה מאיפה]

חבר/קרוב [אם כן, ציין פה את שם הקרוב/חבר]

הרצאה [אם כן, ציין מאיזה הרצאה]

ממליץ [אם כן, ציין פה את שם הממליץ]

האם הלקוח חסוי?

עורכי דין מטפלים

שותף אחראי

מחלקה

ניגוד עניינים

שכר טרחה

מהו סוג הסדר השכ"ט - ריטיינר, שעות, פיקס או מיוחד: יש לצרף כל הסדר שכ"ט מיוחד כתנאי לפתיחת הסדרה

האם ישנם עניין אישי ו/או התחייבות או נאמנות כלפי אחר ו/או עומס עבודה ו/או סיבה אחרת המונעת ייצוג הלקוח?

כן / לא

פרטי קשר

כתובת דואר

דוא"ל

פקס

טלפון קווי

טלפון נייד

שם

כללי איש קשר קשר לחשבונות

למילוי אחראי פתיחת תיקים בלבד לאחר בדיקה למול חמשת השותפים הבכירים אישור:

לשימוש מחלקת היי-טק בלבד

אני מאשר שהוגש פלט דירוג

[לחץ כאן והקלד אם יש או אין ניגוד עניינים]

חתימת שותף אחראי: תאריך: זהות המבקש:

19 | ' עמית, פולק, מטלון ושות

03-6839666 עיצוב גרפי ודיגיטציה: דיגיטלר

1956- נוסד ב

,D , בניין 18 , רח' ראול ולנברג APM בית 6971915 רמת החייל, תל אביב

apm@apm.law www.apm.law

03-568-9089 משרד 073-380-0608 פקס.

2023 | חוברת נהלים כוללת | ' עמית, פולק, מטלון ושות

Made with FlippingBook Learn more on our blog