Tkuma Special

מהדורה דיגיטלית

R E S I D E N C E

דירות מיוחדות

התמונות להמחשה בלבד

THE PROJECT

של ושפע ומלהיבה שוקקת אורבנית מגורים חווית המציע כפר-סבא, של השוקק למרכז סמוך ומלהיב חדש פרויקט הינו 360 ענב מתחם העיר, של החדש התעשייה ואזור הישן התעשייה אזור כפר-סבא, לפארק בסמוך נמצא הפרויקט לבית. מתחת ופנאי מסחר מגורים, אפשרויות ייהנו 360 ענב בפרויקט הדיירים הרכבת. ותחנת 531 כביש הראשיים, התנועה לצירי מקרבה ונהנה אושילנד, ומתחם כפר-סבא G הקניות מתחם יוצאת מגורים חווית המבטיחים לבית, מתחת ממש ירוק ופארק מסחר אזור גדולות, מרפסות עם מרווחות בדירות ומודרני מעוצב מגורים מסגנון כפר-סבא. בלב דופן משני ליהנות המאפשרת ומתקדמת שקטה ירוקה, אקולוגית מעטפת עם וחדישה מודרנית חיים סביבת שילוב על דגש שם הפרויקט תכנון ספורות. דקות במרחק הנמצא העיר של הפועם האורבני ללב הקרבה על לוותר מבלי הפרטיות תחושת - העולמות

שחלמתם. כמו בדיוק מושלמת, מגורים חווית ולמשפחותיכם לכם ומאחלת 360 ענב בפרויקט דירה שרכשתם על לכם מודה ענב חברת

הדמיה להמחשה בלבד

ט.ל.ח | חברת חזי בנק רשאית לשנות סדרות בהתאם לאילוצים ומלאים | התמונות להמחשה בלבד

WELCOME

יקרים, לקוחות

לצלול להזמינכם רוצים אנו בפרויקט. דירתכם רכישת על ברכות חברת של היוצר מבית ושירותים מוצרים של קסום עולם לתוך לדירת בדרך המשאלות כל את לכם להגשים נוכל בו HeziBank החלומות. של DNA ה- מתוך קטנה טעימה הבאנו שלפניכם בקטלוג הקולקציות והצגת שימושית אינפורמציה מתן תוך החברה, לנו. רק הייחודיים והשירותים חומרי בבחירת וההתחבטויות בהתלבטויות עליכם להקל מנת על אישית יעוץ לפגישת אלינו להגיע אתכם מזמינים אנו הגמר, על המשתרע התצוגה באולם מעמיק לסיור תזכו במסגרתה Design ה- מתחם של הקרקע בקומת והממוקם מ"ר 3,500 פני ריצופים, של סופי אין ממגוון להתרשם תוכלו שם , Center סגנון טעם, לכל המותאמים ואבזור ברזים אמבטיות, חיפויים, תקציב. גם וכמובן אורך לכל פרטני מקצועי בייעוץ אתכם ילווה מטעמנו מכירות איש לכם. הרצוי במועד הדירה עיצוב תהליך

ובשבילכם, שלכם

הרננדורנה ג'יימי שיווק סמנכ״ל

רז רוני

פרוייקטים מנהל

דיירים זימון אישית: פגישה לתיאום 03-6161266 / 073-2244853 טל.

משווקת את הקרמיקה והכלים הסניטריים הטובים והאיכותיים ביותר

, כחברה המשווקת את הקרמיקה מכלל האדריכלים ומעצבי הפנים בחרו ב- 42%- כ והכלים הסניטריים הטובים והאיכותיים ביותר. המקום השני נבחר בפער סטטיסטי ניכר.

האדריכלים והמעצבים נשאלו: "איזו חברה לדעתך משווקת את הקרמיקה והכלים הסניטריים הטובים והאיכותיים ביותר?"

להלן התפלגות הממצאים:

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

מודי

אלוני

חלמיש

נגב קרמיקה

מוגש כשירות לציבור בקרב בעלי הדעה

בסין. המיוצרים עץ לתחליפי המתקרבים בפתח Outdoor עיצוב מתחם החברה השיקה זה תצוגה אולם לצד עשיר מגוון ומציע רבועים, מטרים 13,000 פני על המשתרע תקווה ועד מודרניים מעיצובים לגינה, ואבזור עיצוב ריהוט, פתרונות של הודו, רומניה, העולם: מכל פרטיים מאוספים עתיקות לדקורציות בהחלט. חלקית רשימה הן וצרפת בלגיה איטליה, שורה הובילה פעילותה שנות ולאורך עובדים, 120 מעסיקה החברה ובעולם, בארץ וציבוריים, פרטיים יוקרתיים פרויקטים של ארוכה , YOO מגדלי תל-אביב, הילטון מלון של היוקרה סוויטות כדוגמת בירושלים התורה אש ישיבת בלעדית), (ספקית אחד רוטשילד רמז, נוספים. ורבים VIM והכושר הספא ומכון ABOUT US

החיפו י ים, בתחום בישראל המובילה החברה היא HeziBank האחרונות בשנים האמבט. לחדרי והאבזור הריהוט הריצופים, וחיפוי ריהוט עיצוב, פתרונות ומציעה פעילותה את החברה הרחיבה והגינה. הבית לכלל שעומד בנק חזי העסקים איש ידי על 1967 בשנת שהוקמה החברה, העיצוב מותגי את אחת גג קורת תחת מקבצת היום, גם בראשה Devon & Devon , Antoniolupi כגון: בעולם המובילים האירופאים ... Bisazza , Dornbracht ו- Casa Dolce Casa ללקוחותיה השירות איכות את HeziBank הציבה הקמתה מיום כולל מוצרים, בהתקנת לקבלן מקצועי מליווי הראשון: במקום ללקוח, חיובית שירות חוויית להבטיח כדי ההתקנה למקום הגעה פרויקט לכל בלעדי מנהל הקצאת הדרכה, ערכות יצירת דרך ובכך לעובדיה, מיטביים תנאים החברה מעניקה לכך, מעבר ועוד. ועוד, אלה כל ואכפתי. מקצועי ושירות נמוכה תחלופה מבטיחה וותיק, צוות לקוח כל לרשות להעמיד HeziBank ל- מאפשרים ללא איכותי שירות להעניק היא תפקידו שהגדרת ומקצועי, מנוסה זמן. ולאורך האידיאלית בצורה צרכיו על שיענה מוצר ולהתאים דופי העיצוב במתחם מ״ר 3500 פני על משתרע הראשי התצוגה אולם הממחישה Look & Feel תצוגת ומציע ברמת-גן, Design Center לעשרות חולק האולם החיים: בסביבת הפריטים השתלבות אופן את מראות, חיפויים, : HeziBank בעיצובי ומאובזרים מרוהטים חדרים משלים. וסטיילינג אבזור ריהוט טקסטיל, תאורה, היוקרה למותגי בישראל בלעדיות קונספט חנויות במתחם, עוד ומתחמים , An t on i o l up i ו - , Devon & Devon האיטלקי ים טבעיים: חומרים או עיצובי לזרם מוקדש אחד שכל קונספטואליים נפש לכל שווה ממחיר רחב, עלויות בטווח העולם מכל שיש למשל מיובא השיש ייחודיים. גיאוגרפיים מאזורים מוגבלות״ ל״מהדורות ועד מה בבעלותה, המצוי חדשני במפעל ומעובד החברה ידי על ישירות הפרקטים, בתחום קיים דומה מגוון תיווך. ופערי עלויות שמצמצם פרקט ריצופי דרך נדירים, אקזוטיים ודוסייר אירוקו, סקופאה, מעצי בתעריפים מאירופה עץ לפרקט ועד גיאומטריות ויצירות אבן בשילוב

מקום

1 פעם חמישית ברציפות!

Devon&Devon של חברת Intarsia בתמונה: סדרת

התמונות להמחשה בלבד

THE ART OF

PARQUET

מעוניינים לרצף את ביתכם בפרקט? אין בעיה. כל שנותר לכם כעת הוא לבחור בין עשרות רבות של אפשרויות, בשלל גוונים, מרקמים וסגנונות: מעצי סקופיאה אקזוטיים ועד עץ אלון קלאסי, מפרקט משולב באבן ועד בעל טקסטורה כשל אדרת דג. סינרגיה מבורכת בין מסורת עיצובית, חדשנות טכנולוגית וזמינות כלכלית של פרקטי איכות לקהל הרחב ימים אלה הם טובים במיוחד עבור רצפת העץ הפופולארית: מי שמלווה את התרבות האנושית פחות או יותר מהרגע בו ידע האדם להקיף עצמו בתקרה, קירות ורצפה, מציעה כעת לחסידיה הרבים מסביב לגלובוס שפע של אפשרויות עיצוביות ברמת איכות גבוהה ובתעריפים נוחים הרבה יותר מאלה המוכרים לנו. "הפרקט, בהגדרתו, הוא ריצוף קלאסי בעל מסורת ארוכת ימים", אומר ג'יימי "ולפיכך גם הטרנדים , HeziBank הרננדורנה, מנהל השיווק של חברת העכשוויים בתחום מתכתבים עם ההיסטוריה הארוכה שלו ושואפים ליצור מראה שהוא שילוב בין הישן לחדש, בין המודרני לקלאסי. דוגמה מצוינת לכך ניתן למצוא בטרנד הנוכחי בתחום ריצופי הפרקט אשר זכה לכינוי (אדרת דג) בשל הטקסטורה הייחודית: יחידות פרקט בגוונים Fish bones ס"מ, אורכן של 4-7 בהירים ואף אפורים (גוון המזוהה עם קרמיקה) שרוחבן מטר, והן מונחות בצורה משולשת המייצרת מראה 'עתיק', הומאז' 1.20 עד לזרם הקולוניאלי בשילוב אמירה ויזואלית עכשווית". כיום, בניגוד למצב בעבר, הפך פרקט העץ האירופאי האיכותי לזמין כלכלית עבור הקהל הרחב, שנאלץ עד כה להסתפק בחיקויי עץ. מסביר "עד לפני שנתיים, יובא מרבית הפרקט לישראל מסין, בעיקר מסיבות של עלות. לאחרונה נכנסו לשוק הישראלי חברות אירופאיות איכותיות המייצרות פרקט טבעי מיערות מבוקרים, העומדים בתקנים מחמירים. עלותו של הפרקט האירופאי משתווה כמעט לזו של הפרקט המיוצר בסין, אך איכות המוצרים, כמובן, אינה ניתנת להשוואה". פרקט מפירוק להעמקת הגוונים ס"מ. 7-24 הפרקט המסורתי מגיע ביחידות הנקראות 'פלנקים' ברוחב ס"מ. בימים עברו, היה הפרקט 16 הפלאנק הקלאסי עשוי עץ אלון ורוחבו עשוי מעץ מלא בעל מסה מסיבית, שמוסמר לקונסטרוקציית עץ על גבי הרצפה. בעידן המודרני, בו ניתן למצוא רצפת פרקט כמעט בכל דירה, נהוג להשתמש בפרקט רב-שכבתי שחלקו העליון עשוי מהעץ הרצוי ומתחתיו שכבות-שכבות של עצים עמידים המעניקים לפרקט חוזק ויציבות ומבטלים את הצורך בהדבקה או במסמור. אך חשוב לזכור שעל אף התהליך החדשני, עדיין מדובר בעץ כחומר גלם 'נושם', שמתרחב ומתכווץ בעקבות שינויים אקלימיים או שינויי לחות.עקב כך ממליץ הרננדורנה לבחור בפרקט מעץ אלון שמתמודד היטב עם האקלים הים

תיכוני שלנו. נדבך ייחודי ומקורי של יופי יתקבל אם נחפה את הרצפה בפרקט מיושן מפירוק שהשנים העמיקו את גווניו. הנקודה הירוקה של הפרקט זמינותם של חומרי גלם טבעיים מכל קצותיו של הגלובוס, פותחת בפני חובבי הפרקט אפשרויות חדשות ומרגשות: החל מעצים אקזוטיים כדוגמת עצי סקופאה, אירוקו, ודוסייר שגונם הטבעי נע בין אדום לאפור, המשלבים בין עצים ואבנים , Devon&Devon ועד חיפויי פרקט של המותג מלאכת מחשבת היוצרת דוגמה גיאומטרית או טבעית, : parquetry לכדי מעין שטיח ריצפה ויזואלי. בנוסף, כחלק מהמגמה הירוקה ניתן למצוא כיום גם פרקטים עשויים במבוק, שנחשב ליקיר חסידי איכות הסביבה והעיצוב כאחד, בזכות קצב גדילתו המהיר, חוזק סיביו ומראהו האופייני. דוגמאות אלה הן רק קצה-קצהו של עולם הפרקט העכשווי, שמעצביו משכילים לשלב בין יופיו הקלאסי של העץ המסורתי לבין מגמות וטרנדים עכשוויים בעולם עיצוב הבית, ובזכות כך הופכים את הרצפה למוטיב ויזואלי רב-יופי בחלל הביתי.

Devon&Devon של חברת Old Wood בתמונה: סדרת

CORE MAT WHITE 60 x 120

HOMESTONE BLANCO 60 x 120

CALACATA FULL 60 x 120

NARVAL WHITE MAT 60 x 120

RODANO LIGHT GREY 60 x 120

CANVAS PALE 60 x 120

CASPIO ARENA 60 x 120

RODANO CHLK 60 x 120

LORRAINE GREY 60 x 120

AVALLON GRIS 60 x 120

AVALLON MARFIL 60 x 120

RODANI TAUPE 60 x 120

AMSTEL CEMENTO 60 x 120

TALO IVORY MT RECT 60 x 120

E - PRIDE BLANCO 60 x 120

E - PRIDE GREY MATT 60 x 120

HOMESTONE SAND 60 x 120

AVALLON GRAFITO 60 x 120

MMB R 282 TERRA SILVER 60 x 120

MMB R 281 TERRA GREY 60 x 120

התמונות להמחשה בלבד

FLOOR / PORCELAIN ריצוף כללי

AMSTEL BLANCO 60 x 120

BLANCO MATE 60 x 120

CASPIO BLANCO 60 x 120

CORAL IVORY 60 x 120

TALO WHITE 60 x 120

CORE MAT GREY 60 x 120

TALO IVORY 60 x 120

MOOD IVORY FULL 60 x 120

HOMESTONE ARGENT 60 x 120

LIGHT STONE BEIGE 60 x 120

AVALLON BEIGE 60 x 120

CORE MAT BEIGE 60 x 120

HOMSTONE GREY 60 x 120

MMB R 280 TERRA WHITE 60 x 120

E - SLATE BLANCO 60 x 120

PALCO BROEN 60 x 120

CORE MAT ANTHRACITE 60 x 120

LORRAINE GREY DARK 60 x 120

MMB R 287 TERRA BEIGS 60 x 120

CORE MAT FUME 60 x 120

DURBAN BLACK SHINE 60 x 120

DURBAN BLACK MATT 60 x 120

RODANO DARK GREY 60 x 120

TALO GREY 60 x 120

CASPIO BLANCO 100 x 100

RODANO LIGHT GREY 100 x 100

INOUT AMSTEL BLANCO 100 x 100

TALO WHITE 100 x 100

TALO IVORY MT RECT 100 x 100

LIENZ MAEFIL 100 x 100

CASPIO ARENA 100 x 100

RODANO CHALK 100 x 100

INOUT AMSTEL CEMENTO 100 x 100

INOUT HOMESTONE GREY 100 x 100

CLAIRE GRIS 100 x 100

RODANO TAUPE 100 x 100

CASPIO GRIS 100 x 100

LIENZ GRIS 100 x 100

CLAIRE CEMENTO 100 x 100

RODANO DARK GREY 100 x 100

MAKE ASH 100 x 100

LIENZ TAUPE 100 x 100

MAKE GRIGIO 100 x 100

TALO GREY 100 x 100

התמונות להמחשה בלבד

FLOOR / PORCELAIN ריצוף כללי

הקבלן מול אל העבודה בגין וכן פחת הגדלת בגין תשלום תוספת ישנה זה בגודל אריחים הזמנת בעת

FLOOR / PORCELAIN ריצוף עבור מרפסת שמש

WILD TAUPE

WILD BLANCO

MOVILA GRIS

PECAN BEIGE

RIBERA GRIS

PECAN TAUPE

MOVILA

PECAN GRIS

RIBERA NATURAL

RIBERA BLANCO

RIBERA CAOBA

WILD CAOBA

Cotto D'Este אריחים של חברת : בתמונה

התמונות להמחשה בלבד

FLOOR / PORCELAIN ריצוף כללי

TANUM BONE 90 x 90

POWDER SNOW 90 x 90

KURSAAL ASHEN 90 x 90

TANUM CINZA 90 x 90

POWDER TORTORA 90 x 90

POWDER ARGENT 90 x 90

KURSAAL LAPADO SLADE 90 x 90

POWDER CONCRETE 90 x 90

CORE CONCRETE 90 x 90

POWDER PLUMB 90 x 90

Cotto D'Este אריחים של חברת : בתמונה

FLOOR / PORCELAIN R 10 ריצוף חדרים רטובים

CORE WHITE 60 x 60

ARES MATT ICE 60 x 60

CORE FUME 60 x 60

ARES MAT GREY 60 x 60

ARES MAT IVORY 60 x 60

CORE BEIGE 60 x 60

ARES MAT BLACK 60 x 60

CORE ANTHRCITE 60 x 60

Cotto D'Este אריחים של חברת : בתמונה

התמונות להמחשה בלבד

FLOOR / PARQUET פרקט טבעי

SC שמן אנטיקו

טקסטורה אפר אלון רב

SC לכה אנטיקטו

SC לכה אנטיקו

128662

לכה גמר מעושן אלון רב

אלון פרקט

126195

Cotto D ' Este חברת של אריחים בתמונה:

AMSTEL BLANCO

BLANCO MAT

TANUM WHITE

THULE WHITE

ETIENNE IVORY

DALVIK CREMA

OGAN CENIZA

THULE BONE

VISION MARENGO

PALCO PIANO BROWEN

OGAN GRIS

THULE CENIZA

GOA GRIS

PALCO BROEN

AMSTEL CEMENTO

THULE CREMA

VISION TAUPE

DURBAN BLACK MATT

TANUM CINZA

ETIENNE RAYE WHITE

ARTENS RELIEF NOIR BRILLO CUBE

ARTENS RELIEF NOIR MAT CUBE

DURBAN BLACK SHINE

ETIENNE RAYE GREGE

התמונות להמחשה בלבד

BATHROOM חיפוי חדרי רחצה במגוון גדלים

Devon & Devon עיצוב בתמונה:

PALCO PIANO WHITE

BLANCO BRILO

NARVAL WHITE MAT

WAVE BLANCO

PALCO PIANO IVORY

PALCO WHITE

GOA PERLA

CARPET GREY

PALCO IVORY

VISION MIX MARENGO

CARPET BEIGE

OGAN TAUPE

DALVIC MS NEGRO

VISION BONE

GOA PUCSIA

DALVIK MS MARRO

GOA PLOMO

GOA INDIGO

VISION MIX TAUPE

התמונות להמחשה בלבד

BATHROOM חיפוי חדרי רחצה במגוון גדלים

Cotto D ' Este חברת של אריחים בתמונה:

WAVE חמת - סדרת

חמת - סדרת קליר

פרח ברז חמת

פרח ברז חמת

דרך 4 חיצון חמת

דרך 4 חיצון חמת

דרך 3 חיצון חמת

דרך 3 חיצון חמת

Dornbacht חברת של Tara קיר ברז בתמונה:

התמונות להמחשה בלבד

BATHROOM ברזים

FRAMO - HOP

FRAMO - SMILE

פרח ברז

פרח ברז

HOPE דרך 4 חיצון

SMILE דרך 3 חיצון

HOPE דרך 3 חיצון

SMILE דרך 4 חיצון

COMM פלצאני - סדרת

דרך 4 חיצון אקו פלאצני

דרך 3 חיצון אקו פלצאני

פרח ברז חמת

גרמניה Dornbracht חברת של Lissé ברז בתמונה:

BATHROOM ארונות אמבטיה / אסלות

LAB3 תלויה אסלה

OTTI מגירות תלוי

OTTI דלתות ארון

52 סמארט

L2-55

מונח כיור כולל עם עידו ארון

55 לוטם

עופרי תלוי ארון

WOODEN מגירות ארון

קליר תלויה אסלה

TECE BASE לבן

Dornbacht חברת של CL 1 משטח ברז בתמונה:

התמונות להמחשה בלבד

BATHROOM אביזרים / כיור רחצת ידיים

עגול מקלחת לראש זרוע

מקלחת לראש זרוע

מרובע מקלחת ראש

עגול מקלחת ראש

50 כיור bella

מצבים 3 קומפלט מוט

מים ונק' צינור מזלף סט

לבן כיור

לאמבטיה סוללה

50 רחצה כיור

מזלף סט

Dornbacht חברת של מקלחת מערכת בתמונה:

KITCHEN חיפויי מטבח

TOURS SQ CLASSIC 20 x 50

BLANCO LISO 1 20 x 50

MARNA MOSAIC ICE 20 x 50

CROSS SMART MIX 20 x 50

MARNA DELHI PLOMO 20 x 50

BATIM DELHO PLOMO 20 x 50

וויט שייני 10 x 30

פרגמון שייני 10 x 30

גריי שייני 10 x 30

גרמניה Dornbracht של חברת Pivot בתמונה: ברז

התמונות להמחשה בלבד

KITCHEN ברזים / כיורים

כרום נשלף מטבח ברז

בודד כיור האוזר

מצבים 3 נשלף פרח ברז

61-52 כיור

מוברש נשלף פרח

סולו נירוסטה האוזר כיור

ניקל נשלף פרח

רן סיליקוורץ כיור

גרמניה Dornbracht של חברת Pivot בתמונה: ברז

גרמניה Dornbracht חברת של Water Zone קונספט בתמונה:

התמונות להמחשה בלבד

WATER ZONE

הביתי המטבח את כובשים המים שימוש מצריכות הביתי המטבח מפעולות אחוז 60 מסורבל, עניין אחד: בכיור מתבצעות וכולן במים, מקבלים סוף-סוף, כעת, היגייני. ממש ולא יעיל לא מהפיכת את הכירו להם. הראוי הכבוד את המים רטובים אזורים ארבעה יצירת שכוללת Water zone ה- ושתייה אוכל הכנת בישול, לניקוי, במטבח ייעודיים בשנים אך הבית, של האמיתי לבו היה תמיד הביתי המטבח למקצועי והפיכתו בבית הבישול של קרנו עליית עם האחרונות, יותר למשוכללים המטבחים גם הפכו המסעדות, במטבחי כמו כמעט בשר, לצליית מיוחדת ברזל פלטת לפוקאצ'ות, מיוחד תנור ויותר: זכה אוכל והכנת חימום אמצעי כל כי דומה סאם... לדים אידוי מכשיר המשיכו מובן, ממש לא באופן השני, ומהצד במטבח. משלו למכשיר הפעולות כל את אליו שניקז בלבד אחד כיור עם לעבוד הבשלנים במטבח. הפעולות מכלל )!(60%- ל מגיע שנפחן למים, הקשורות הקיים המצב את שאבחנו מי כך? לא זה. על כשחושבים מוזר, קצת סיגר ומייקל כריסטיאן המעצבים הם הכפפה את להרים והחליטו ולמוביל לאיכותי שנחשב Dornbracht הגרמני הברזים למותג מערכת התוצאה: . HeziBank חברת ידי על בישראל ומיוצג בעולם המטבח עיצוב בתחום מפנה לנקודת שנחשבת Water zone Initiative בפרס שזכתה המערכת, בפרט. המים ואזור בכלל הביתי את מבטלת היוקרתי, " Besser Leben - " Kücheninnovation נפרדים מים אזורי ארבעה לטובת היחיד המסורתי הכיור התקנת המטבח: בעבודת אחר לפן מותאם מהם אחד כל הביתי, במטבח וחמה. קרה ושתייה ניקיון בישול, לבישול, הכנות שני מספרים הביתי״, הבשלן צרכי את מושלמת בצורה למפות ״רצינו את לייעל יכולים אנו בהן הצמתים את לאבחן ״במטרה המעצבים, איתנו שעובדים מעצבים ראיינו עיצובית. פונקציה באמצעות העבודה מקצועיים שפים ארכיטקטים, העולם), מכל מקצוע אנשי 300- (כ הפונקציות: ארבעת ותוכננו הוגדרו התהליך בסוף ביתיים. ובשלנים ההכנות באזור שתייה: והכנת ניקיון בישול, לבישול, מקדימות הכנות והפירות, הירקות מניקוי הפרודקטים, כל מוכנים לבישול המוקדמות אזור מחולק בהתאמה, והתבלינים. הנוזלים ומדידת הבשר חיתוך שטוח כמעט והשני להשריה עמוק האחד מים, אגני לשני ההכנות האוכל במרקם לפגוע לא כדי רך המים זרם זורמים. במים לשטיפה האזור הרדוד. המים אגן על במדויק ״מתלבש״ החיתוך וקרש העדין הסירים את גם שיכיל כך ורחב עמוק הכיור הבישול: אזור הוא השני המטבח את שעושים הזרמים ארבעת

תנועה רדיוס מאפשר ועיצובו לכיריים סמוך ממוקם והברז הגדולים להסירו צורך ללא לתבשיל מים להוסיף ניתן וכך במיוחד, רחב הניקוי פעולות את הופך הניקוי, אזור השלישי, האזור מהכיריים. בכיור, מותקנים הדיספנסרים והיגייניות: מהירות יעילות, למקסימום כדי במיוחד חזק המים זרם כפתור, בלחיצת מתכוונן הניקוז חור לשלב יותר עדין לזרם אופציה ישנה ובברז אוכל שאריות להסיר הכלים להשריית אחד חלק לשניים: מחולק הכיור הסבון. שטיפת מעוצב הרביעי השתיה אזור לשטיפתם. ורחב, עמוק שני, וחלק המים וניקוז השתייה כוס להנחת חרכים עם משטח ועליו קטן ככיור נסתר במקום מותקן הטיהור ומסנן יחסית, עדין, המים זרם העודפים. מיועדת , Universal החמישית, המערכת הברז. בקווי פוגע שאינו מערכות של המרכזיים היתרונות את ומאגדת קטנים למטבחים מותאמת המים ועוצמת ורדוד, עמוק אגנים, לשני מחולק כיור המים: פעולות. למגוון המראה בין אפשרי, בלתי כמעט נדיר, שילוב היא המטבח עבודת איך שהרי ורבת-משתנים: סיזיפית כפיים לעבודת הדמיון למחוזות כשהשיש והלימון, האניס רוטב של המדויק הטעם את לברוא תצליח ביותר הבולטת תכונתו לכן, והתנועה. העין על שמכבידים כלים עמוס פרט כל השף: עבור ״עובד״ שהוא בכך היא המקצועי המטבח של יעילה לזורמת, המטבח עבודת את שיהפכו כך מתוכננים שבו ופרט ועד כלים עמוס מכיור - שהיא ומגבלה חסימה כל ואינטואיטיבית. את מנחיתים הנדרשת, הפעולה את תואמת אינה שעוצמתו מים זרם ותסכול. עצבנות רגעי אל נחשקים מחוזות מאותם השף עם מדויקת עבודה חשובה כמה עד מבינים לא האנשים ״רוב , Frank Buchholz המישלן כוכב בעל הגרמני השף מסכם מים״, הקפאה. או חימום מכשירי עם מדויקת לעבודה זהה ״חשיבותה של ובסופו הניקוי זמן את להכפיל יכולה מדויקת לא מים זרם עוצמת מדי אגרסיבי זרם שני, מצד כראוי. הלכלוך כל את להסיר לא גם דבר טעמם בנוסף, ובמרקמם. בצורתם יפגע מדי עדינים פרודקטים על להבטיח יש ולכן כולה הארוחה טעם על במישרין משפיע המים של מערכת של ייחודה המים. טעם על משפיעה שאינה איכותית צנרת הבשלן, של צרכיו הוא שלה המוצא שנקודת בכך הוא Water zone לגמישה, ההתנהלות את הופכת ומעוצבת, מתפתחת היא ומשם יותר״. וטבעית זורמת ובעיקר היגיינית ממוקדת, והמים המישלן כוכב השף,

HeziBank ב- בלעדית Dornbracht www . hezibank . co . il סנטר דיזיין

03-9059000 . , טל 4969102 , פתח תקווה 2 מרכז לוגיסטי/משרדים: סמטת התבור | 03-6166641 . , בני ברק, טל 2 תצוגה: דיזיין סנטר, לח”י | 4969102 , פתח תקווה 2 דואר: סמטת התבור

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online