Tkuma

מהדורה דיגיטלית

R E S I D E N C E

דירות טיפוסיות

דירות טיפוסיות

התמונות להמחשה בלבד

THE PROJECT

של ושפע ומלהיבה שוקקת אורבנית מגורים חווית המציע כפר-סבא, של השוקק למרכז סמוך ומלהיב חדש פרויקט הינו 360 ענב מתחם העיר, של החדש התעשייה ואזור הישן התעשייה אזור כפר-סבא, לפארק בסמוך נמצא הפרויקט לבית. מתחת ופנאי מסחר מגורים, אפשרויות ייהנו 360 ענב בפרויקט הדיירים הרכבת. ותחנת 531 כביש הראשיים, התנועה לצירי מקרבה ונהנה אושילנד, ומתחם כפר-סבא G הקניות מתחם יוצאת מגורים חווית המבטיחים לבית, מתחת ממש ירוק ופארק מסחר אזור גדולות, מרפסות עם מרווחות בדירות ומודרני מעוצב מגורים מסגנון כפר-סבא. בלב דופן משני ליהנות המאפשרת ומתקדמת שקטה ירוקה, אקולוגית מעטפת עם וחדישה מודרנית חיים סביבת שילוב על דגש שם הפרויקט תכנון ספורות. דקות במרחק הנמצא העיר של הפועם האורבני ללב הקרבה על לוותר מבלי הפרטיות תחושת - העולמות

שחלמתם. כמו בדיוק מושלמת, מגורים חווית ולמשפחותיכם לכם ומאחלת 360 ענב בפרויקט דירה שרכשתם על לכם מודה ענב חברת

הדמיה להמחשה בלבד

ט.ל.ח | חברת חזי בנק רשאית לשנות סדרות בהתאם לאילוצים ומלאים | התמונות להמחשה בלבד

WELCOME

יקרים, לקוחות

לצלול להזמינכם רוצים אנו בפרויקט. דירתכם רכישת על ברכות חברת של היוצר מבית ושירותים מוצרים של קסום עולם לתוך לדירת בדרך המשאלות כל את לכם להגשים נוכל בו HeziBank החלומות. של DNA ה- מתוך קטנה טעימה הבאנו שלפניכם בקטלוג הקולקציות והצגת שימושית אינפורמציה מתן תוך החברה, לנו. רק הייחודיים והשירותים חומרי בבחירת וההתחבטויות בהתלבטויות עליכם להקל מנת על אישית יעוץ לפגישת אלינו להגיע אתכם מזמינים אנו הגמר, על המשתרע התצוגה באולם מעמיק לסיור תזכו במסגרתה Design ה- מתחם של הקרקע בקומת והממוקם מ"ר 3,500 פני ריצופים, של סופי אין ממגוון להתרשם תוכלו שם , Center סגנון טעם, לכל המותאמים ואבזור ברזים אמבטיות, חיפויים, תקציב. גם וכמובן אורך לכל פרטני מקצועי בייעוץ אתכם ילווה מטעמנו מכירות איש לכם. הרצוי במועד הדירה עיצוב תהליך

ובשבילכם, שלכם

הרננדורנה ג'יימי שיווק סמנכ״ל

רז רוני

פרוייקטים מנהל

דיירים זימון אישית: פגישה לתיאום 03-6161266 / 073-2244853 טל.

משווקת את הקרמיקה והכלים הסניטריים הטובים והאיכותיים ביותר

, כחברה המשווקת את הקרמיקה מכלל האדריכלים ומעצבי הפנים בחרו ב- 42%- כ והכלים הסניטריים הטובים והאיכותיים ביותר. המקום השני נבחר בפער סטטיסטי ניכר.

האדריכלים והמעצבים נשאלו: "איזו חברה לדעתך משווקת את הקרמיקה והכלים הסניטריים הטובים והאיכותיים ביותר?"

להלן התפלגות הממצאים:

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

מודי

אלוני

חלמיש

נגב קרמיקה

מוגש כשירות לציבור בקרב בעלי הדעה

בסין. המיוצרים עץ לתחליפי המתקרבים בפתח Outdoor עיצוב מתחם החברה השיקה זה תצוגה אולם לצד עשיר מגוון ומציע רבועים, מטרים 13,000 פני על המשתרע תקווה ועד מודרניים מעיצובים לגינה, ואבזור עיצוב ריהוט, פתרונות של הודו, רומניה, העולם: מכל פרטיים מאוספים עתיקות לדקורציות בהחלט. חלקית רשימה הן וצרפת בלגיה איטליה, שורה הובילה פעילותה שנות ולאורך עובדים, 120 מעסיקה החברה ובעולם, בארץ וציבוריים, פרטיים יוקרתיים פרויקטים של ארוכה , YOO מגדלי תל-אביב, הילטון מלון של היוקרה סוויטות כדוגמת בירושלים התורה אש ישיבת בלעדית), (ספקית אחד רוטשילד רמז, נוספים. ורבים VIM והכושר הספא ומכון ABOUT US

החיפו י ים, בתחום בישראל המובילה החברה היא HeziBank האחרונות בשנים האמבט. לחדרי והאבזור הריהוט הריצופים, וחיפוי ריהוט עיצוב, פתרונות ומציעה פעילותה את החברה הרחיבה והגינה. הבית לכלל שעומד בנק חזי העסקים איש ידי על 1967 בשנת שהוקמה החברה, העיצוב מותגי את אחת גג קורת תחת מקבצת היום, גם בראשה Devon & Devon , Antoniolupi כגון: בעולם המובילים האירופאים ... Bisazza , Dornbracht ו- Casa Dolce Casa ללקוחותיה השירות איכות את HeziBank הציבה הקמתה מיום כולל מוצרים, בהתקנת לקבלן מקצועי מליווי הראשון: במקום ללקוח, חיובית שירות חוויית להבטיח כדי ההתקנה למקום הגעה פרויקט לכל בלעדי מנהל הקצאת הדרכה, ערכות יצירת דרך ובכך לעובדיה, מיטביים תנאים החברה מעניקה לכך, מעבר ועוד. ועוד, אלה כל ואכפתי. מקצועי ושירות נמוכה תחלופה מבטיחה וותיק, צוות לקוח כל לרשות להעמיד HeziBank ל- מאפשרים ללא איכותי שירות להעניק היא תפקידו שהגדרת ומקצועי, מנוסה זמן. ולאורך האידיאלית בצורה צרכיו על שיענה מוצר ולהתאים דופי העיצוב במתחם מ״ר 3500 פני על משתרע הראשי התצוגה אולם הממחישה Look & Feel תצוגת ומציע ברמת-גן, Design Center לעשרות חולק האולם החיים: בסביבת הפריטים השתלבות אופן את מראות, חיפויים, : HeziBank בעיצובי ומאובזרים מרוהטים חדרים משלים. וסטיילינג אבזור ריהוט טקסטיל, תאורה, היוקרה למותגי בישראל בלעדיות קונספט חנויות במתחם, עוד ומתחמים , An t on i o l up i ו - , Devon & Devon האיטלקי ים טבעיים: חומרים או עיצובי לזרם מוקדש אחד שכל קונספטואליים נפש לכל שווה ממחיר רחב, עלויות בטווח העולם מכל שיש למשל מיובא השיש ייחודיים. גיאוגרפיים מאזורים מוגבלות״ ל״מהדורות ועד מה בבעלותה, המצוי חדשני במפעל ומעובד החברה ידי על ישירות הפרקטים, בתחום קיים דומה מגוון תיווך. ופערי עלויות שמצמצם פרקט ריצופי דרך נדירים, אקזוטיים ודוסייר אירוקו, סקופאה, מעצי בתעריפים מאירופה עץ לפרקט ועד גיאומטריות ויצירות אבן בשילוב

מקום

1 פעם חמישית ברציפות!

Devon&Devon של חברת Intarsia בתמונה: סדרת

התמונות להמחשה בלבד

THE ART OF

PARQUET

מעוניינים לרצף את ביתכם בפרקט? אין בעיה. כל שנותר לכם כעת הוא לבחור בין עשרות רבות של אפשרויות, בשלל גוונים, מרקמים וסגנונות: מעצי סקופיאה אקזוטיים ועד עץ אלון קלאסי, מפרקט משולב באבן ועד בעל טקסטורה כשל אדרת דג. סינרגיה מבורכת בין מסורת עיצובית, חדשנות טכנולוגית וזמינות כלכלית של פרקטי איכות לקהל הרחב ימים אלה הם טובים במיוחד עבור רצפת העץ הפופולארית: מי שמלווה את התרבות האנושית פחות או יותר מהרגע בו ידע האדם להקיף עצמו בתקרה, קירות ורצפה, מציעה כעת לחסידיה הרבים מסביב לגלובוס שפע של אפשרויות עיצוביות ברמת איכות גבוהה ובתעריפים נוחים הרבה יותר מאלה המוכרים לנו. "הפרקט, בהגדרתו, הוא ריצוף קלאסי בעל מסורת ארוכת ימים", אומר ג'יימי "ולפיכך גם הטרנדים , HeziBank הרננדורנה, מנהל השיווק של חברת העכשוויים בתחום מתכתבים עם ההיסטוריה הארוכה שלו ושואפים ליצור מראה שהוא שילוב בין הישן לחדש, בין המודרני לקלאסי. דוגמה מצוינת לכך ניתן למצוא בטרנד הנוכחי בתחום ריצופי הפרקט אשר זכה לכינוי (אדרת דג) בשל הטקסטורה הייחודית: יחידות פרקט בגוונים Fish bones ס"מ, אורכן של 4-7 בהירים ואף אפורים (גוון המזוהה עם קרמיקה) שרוחבן מטר, והן מונחות בצורה משולשת המייצרת מראה 'עתיק', הומאז' 1.20 עד לזרם הקולוניאלי בשילוב אמירה ויזואלית עכשווית". כיום, בניגוד למצב בעבר, הפך פרקט העץ האירופאי האיכותי לזמין כלכלית עבור הקהל הרחב, שנאלץ עד כה להסתפק בחיקויי עץ. מסביר "עד לפני שנתיים, יובא מרבית הפרקט לישראל מסין, בעיקר מסיבות של עלות. לאחרונה נכנסו לשוק הישראלי חברות אירופאיות איכותיות המייצרות פרקט טבעי מיערות מבוקרים, העומדים בתקנים מחמירים. עלותו של הפרקט האירופאי משתווה כמעט לזו של הפרקט המיוצר בסין, אך איכות המוצרים, כמובן, אינה ניתנת להשוואה". פרקט מפירוק להעמקת הגוונים ס"מ. 7-24 הפרקט המסורתי מגיע ביחידות הנקראות 'פלנקים' ברוחב ס"מ. בימים עברו, היה הפרקט 16 הפלאנק הקלאסי עשוי עץ אלון ורוחבו עשוי מעץ מלא בעל מסה מסיבית, שמוסמר לקונסטרוקציית עץ על גבי הרצפה. בעידן המודרני, בו ניתן למצוא רצפת פרקט כמעט בכל דירה, נהוג להשתמש בפרקט רב-שכבתי שחלקו העליון עשוי מהעץ הרצוי ומתחתיו שכבות-שכבות של עצים עמידים המעניקים לפרקט חוזק ויציבות ומבטלים את הצורך בהדבקה או במסמור. אך חשוב לזכור שעל אף התהליך החדשני, עדיין מדובר בעץ כחומר גלם 'נושם', שמתרחב ומתכווץ בעקבות שינויים אקלימיים או שינויי לחות.עקב כך ממליץ הרננדורנה לבחור בפרקט מעץ אלון שמתמודד היטב עם האקלים הים

תיכוני שלנו. נדבך ייחודי ומקורי של יופי יתקבל אם נחפה את הרצפה בפרקט מיושן מפירוק שהשנים העמיקו את גווניו. הנקודה הירוקה של הפרקט זמינותם של חומרי גלם טבעיים מכל קצותיו של הגלובוס, פותחת בפני חובבי הפרקט אפשרויות חדשות ומרגשות: החל מעצים אקזוטיים כדוגמת עצי סקופאה, אירוקו, ודוסייר שגונם הטבעי נע בין אדום לאפור, המשלבים בין עצים ואבנים , Devon&Devon ועד חיפויי פרקט של המותג מלאכת מחשבת היוצרת דוגמה גיאומטרית או טבעית, : parquetry לכדי מעין שטיח ריצפה ויזואלי. בנוסף, כחלק מהמגמה הירוקה ניתן למצוא כיום גם פרקטים עשויים במבוק, שנחשב ליקיר חסידי איכות הסביבה והעיצוב כאחד, בזכות קצב גדילתו המהיר, חוזק סיביו ומראהו האופייני. דוגמאות אלה הן רק קצה-קצהו של עולם הפרקט העכשווי, שמעצביו משכילים לשלב בין יופיו הקלאסי של העץ המסורתי לבין מגמות וטרנדים עכשוויים בעולם עיצוב הבית, ובזכות כך הופכים את הרצפה למוטיב ויזואלי רב-יופי בחלל הביתי.

Devon&Devon של חברת Old Wood בתמונה: סדרת

ARES ICE MATT 80 x 80

CORE MAT WHITE 80 x 80

CARRARA MAT 80 x 80

CRISTAL A 83 POLISH NANO 80 x 80

ARES MAT GREY 80 x 80

CORE MAT GREY 80 x 80

CARRARA POLISHED 80 x 80

EFLORENCE DARK BEIGE LAP 80 x 80

OCTAVIA BONE RECTIFIED 80 x 80

TERRA WHITE 80 x 80

SHELL GREY MAT 80 x 80

EFLORENCE GREY LAP 80 x 80

CORE MAT FUME 80 x 80

TERRA SILVER MMB 80 x 80

SILVER RIVER LIGHT 80 x 80

OCTAVIA GREY 80 x 80

VISTA GREY 80 x 80

TERRA GREY 80 x 80

EVOLUTION FOREST 80 x 80

ARES BLACK 80 x 80

CORE MAT ANTHRACITE 80 x 80

התמונות להמחשה בלבד

FLOOR / PORCELAIN ריצוף כללי

Cotto D ' Este חברת של אריחים בתמונה:

ARES MATT ICE 60 x 60

CORE WHITE 60 x 60

ARES MAT GREY 60 x 60

EVOLUTION BEIGE MAT 60 x 60

ARES MAT IVORY 60 x 60

EVOLUTION LIGHT GREY 60 x 60

SHELL BEIGE MAT 60 x 60

PREMIUM IVORY 60 x 60

STAR LIGHT GREY 60 x 60

CORE BEIGE 60 x 60

CORE FUME 60 x 60

SHELL GREY MAT 60 x 60

STAR DARK GREY 60 x 60

PREMIUM GRIGIO 60 x 60

TERRA GREY 60 x 60

ARES MAT BLACK 60 x 60

CORE ANTHRCITE 60 x 60

EVOLUTION MEDIUM GREY 60 x 60

התמונות להמחשה בלבד

FLOOR / PORCELAIN ריצוף כללי

Cotto D ' Este חברת של אריחים בתמונה:

FLOOR / PORCELAIN R 10 ריצוף מצויירים

ARES ICE 33 x 33

TROYA BONE 33 x 33

ARES IVORY 33 x 33

CORE GREY ANTISLIP 33 x 33

ARES GREY 33 x 33

TROYA GREY 33 x 33

קסל ELEMENT FLOWER ANTISLIP 33 x 33

קסל ORIENT SOFT ANTISLIP 33 x 33

קסל ELEMENT OTANTIC ANTISLIP 33 x 33

ARES BLACK 33 x 33

איטליה Casa Dolce Casa חברת של Natura אריחי בתמונה:

התמונות להמחשה בלבד

FLOOR / PORCELAIN R 10 ריצוף

PRISMA TURQUESA 33 x 33

PRISMA BLANCO 33 x 33

PRISMA AZUL 33 x 33

PRISMA LILA 33 x 33

CORE ANTHRCITE 33 x 33

PRISMA CANELA 33 x 33

PRISMA CHCOLATE 33 x 33

CORE BEIGE 33 x 33

PRISMA NEGRO 33 x 33

CORE FUME 33 x 33

CORE GREY 33 x 33

Cotto D ' Este חברת של אריחים בתמונה:

FLOOR / PARQUET למינציה

3790-148305

4900-148299

5375-148304

5379-148303

12594-148300

Cotto D'Este אריחים של חברת : בתמונה

התמונות להמחשה בלבד

FLOOR / PORCELAIN R 10 ריצוף דמוי פרקט עבור מרפסת

WOODLAND NUT 33 x 33

RIBERA NATURAL

PECAN BEIGE

PECAN TAUPE

MOVILA GRIS 17.5 x 50

MOVILA 17.5 x 50

WOODLAND GREY 33-33

RIBERA GRIS

WOODLAND OAK 33-33

RIBERA BLANCO

RIBERA CAOBA

Cotto D'Este אריחים של חברת : בתמונה

TOURS GREY 25 x 50

TOURS PERLA

TOULOUSE WHITE . JPG

MARNA ARENA 20 x 50

DEVON IVORY

DEVON MOON

MARNA PERLA 20 x 50

TOULOUSE GREY

MARNA NUEZ 20 x 50

CAMARGUE AZUL

DEVON GREY

BATIM GRIS

MARNA PLOMO 20 x 50

BATIM NUEZ

התמונות להמחשה בלבד

BATHROOM חיפוי חדרי רחצה במגוון גדלים

BLANCO MAT

BLANCO BRILO

TOURS TAUPE 25 x 50

CAMARGUE ARENA

SMART BEIGE 25 x 50

SMART BEIGE

BATIM PERLA 25 x 50

TOULOUSE MOSAIC COLD

SMART GRIS 25 x 50

BATIM PLOMO

SMART TAUPE

DEVON TAUPE

Devon & Devon בתמונה: עיצוב

BATHROOM כיורי רחצת ידיים

40 כיור

50 כיור bella

לבן כיור

50 רחצה כיור

גרמניה Dornbracht של חברת בתמונה: ברז

התמונות להמחשה בלבד

BATHROOM חיפוי חדרי רחצה במגוון גדלים

BLANCO BRILO

FOSTER WHITE

BLANCO MAT

CARRARA SHINY

BURLINGTON SONORA SMOKE

ARLEM PERLA 128394

BURLINGTON SEND

CARRARA MAT

Colby Sc Taupe 20 x 60

MELANGE MOSAIC BEIGE 146791

BURLINGTON ALMENA COLD 146790

MELANGE BEIGE

Colby Sc Fiord 20 x 60

Colby Sc Gris 20 x 60

GOA PUCSIA 128398

TOKIOANTRACITA

WAVE WOOD SNOW 25 x 75

GOA INDIGO 128390

GOA PLOMO 128391

FOSTER ALMENA COAL

WAVE NEGRO 25 x 75

MARNA NUEZ 20 x 50

WAVE _ SNOW 151158

MARNA _ PLOMO

BATHROOM ברזים / אביזרים

FRAMO - HOP דרך 3 אינטרפוץ

FRAMO - HOP פרח ברז

FRAMO - SMILE פרח ברז

FRAMO - SMILE דרך 3 חיצון

פרח ברז - קליר חמת

דרך 3 חיצון - קליר חמת

פרח ברז - COMM אקו פלצאני

דרך 3 - COMM אקו פלצאני

לאמבטיה סוללה

מצבים 3 קומפלט מוט

Dornbacht חברת של Tara קיר ברז בתמונה:

התמונות להמחשה בלבד

BATHROOM כלים סניטריים / ברזים / ארונות אמבטיה

146661 קליר תלויה אסלה

55 לוטם

L 2-55

52 סמארט

TECE BASE לבן

LAB 3 48 תלויה

160-70 באלאנס

160-70 אקרילית אמבטיה

OTTI תלוי

אפור,שחור לבן, בגוונים

CALO תלוי ארון

ברק

גרמניה Dornbracht חברת של Lissé ברז בתמונה:

KITCHEN חיפויי מטבח

Tours _ Sq _ Classic 25 x 50

BLANCO LISO 1 20 x 50

MARNA MOSAIC ICE 20 x 50

Cross _ Smart _ Mix 25 x 50

Marna Delhi Plomo 20 x 50

Batim Delho Plomo 20 x 50

פרגמון שייני 10 x 30

וויט שייני 10 x 30

גריי שייני 10 x 30

גרמניה Dornbracht של חברת Pivot בתמונה: ברז

התמונות להמחשה בלבד

KITCHEN ברזים / כיורים

בודד כיור האוזר

כרום נשלף מטבח ברז

61-52 כיור

מצבים 3 נשלף פרח ברז

סולו נירוסטה האוזר כיור

מוברש נשלף פרח

רן סיליקוורץ כיור

ניקל נשלף פרח

מצבים 2 נשלף - קליר

גרמניה Dornbracht של חברת Pivot בתמונה: ברז

גרמניה Dornbracht חברת של Water Zone קונספט בתמונה:

התמונות להמחשה בלבד

WATER ZONE

הביתי המטבח את כובשים המים שימוש מצריכות הביתי המטבח מפעולות אחוז 60 מסורבל, עניין אחד: בכיור מתבצעות וכולן במים, מקבלים סוף-סוף, כעת, היגייני. ממש ולא יעיל לא מהפיכת את הכירו להם. הראוי הכבוד את המים רטובים אזורים ארבעה יצירת שכוללת Water zone ה- ושתייה אוכל הכנת בישול, לניקוי, במטבח ייעודיים בשנים אך הבית, של האמיתי לבו היה תמיד הביתי המטבח למקצועי והפיכתו בבית הבישול של קרנו עליית עם האחרונות, יותר למשוכללים המטבחים גם הפכו המסעדות, במטבחי כמו כמעט בשר, לצליית מיוחדת ברזל פלטת לפוקאצ'ות, מיוחד תנור ויותר: זכה אוכל והכנת חימום אמצעי כל כי דומה סאם... לדים אידוי מכשיר המשיכו מובן, ממש לא באופן השני, ומהצד במטבח. משלו למכשיר הפעולות כל את אליו שניקז בלבד אחד כיור עם לעבוד הבשלנים במטבח. הפעולות מכלל )!(60%- ל מגיע שנפחן למים, הקשורות הקיים המצב את שאבחנו מי כך? לא זה. על כשחושבים מוזר, קצת סיגר ומייקל כריסטיאן המעצבים הם הכפפה את להרים והחליטו ולמוביל לאיכותי שנחשב Dornbracht הגרמני הברזים למותג מערכת התוצאה: . HeziBank חברת ידי על בישראל ומיוצג בעולם המטבח עיצוב בתחום מפנה לנקודת שנחשבת Water zone Initiative בפרס שזכתה המערכת, בפרט. המים ואזור בכלל הביתי את מבטלת היוקרתי, " Besser Leben - " Kücheninnovation נפרדים מים אזורי ארבעה לטובת היחיד המסורתי הכיור התקנת המטבח: בעבודת אחר לפן מותאם מהם אחד כל הביתי, במטבח וחמה. קרה ושתייה ניקיון בישול, לבישול, הכנות שני מספרים הביתי״, הבשלן צרכי את מושלמת בצורה למפות ״רצינו את לייעל יכולים אנו בהן הצמתים את לאבחן ״במטרה המעצבים, איתנו שעובדים מעצבים ראיינו עיצובית. פונקציה באמצעות העבודה מקצועיים שפים ארכיטקטים, העולם), מכל מקצוע אנשי 300- (כ הפונקציות: ארבעת ותוכננו הוגדרו התהליך בסוף ביתיים. ובשלנים ההכנות באזור שתייה: והכנת ניקיון בישול, לבישול, מקדימות הכנות והפירות, הירקות מניקוי הפרודקטים, כל מוכנים לבישול המוקדמות אזור מחולק בהתאמה, והתבלינים. הנוזלים ומדידת הבשר חיתוך שטוח כמעט והשני להשריה עמוק האחד מים, אגני לשני ההכנות האוכל במרקם לפגוע לא כדי רך המים זרם זורמים. במים לשטיפה האזור הרדוד. המים אגן על במדויק ״מתלבש״ החיתוך וקרש העדין הסירים את גם שיכיל כך ורחב עמוק הכיור הבישול: אזור הוא השני המטבח את שעושים הזרמים ארבעת

תנועה רדיוס מאפשר ועיצובו לכיריים סמוך ממוקם והברז הגדולים להסירו צורך ללא לתבשיל מים להוסיף ניתן וכך במיוחד, רחב הניקוי פעולות את הופך הניקוי, אזור השלישי, האזור מהכיריים. בכיור, מותקנים הדיספנסרים והיגייניות: מהירות יעילות, למקסימום כדי במיוחד חזק המים זרם כפתור, בלחיצת מתכוונן הניקוז חור לשלב יותר עדין לזרם אופציה ישנה ובברז אוכל שאריות להסיר הכלים להשריית אחד חלק לשניים: מחולק הכיור הסבון. שטיפת מעוצב הרביעי השתיה אזור לשטיפתם. ורחב, עמוק שני, וחלק המים וניקוז השתייה כוס להנחת חרכים עם משטח ועליו קטן ככיור נסתר במקום מותקן הטיהור ומסנן יחסית, עדין, המים זרם העודפים. מיועדת , Universal החמישית, המערכת הברז. בקווי פוגע שאינו מערכות של המרכזיים היתרונות את ומאגדת קטנים למטבחים מותאמת המים ועוצמת ורדוד, עמוק אגנים, לשני מחולק כיור המים: פעולות. למגוון המראה בין אפשרי, בלתי כמעט נדיר, שילוב היא המטבח עבודת איך שהרי ורבת-משתנים: סיזיפית כפיים לעבודת הדמיון למחוזות כשהשיש והלימון, האניס רוטב של המדויק הטעם את לברוא תצליח ביותר הבולטת תכונתו לכן, והתנועה. העין על שמכבידים כלים עמוס פרט כל השף: עבור ״עובד״ שהוא בכך היא המקצועי המטבח של יעילה לזורמת, המטבח עבודת את שיהפכו כך מתוכננים שבו ופרט ועד כלים עמוס מכיור - שהיא ומגבלה חסימה כל ואינטואיטיבית. את מנחיתים הנדרשת, הפעולה את תואמת אינה שעוצמתו מים זרם ותסכול. עצבנות רגעי אל נחשקים מחוזות מאותם השף עם מדויקת עבודה חשובה כמה עד מבינים לא האנשים ״רוב , Frank Buchholz המישלן כוכב בעל הגרמני השף מסכם מים״, הקפאה. או חימום מכשירי עם מדויקת לעבודה זהה ״חשיבותה של ובסופו הניקוי זמן את להכפיל יכולה מדויקת לא מים זרם עוצמת מדי אגרסיבי זרם שני, מצד כראוי. הלכלוך כל את להסיר לא גם דבר טעמם בנוסף, ובמרקמם. בצורתם יפגע מדי עדינים פרודקטים על להבטיח יש ולכן כולה הארוחה טעם על במישרין משפיע המים של מערכת של ייחודה המים. טעם על משפיעה שאינה איכותית צנרת הבשלן, של צרכיו הוא שלה המוצא שנקודת בכך הוא Water zone לגמישה, ההתנהלות את הופכת ומעוצבת, מתפתחת היא ומשם יותר״. וטבעית זורמת ובעיקר היגיינית ממוקדת, והמים המישלן כוכב השף,

HeziBank ב- בלעדית Dornbracht www . hezibank . co . il סנטר דיזיין

03-9059000 . , טל 4969102 , פתח תקווה 2 מרכז לוגיסטי/משרדים: סמטת התבור | 03-6166641 . , בני ברק, טל 2 תצוגה: דיזיין סנטר, לח”י | 4969102 , פתח תקווה 2 דואר: סמטת התבור

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker