Pineles- typical apartments

מהדורה דיגיטלית

R E S I D E N C E

דירות טיפוסיות

התמונות להמחשה בלבד

THE PROJECT

הדמיה להמחשה בלבד

ט.ל.ח | חברת חזי בנק רשאית לשנות סדרות בהתאם לאילוצים ומלאים | התמונות להמחשה בלבד

WELCOME

יקרים, לקוחות

לצלול להזמינכם רוצים אנו בפרויקט. דירתכם רכישת על ברכות חברת של היוצר מבית ושירותים מוצרים של קסום עולם לתוך לדירת בדרך המשאלות כל את לכם להגשים נוכל בו HeziBank החלומות. של DNA ה- מתוך קטנה טעימה הבאנו שלפניכם בקטלוג הקולקציות והצגת שימושית אינפורמציה מתן תוך החברה, לנו. רק הייחודיים והשירותים חומרי בבחירת וההתחבטויות בהתלבטויות עליכם להקל מנת על אישית יעוץ לפגישת אלינו להגיע אתכם מזמינים אנו הגמר, על המשתרע התצוגה באולם מעמיק לסיור תזכו במסגרתה Design ה- מתחם של הקרקע בקומת והממוקם מ"ר 3,500 פני ריצופים, של סופי אין ממגוון להתרשם תוכלו שם , Center סגנון טעם, לכל המותאמים ואבזור ברזים אמבטיות, חיפויים, תקציב. גם וכמובן אורך לכל פרטני מקצועי בייעוץ אתכם ילווה מטעמנו מכירות איש לכם. הרצוי במועד הדירה עיצוב תהליך

ובשבילכם, שלכם

הרננדורנה ג'יימי שיווק סמנכ״ל

רז רוני

פרוייקטים מנהל

דיירים זימון אישית: פגישה לתיאום 03-6161266 / 073-2244853 טל.

משווקת את הקרמיקה והכלים הסניטריים הטובים והאיכותיים ביותר

, כחברה המשווקת את הקרמיקה מכלל האדריכלים ומעצבי הפנים בחרו ב- 42%- כ והכלים הסניטריים הטובים והאיכותיים ביותר. המקום השני נבחר בפער סטטיסטי ניכר.

האדריכלים והמעצבים נשאלו: "איזו חברה לדעתך משווקת את הקרמיקה והכלים הסניטריים הטובים והאיכותיים ביותר?"

להלן התפלגות הממצאים:

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

מודי

אלוני

חלמיש

נגב קרמיקה

מוגש כשירות לציבור בקרב בעלי הדעה

בסין. המיוצרים עץ לתחליפי המתקרבים בפתח Outdoor עיצוב מתחם החברה השיקה זה תצוגה אולם לצד עשיר מגוון ומציע רבועים, מטרים 13,000 פני על המשתרע תקווה ועד מודרניים מעיצובים לגינה, ואבזור עיצוב ריהוט, פתרונות של הודו, רומניה, העולם: מכל פרטיים מאוספים עתיקות לדקורציות בהחלט. חלקית רשימה הן וצרפת בלגיה איטליה, שורה הובילה פעילותה שנות ולאורך עובדים, 120 מעסיקה החברה ובעולם, בארץ וציבוריים, פרטיים יוקרתיים פרויקטים של ארוכה , YOO מגדלי תל-אביב, הילטון מלון של היוקרה סוויטות כדוגמת בירושלים התורה אש ישיבת בלעדית), (ספקית אחד רוטשילד רמז, נוספים. ורבים VIM והכושר הספא ומכון ABOUT US

החיפו י ים, בתחום בישראל המובילה החברה היא HeziBank האחרונות בשנים האמבט. לחדרי והאבזור הריהוט הריצופים, וחיפוי ריהוט עיצוב, פתרונות ומציעה פעילותה את החברה הרחיבה והגינה. הבית לכלל שעומד בנק חזי העסקים איש ידי על 1967 בשנת שהוקמה החברה, העיצוב מותגי את אחת גג קורת תחת מקבצת היום, גם בראשה Devon & Devon , Antoniolupi כגון: בעולם המובילים האירופאים ... Bisazza , Dornbracht ו- Casa Dolce Casa ללקוחותיה השירות איכות את HeziBank הציבה הקמתה מיום כולל מוצרים, בהתקנת לקבלן מקצועי מליווי הראשון: במקום ללקוח, חיובית שירות חוויית להבטיח כדי ההתקנה למקום הגעה פרויקט לכל בלעדי מנהל הקצאת הדרכה, ערכות יצירת דרך ובכך לעובדיה, מיטביים תנאים החברה מעניקה לכך, מעבר ועוד. ועוד, אלה כל ואכפתי. מקצועי ושירות נמוכה תחלופה מבטיחה וותיק, צוות לקוח כל לרשות להעמיד HeziBank ל- מאפשרים ללא איכותי שירות להעניק היא תפקידו שהגדרת ומקצועי, מנוסה זמן. ולאורך האידיאלית בצורה צרכיו על שיענה מוצר ולהתאים דופי העיצוב במתחם מ״ר 3500 פני על משתרע הראשי התצוגה אולם הממחישה Look & Feel תצוגת ומציע ברמת-גן, Design Center לעשרות חולק האולם החיים: בסביבת הפריטים השתלבות אופן את מראות, חיפויים, : HeziBank בעיצובי ומאובזרים מרוהטים חדרים משלים. וסטיילינג אבזור ריהוט טקסטיל, תאורה, היוקרה למותגי בישראל בלעדיות קונספט חנויות במתחם, עוד ומתחמים , An t on i o l up i ו - , Devon & Devon האיטלקי ים טבעיים: חומרים או עיצובי לזרם מוקדש אחד שכל קונספטואליים נפש לכל שווה ממחיר רחב, עלויות בטווח העולם מכל שיש למשל מיובא השיש ייחודיים. גיאוגרפיים מאזורים מוגבלות״ ל״מהדורות ועד מה בבעלותה, המצוי חדשני במפעל ומעובד החברה ידי על ישירות הפרקטים, בתחום קיים דומה מגוון תיווך. ופערי עלויות שמצמצם פרקט ריצופי דרך נדירים, אקזוטיים ודוסייר אירוקו, סקופאה, מעצי בתעריפים מאירופה עץ לפרקט ועד גיאומטריות ויצירות אבן בשילוב

מקום

1 פעם חמישית ברציפות!

RODANO CHALK 100 x 100

CASPIO BLANCO 100 x 100

TALO WHITE 100 x 100

REBEL WHITE 120 x 120

RODANO LIGHT GREY 100 x 100

CASPIO ARENA 100 x 100

STEEL 120 x 120

HYPER WHITE 120 x 120

TALO IVORY 100 x 100

MAKE BIANCO 100 x 100

CORE ARGENT 120 x 120

STORM GREY 120 x 120

CASPIO GRIS 100 x 100

RODANO TAUPE 100 x 100

REBEL EMERALD 120 x 120

HYPER TAUPE 1 120 x 120

TALO GREY 100 x 100

MAKE ASH 100 x 100

REBEL LEAD 120 x 120

MITICA GRIS 120 x 120

MAKE ANTRACTITE 100 x 100

MAKE GRIGIO 100 x 100

STORM CLOUD 120 x 120

התמונות להמחשה בלבד

FLOOR / PORCELAIN ריצוף כללי

Cotto D ' Este חברת של אריחים בתמונה:

REBEL WHITE 60 x 120

LOOK WHITE 60 x 120

TANUM BONE 90 x 90

HYPER SILVER 60 x 120

LOOK GREY 60 x 120

FUSION BIANCOP 90 x 90

HYPER GREY RET 60 x 120

HYPER TAUPE 60 x 120

ESSENT GREY RETT 90 x 90

LOOK DARK 60 x 120

REBEL SILVER 60 x 120

ESSENT TAUPE 90 x 90

REBEL EMERALD 60 x 120

LOOK MUD 60 x 120

FUSION GRIGIO 90 x 90

REBEL NIGHT 60 x 120

LOOK MUD 60 x 120

LES PIERRES GRIS 90 x 90

התמונות להמחשה בלבד

FLOOR / PORCELAIN ריצוף כללי

Cotto D ' Este חברת של אריחים בתמונה:

R10 / R11

R10

FLODSTEN SNOW 60 x 60

MUSSON BONE 60 x 30

TANUM BONE 60 x 30

CORE MAT WHITE 60 x 120

LOOK WHITE 60 x 60

KURSAAL ASHEN 60 x 30

MUSSON CREMA 60 x 30

ARES MATT ICE 60 x 120

LOOK DARK 60 x 60

TANUM SOMBRA 33 x 33

MUSSON CENIZA 60 x 30

ARES MAT GREY 60 x 120

LOOK MUD 60 x 60

MUSSON SOMBRA 60 x 30

KURSAAL LAPADO RAVEN 60 x 30

CORE MAT FUME 60 x 120

FLODSTEN SMOKE 60 x 60

TANUM PLOMO 60 x 30

CORE MAT ANTHRACITE 60 x 120

FLODSTEN WINTER 60 x 60

התמונות להמחשה בלבד

FLOOR / PORCELAIN ריצוף חדרים רטובים

R10 / R11

KALKSTEN SNOW 60 x 60

TANUM BONE 60 x 60

TANUM CREMA 60 x 60

KALKSTEN EARTH 60 x 60

KURSAAL ASHEN 60 x 60

CORE TORTORA 60 x 60

CORE ARGENT 60 x 60

KURSAAL SLATE 60 x 60

KALKSTEN WINTER 60 x 60

TANUM PLOMO 60 x 60

CORE PLUMB 60 x 60

KALKSTEN NIGHT 60 x 60

Cotto D ' Este חברת של אריחים בתמונה:

FLOOR / PARQUET פרקט טבעי

לכה אנטיקטו SC 33 x 33

שמן אנטיקטו אלון רב

לכה אנטיקטו אלון רב

49 לכה אפור SC אלון רב

50 לכה אפור SC אלון רב

לכה צרפתי SC אלון רב

Cotto D'Este אריחים של חברת : בתמונה

התמונות להמחשה בלבד

FLOOR / PORCELAIN ריצוף חדרים רטובים

R11 מצויירים

COMFORT GREY GEO

COMFORT BEIGE GEO

MYSTIQUE EVORA

COMFORT GREY RUG

RE STYLE LILIUM

RE STYLE GROOVE

COMFORT BEIGE RUG .

Devon & Devon בתמונה: עיצוב

RODANO LIGHT GREY 60 x 120

TALO IVORY 60 x 120

SATVARIO ROYAL 60 x 120

HYPER WHITE 60 x 120

CORAL IVORY 60 x 120

LOOK WHITE 60 x 120

NAVONA BONE VEIN 60 x 120

NAVONA HONEY CROSS 60 x 120

THOMAS NATURAL 60 x 120

LOOK GREY 60 x 120

HYPER SILVER RET 60 x 120

REBEL WHITE 60 x 120

THOMAS NERO 60 x 120

HYPER GREY RET 60 x 120

HYPER TAUPE 60 x 120

LOOK MUD 60 x 120

LOOK DARK 60 x 120

TALO GREY 60 x 120

התמונות להמחשה בלבד

BATHROOM חיפוי חדרי רחצה במגוון גדלים

TALO WHITE 60 x 120

RODANO CHALK 60 x 120

MMB R 287 TERRA BEIGS 60 x 120

NAVONA BONE CROSS 60 x 120

CORE MAT FUME 60 x 120

E - PRIDE BLANCO 60 x 120

REBEL SILVER 60 x 120

MMB R281 TERRA GREY 60 x 120

REBEL EMERALD 60 x 120

MMB R 282 TERRA SILVER 60 x 120

MARQUINIA BLACK 60 x 120

REBEL NIGHT 60 x 120

Cotto D ' Este חברת של אריחים בתמונה:

POWDER SNOW 25 x 75

TALO WHITE 25 x 75

PALAS BLANCO MAT 30 x 90

PALAS BLANCO BRILLO 30 x 90

POWDER TORTORA 25 x 75

TALO IVORY 25 x 75

ETIENNE RAYE IVORY 30 x 90

TANUM WHITE 30 x 90

TALO GREY 25 x 75

POWDER CONCRETE 25 x 75

THULE CENIZA 30 x 90

NARVAL WHITE MATE 30 x 90

VISION TAUPE 25 x 75

ETIENNE IVORY 30 x 90

ETIENNE RAYE WHITE 30 x 90

TANUM CINZA 30 x 90

VISION GRIS 25 x 75

VISTA LEAD GREY 30 x 90

THULE CREMA 30 x 90

PALCO PIANO IVORY 30 x 90

VISION GRAFFITI 25 x 75

PALCO PIANO BROWEN 30 x 90

PALCO BROEN 30 x 90

התמונות להמחשה בלבד

BATHROOM חיפוי חדרי רחצה במגוון גדלים

Dornbracht בתמונה: עיצוב

ארונות אמבטיה

כיור שרותי אורחים

אביזרים

לבן דקורטיבו

מלבני מונח סיטי

קומפלט מוט

מרובע טוש ראש

קומפלט 60 מוט מצבים 3

אחת מגירה דקרטיבו BAXAR

לבן כיור

עגול טוב ראש

צינור מזלף סט מים ונקודת

עץ דקורטיבו BAXAR

דרוויט

מרובעת זרוע

דלתות קורטיבו BAXAR

שחור קיר וזרוע מים נ. מזלף סט

עגולה זרוע

צינור + מזלף סט ומאחז מים נק' +

התמונות להמחשה בלבד

BATHROOM אביזרים / ארונות אמבטיה / כיור שרותי אורחים

גרמניה Dornbracht של חברת בתמונה: ברז

ICON אסלה

160 x 70 מלבנית קוד די

עגול סמייל גבריט

10 אלפא

TECE BASE לבן

170 x 70 אקרילית אמבטיה

קולומבה אסלה דורוויט

3 לאב רימלס

רימלס

לבן דרוויט

15 אלפא

נסתר 80 ניקוז תעלת ניגא

TECE NOW

מט לבן הטריה

TECE NOW שחור

מט שחור 55 סמארט

BATHROOM כלים סניטריים

גרמניה Dornbracht חברת של Lissé ברז בתמונה:

GROHE- G2

HANSGROHE-FOCUS

חמת סדרת קליר

סדרת קוואדרו

קצר פרח

פרח ברז

פרח ברז

פרח ברז

דרך 3

דרך 4

ניקל לכיור פרח

דרך 4

דרך 4

בינונית פיה פרח

דרך 4

התמונות להמחשה בלבד

BATHROOM ברזים

DORNBRACHT-YAMOU

DORNBRACHT - YARRE

פלצאני אקו

פלצאני ווילד

פרח ברז

פרח ברז

פרח ברז

פרח ברז

דרך 4

דרך 4

דרך 3

קשת פרח

דרך 4

דרך 4

פלצאני הידרו

פרח ברז

דרך 4

NARA BLANCO BRILLO

נשלף ברז פרהמו

קונצרטו גרואה

רן סיליקוורץ כיור

NARA MAR BRILLO

נירוסטה האוזר

נשלף ברז רוסי

לבן כיור האוזר

NARA OLIVA BRILLO

נירוסטה כיור האוזר

נשלף פרח פרהמו

MODENA STELLA BIANCO

בודד כיור האוזר

מטבח ברז רוסי

MODENA GRIGLIA BIANCO

סיליגרניט כיור האוזר

נשלף פרח הידרו פאל

MODENA SCACCHIERE

מלכייט כיור

נשלף הידרו פאל

התמונות להמחשה בלבד

KITCHEN חיפויי מטבח / ברזים / כיורים

גרמניה Dornbracht של חברת Pivot בתמונה: ברז

גרמניה Dornbracht חברת של Water Zone קונספט בתמונה:

התמונות להמחשה בלבד

WATER ZONE

הביתי המטבח את כובשים המים שימוש מצריכות הביתי המטבח מפעולות אחוז 60 מסורבל, עניין אחד: בכיור מתבצעות וכולן במים, מקבלים סוף-סוף, כעת, היגייני. ממש ולא יעיל לא מהפיכת את הכירו להם. הראוי הכבוד את המים רטובים אזורים ארבעה יצירת שכוללת Water zone ה- ושתייה אוכל הכנת בישול, לניקוי, במטבח ייעודיים בשנים אך הבית, של האמיתי לבו היה תמיד הביתי המטבח למקצועי והפיכתו בבית הבישול של קרנו עליית עם האחרונות, יותר למשוכללים המטבחים גם הפכו המסעדות, במטבחי כמו כמעט בשר, לצליית מיוחדת ברזל פלטת לפוקאצ'ות, מיוחד תנור ויותר: זכה אוכל והכנת חימום אמצעי כל כי דומה סאם... לדים אידוי מכשיר המשיכו מובן, ממש לא באופן השני, ומהצד במטבח. משלו למכשיר הפעולות כל את אליו שניקז בלבד אחד כיור עם לעבוד הבשלנים במטבח. הפעולות מכלל )!(60%- ל מגיע שנפחן למים, הקשורות הקיים המצב את שאבחנו מי כך? לא זה. על כשחושבים מוזר, קצת סיגר ומייקל כריסטיאן המעצבים הם הכפפה את להרים והחליטו ולמוביל לאיכותי שנחשב Dornbracht הגרמני הברזים למותג מערכת התוצאה: . HeziBank חברת ידי על בישראל ומיוצג בעולם המטבח עיצוב בתחום מפנה לנקודת שנחשבת Water zone Initiative בפרס שזכתה המערכת, בפרט. המים ואזור בכלל הביתי את מבטלת היוקרתי, " Besser Leben - " Kücheninnovation נפרדים מים אזורי ארבעה לטובת היחיד המסורתי הכיור התקנת המטבח: בעבודת אחר לפן מותאם מהם אחד כל הביתי, במטבח וחמה. קרה ושתייה ניקיון בישול, לבישול, הכנות שני מספרים הביתי״, הבשלן צרכי את מושלמת בצורה למפות ״רצינו את לייעל יכולים אנו בהן הצמתים את לאבחן ״במטרה המעצבים, איתנו שעובדים מעצבים ראיינו עיצובית. פונקציה באמצעות העבודה מקצועיים שפים ארכיטקטים, העולם), מכל מקצוע אנשי 300- (כ הפונקציות: ארבעת ותוכננו הוגדרו התהליך בסוף ביתיים. ובשלנים ההכנות באזור שתייה: והכנת ניקיון בישול, לבישול, מקדימות הכנות והפירות, הירקות מניקוי הפרודקטים, כל מוכנים לבישול המוקדמות אזור מחולק בהתאמה, והתבלינים. הנוזלים ומדידת הבשר חיתוך שטוח כמעט והשני להשריה עמוק האחד מים, אגני לשני ההכנות האוכל במרקם לפגוע לא כדי רך המים זרם זורמים. במים לשטיפה האזור הרדוד. המים אגן על במדויק ״מתלבש״ החיתוך וקרש העדין הסירים את גם שיכיל כך ורחב עמוק הכיור הבישול: אזור הוא השני המטבח את שעושים הזרמים ארבעת

תנועה רדיוס מאפשר ועיצובו לכיריים סמוך ממוקם והברז הגדולים להסירו צורך ללא לתבשיל מים להוסיף ניתן וכך במיוחד, רחב הניקוי פעולות את הופך הניקוי, אזור השלישי, האזור מהכיריים. בכיור, מותקנים הדיספנסרים והיגייניות: מהירות יעילות, למקסימום כדי במיוחד חזק המים זרם כפתור, בלחיצת מתכוונן הניקוז חור לשלב יותר עדין לזרם אופציה ישנה ובברז אוכל שאריות להסיר הכלים להשריית אחד חלק לשניים: מחולק הכיור הסבון. שטיפת מעוצב הרביעי השתיה אזור לשטיפתם. ורחב, עמוק שני, וחלק המים וניקוז השתייה כוס להנחת חרכים עם משטח ועליו קטן ככיור נסתר במקום מותקן הטיהור ומסנן יחסית, עדין, המים זרם העודפים. מיועדת , Universal החמישית, המערכת הברז. בקווי פוגע שאינו מערכות של המרכזיים היתרונות את ומאגדת קטנים למטבחים מותאמת המים ועוצמת ורדוד, עמוק אגנים, לשני מחולק כיור המים: פעולות. למגוון המראה בין אפשרי, בלתי כמעט נדיר, שילוב היא המטבח עבודת איך שהרי ורבת-משתנים: סיזיפית כפיים לעבודת הדמיון למחוזות כשהשיש והלימון, האניס רוטב של המדויק הטעם את לברוא תצליח ביותר הבולטת תכונתו לכן, והתנועה. העין על שמכבידים כלים עמוס פרט כל השף: עבור ״עובד״ שהוא בכך היא המקצועי המטבח של יעילה לזורמת, המטבח עבודת את שיהפכו כך מתוכננים שבו ופרט ועד כלים עמוס מכיור - שהיא ומגבלה חסימה כל ואינטואיטיבית. את מנחיתים הנדרשת, הפעולה את תואמת אינה שעוצמתו מים זרם ותסכול. עצבנות רגעי אל נחשקים מחוזות מאותם השף עם מדויקת עבודה חשובה כמה עד מבינים לא האנשים ״רוב , Frank Buchholz המישלן כוכב בעל הגרמני השף מסכם מים״, הקפאה. או חימום מכשירי עם מדויקת לעבודה זהה ״חשיבותה של ובסופו הניקוי זמן את להכפיל יכולה מדויקת לא מים זרם עוצמת מדי אגרסיבי זרם שני, מצד כראוי. הלכלוך כל את להסיר לא גם דבר טעמם בנוסף, ובמרקמם. בצורתם יפגע מדי עדינים פרודקטים על להבטיח יש ולכן כולה הארוחה טעם על במישרין משפיע המים של מערכת של ייחודה המים. טעם על משפיעה שאינה איכותית צנרת הבשלן, של צרכיו הוא שלה המוצא שנקודת בכך הוא Water zone לגמישה, ההתנהלות את הופכת ומעוצבת, מתפתחת היא ומשם יותר״. וטבעית זורמת ובעיקר היגיינית ממוקדת, והמים המישלן כוכב השף,

HeziBank ב- בלעדית Dornbracht www . hezibank . co . il סנטר דיזיין

03-9059000 . , טל 4969102 , פתח תקווה 2 מרכז לוגיסטי/משרדים: סמטת התבור | 03-6166641 . , בני ברק, טל 2 תצוגה: דיזיין סנטר, לח”י | 4969102 , פתח תקווה 2 דואר: סמטת התבור

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker