חוברת למיצוי זכויות לגמלאיות ולגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית

0.1667% על כל חודש עבודה הינך זכאי/ת לקצבה בשיעור של מהמשכורת הקובעת.

דוגמה לחישוב גובה קצבה לעובד במשרה מלאה, ש”ח. 12,000 שנות ותק ושכר קובע בסך של 35 עם חלקיות X 70% אחוז קצבה X משכורת קובעת 12,000 = 100% המשרה .8,400 סך הכול קצבה מהווים אחוז הקצבה המקסימלי. 70% *

עובד שפרש בשל מצב רפואי, נערך עבורו חישוב מיוחד בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו בוועדה הרפואית או על פי אורך שירות, לפי הגבוה מבין השניים.

כיצד מתעדכנת הקצבה? לחוק שירות המדינה (גמלאות). בכל שנה, 9 הקצבה מתעדכנת לפי סעיף בקצבת חודש ינואר מבוצע עדכון סכום הקצבה לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן, לעומת המדד הקודם של דצמבר בשנה שחלפה ובהתאם למדד המצטבר.

15

מינהלת הגימלאות

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease