משרד הכלכלה והתעשייה | עובדים זרים

מהדורה דיגיטלית

דו"ח סיכום שנתי , ניסן תשפ"ב 2022 אפריל

יחידת הממונה על זכויות עובדים זרים

דו"ח סיכום שנתי יחידת הממונה על זכויות עובדים זרים

תוכן עניינים

5 ................................................................................................................................ הקדמה 6 ....................................................................................................................... דבר הממונה 8 ...................................................................................................................... יעדי הממונה 9 ................................................................. פירוט תחומי אחריות וסמכויותיה של הממונה 10 ............................................................. טיפול בפניות עובדים/ות על ידי יחידת הממונה 12 ................................................................................................................................................................ פילוח נתונים 19 ............................................................................................................................................................. סיפורי הצלחה 21 ............................................................................................................................... הסברה 21 .............................................................................................................................................................. כנסים וימי עיון 23 ......................................................................................................................................................................... הרצאות 24 .............................................................................................................................. פרויקט נאמני זכויות בסיעוד 27 ................................................................................................................................. השתתפות בוועדות הכנסת 27 ............................................................................................................................................................................. איגרות 28 .......................................................................................................................................................................... פייסבוק 32 .............................................................................................................................................................. אתר אינטרנט 33 .............................................................................................................................................................................. סיורים 34 .............................................................................................................................. הסדרה 34 ........................................................................................................................................... מניעת הטרדות מיניות 35 .............................................................................................................................................. חוות דעת משפטיות 36 ................................................................................................................................................ הסכמים בילטרליים 36 ................................................................................................................................................ צוותים בין-משרדיים 37 ....................................................................................................................................................................... פלסטינים 39 ............................................................................................................................................... משתלמים בחקלאות 41 ...................................................................................................................... פרק משפטי 41 ........................................................................................ חידושי פסיקה העוסקת בעובדים זרים בעבודה 43 ................................................................................................................. הסמכויות המשפטיות של הממונה 44 ................................................................................................................................ הקריטריונים לבחירת תיקים 46 ......................................................................................... 2021 אתגרים ייחודיים לשנת 48 ....................................................................... השפעת פעילות יחידת הממונה בשטח 48 ........................................................................................................... שיתופי פעולה עם ארגונים אזרחיים 51 ............................................................................................................................................................ תגובותמהשטח 52 ..................................................................................................... סיכום ותוכניות לעתיד

2021 - דו"ח סיכום שנתי

הקדמה

אנו מתכבדות להגיש לשרת הכלכלה והתעשייה את הדו"ח השנתי השלישי של יחידת הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה (להלן: "היחידה" ו/או "יחידת הממונה" ו/או "הממונה"). הדו"ח מציג את עבודת היחידה, הפועלת לקידום הגנה על זכויותיהם של העובדים הזרים בישראל, ואת עיקרי הישגיה מהשנה שחלפה. אלף 80- עובדים בעלי היתר עבודה, מעל ל 102,319- אוכלוסיית העובדים הזרים בישראל מונה כ . עובדים אלה מועסקים בעיקר בענפי 2 מהגרי עבודה ללא היתר 19,800- וכ 1 עובדים פלסטינים מבקשי מקלט, המבצעים 29,973- הסיעוד, החקלאות והבניין. לצד אלה, שוהים בישראל גם כ בדרך כלל עבודות קשות ומורכבות תמורת תגמול נמוך יחסית. (להלן: "החוק") ואמונה 1991 – כב (א) לחוק עובדים זרים, התשנ"א 1 הממונה פועלת מכוח סעיף על שמירת זכויותיהם בעבודה של עובדים זרים המועסקים במדינת ישראל. פעילות זו נעשית בשיתוף עם יחידות ממשלתיות אחרות, כגון מינהל האכיפה והתביעה הפלילית של זרוע העבודה, היחידות הרלוונטיות ברשות האוכלוסין וההגירה והיחידות המקצועיות הרלוונטיות במשרדי , שמטרתו חיזוק ההגנה 2010 הממשלה השונים. זאת, בעקבות תיקון לחוק שנכנס לתוקפו בשנת על זכויות העובדים הזרים. על מנת שהממונה תוכל למלא את תפקידה לקידום מטרה זו ניתנו בידיה סמכויות שונות. בין היתר, מוענקת לה סמכות לטפח תודעה ציבורית לעניינים שבתחומי תפקידה באמצעות חינוך, הדרכה והסברה; לשתף פעולה בתחומי תפקידה עם אנשים או גופים אחרים, ובכלל זה מעסיקים ועובדים; להתערב בהליכים משפטיים בעניינים שבתחומי תפקידה, ברשות בית הדין לעבודה או בית משפט מוסמך אחר שההליך מתנהל בפניו; לטפל בתלונות מטעם עובדים זרים נגד מעסיקים ולבצע כל פעולה אחרת שתוטל עליה על פי דין. ה(ב) לחוק, מפרט את מטרות ויעדי הממונה, תחומי אחריותה 6 מסמך זה, המוגש בהתאם לסעיף וסמכותה, השירותים שהיא מספקת לאזרח/ית והקריטריונים לפיהם בוחרת הממונה את התיקים .2021 המשפטיים המגיעים לטיפולה, תוך סקירת הפעילות במהלך שנת

צוות היחידה מקווה כי מסמך זה יסייע לכם/ן להכיר וללמוד על פעילותה בכל הנוגע לקידום ההגנה על זכויות העובדים הזרים בשוק העבודה בישראל.

בהתאם לנתונים שנמסרו על ידי המינהל האזרחי. 1 .2021 של רשות האוכלוסין וההגירה, פורסם באוקטובר 2021 מקור: דו"ח נתוני עובדים זרים רבעון שלישי 2

5

דבר הממונה

התאפיינה במצבים לא שגרתיים שהפכו לחלק בלתי נפרד מהמציאות היומיומית. זו 2021 שנת הייתה שנה מאתגרת במיוחד - לצד העבודה הקשה ולעיתים המורכבת מאוד, בהיותם רחוקים מביתם וממשפחתם, העובדים הזרים התמודדו גם עם ההשפעות השונות של מגפת הקורונה ואף . הקושי של העובדים הזרים במציאות הישראלית 2021 עם סבב לחימה בעזה שהתרחש במאי ייחודי הן בשל הריחוק והבידוד החברתי והתרבותי שהם חווים, וכן כי עבור מרביתם איומי רקטות ואזעקות הינו קושי שלא חוו מעולם. לנוכח זאת, ובהיות יחידת הממונה יחידה צומחת, התמקדה פעילות היחידה בשנה החולפת . להוותכתובת לעובדים זרים להכרת זכויותהעבודה ולמיצוי זכויותיהם; 1 : בשלושה יעדיםמרכזיים . ליצור שותפויות עם בעלי עניין. 3 ; . לזהות פערים וצרכים קיימים למיצוי וקידום זכויות עובדים 2 פניות מעובדים וממעסיקים 1,750- שנה זו התאפיינה בעלייה ניכרת במספר הפניות שהתקבלו: כ פניות בנושא הקורונה. העלייה המשמעותית במספר העובדים הזרים הפונים ליחידה היא 240- וכ נתון המעיד על החשיפה הרבה של יחידת הממונה. יחידת הממונה קיימה גם פעילויות הסברה רבות לאורך השנה. שיאה של פעילות זו התבטא בכנס שנערך במתכונת שולחנות עגולים. יום עיון זה, שנערך בשיתוף פעולה עם המכון להגירה ושילוב חברתי במרכז האקדמי רופין, כינס גורמים מכל עולמות העשייה הקשורים לעובדים זרים בענפי הסיעוד והחקלאות, במטרה לדון בבעיות ובקשיים שלהם. כנס זה הוביל לשיתופי פעולה , הכוללים בין היתר מחקרים בנושא הטרדות מיניות בקרב עובדות 2022 שנמשכים גם בשנת הסיעוד והחקלאות, וכן ניסוח מדריך המצהיר על עקרונות הטיפול בעובדות הזרות ועל תנאי העסקתן. עוד בתחום ההסברה הועברו מספר הרצאות ופורסמו איגרות וזכותונים לעובדים ולמעסיקים. נוסף על כך, המשיכה היחידה בפעילות רבה בדף הפייסבוק שלה: היחידה פרסמה פוסטים רבים בנושאים שונים שזוהו כבעייתיים או מעוררי שאלות רבות בקרב העובדים הזרים. כמו כן, היחידה קיימה שידור "לייב" בפייסבוק, בו עובדים זרים יכלו לשאול ישירות את צוות הממונה שאלות לגבי תנאי העסקתם. כחלק מהמאמצים לזהות צרכים ופערים באשר לתנאי העסקת העובדים הזרים, ערכה היחידה סיורים כדי לראות את עבודתם ותנאי מגוריהם של עובדים זרים. בסיורים אלה שוחח צוות היחידה עם העובדים הזרים כדי לשמוע על קשייהם ולתת להם מענה ופתרונות ככל האפשר. , היא הקושי של העובדים הזרים 2021 אחת הבעיות העיקריות, שזיהתה היחידה במהלך שנת להבין את זכויותיהם בגלל פערי שפה. כדי להתמודד עם קושי זה, מקדמת היחידה מאמצים לתרגום תלושי שכר של עובדים זרים ומקפידה לתרגם את תכני ההסברה שלה לשפות שונות.

6

2021 - דו"ח סיכום שנתי

היה הקמתה המחודשת של ועדת העובדים 2021 שינוי משמעותי נוסף שהתרחש במהלך שנת הזרים בכנסת. ועדה זו מהווה פורום חשוב להעלאת פערים וקשיים שאיתם מתמודדים העובדים הזרים. הוועדה כינסה גופים ממשלתיים, ביחד עם גופים ללא מטרות רווח וגורמים נוספים במשק הישראלי, במטרה להציף בעיות ולגבש להן מענה. יחידת הממונה לוקחת חלק בלתי נפרד בישיבות אלה, תוך הקפדה על הבעת עמדה מקצועית באשר לסוגיות שהועלו, במטרה לקדם את מיצוי זכויותיהם של העובדים הזרים ולהשמיע את קולם. לאורך השנה היחידה קיימה שיתופי פעולה עם מגוון רחב של גורמים, הן ממשלתיים והן ארגונים ללא מטרות רווח. כך למשל, מקיימת היחידה שיתופי פעולה שוטפים עם ארגוני החברה האזרחית לצורך טיפול בפניות, שיתופי פעולה עם שגרירויות על מנת להרחיב את חשיפת היחידה בקרב העובדים הזרים, וכן מעורבות משמעותית בפעילויות הסדרה כגון: הסכמים בילטרליים וצוותים בין-משרדיים שעליהם ניתן ללמוד בהרחבה בפרקים שהוקדשו לכך בדו"ח זה. תמשיך היחידה ליישם את התוכנית האסטרטגית, להוות כתובת 2023-2022 גם במהלך שנת מקצועית ואנושית כאחד עבור העובדים הזרים, לפעול לזיהוי מבנים פוגעניים ולקדם את ההגנה על זכויות העובדים הזרים בישראל כאינטרס לאומי. הגשת הדו"ח השנתי לשרת הכלכלה והתעשייה היא הזדמנות מצוינת להודות לכל שותפינו לדרך - משרדי ממשלה, חברה אזרחית, ארגונים ובעלי עניין, לאנשי ונשות זרוע העבודה, ובמיוחד - לצוות המקצועי והמסור של היחידה, הפועל בנחישות ובמסירות לקידום ההגנה על זכויות העובדים הזרים בישראל לטובת החברה כולה.

שירי לב-רן לביא, עו"ד הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה

7

יעדי הממונה

– חתירה ליישום האינטרס הלאומי של צמצום חזון יחידת הממונה על זכויות עובדים בעבודה ומניעת פגיעה בזכויות כלל העובדים זרים באמצעות שיתופי פעולה.

יעדים אסטרטגיים | 2

ערכים | 1

התוכנית האסטרטגית של יחידת הממונה על זכויות העובדים הזרים מבוססת על שלושה 2022-2021 לשנים יעדים אסטרטגיים: . להוות כתובת לעובדים זרים 2.1 להכרת זכויות העבודה ולמיצוי זכויותיהם. . לזהות פערים וצרכים קיימים 2.2 למיצוי וקידום זכויותיהם לצד מעורבות בסוגיות ובהליכים משפטיים הנוגעים לתחום מומחיות הממונה. . לפעול ביעילות, תוך יצירת 2.3 שותפויות עם בעלי עניין ומיצוי המשאבים הקיימים. עבור כל אחד מהיעדים האסטרטגיים הוגדרו אמצעים ואופני פעילות מגוונים שיסייעו במימושם.

עבודתה של יחידת הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה מבוססת על שלושה ערכים מרכזיים: קידום היחס השוויוני לעובדים שוויון: הזרים באופן שיביא לשמירה על זכויותיהם בשוק העבודה של כלל העובדים. בניית קשרי עבודה פוריים שותפות: והדדיים עם ארגונים ומוסדות משלושת המגזרים – ציבורי, עסקי והמגזר השלישי - באופן שיאפשר ליחידה לקדם את מטרותיה. בניית תשתית מקצועית מקצועיות: רחבה לניהול ידע, טיפול בפניות, הקמת מערכות מידע ונתונים וטיוב העבודה המקצועית.

8

2021 - דו"ח סיכום שנתי

פירוט תחומי אחריות וסמכויותיה של הממונה

בהתאם לחוק, תחומי האחריות וסמכויות הממונה מתמקדים בארבעה מישורים עיקריים:

טיפוח תודעה ציבורית לעניינים שבתחומי תפקיד היחידה באמצעות במישור ההסברה: חינוך, הדרכה והסברה, מתן מענה לפניות ציבור, פרסום עדכונים באתר האינטרנט, הרצאות לבעלי עניין וכיו"ב. הממונה מוסמכת, בין היתר, לשתף פעולה עם גורמים בתוך הממשלה במישור ההסדרה: ומחוצה לה, ובכלל זה עם מעסיקים ועובדים. שיתוף פעולה זה מטרתו, בין היתר, לקדם קביעת פעולות ונהלים שמטרתם להסדיר את נושא ההעסקה של העובדים הזרים, מתוך שמירה על זכויותיהם ועל האינטרסים של מדינת ישראל ואזרחיה. במסגרת זו מוסמכת הממונה, בין היתר, לקבל תלונות שעניינן פגיעה טיפול בתלונות: בזכויות של העובדים הזרים בעבודה, על ידי מי שמעסיק אותם בעקיפין או בפועל, או מי שתיווך אותם לעבודה בישראל. לאחר קבלת התלונה, מוסמכת הממונה לעסוק בבירורה. לצורך בירור התלונה הממונה מוסמכת, בין היתר, לדרוש ממעסיקו של העובד הזר או ממי שתיווך אותו לעבודה או ממעסיקו בפועל, נתונים אודות העסקתו של עובד זה. לאחר בירור התלונה, מוסמכת הממונה לנהוג באחת מן הדרכים שלהלן: לדחות את התלונה על הסף, להפנותה לבירור על ידי גוף אחר המוסמך לעשות כן, להפנות את המתלונן והנילון להליכי גישור, או להגיש או להצטרף לתביעה אזרחית בנושא זכויותיו בעבודה של העובד הזר. תחום עיסוק זה, המתמקד בהליכים אזרחיים בעיקר לצד הסמכויות הליכים משפטיים: והפעילויות של מינהל האכיפה, מחולק לשני חלקים: האחד, התערבות של הממונה בהליכים משפטיים, שלא היא יזמה, המתנהלים בעניינים שבתחום תפקידיה של הממונה. ההתערבות תהיה לפי בקשת בית הדין או לפי בקשת הצדדים או ביוזמה של הממונה בעצמה. ההתערבות תהיה ברשות בית הדין לעבודה או בית משפט מוסמך אחר שההליך מתנהל בפניו. לצד אלו שותפה הממונה לעמדות המדינה שבתחומי עיסוקה. השני, הממונה מוסמכת לנקוט יוזמה לתביעות שכאלה בעקבות ממצאים שאליהם היא מגיעה בבירור התלונות המוגשות לה, אודות הפרות של זכויות העובדים הזרים בעבודתם. זאת, על בסיס סדרי העדיפויות ואמות המידה שנקבעו על יד הממונה בהתאם לסמכותה בחוק.

9

טיפול בפניות עובדים/ות על ידי יחידת הממונה

אחד מתפקידיה העיקריים של יחידת הממונה על זכויות העובדים הזרים בעבודה הוא טיפול (כו) לחוק העוסק בהגשת 1 בפניות עובדים/ות ומעסיקים/ות. על תפקידה זה ניתן ללמוד מסעיף תלונות והטיפול בהן. היחידה פתוחה לקבלת פניות של עובדים זרים בסוגיות הנוגעות ליחסי העבודה, ללא תלות במעמדם בישראל. זאת לצד פניות מגורמים נוספים כגון מעסיקים, ארגונים אזרחיים, ארגונים מהמגזר הפרטי, גורמים ציבוריים ובינלאומיים וכיוצא באלה, כאשר כל פנייה מקבלת מענה בהתאם לתוכנה ולאופייה.

בכל הנוגע לפניות מעובדים ומעסיקים המגיעות לפתחה של היחידה, הטיפול כולל בדרך כלל שני שלבים עיקריים:

מידע וייעוץ משפטי ראשוני | שלב ראשון

בשלב הראשון, הפונה מוסר מידע המתאר את הסיבות לפנייתו. בהתאם למידע שהתקבל, יחידת הממונה מעניקה מידע רלוונטי וייעוץ משפטי ראשוני, תוך פרק זמן סביר. בהתאם לנסיבות מתקיים בירור נוסף עם העובד ככל שנדרש טיפול של היחידה. פניות לקבלת מידע זוכות למענה מיידי, וברוב המקרים נסגרות עם מתן המענה. בעניין זה נציין כי אנו מעודדים את הפונים להיעזר באתר האינטרנט של יחידת הממונה על זכויות עובדים זרים, או בדף הפייסבוק, שבהם מרוכז מידע רב בנוגע לזכויות העובדים הזרים (לאתר הממונה, לדף הפייסבוק).

בירור ראשוני מול המועסק/ת או המעסיק/ה | שלב שני

במקרים המתאימים יתקיים בירור ראשוני עם העובד/ת או המעסיק/ה ו/או הלשכה או כל גורם מתווך אחר בו רשומ/ה העובד/ת באמצעות פנייה בעל-פה או בכתב. במהלך הבירור, ידרשו הצדדים להציג נתונים ו/או מידע משלים נוסף. לאחר קבלת הפרטים, תפעל היחידה במספר ערוצים בהתאם לנסיבות הפנייה:

• טיפול ישיר מול המעסיק ו/או העובד

• ניתוב הפנייה למשרדי ממשלה מטפלים ו/או גורם חיצוני מוסמך

• העברת המקרה לטיפול מינהל האכיפה בזרוע העבודה

• גישור בין הצדדים

10

2021 - דו"ח סיכום שנתי

בסיום הטיפול, יקבל העובד עדכון על סגירת הפנייה ובמידת הצורך תקיים היחידה מעקב כדי לוודא שאכן הצדדים קיימו את מה שסוכם. כאן המקום להוסיף כי מעטות הפניות המגיעות להליך משפטי נוסף, שכן הצדדים מגיעים להסכמות כבר בשלב זה של הטיפול.

יודגש כי אין לראות בעריכת בירור מטעם הממונה נקיטת עמדה משפטית או עובדתית כלשהי, או אף התחייבות לייצג את הפונה.

הליך משפטי

1,750- התקבלו ביחידה מעל ל 2021 יחידת הממונה מטפלת באלפי פניות בשנה, כאשר בשנת . לממונה 2018 פניות. זוהי עלייה משמעותית מאז החלה הממונה הנוכחית את עבודתה ביוני סמכות לייצג את הפונים בבית הדין לעבודה או לקחת חלק בהליך משפטי ברשות בית המשפט. הצטרפה הממונה כידידת בית משפט בהליך משפטי שהגיש חקלאי נגד רשות 2021 בשנת האוכלוסין וההגירה בעקבות החלטת מנכ"ל הרשות לשלול את רישיונו להעסיק עובדים זרים. יצוין כי בחינת מעורבותה של הממונה נעשית בהתאם לסמכות שהוקנתה לה בחוק בסעיף כו (ד) לקבוע את סדר העדיפויות והקדימות בכל הנוגע לבירור תלונות והגשת 1 כג (ב) ובסעיף 1 תביעות:

כו (ד) הממונה על זכויות עובדים זרים יהיה רשאי לקבוע את דרכי הטיפול בתלונות לפי הוראות 1 סעיף זה. ובכלל זה, עדיפויות וקדימויות בכל הנוגע לקיום בירור תלונות והגשת תביעות.

במסגרת סמכות זו, נקבעו אמות מידה לבחירת תיקים שבהם הממונה תהיה מעורבת. פירוט הקריטריונים מוצג בפרק המשפטי של דו"ח זה.

11

פילוח נתונים

פניות. כאמור, כל פנייה 1,750- טיפלה יחידת הממונה על זכויות עובדים זרים ב 2021 בשנת שמגיעה ליחידה מקבלת מענה של מידע וייעוץ משפטי ראשוני, ובמידת הצורך נעשה בירור ראשוני מול המועסק/ת ו/או הלשכה או התאגיד בו רשום המועסק/ת ו/או המעסיק/ה. פרק זה יציג נתונים חשובים אודות הפניות שהתקבלו ויסביר כיצד אלה משקפות את עשייתה הרבה של יחידת הממונה.

2021-2019 התפלגות פונים בין | 1 תרשים

2000

1800

94

1600

1400

84

531

1200

652

1000

800

7

600

1125

400

569

688

200

2019 68

0

2021

2020

אחר

מעסיקים

מועסקים

. ישנה עלייה מתמדת במספר 2021 עד 2019 מציג את התפלגות מספר הפונים בין השנים 1 תרשים הפניות הכללי וזאת בשל עלייה גדולה במספר הפניות ממועסקים אל יחידת הממונה. מספר זה מעיד על מודעות גדולה יותר בקרב עובדים זרים, הן לזכויותיהם והן לאפשרות להסתייע במיצוי זכויות אלו בעזרת יחידת הממונה.

12

2021 - דו"ח סיכום שנתי

2021 מספר פונים כל חודש בשנת | 2 תרשים

250

227

178

200

156

154

151

151

147

150

141

150

120

103

72

100

50

0

יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר

יולי

דצמבר נובמבר אוקטובר ספט׳ אוגוסט

מספר פונים

פניות 146- מציג את מספר הפניות החודשיות, כאשר הממוצע החודשי עומד על כ 2 תרשים והממוצע היומי על כחמש פניות. יצוין כי הממוצע היומי לוקח בחשבון פניות המתקבלות בשבתות ובחגים ואינו משקף פניות שהטיפול בהן מתמשך על פני כמה ימים. בנוסף, ניכרת השפעה של אירועים חיצוניים על מספר הפניות המתקבל בחודש. לדוגמה העלייה במספר הפניות בחודשים פברואר-מרץ משקפת את מבצע החיסונים הארצי שנערך על מנת למגר את נגיף הקורונה. הנתונים מדגימים את מסת העבודה שמשקיעה יחידת הממונה בטיפול בפניות. ישנן פניות רבות החוזרות על עצמן, כגון בקשות למידע אשר המענה אליהן נקודתי ובדרך כלל מיידי, אולם ישנן פניות רבות שמצריכות טיפול מתמשך. על אף העלייה במספר הפניות, זמן המענה הממוצע יורד משנה לשנה כפי שניתן לראות בתרשים מטה:

שנה

2021

2020

2019

זמן מענה ממוצע (בימים):

1.72

2.18

3.33

72- כ 2021 נוסיף כי בכל השנים מרבית הפניות שהתקבלו ביחידה נענו תוך יום עבודה, ובשנת ניתן לראות את התפלגות זמן המענה לפניות במהלך השנה. 3 אחוזים נענו בתוך זמן זה. בתרשים

13

זמן מענה פניות | 3 תרשים

120

מעל שבעה ימים בין יום לשבעה ימים תוך יום

356

1262

אמצעי פנייה | 2

ניתן ללמוד כי דרך ההתקשרות העיקרית עם יחידת הממונה היא באמצעות 5- ו 4 מתרשימים תא הדואר האלקטרוני שלה. אולם, הנתונים מצביעים על כך כי אמצעי התקשורת המועדף על העובדים הזרים הינו ווטסאפ. נדמה שאמצעי פנייה זה הוא קל ונגיש לעובדים שיכולים לפנות בקלות באמצעות הטלפון הפרטי שלהם בכל עת.

פניות מועסקים | 4 תרשים

2

פניות הציבור ווטסאפ טלפון תא דואר

502

428

191

14

2021 - דו"ח סיכום שנתי

פניות כללי | 5 תרשים

6

פניות הציבור ווטסאפ טלפון תא דואר

582

867

293

ענפי תעסוקה | 3

. הענף 2021 מציגים את מספר ואחוז הפניות שהתקבלו מכל ענף תעסוקה בשנת 7- ו 6 תרשימים אחוזים מסך כל הפניות 73- שבו נעשה מספר הפניות הגדול ביותר הוא ענף הסיעוד, אשר כ התייחסו אליו. אחוז גבוה זה מתאים לענף בעל היקף התעסוקה הגדול ביותר של עובדים זרים . הענפים 3 אלף עובדים (חוקיים ולא חוקיים יחדיו) 70- השוהים בארץ באופן קבוע, עם למעלה מ אלף 18- אלף עובדים זרים וענף הבניין שמונה כ 26- הבאים בגודלם הם ענף החקלאות, שמונה כ אלף פלסטינים העובדים 63- עובדים זרים. בנוסף לעובדים זרים המתגוררים בארץ, ישנם גם כ לאור נתונים אלה, ניתן לראות כי אחוז הפניות 4 אלף שעובדים בענף החקלאות. 14- בענף הבניין וכ מענפי החקלאות והבניין לא פרופורציונלי ביחס למספר העובדים המועסקים בהם. סיבה אפשרית לכך היא כי עובדים אלו מגיעים באמצעות הסכמים בילטרליים ופעמים רבות פונים קודם כל לקו .CIMI החם שמופעל על ידי

.)2021( לפי דו"ח נתוני זרים רבעון שלישי, רשות האוכלוסין וההגירה 3 לפי נתונים שהתקבלו מהמינהל האזרחי. 4

15

פניות לפי ענף העסקה - כללי | 6 תרשים

70

138

106

119

20

חקלאות בניין תעשייה ושירותים סיעוד מלונאות ניקיון מומחים אחר

60

7

1230

פניות לפי ענף העסקה - מועסקים | 7 תרשים

50

56

81

82

8

26

7

חקלאות בניין תעשייה ושירותים סיעוד מלונאות ניקיון מומחים אחר

815

16

2021 - דו"ח סיכום שנתי

התפלגות נושאי הפניות | 4

מציגים את התפלגות נושאי הפניות המתקבלות ביחידת הממונה. תרשימים 10- ו 9 ,8 תרשימים אלה מדגימים את מגוון נושאי הפניות של עובדים ומועסקים, שלהן יחידת הממונה נותנת מענה. מהן נענו אך לא נרשמו 240- , התקבלו פניות רבות בנושא הקורונה. כ 2020 , בדומה לשנת 2021- ב , נושאי 8 במערכת מכיוון שהנושא אינו תחת סמכותה של הממונה. כפי שניתן לראות בתרשים הפניות המובילים השנה עסקו בשכר עבודה וזכויות סוציאליות, ולאחר מכן פנסיה ופיצויים. הובלת נושאים אלה, יחד עם נושאים נוספים כגון פיטורין, התפטרות, פיקדון עובדים זרים, ופניות בנושאי הריון ולידה, מעידים על מודעות והתעסקות ערה בכל הקשור לזכויות העבודה שלהן זכאים עובדים זרים. בנוסף, נרשם מספר רב של פניות בניסיון לברר מידע אודות נושאים מגוונים. פניות לבירור מידע חשובות מכיוון שהן יכולות להנחות מעסיקים ועובדים בדרכי מימוש זכויות העובדים הזרים ולמנוע בעיות עתידיות. הטרדות מיניות הן נושא חשוב שהיו מעט פניות ביחס אליו. יחידת הממונה הציבה לעצמה כיעד להעלות את המודעות לנושא בדרך של מחקר בשותפות עם המכון להגירה ושילוב 2022 לשנת חברתי במרכז האקדמי רופין, פוסטים ופרסומים שונים. בעקבות הנחיית יושבת ראש ועדת . ניתן לקרוא בהרחבה 2021 עובדים זרים בכנסת, החל לפעול בנושא צוות בין-משרדי עוד במהלך על נושא זה בפרק ההסדרה.

נושאי פנייה | 8 תרשים

8 43

84

169

74

פיטורין התפטרות זכויות סוציאליות קורונה בירור מידע אשרת עבודה שכר עבודה פנסיה ופיצויים פיקדון עובדים זרים הטרדה מינית הריון ולידה אחר

104

230

299

297

179

88

175

17

נושא פנייה לפי ענף העסקה | 9 תרשים

160 140 120 100 80 60 40 20 0

אחר

קורונה

פיטורין

התפטרות

בירור מידע

הריון ולידה

שכר עבודה

הטרדה מינית

אשרת עבודה

פנסיה ופיצויים

זכויות סוציאליות

פקדון עובדים זרים

פלסטינים

חקלאות ומשתלמים

בניין

סיעוד

מציג את התפלגות נושאי הפנייה ביחס לענפי התעסוקה הגדולים ביותר, וגם עבור 9 תרשים עובדים פלסטינים (ישנן מעט כפילויות בשל העובדה שחלק מהפלסטינים מועסקים בבניין וחקלאות). הגרף מדגים את הנושאים החשובים בכל ענף ויכול ללמד את היחידה היכן נדרש להשקיע מאמצי הסברה לעובדים הזרים כדי לסייע במיצוי זכויותיהם. כך ניתן ללמוד מהן הבעיות המטרידות את עובדות הסיעוד הביתי בכל הקשור לסיום העסקתן, לזכויות הסוציאליות ולשכר העבודה שלהן. בענף הבנייה ניתן לראות כי ישנן פניות מרובות בנושאי שכר עבודה, זכויות סוציאליות ואשרות עבודה. בחקלאות הנושא המוביל במספר הפניות הוא פנסיה ופיצויים, ובקרב פלסטינים הנושאים המובילים הם שכר עבודה וזכויות סוציאליות.

18

2021 - דו"ח סיכום שנתי

פניות בנושא זכויות סוציאליות | 10 תרשים

35

העסקה מקבילה פטירת עובד מחלת עובד דמי הבראה ביטוח בריאות תאונות עבודה שעות עבודה ומנוחה תנאי עבודה תנאי מגורים ימי חופשה, חג ושבתון

5

99

47

10

16

20

16

20

32

מציג 10 הנתונים שאליהם מתייחס המושג "זכויות סוציאליות" מתארים סל נושאים גדול. תרשים את הנושאים הללו ואת התפלגות הפניות בהם. ניתן לראות כי מרבית הפניות עוסקות בימי חופשה, חג ושבתון. נושאים בולטים נוספים הם מחלת עובד, שעות עבודה ומנוחה והעסקה מקבילה. בעקבות מספר הפניות הגבוה הקשורות להעסקה מקבילה, פרסמה יחידת הממונה , אשר מרבית עבודות ההכנה לה נעשו בשנה שקדמה לה. 2022 איגרת בנושא בתחילת שנת

סיפורי הצלחה

במהלך השנהטיפל צוותהממונהבהצלחה רבהבמספר גבוהשל פניות. בזכותהסיוע וההתערבות של היחידה הצליחו עובדים רבים לממש את הזכויות הסוציאליות שלהם/ן הם/ן זכאים/ות. נציין כי מדובר גם בסיוע עקיף למעסיקים מכיוון שהודות להתערבות וליכולת לסייע לצדדים להגיע לכדי הסכמה - נחסכו משני הצדדים הוצאות עבור טיפול וייצוג משפטי.

חלק מהמקרים היו מורכבים ודרשו יצירתיות ורגישות מיוחדת במציאת הפתרון:

היא עובדת בענף הסיעוד הביתי. במהלך עבודתה אצל המטופל היא נקלעה למצוקה נ׳: - נפשית, ככל הנראה מכיוון שלא התאפשר לה לצאת לחופשה בימי המנוחה השבועית. העובדת הרגישה שאין לה ברירה אלא להתפטר ממקום העבודה כדי לשמור על בריאותה. היא הודיעה לבתו של המטופל על כוונתה לעזוב, אולם זו בחרה להתעלם מפניותיה ובכך למעשה אילצה אותה להישאר כנגד רצונה. נ׳ מתוך אחריות אישית, ואף שהייתה יכולה לעזוב בתום תקופת ההודעה המקודמת, לא רצתה להשאיר את המטופל מבלי לדעת מי ישגיח עליו. מצב זה החריף את מצוקתה ולכן פנתה ליחידת הממונה לסיוע. היחידה עשתה מאמצים רבים כדי לאתר נציג רלוונטי מאגף הרווחה בעיר מגוריה של נ׳ ובזכות ההתערבות של היחידה

19

ונציגת לשכת הרווחה - הגיעו העובדת ומשפחת המטופל להסכמה כי העובדת תעזוב לאחר כשלושה ימים. במהלך ימים אלו המשיכה יחידת הממונה להיות בקשר מתמיד עם העובדת ולוודא כי מצבה הנפשי אינו ממשיך להתדרדר, וכי העסקתה מסתיימת בהתאם להסכמות שאליהן הגיעו הצדדים. ר׳ הוא אזרח אוגנדה שהגיע לארץ בתור משתלם בחקלאות. כאשר פגה אשרת העבודה ר׳: - שלו הוא החל לעבוד ללא היתר דרך חברה קבלנית במסעדה במרכז הארץ. כחודש וחצי לאחר תחילת העסקתו, הוא נתפס על ידי רשויות ההגירה וגורש מהארץ ולא הספיק לנהל גמר חשבון ולמצות את זכויותיו בגין העסקתו. כתוצאה מכך לא שולם לו שכר עבור החודש השני להעסקתו. כשכבר שב לאוגנדה פנה ר׳ למשרד ראש הממשלה בבקשת סיוע והופנה ליחידת הממונה. היחידה יצרה קשר עם ר׳, עם בעל המסעדה שבה עבד ועם נציג החברה הקבלנית שבאמצעותה הועסק - כדי ששכר העבודה שלו יועבר אליו. וכך היה. בעקבות הטיפול שנשא פרי, פנו גם חבריו של ר׳, שעבדו איתו באותה המסעדה וגורשו, לצורך סיוע בקבלת השכר. גם כאן, בזכות התערבות יחידת הממונה קיבלו העובדים את מלוא שכרם. פטירתה של המטופלת. במסגרת גמר החשבון שנערך לה בסיום העסקתה התברר לה כי מתקופת עבודתה הוחסרו חמש שנים. העובדת פנתה אל יחידת הממונה שהתקשרה מיד ללשכה הפרטית שערכה את גמר החשבון כדי להבין מהי הסיבה להפחתה. הבירור העלה כי מדובר בטעות ולכן גמר החשבון של העובדת תוקן. היחידה ליוותה את העובדת עד קבלת מלוא הסכום שלו היא זכאית. של מספר חודשים, אך המעסיק לא שילם לו בגין ימי המחלה שצבר. בנו של העובד, שאינו מדבר עברית, פנה ליחידת הממונה לאחר שמצא את מספר הטלפון שלה על תלוש השכר של אביו. הסברנו לפונה את המצב המשפטי והמלצנו לו לפנות ישירות למעסיק. לאחר שפניית הבן אל המעסיק העלתה חרס, הוא פנה שוב אל יחידת הממונה וביקש את התערבותה. הממונה פנתה אל המעסיק והבהירה לו את חובותיו על פי דין, שאותם הוא טען שלא הכיר. לאחר מספר שבועות הועבר לעובד התשלום בגין תקופת ימי המחלה. שנים עד ליום 17 ס׳ הועסקה כמטפלת בענף הסיעוד הביתי וטיפלה במטופלת במשך ס׳: - עובד פלסטיני בענף החקלאות נפגע בתאונה מחוץ לשעות העבודה ויצא לחופשת מחלה ס׳: -

20

2021 - דו"ח סיכום שנתי

הסברה

כנסים וימי עיון

יום עיון במתכונת שולחנות עגולים במרכז האקדמי רופין

יחידת הממונה, בשיתוף עם המכון להגירה ושילוב חברתי מהמרכז האקדמי רופין, יזמה יום עיון . ביום העיון השתתפו גורמים ממשלתיים, 2021 במתכונת של שולחנות עגולים שהתקיים ביולי גופים שונים. המשתתפים דנו בשני 22- אנשים מ 39 - נציגי עמותות, נציגי מעסיקים ואנשי אקדמיה נושאים שזוהו מתוך פניות עובדים זרים כמשמעותיים וכמשפיעים ביותר על רווחתם: "מוביליות ובידוד חברתי" ו"אי ודאות ונגישות למידע" בענפי הסיעוד והחקלאות. לכנס היו כמה מטרות עיקריות: מיפוי תנאי ההעסקה וההתמודדויות העיקריות בענפי החקלאות והסיעוד; הנעת תהליך לגיבוש נייר עמדה, הכולל מענה לאתגרים בשטח, המלצות לשינוי ודרכים לפעולה ויישום; יצירת תשתית לפורום משותף הכולל את כל הגורמים הרלוונטיים – משרדי ממשלה, ארגוני המגזר השלישי, אקדמיה ונציגי העובדים. השיח התנהל בארבעה שולחנות עגולים, כאשר כל שולחן עסק באחד מענפי הסיעוד והחקלאות ובאחד מהנושאים המצוינים לעיל.

בסיום יום העיון הציג כל שולחן את הבעיות והאתגרים שמצא והציע חלופות לפתרון הקיים במטרה לסייע בפתרון מיטיב יותר. מבין החלופות שהוצעו בקרב ענף הסיעוד: מכתב המלצה לקידום מדיניות המתמקדת במרכזי יום לקשישים, בדגש על משמעותם ויתרונותיהם לרווחתם של העובדים הזרים במסגרת עבודת הסיעוד; כתיבת מדריך כתוב עבור המטפלים, המטופלים

21

ובני משפחתם, הכולל את תיאור תפקיד המטפל ומידע מפורט לגבי מה עבודת הסיעוד כוללת ואינה כוללת; הסברה על שימוש בתלושים מתורגמים והיתרונות שבהם; קידום חישוב אחוזי המשרה בתלוש השכר מול ביטוח לאומי ופיתוח אפליקציה לסייע במיצוי זכויות.

בענף החקלאות הוחלט לקדם את החלופות הבאות: הסברה על שימוש בתלושים מתורגמים והיתרונות שבהם; בדיקת היתרונות והחסרונות במעבר הענף לצורת העסקה באמצעות תאגידי כוח אדם בדומה למצב בענף הבניין וכתיבת מסמך המלצות בהתאם; טיפול בפגיעה בנשים זרות העובדות בחקלאות באמצעות פרסום נהלי מגורים נפרדים ויצירת פלטפורמה דיגיטלית להעברת מידע לעובדים. בנוסף, הוחלט כי המכון להגירה ושילוב חברתי במרכז האקדמי רופין , בנושאים הבאים: הטרדות מיניות בקרב 2022 יוביל שלושה מחקרים הצפויים להתחיל בינואר עובדות הסיעוד הביתי, שחיקה בקרב עובדות ועובדי ענף הסיעוד, והצורך בהתאגדות בקרב עובדי ענף החקלאות. לאחר סיום יום העיון התכנסו במועדים שונים קבוצות עבודה מצומצמות במטרה לדון, לחדד ולפתח את החלופות לפתרון. כמה חודשים לאחר מכן, נשלחה חוברת למשתתפים ביום העיון. כדי שלחוברת יהיה ערך מוסף עבור המשתתפים, כפי שיום העיון עצמו היה, תכני החוברת כללו את סיכום הרצאות המבוא, תיאור מורחב של הנושאים שנדונו בשולחנות העגולים תוך הדגשת נקודות המבט השונות, התייחסות לחלופות שהועלו, תוך ציון הגורמים המעורבים, הפעולות הנדרשות ולוח הזמנים.

22

2021 - דו"ח סיכום שנתי

כנס לשכות בחקלאות

בפברואר ערכה יחידת הממונה, בשיתוף פעולה עם רשות האוכלוסין וההגירה, כנס ללשכות העובדים הזרים בענף החקלאות. הכנס, שנערך באופן מקוון באמצעות הזום, עסק בנושא זכויות, חובות ותנאי העסקה בענף החקלאות. במסגרת הכנס הועברו שתי הרצאות, האחת על ידי צוות יחידת הממונה שהסבירה ופירטה על זכויות עבודה של עובדים זרים בענף החקלאות; והשנייה על ידי רשות האוכלוסין וההגירה בנושא פניות עובדים זרים וטיפול הלשכות בהן.

הרצאות

חלק חשוב ממערך ההסברה של יחידת הממונה הינו קיום הרצאות בנושאי פעילות היחידה. הרצאות מול קהלים שונים בנושאים אלה. ההרצאות 14- צוות הממונה העביר כ 2021 במהלך שנת התמקדו בהצגת הנתונים אודות העסקת עובדים זרים בישראל, הסברה לגבי זכויות עבודה שלהן זכאים העובדים הזרים והצגת האפשרויות העומדות בפניהם אם זכויות אלה מופרות.

להלן פירוט ההרצאות:

• הרצאה לעובדים תאילנדים שהגיעו ארצה לעבוד בחקלאות (פברואר, מאי).

• הרצאה לעובדי רשות ההגירה, המפקחים על תנאי העובדים הזרים שהגיעו באמצעות הסכמים בילטרליים, על זכויות העובדים בסיעוד (פברואר).

• הרצאה לעובדי זרוע העבודה במשרד הכלכלה על זכויות עובדים זרים בסיעוד (מרץ).

23

• הרצאה בפני משתתפי קורס אכיפה של רשות ההגירה על פעילות היחידה (יוני).

• הרצאות בשיתוף עם נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות בנושאי זכויות עובדים זרים בענף הסיעוד (יוני-יולי).

• הרצאה לעובדי משאבי אנוש ברשת המלונות ישרוטל על זכויות עובדים פלסטינים (אוקטובר).

• הרצאה לצוות המקלט לקורבנות סחר בנושא זכויות עובדים זרים (אוקטובר).

שהציגה את היחידה ואת עבודתה וקיימה דיון בנושא סנקציות OECD • הרצאה לארגון ה ועמידה בתנאי ההסכמים הבילטרליים (נובמבר).

• השתתפות בפאנל מניעת סחר בבני אדם של נציגי ארגוני החברה האזרחית ונציגי הממשלה על כיווני הפעולה במאבק בסחר בבני אדם בישראל (דצמבר).

• הרצאה לקרן לרווחת נפגעי השואה על זכויות עובדים זרים בסיעוד (דצמבר).

• הרצאה לתלמידי תיכון בכפר הירוק בנושא הגירת עבודה וזכויות מהגרי עבודה במסגרת "יום זכויות אדם", שנערך לתלמידי התיכון ולצוות המורים (דצמבר).

פרויקט נאמני זכויות בסיעוד

יחידת הממונה שמה לנגד עיניה את הצורך להוות כתובת מקצועית ואמינה ללשכות הסיעוד בכל הקשור לדיני ויחסי עבודה, במטרה לקדם ולשמור על זכויות העובדים הזרים בסיעוד. מתוך כך, יזמה היחידה את פרויקט "נאמני זכויות בסיעוד", שבו עובדים מלשכות שונות עברו הכשרה על ידי היחידה כדי שיוכלו להוות כתובת ראשונה ומהימנה לעובדים הזרים, למטופלים ולעמיתיהם לעבודה בלשכה. נאמני הזכויות בלשכה יהוו מקור מידע ראשוני בנושאי דיני ויחסי עבודה, יוכלו לפתור סכסוכים באופן יעיל ומקצועי, יהיו אמונים על הקשר והתיאום עם יחידת הממונה וישמשו כתובת ישירה לפניות הממונה הקשורות לעובדים הרשומים תחת לשכתו. בסוף ההכשרה קיבל כל עובד תעודה מטעם היחידה כי סיים את ההכשרה בהצלחה. הכשרת נאמני הזכויות התפרסה על פני שישה מפגשים שונים. המפגש הראשון הציג את יחידת הממונה ואת עבודתה, הגדיר את תפקיד נאמני הזכויות והסביר כיצד יש להתמודד ולהדריך עובדים זרים במצבי חירום אקטואליים, כגון קורונה ואזעקות צבע אדום. המפגש השני סקר את תופעת הסחר בבני אדם בתחום העובדים הזרים במטרה לתת לעובדי לשכות הסיעוד כלים לזהות ולטפל בבעיה זו. המפגש השלישי העמיק את הידע של נאמני הזכויות בכל הקשור לדיני העבודה ולזכויות העובדים הזרים בתחום הסיעוד. בין הנושאים שהמפגש עסק בהם היו: שכר העובדים, שעות עבודה ומנוחה, ביטוח בריאות וימי מחלה, העסקה במקביל עם חברת סיעוד,

24

2021 - דו"ח סיכום שנתי

פיטורין, גמר חשבון, ועוד. המפגש הרביעי עסק במניעת הטרדות מיניות, והמפגש החמישי עסק במורכבות העסקה במקביל עם חברת סיעוד. לאור העובדה שהלשכות נמצאות בכל רחבי הארץ ובשל נגיף הקורונה - כל המפגשים נערכו באמצעות הזום, מלבד המפגש האחרון שנערך במשרדי היחידה בירושלים. המפגש האחרון סיכם את הנושאים שהוצגו בהכשרה והדגיש את מטרתם, תפקידם וחשיבותם של נאמני הזכויות ככלי לסייע במימוש הזכויות והחובות של העובדים הזרים ומעסיקיהם. כמו כן, במפגש הועברה הרצאה בנושא גישור ודרכים יצירתיות לפתרון סכסוכים, שמטרתה לתת לעובדי הלשכות כלים לפתרון סכסוכים בין מטפלים ומטופלים. לצורך הפרויקט, יחידת הממונה הקימה אתר אינטרנט ייחודי. באתר ניתן למצוא מידע אודות היחידה, את כלל המצגות שהועברו בהרצאות, כולל סרטונים והקלטות של המפגשים, מידע על דיני עבודה בהקשר של עובדים זרים ומידע נוסף על תפקידם של נאמני הזכויות. באתר גם קיימת אפשרות להתכתב עם יחידת הממונה. קישור לאתר נאמני/ות זכויות.

הפרויקט קיבל תגובות חיוביות מקרב משתתפיו שהדגישו כי הוא תרם להם/ן ידע משמעותי:

12 תרשים

11 תרשים

הרצאות הפרויקט היו רלוונטיות עבורי – מסכים מאוד) 5 , – לא מסכים בכלל 1(

הפרויקט העשיר את ידיעותיי בתחום דיני העבודה – מסכים מאוד) 5 , – לא מסכים בכלל 1( בענף הסיעוד

4

6

3

40%

4

2

30%

50%

2

1

30%

10% 10% 10%

10% 10%

0

0

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

הגרפים לעיל מציגים את המשוב שמשתתפי הפרויקט מילאו בסוף ההכשרה. כפי שניתן לראות, הרוב הגדול סבור כי ההרצאות היו רלוונטיות עבורן/ם וכי הפרויקט העשיר את ידיעותיהן/ם.

בנוסף חלק ממשתתפי ומשתתפות הקורס כתבו מדוע הפרויקט היה חשוב עבורן/ם:

"הפרויקט מבורך בעיניי מכל היבט אפשרי. כלשכה פרטית העומדת מול אלפי עובדים זרים, חשוב לי מאוד להעביר מידע מדויק, מהימן ועדכני בכל הקשור לזכויות שלהם".

"... עבורי, כעובדת לשכה שהרגישה אבודה פעמים רבות, את לפתע הופעת כ"קרש הצלה". הצורך הגדול בלראות אותנו, לתת לנו כלים, מפגשי זום מעניינים, מרתקים, מעשירים המאפשרים לנו להיות מקצועיים וטובים יותר".

25

"הפרויקט תרם במספר מישורים. היות ומדובר בעולם כל כך מורכב, הכולל שתי אוכלוסיות מוחלשות הנזקקות זו לזו, יש צורך לדאוג לאיזון תמידי בין שני הצדדים. שיתוף פעולה של הלשכות הפרטיות יחד עם גופים ממשלתיים הוא קריטי כדי שכל הצדדים יצאו מורווחים וכדי שזכויות וחובות שני הצדדים יישמרו ויאכפו (ככל הניתן)״.

"מפגשי הזום תרמו לתחושת שיתוף הפעולה ועלו בהם נושאים חשובים. כמו כן, הקורס חיזק את התחושה כי יש כתובת לסוגיות מורכבות יותר, שהפתרון המוצע להן הוא לא חד משמעי".

26

2021 - דו"ח סיכום שנתי

השתתפות בוועדות הכנסת

, עםהקמתהממשלה, חזרה לפעולההוועדההמיוחדת לעובדים זריםבראשותה 2021 במהלךשנת של חברת הכנסת אבתיסאם מראענה. יחידת הממונה משתתפת פעילה בוועדה, מציגה את עמדתה בנושאים הנדונים ומעלה את המורכבויות הקיימות בתחום מנקודת המבט של זכויות העובדים. בעקבות דיון בנושא הטרדות מיניות, פרסמה הממונה איגרת לעובדים ולמעסיקים בענף החקלאות המחדדת את הנהלים בתחום המגורים נפרדים לגברים ונשים, וכן התניעה כינוס של צוות בין-משרדי לבחינה וטיפול בתופעת ההטרדות המיניות בענפי החקלאות והסיעוד. בנוסף לוועדת העובדים הזרים, השתתפה היחידה במספר ועדות נוספות, כגון ועדת חוקה חוק ומשפט, ועדת העבודה, ועדת הכלכלה וועדת החוקה. בכל אלה, הציגו נציגות היחידה את עמדת הממונה בנושא הנידון וכיצד הוא ישפיע על זכויות העובדים הזרים. לדוגמה, בוועדת חוק, "הצעת תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - צמצום בשם 26.10- חוקה ומשפט מתאריך ה , הציגה הממונה את עמדת המשרד. לפיה, החוק שמטרתו "2021- השימוש במזומן), התשפ"ב לצמצם את השימוש בכסף מזומן עלול לפגוע בעובדים ברמות השכר הנמוכות, כאשר הרוב המכריע של העובדים הזרים משתייך לקבוצה זו. כחלק ממאמצי ההסברה יחידת הממונה קשובה לצורכי ולקשיי העובדים הזרים ומעסיקיהם. לכן, במהלך השנה פרסמה יחידת הממונה כמה איגרות וזכותונים בנושאים מגוונים, שבהם זוהה הצורך לרכז ולהנגיש את המידע הרלוונטי. האיגרות נועדו להקל, הן על העובדים והן על מעסיקיהם, במימוש זכויותיהם ועמידה בחובותיהם. איגרות אלה ריכזו את המידע בנושא מסוים והפנו את הקוראים למקורות מידע נוספים, לטפסים רלוונטיים ולדרכי התקשרות עם הגורמים העוסקים בנושא האיגרת. איגרת זו מפרטת את תהליך ההעסקה של :2021 איגרת למעסיק/ה מטפל/ת זרה, שנת .1 מטפל\ת זרה, מתחילת ההעסקה ועד סיומה, וכן מסבירה את תנאי העבודה שעובדות ועובדי הסיעוד זכאים להם. האיגרת מתחדשת בכל שנה בהתאם לשינויים בסכומי הניכויים. איגרת המנגישה את סוגיית ההעסקה איגרת בנושא העסקה מקבילה עם חברת סיעוד: .2 המשותפת של מטופלים עם חברות סיעוד. באיגרת מוסבר האופן שבו יש לחשב את חלקו של המטופל, וכפועל יוצא נשמרות זכויות העובדים הזרים בסיעוד הביתי. איגרות

איגרת זו מפרטת את הזכאות איגרת בנושא ימי חופשת מחלה של עובד/ת הסיעוד הביתי: .3 של עובד/ת הסיעוד להיקף חופשת המחלה ולמגורים הולמים במהלך תקופה זו.

הפונים בעקבות נפילות הרקטות בזמן מבצע איגרת ללשכות בנושא סיוע לעובדים הזרים .4 "שומר חומות".

27

איגרת זו הסבירה את הנהלים, איגרת לעובדות זרות בענף החקלאות בנושא הפרדת מגורים: .5 שלהם מחויבים מעסיקים בענף החקלאות, בנוגע למגורים נפרדים בין גברים לנשים. איגרת זו אף תורגמה לשפה התאית כדי להנגיש את המידע לעובדות בחקלאות המגיעות מתאילנד. האיגרת פורסמה לאחר איגרת בנושא זיהוי סימני מצוקה נפשית בקרב העובדים הזרים: .6 מקרה טרגי - התאבדות של עובדת זרה בענף הסיעוד הביתי, שככל הנראה הפגינה סימני מצוקה שלא זוהו בזמן.

לעובדים זרים בחקלאות, שפורסמה גם בתאית. איגרת בנושא תשלום בגין עבודה בימי חג .7

– לפירוט ראו פרק זכותון למשתלמים זרים בחקלאות במסגרת תוכנית משרד החוץ .8 משתלמים.

פייסבוק

The Commissioner of Foreign" יחידת הממונה מתפעלת לבדה את דף פייסבוק 2020 מאז שנת ". היחידה מפרסמת בדף זה פעמיים בשבוע מידע לעובדים ולמעסיקים Workers Labor Rights על זכויות העובדים הזרים ועל עבודתה השוטפת של היחידה. דף הפייסבוק הינו דרך נגישה לעובדים ולמעסיקים לקבל מידע לגבי נושאים חשובים על סדר היום ולהכיר את היחידה, כך שבעת הצורך יידעו למי וכיצד לפנות כדי לקבל סיוע במיצוי זכויותיהם. חשוב לציין כי כל המידע המפורסם באתר מתורגם לאנגלית ורבים מן הפוסטים מתורגמים לשפות זרות נוספות כגון ערבית, פוסטים במהלך השנה שזכו לשיתופים 91- פרסמה היחידה כ 2021 רוסית ותאית. במהלך שנת איש ואישה. זוהי 9,591 מספר העוקבים אחר דף הפייסבוק עומד על 2021 רבים. נכון לסוף שנת עוקבים בשנה! 4,000 עלייה של כמעט בצילה של שנה מורכבת זו, התפרסמו פוסטים בנושאי קורונה וביטוח בריאות והדרכה על התמודדות עם אזעקות צבע אדום. לצד אלה, פרסמה היחידה פוסטים בסוגיות שזוהו כלא מובנות ובעייתיות לפי פניות של עובדים ומעסיקים. להלן כמה פוסטים לדוגמה:

28

2021 - דו"ח סיכום שנתי

הפוסט מפרט חמישה דברים שחשוב שהעובדים הזרים שכר עבודה ביום המנוחה השבועי: פעמים. 5,853 פעמים ונלחץ 40,074- יידעו על השתכרות ביום המנוחה השבועי. פוסט זה נצפה כ

פוסט זה עוסק ברגישויות הכרוכות בעת פטירת מטופל של עובד/ת בענף הסיעוד. פטירת מטופל: הפוסט מבהיר את מעמד העובד בעת פטירת המטופל ומפרט את הזכויות שלהן זכאי העובד פעמים. 1,742 פעמים ונכנסו לקישור המופיע בו 11,354 לאחר הפטירה. פוסט זה נצפה פוסט זה מרכז מידע חשוב לעובדים זרים מידע עבור עובדים בענפים השונים לקראת החגים: בענפי החקלאות, הסיעוד והבניין אודות זכויות העבודה בתקופת החג. הפוסט מפרט את הזכאות פעמים ונלחץ 5,874 לימי חופש בחג ואת אופן התשלום על עבודה בעת ימי חג. פוסט זה נצפה פעמים. 229- כ פוסט זה עניינו בתנאי מגורים הולמים עבור עובדים זרים. הפוסט מפרט את תנאי מגורים הולמים: חובת המעסיק להעניק תנאי מגורים הולמים לכל העובדים הזרים ואת הסטנדרטים המינימליים פעמים. 471 פעמים ונלחץ 6,237 שבהם מגורים אלה חייבים לעמוד. פוסט זה נצפה

29

פייסבוק לייב

שידור "פייסבוק לייב". במהלך האירוע ענה צוות 2021 יחידת הממונה ערכה בחודש דצמבר היחידה על שאלות שהציפו העובדים הזרים המשתתפים. זוהי דרך מצוינת עבור היחידה להטות אוזן קשבת ישירות לצורכיהם של העובדים הזרים, ועבור העובדים הזרים לקבל מענה ישיר ומיידי לכל שאלותיהם. נערכו שני שידורי "פייסבוק לייב". השידור השני נערך בשיתוף פעולה עם שגריר מולדובה, שתרגם את התשובות למולדבית כדי להנגיש את המידע לעובדים הזרים .480- עובדים ועובדות ובשידור השני כ 81- ממולדובה. בשיא שידור ה"לייב" הראשון השתתפו כ ), שציינו שהגיעו בעקבות השידור. נתון 2021- פניות ליחידה (ב 21 בימים שלאחר השידור התקבלו זה מעיד על אפקטיביות עריכת שידורי ה"לייב" בפייסבוק.

30

2021 - דו"ח סיכום שנתי

נתונים על צפיות בדף הפייסבוק

להלן כמה נתונים על צפיות בדף הפייסבוק של יחידת הממונה:

אנשים. 198,777 • השנה צפו בדף הפייסבוק של יחידת הממונה כ-

צפיות! 40,000- צפיות. הפוסט המוביל הגיע לכ 10,000- פוסטים זכו ליותר מ 28 • כ-

אחוזים של גברים. 19- אחוזים מהתנועה בעמוד הפייסבוק היא של נשים וכ 81 • כ-

התפלגות כניסות לקישורים בפוסטים | 13 תרשים

40

35

30

25

20

36

15

30

22

10

13

5

0

100 עד

500 - 100 בין

1000 - 500 בין

1000 מעל

מספר פוסטים

• תרשים זה מייצג חלוקה של מספר הכניסות לקישורים בפוסטים. זהו מדד חשוב מכיוון שכניסה ללינק מעידה על התעמקות בפוסט ורצון לקבל מידע נוסף בנושא. כפי שניתן לראות, 1,000- אנשים נכנסו לקישור, ובחלק מכובד אף בוצעו יותר מ 100- במרבית הפוסטים יותר מ אלף כניסות, ואיתו הגיעו עוד כשבעה פוסטים ליותר 11- כניסות! הפוסט המוביל הגיע לכ כניסות. 5000- מ מציג את אחוז הצופים בעמוד הפייסבוק של הממונה ממדינות שונות. ניתן לראות 14 • תרשים כי באופן מובהק מספר הצפיות הגדול ביותר הוא מישראל, מכיוון שהעובדים הזרים צופים בדף כאשר הם נמצאים בארץ. עם זאת, ניתן לראות כי העמוד מופץ, ולו אף במעט, גם

31

במדינות אחרות. אפילו האחוזים הקטנים של הצפיות בדף במדינות השונות מגיעים לכמה מאות צפיות מכל מדינה, לאור העובדה כי צפו בדף כמעט מאתיים אלף אנשים שונים.

אחוז צפיות מדינות שונות בדף פייסבוק היחידה | 14 תרשים

6.1%

2% 1%

ישראל פיליפינים הודו סרי לנקה תאילנד מדינות נוספות

0.5%

0.9%

87.5%

(קישור לאתר) אתר אינטרנט

ליחידת הממונה יש גם אתר אינטרנט ממשלתי שבו ניתן למצוא תכני הסברה שונים ודרכים ליצירת קשר עם הממונה. כעת האתר נמצא בעיצומו של תהליך התרגום לאנגלית, וכבר כיום יש מספר ערכים שתורגמו.

32

2021 - דו"ח סיכום שנתי

סיורים

יחידת הממונה ערכה במהלך חודש אוקטובר סיור במקלטים לקורבנות מקלטים לקורבנות סחר: סחר ועבודות כפייה. במסגרת הסיור ערכה מנהלת המקלטים הרצאה על המסגרות לטיפול בקורבנות, סיור במקלט אטלס לגברים ובמקלט מעגן לנשים. לאחר מכן, במטרה לסייע לצוותים המקצועיים במקלטים, יחידת הממונה העבירה הרצאה לעובדות המקלטים בנושא דיני עבודה לעובדים זרים. לאחר הסיור נרקמו שיתופי פעולה מקצועיים הכוללים, בין היתר, סיוע משפטי ללא עלות עבור דיירי ודיירות המקלטים. מאז הסיור, ולאור הקשר הישיר שנוצר בין צוות המקלט לצוות יחידת הממונה, הועברו מספר פניות בנושא דיני עבודה של דיירות מקלט מעגן אל מול מעסיקיהם (והן מטופלות על ידי צוות יחידת הממונה). כמו כן, סוכם כי יחידת הממונה תקבע מועד להגעה למקלט ועריכת פגישות אישיות עם הדיירות בנוכחות מתורגמנית לשפתן. בפגישות האישיות יינתן לדיירות מידע רלוונטי למקום עבודתן וסיוע משפטי במידת הצורך.

פירוט על סיור זה ניתן למצוא תחת תת-פרק משתלמים בחקלאות. משתלמים בחקלאות:

. זהו מרכז חינוך קהילתי לפליטים CEC בחודש דצמבר ערך צוות יחידת הממונה סיור במרכז :CEC ומהגרי עבודה, שהוקם כמענה לצורך שעלה מתוך הקהילות השונות לחינוך והשכלה. מטרת היא להציע קורסים והכשרות מקצועיות למבוגרים בנושאים שונים, האמורים לסייע להם CEC- ה להתמודד עם הבעיות הניצבות בפניהם ולשפר את מצבם בשוק העבודה בישראל או בכל מקום אחר אליו יגיעו, מרצון או מכורח. צוות היחידה הציג את עבודתו בפני צוות המרכז ונערכה חשיבת משותפת על אפשרויות לשיתופי פעולה בין הצדדים.

33

הסדרה

מניעת הטרדות מיניות

סוגיית ההטרדות המיניות הינה מורכבת מאוד ובעלת רגישות מיוחדת בעיקר עת עסקינן בעובדות זרות. יחידת הממונה הציגה בכנסת את הגורמים לתופעה מנקודת המבט שלה:

הגורם הראשון הוא חולשתן המובניתשל העובדות הזרות. העובדות הזרותתלויות במעסיק לצורך פרנסתן, מגוריהן והמשך שהייתן בישראל. במקרים אחרים העובדת תלויה גם בבני המשפחה של המעסיק ולכן היא חשופה ופגיעה יותר. הגורם השני הוא בידוד חברתי. עבודה בביתו של המטופל הסיעודי או במקומות עבודה מרוחקים עלולה להגביר את פגיעותה של העובדת שאין לה יכולת ממשית לעבור למעסיק אחר. הגורם השלישי הוא אי ידיעת החוק והזכויות. לעיתים העובדות הזרות נוטות לחשוב כי מכיוון שהן לא מצויות בדין הישראלי - פגיעת המעסיק אינה נחשבת עבירה פלילית. בכל הקשור להגשת תלונה נוסף קושי הנובע משליטה מוגבלת בשפות העברית והאנגלית. לכך מצטרף קושי נוסף – הימנעות מדיווח על הטרדות מיניות. התלות הכלכלית של העובדת הזרה במעסיק וחשש מפגיעה בשגרת החיים שלה משליכים באופן ישיר על מערך השיקולים שלה בהחלטה להתלונן אם היא חוותה הטרדות מיניות. איגרת זו חידדה את פרסום איגרת לעובדות זרות בענף החקלאות בנושא הפרדת מגורים: .1 הנהלים, המחייבים את המעסיקים בענף החקלאות, בנוגע למגורים נפרדים בין גברים לנשים. האיגרת תורגמה לשפה התאית כדי להנגיש את המידע לעובדות הזרות בחקלאות המגיעות מתאילנד והופצה ברשתות החברתיות ולכל בעלי העניין. ניסוח ופרסום איגרת בנושא התמודדות עם הטרדה מינית כלפי עובדות בענף הסיעוד: .2 האיגרת הופצה בשלוש שפות - עברית, אנגלית ורוסית - והיא כוללת מידע על המעשים המוגדרים כהטרדה וכפגיעה מינית. באיגרת מודגשת המורכבות הקשורה לטיפול ולדיווח על הטרדות מיניות בענף הסיעוד, ולכן היא כוללת מידע על הארגונים שאליהם יכולה העובדת הזרה לפנות במקרה של פגיעה מינית. כמו כן, באיגרת מפורטים תפקידי הלשכה הקשורים למניעה ולטיפול בהטרדות מיניות במקום העבודה. לאחר יום העיון השנתי, שערכה מחקר בנושא הטרדות מיניות ואלימות של עובדות סיעוד: .3 היחידה ביולי בשיתוף עם המרכז האקדמי רופין, הוחלט ללמוד לעומק את ההשלכות של תופעה זו על עבודת הסיעוד. המחקר, בנושא הטרדות מיניות ואלימות של עובדות סיעוד, הגיעו אל היחידה שמונה פניות שעניינן הטרדות מיניות. כדי למגר את התופעה, 2021 בשנת נקטה היחידה במספר צעדים:

34

2021 - דו"ח סיכום שנתי

. החוקרת הראשית היא ד"ר דבי בביס. 2022 וצפוי להסתיים בספטמבר 2022 התחיל בינואר זהו מחקר ראשון מסוגו, שנעשה על עובדות בענף הסיעוד במטרה להעריך את היקף את התופעה. נוצרו שותפויות חדשות להנגשת סיוע משפטי סיוע משפטי לעובדות זרות נפגעות עבירה: .4 לעובדות זרות נפגעות עבירה עם עמותת "המכללה", המקלט לקורבנות סחר ועבודות כפייה, הלובי למלחמה באלימות מינית, ועוד. יחידת הממונה, בשיתוף עם משרדים ממשלתיים צוות בין-משרדי למאבק בהטרדות מיניות: .5 וארגוני החברה האזרחית, כינסה צוות בין-משרדי למאבק בהטרדות מיניות של עובדות ועובדים זרים. יחידת תחולת החובה של קרנות הפנסיה מכוח צו ההרחבה בענף הניקיון על עובדים זרים: הממונה לקחה חלק פעיל בכתיבת חוות הדעת המשפטית, שהוגשה מטעם היועץ המשפטי TEAME FSAHAYE ' יב שיא משאבים בע"מ נ 52980-11-20 ) לממשלה בפסק הדין בר"ע (ארצי . פסק הדין דן בנושא תחולת החובה של קרנות הפנסיה מכוח צו ההרחבה בניקיון KIBROM על עובדים זרים בניקיון. חוות הדעת התקבלה בבית המשפט, והוא פסק לפיה כי בהתאם לצו ההרחבה בענף חלה חובה להפקיד כספים בקרנות הפנסיה של העובדים הזרים, וכספים אלו באים על חשבון הפיקדון ולא במקומו. להרחבה קראו על פסק הדין בפרק חידושי פסיקה. יחידת הממונה השתתפה בכתיבת אי מתן קביעות לעובדים פלסטינים לאחר זמן עבודה ממושך: מוניר ‏ 45082-05-20 ) חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בערעור על פסק דין סעש (ת"א בחוות דעת זו מצדד היועץ המשפטי לממשלה בפסיקת בית קראקע נ' קרן קיימת לישראל. משפט קמא וטוען כי אי מתן קביעות לעובדים פלסטינים, שהובילה לפיטוריהם, היא בגדר הפליה. לדעת היועץ המש ‏פטי לממשלה יש להפריד בין שאלת הארכת אשרות ורישיונות העבודה של עובדים זרים על ידי הרשויות, לבין המעמד שמעניקים להם מעסיקיהם. אין נפקא מינה שעובד זר תלוי ברשויות להארכת אשרות העבודה שלו לגבי מעמדו כעובד קבוע או ארעי. מדעתו זו של היועץ המשפטי לממשלה נובע כי הגדרת העובדים הפלסטינים, שפוטרו כעובדים ארעיים, הייתה בגדר הפליה הן לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, והן לפי הזכות החוקתית של אדם לשוויון. היועץ המשפטי לממשלה גם טוען כי היות קק"ל גוף דו-מהותי, או למצער כפוף לעיקרי המשפט הציבורי בשל היותו תאגיד פרטי המסייע לרשויות המנהליות, מוטלת עליו חובה לפעול לפי העקרונות היסודיים של המשפט הציבורי, בין היתר עקרונות ההגינות, השוויון ותום הלב. חוות דעת משפטיות

35

הסכמים בילטרליים

הממונה הייתה מעורבת בקידומם של הסכמים בילטרליים ולקחה חלק ביישום 2021 בשנת עם הפיליפינים. הסכם בילטרלי לגיוס עובדים הוא הסכם הנחתם בין 2018- הסכם שנחתם ב המדינה המגייסת לבין מדינת המוצא. תכליתו של הסכם כזה הוא לייסד מנגנון גיוס ישיר ולהבטיח הליך גיוס מובנה, קבוע ומפוקח, שבו קיימת שקיפות באשר להסדרי העסקה ולזכויות והחובות החלות על העובדים הזרים עם הגעתם למדינה המגייסת. הסכמים לגיוס עובדים זרים בין שתי (ארגון ILO- מדינות נהוגים בעולם זה עשרות שנים ומקודמים על ידי ארגונים בין לאומיים כגון ה (ארגון ההגירה הבינלאומי). ארגונים אלה רואים בהסכמים מסוג IMO- העבודה הבינלאומי) וה זה אמצעי המסייע לשמירה על זכויות העובדים הזרים. כאן נציין כי חתימת ההסכמים נעשית כחלק מפעילותה של ישראל נגד הפרקטיקה האסורה של גביית דמי תיווך בלתי חוקיים, הפוגעים קו לעובד נ' מנהל יחידת הסמך 2405-06 בחירותו וברווחתו של העובד הזר, כפי שנקבע בבג"צ .17.12.2018 לעובדים זרים מתאריך

צוותים בין-משרדיים

לקחה יחידת הממונה חלק בצוותים בין-משרדיים אשר עסקו, רובם ככולם, 2021 במהלך שנת בסוגיות זכויות העבודה של העובדים הזרים בישראל בענפים השונים בין במישרין ובין בעקיפין:

פניות רבות, שהתקבלו ברשות האוכלוסין וההגירה מטעם תיאגוד בענף הסיעוד הביתי: א. מטופלים סיעודיים ובני משפחותיהם, תיארו את הקושי המשמעותי היומיומי בקבלת האחריות ומילוי החובות כמעסיקים ישירים של העובדים הזרים. לאור זאת, החליטה שרת הפנים להקים צוות בין-משרדי לבחינת השיטה הקיימת והיתכנות לשינויה ל'שיטת התאגידים'. בצוות, שמוביל ראש מינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה, חברים המשרד לשוויון חברתי, משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי והממונה על זכויות עובדים זרים מטעם זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה. הדו"ח .2022 החתום צפוי להיות מוגש לשרת הפנים בחודש אפריל מתאמת המאבק למניעת סחר בבני אדם במשרד המשפטים הובילה מניעת סחר בבני אדם: ב. עבודת מטה מקיפה של צוותים בין-משרדיים, שהוקמו תחת ועדת המנכ"לים, על מנת לגבש .13.1.2019 מיום 4463 את יישומה של התוכנית הלאומית בהתאם להחלטת ממשלה מספר במסגרת זו, הוקמו ארבעה צוותים בנושאי מניעה, אכיפה, הגנה על קורבנות ומחקר. כל צוות התמקד באחת המטרות המועדפות המצוינות בתוכנית הלאומית, ובהתאם להנחיות הממשלה במסגרת ההחלטה הנ"ל. מסקנות הצוותים מהוות בסיס לתוכנית היישום המדוברת. ) הוקם 5918/16 בעקבות עתירת קו לעובד (בג"ץ קרן דמי מחלה של עובדים פלסטינים: ג. צוות בין-משרדי בהשתתפות נציגי רשות האוכלוסין וההגירה, משרד האוצר, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, משרד המשפטים ומשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. הצוות

36

Made with FlippingBook PDF to HTML5