עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גיליון 138

חלוצת , בנגב גוריו - ב יטת אוניבר , בחלל הישראליות יטאות האוניבר לשיתו כ ה על שנה 30 - כ לפני חתמה בי ע מ | א " נא ע מדעי פעולה למחקר המוקדש נושא גיליו | כוכבי בחלל יטאי האוניבר צעד גדול לבן-גוריון

2023 ט אוגו - יולי | ג " תשפ אלול - אב | 138 גיליו

שווה מהחלל תמונה . מילי מאל יותר , יטה האוניבר נשיא , חיימובי דניאל ' פרופ לפיתוח הנשיא ג ו ותעשייתי אזורי יחד בלומברג ד ' פרופ טרונאוט הא ע טיבה אית הישראלי

דבר המערכת

החלל וכנות העמידה גרתו שבמ , א " נא מתקד מעבדה ציוד ב " ארה של הלאומית אית וקיימה יטה האוניבר חוקרי לרשות הראשו וי הני . משותפי שדה ויי ני . 1993 ט באוגו - שנה 30 לפני לפועל יצא הקמת את קיד הזה הפעולה שיתו פריי אטמו חלקיקי למדידת האתר . בוקר בשדה חלליי חיישני ולכיול וכנויות בי כ ה נחת 2005 בשנת , בנייה לש והצרפתית הישראלית החלל התצפית לוויי – " ונו " והפעלת , שיגור מחקר שביצע ישראל של הראשו המדעי שוגר הצרפתי הלוויי . ואקולוגי חקלאי טריטוריה ) הצרפתית מגיאנה 2017 בקי דרו של הקריבי בחו צרפת בשליטת ." וגה " משגר גבי על ( אמריקה 15 - ב BGUSAT- ה של המוצלח שיגורו לרשימה גוריו - ב את ציר 2017 בפברואר לה שיש מדעיי גופי של מכובדת

יטת באוניבר הושקעו האחרונות בשני כדי ניכרי מאמצי בנגב גוריו - ב החלל ת הנד בתחו ידע תשתית ליצור בו שגלומי הבנה מתו , והלווייני . לכת מרחיקי מחקריי אתגרי החלל חקר את המוביל הצוות , בלומברג ד ' פרופ את כולל יטאי האוניבר אזורי לפיתוח יטה האוניבר נשיא ג החלל וכנות ר " כיו המכה ותעשייתי ד מיי , קרניאלי ארנו ' פרופ , הישראלית לחקר במכוני מרחוק לחישה המעבדה שעומד ומי בלאושטיי יעקב ש " ע המדבר , ממ שמרית ר " וד , 1988 משנת בראשה במכו פלנטרית להדמאה המעבדה מנהלת . גוריו - בב ומדינה חברה , לביטחו חלוצת היא בנגב גוריו - ב יטת אוניבר בשנת ; בחלל הישראליות יטאות האוניבר ארו פעולה לשיתו כ ה נחת 1992 האמריקאית החלל וכנות ובי בינה טווח

, בנגב גוריו - ב יטת אוניבר יטאות האוניבר חלוצת בתחילת חתמה , בחלל הישראליות לשיתו כ ה על 90 - ה שנות וכנות ע טווח ארו פעולה | א " נא האמריקאית החלל יצא הראשו המשות המחקר הגבירה ומאז , 1993 ט באוגו לדר מחו נוכחותה את יטה האוניבר פירה האטמו לגבולות

הבית ד | 2

שגודלו , הזעיר הלוויי . בחלל נוכחות קילוגרמי 5 ומשקלו חלב קרטו כגודל לזהות וגלות המ במצלמות צויד , בלבד ובמערכת שונות אקלימיות תופעות הצילו אזורי של בחירה המאפשרת בקרה יחד בהודו שיגור מכ שוגר הוא . והמחקר . לווייני - ננו 103 עוד ע

בגיליו מה

המוח בכוח שריקי אור ' פרופ

5 - 4

דר פור בלומברג ד ' פרופ

7 - 6

כוכבי רואה ממ שמרית ר " ד

9 - 8

בתחומי פעילות מאפשרי לוויני ננו זול במחיר החלל וחקר החלל ת הנד הדבר . בעבר מקובל שהיה מכפי יותר הרבה יותר פעילה להיות לאקדמיה מאפשר ויזמות חדשנות ומעודד אלה בתחומי . טודנטי ו חוקרי של ממובילי , דמרי כפיר , יטה האוניבר בוגר " 1 בראשית " החללית בניית פרויקט משלי , 2019 בשנת לירח ששוגרה וחוקרות חוקרי של מופלאה חבורה השמיי שעבור גוריו - ב יטת מאוניבר . הגבול לא ה כוכבי " של המופלא ע המ על בגיליו תקראו בחלל " יטה האוניבר . בידיכ אוחזי ואת שאת הנושא וי הני . משותפי שדה ויי ני שנה 30 לפני לפועל יצא הראשו הפעולה שיתו . 1993 ט באוגו - למדידת האתר הקמת את קיד הזה בוקר בשדה פריי אטמו חלקיקי ב " ארה של הלאומית החלל וכנות יטה האוניבר חוקרי לרשות העמידה אית וקיימה מתקד מעבדה ציוד

בראשית מעשה דמרי כפיר

15 - 12

שמיימי ר מ פמ ' צ שירה ר " ד

17 - 16

מרחוק חש קרניאלי ארנו ' פרופ

19 - 18

ודוברות ומי לפר המחלקה : ידי – על מופק אית נת א : המחלקה מנהלת 2206 ' מ רשיו זלקאי חיי : ראשי וכתב עור מכלי דני : צילו בע"מ דיזיי . אר . אי צוות : עיצוב 08 - 6461281 : טלפו 08 - 6477674 : פק zalkai@bgu.ac.il : דוא"ל : אינטרנט אתר http://in.bgu.ac.il/Pages/abg.aspx

מהנה קריאה ' אבג ' מערכת

@bgu.uni

אבג

@bengurionu

| אבג

3

המוח שמאחורי הניסוי של איתן סטיבה בחלל

שהייה במהל הקוגניטיבי ובתפקוד המוח ולכמת לזהות - והשני ; בחלל מתמשכת המוח בריאות את לנטר כדי , השינויי את . טרונאוטי א של העצבי ומערכת ע מ כגו , בחלל טווח ארוכי עות מ המוח על פיקוח מחייבי , למאדי עתידי . טרונאוטי א של העצבי ומערכת מערכות באמצעות נעשו קודמי מחקרי ורבלות מ שה , מולי ל ' ג ות מבו EEG ר חו בתנאי להתקנה מאוד ומורכבות כללה לחלל שנשלחה המערכת . כבידה שאינ ," יבשות " אלקטרודות 100 - מ יותר במערכות כמו מולי ל ' בג שימוש מצריכות . ורתיות מ EEG לאפיי רבה חשיבות יש כי מאמיני אנו " מנוחה בעת המוח בפעילות ההבדלי את קוגניטיביות משימות ביצוע ובמהל וג מ ויי ני " . שריקי פרופ‘ אומר ," בחלל טובות החלטות קבלת לאפשר עשויי זה שמירה תו , בעתיד חלל ות טי עבור יותר ." טרונאוטי הא בריאות על

השהייה לפני טרונאוטי הא שביצעו שוב לאחר שנערכו ולמדידות בחלל בחלל הראשונה המדידה . האר לכדור ובהמש 2022 באפריל 12 - ב התבצעה ויי הני פיתוח . פות נו מדידות בוצעו וה שריקי אור ' פרופ של במעבדה בוצע brain.space חברת של בתוכנה שולבו . החלל לתחנת מועד מבעוד נשלחה אשר אופיר הוביל המדידות תוצאות ניתוח את למדעי מהמחלקה טודנט , אלמגור המרצה . גוריו - בב והמוח הקוגניציה קנדי החלל במרכז נכחו ותלמידו הבכיר השיגור בעת , בפלורידה קנוורל שבקייפ פי נו צוות אנשי ושלושה טיבה של . דרגו החללית של יפונה על , לחלל הבקרה במרכז השניי שהו בהמש התקשורת התבצעה וממנו באר שהוק האחרי טרונאוטי והא טיבה ע . ויי הני בזמ הראשו : עיקריי יעדי שני היו למחקר של המעשית ההיתכנות את להדגי - בפעילות אורכיי שינויי אחר מעקב

טיבה ואית בנגב גוריו - ב יטת אוניבר החלל בתחנת ייחודי וי לני שותפי היו טרונאוט הא הצטר שאליה הבינלאומית קורה מה השאלה בו נבחנה . הישראלי בחלל ארוכי עות מ בזמ המוח לפעילות ר חו בתנאי ממוש זמ נמצא הגו כאשר . כבידה שהייתו את ניצל הישראלי טרונאוט הא שורת לביצוע הבינלאומית החלל בתחנת מדעיי ובפיתוחי בטכנולוגיות ויי ני , המחקרי באחד . ישראליי מדעני של מהמחלקה שריקי אור ' פרופ בהובלת יטת באוניבר והמוח הקוגניציה למדעי החשמלית הפעילות נבחנה , גוריו - ב . כבידה - מיקרו בתנאי (EEG) במוח טיבה עימו לקח , המחקר קידו למע פרי ,(EEG) מוחית פעילות למדידת דה ק הישראלית טארטאפ ה חברת של פיתוחה טרונאוטי א ושני טיבה .brain.space מדידות פר מ באמצעותה ערכו פי נו למדידות אות והשוו כבידה - מיקרו בתנאי

בעת המוח בפעילות ההבדלי את לאפיי רבה חשיבות יש כי מאמיני אנו עשויי זה וג מ ויי ני . בחלל קוגניטיביות משימות ביצוע ובמהל מנוחה על שמירה תו בעתיד חלל ות טי עבור יותר טובות החלטות קבלת לאפשר טרונאוטי הא בריאות

שריקי אור פרופ‘ על אלמגור ואופיר החלל מרכז רקע קנוורל בקייפ

מיוחדת מהדורה - בחלל גוריו - ב | 4

אית , הישראלי טרונאוט הא בתחנת שהייתו את ניצל , טיבה שורת לביצוע הבינלאומית החלל ובפיתוחי בטכנולוגיות ויי ני . ישראליי מדעני של מדעיי ' פרופ בהובלת , המחקרי באחד למדעי מהמחלקה שריקי אור יטת באוניבר והמוח הקוגניציה הפעילות נבחנה , גוריו - ב בתנאי (EEG) במוח החשמלית כבידה - מיקרו

שריקי אור ' פרופ למדידת דה והק מוחית פעילות כבידה - מיקרו בתנאי

5 | אבג

לנבחרת משתייכת ישראל מדינת מדינות של ויוקרתית מצומצמת כש . לחלל נגישות לה שיש נושאי למנ ידעה שהמדינה זה תחו שג פק לי אי , אחרי וחברתית כלכלית לצמיחה יתורג

מעל ומעבר

יטת אוניבר נשיא ג , בלומברג ד ' פרופ , ותעשייתי אזורי לפיתוח בנגב גוריו - ב ברזומה חשובה ציו נקודת עוד ציר לתפקיד מינויו ע , שלו העשיר המדעי במשרד הישראלית החלל וכנות ר " יו המינוי . והטכנולוגיה המדע , החדשנות להחלטת בהתא נעשה לתפקיד וכנות ר " יו כי הקובעת , הממשלה בעל מדע להיות נדרש הישראלית החלל , תפקידו גרת במ . החלל בתחו מוניטי המייעצת הוועדה בראש בלומברג עומד משתייכת ישראל מדינת " . וכנות ה של מדינות של ויוקרתית מצומצמת לנבחרת שהמדינה כש . לחלל נגישות לה שיש פק לי אי , אחרי נושאי למנ ידעה כלכלית לצמיחה יתורג זה תחו שג . בחירתו לאחר אמר הוא ," וחברתית הדוקטורט את עשה בלומברג ד ' פרופ של בתחו , אריזונה יטת באוניבר הצטרפותו ומאז , פלנטרית גיאולוגיה את תיעל גוריו - ב יטת לאוניבר וההוראה המדעי המחקר לאפיקי כישוריו בתחו עולמי ש בעל כמדע . האקדמית , א " נא של במשימות פעיל ושות , החלל דר פורצי מחקרי בלומברג מוביל נעשה שבה , מרחוק החישה בתחו על המותקנות תצפית במערכות שימוש

. י ומטו לווייני של הצוות את שהוביל זה הוא

את שפיתח בנגב גוריו - ב יטת אוניבר ע פעולה בשיתו ,BGUSAT לווי - הננו . האווירית התעשייה הישראלית החלל וכנות של המכה ר " היו מרחוק לחישה המעבדה ממקימי הוא - ב יטת באוניבר פלנטרית והדמאה מהמעבדות כאחת המשמשת , בנגב גוריו בלומברג ' פרופ .NASA של האזוריות NASA של וי הני ות בטי השתת החלל מעבורת על " מכ מערכות ע הבינלאומית באקדמיה וכחבר ,(SRL) שות כחוקר שימש בלומברג ' פרופ מעבורת על שהותקנה מ " מכ במעבדת להשתמש היכולת על במחקר ק וע , חלל היפר ובמערכות מ " מכ במערכות תחומי . ביבה ה לחקר פקטראליות חישה השאר בי כוללי שלו המחקר גיאולוגיה , ביבתי למחקר מרחוק בחישה שימוש , פלנטרית וגאומורפולוגיה אחר ועקיבה גילוי , לחקלאות מרחוק היפר והדמאות מ " מכ בהדמאות אנומליות . פקטראליות מחקרי קיד טרונאוטיקה לא בתחומי בינלאומיי ופרויקטי . מומחיותו

נשיא ג , בלומברג ד ' פרופ בנגב גוריו - ב יטת אוניבר ג מכה , ותעשייתי אזורי לפיתוח הישראלית החלל וכנות ר " כיו בכל עולמי ש בעל כמדע | פעיל ושות , החלל לחקר הקשור הוביל , א " נא של במשימות דר פורצי מחקרי בלומברג בינלאומיי פרויקטי וקיד מומחיותו בתחומי

מיוחדת מהדורה - בחלל גוריו - ב | 6

יצחק ' ופרופ ל " ז נאמ יובל ' פרופ לו קדמו . א " יבדל ישראל ב אורי , הנוכחי וכנות ה מנהל ע יחד תעשיית לקידו בלומברג פועל , אורו הקוד מנהלה , אגב . תחומי במגוו החלל אבי היה הישראלית החלל וכנות של . גוריו - ב יטת אוניבר בוגר , ברגר בל

, ישראל לכלכלת תור בחלל וק העי כי התושבי ולרווחת בעול מעמדה למיצוב ניטור , תקשורת , חקלאות של בהיבטי על עוד ) ומחקר ביבתיי זיהומי .( נפרדת בידיעה וכנות ה של פעילותה שנבחר השלישי המדע הוא בלומברג . הישראלית החלל וכנות ר " יו לתפקיד

במשרד הישראלית החלל וכנות , יוזמת והטכנולוגיה המדע , החדשנות החלל פעילות את ומתאמת מובילה תומכת וכנות ה . בישראל האזרחית פוטנציאל בעלי מדעי ופיתוח במחקר טכנולוגיות פיתוח כגו , ממשי כלכלי ה תפי מתו וזאת , וחדשניות ייחודיות

כל מה שרצית לדעת על סוכנות החלל הישראלית הוקמה הישראלית החלל וכנות

ופרויקטי חינו באמצעות , החלל חקר . היעדי ברשימת הוא א נכלל , בקהילה של הקשר לחיזוק פועלת החלל וכנות שיוכלו כ , החלל תחו ע ונוער ילדי הידע את ולהעמיק קרנות את פק ל יוזמת א החלל וכנות . בו שלה והעניי לקהל המאפשרי , ואירועי פעילויות בתחומי חווייתיות ויות התנ מגוו הרחב פרויקטי קידו ע בשילוב , החלל . חינוכיי וכנות של נציגי השתתפו לאחרונה אנשי ע בדיו הישראלית החלל באותו . העברית ללשו האקדמיה כתחלי " מרקיע " המילה אושרה מעמד ." לחלל שיגור מערכת " ל

חלל תוכנית – " ארטמי " ל ישראל להנחית שמטרתה , ב " ארה של מאוישת . 2025 בשנת הירח על אד בני רבי ה הישראלית החלל וכנות יעדי של הצבתה : שבה המרכזי . ומגווני בעול המובילות המדינות בי ישראל . ובניצולו החלל בחקר הרחבת את ג כוללת מטרותיה רשימת מדינות ע הגומלי י ויח הפעולה שיתו מחקרי קידו ; החלל בתחו שונות פיתוח ; המחקר ובמכוני באקדמיה תשתית ותמיכה אזרחיות למטרות לווייני ובניית חדשניות חלל טכנולוגיות בפיתוח . החלל בתעשיות בתחו העתיד מדעני עתודת טיפוח

גו והיא , 1983 בשנת ממשלה בהחלטת , החדשנות משרד גרת במ הפועל ממלכתי , יוזמת וכנות ה . והטכנולוגיה המדע החלל פעילות את ומתאמת מובילה תומכת וכנות ה . בישראל האזרחית ובפיתוח מדעי ופיתוח במחקר במיוחד מתו , וחדשניות ייחודיות טכנולוגיות לכלכלת תור בחלל וק העי כי ה תפי ע הנרחב הפעולה לשיתו פרט . ישראל הישראלית החלל וכנות חתומה , א " נא , צרפת ע פעולה לשיתו כמי ה על . והולנד ברזיל , יה רו , קנדה , הודו , גרמניה לפיתוח הוביל איטליה ע משות פרויקט הצטרפה 2022 בינואר . תקשורת לווייני

7 | אבג

הכוכבים הסתדרו לה

גוריו - ב יטת אוניבר . שלי השני הבית זה בנגב אנשי של או כא יש והעבודה מוכשרי גדולה זכות היא אית

האנושות מוטרדת טוריה ההי משחר מעבר - " שכונתה " ל מחו לנעשה באשר לנו הקרובות הפלנטות שתי . האר - לכדור עוררו – ונוגה מאדי הלכת - כוכבי – ביותר - לכדור הרב דמיונ בשל , מיוחד עניי תמיד ביניה הרבה הניגודיות בגלל וג האר המחקר מעול והנאה אתגר , עניי . לבינו החישה לתחומי ממ שמרית ר " ד את דחפו העובדה ג כמו , והגיאומורפולוגיה מרחוק להזיז , משהו לעשות הזמ כל חייבת " שהיא . כהגדרתה ," להישגי להגיע , דברי שמרית נחשפה מרחוק - החישה לתחו במחלקה ראשו לתואר לימודיה בעת . גוריו - בב ביבתי ופיתוח לגיאוגרפיה השני התואר ללימודי המשיכה מש ואנרגיה ביבתית לפיזיקה במחלקה על המדבר לחקר שבמכוני ולארית ק ע שלה השני התואר . בלאושטיי ש קרקעות ובמיפוי יה א במרכז מי בבעיות . ט בטורקמני מי כעתודות יתיות חר לגיאוגרפיה במחלקה עשתה שלישי תואר קרייטמ פר ה בבית דוקטורט ט הפו ואת . מתקדמי מחקר ללימודי - החישה בתחו שמרית של התמקדותה בשנה החלה , אותה ריתק שכה , מרחוק . הראשו התואר לימודי של השלישית המיומנויות את רכשה כבר השני בתואר ובתואר , לנושא הדרושות המקצועיות היא – פשוט לא אתגר לפניה עמד השלישי והחוקרות החוקרי מראשוני הייתה - ט פו במדינות שכזה מחקר שערכו . מתקדמות תיארו בשיטות ובייטיות מדבר בלב שדה מדידות מבצעת בעודה , ט באוזבקי ( קיזילקו ) האדומי החולות פני את ומצל לוויי חול וכשמעליה תחו כמה עד שמרית הבינה , השטח וחדשני מופלא הוא בו שבחרה וק העי , ממ שמרית ר " ד של וק העי תחו והדמאה מרחוק - לחישה המעבדה מנהלת ובי חלל טכנולוגיות בי משלב , פלנטרית גרת במ | מרתקות טבע תופעות חקר ידע מפיקה היא המדעית פעילותה אזורי בניהול ייע ל כדי תצפית מלווייני האר כדור פני על ו א מיוחדת מהדורה - בחלל גוריו - ב | 8

בשלב . ביותר החשובות ממשימותיה ומשרטטי המידע את מעבדי הבא ו הא נזקי את למזער ייעות המ מפות . והשפעותיו בי כ ה נחת המילניו בתחילת וכנות ובי בנגב גוריו - ב יטת אוניבר הקמת בדבר א " נא האמריקאית החלל גרת במ אזורית פלנטרית להדמאה מעבדה כ הה מ כחלק . לגיאוגרפיה המחלקה המאפשרי נתוני למעבדה א " נא יפקה של השטח פני את המתעד מיפוי ליצור נאגרו במעבדה . ומאדי נוגה הכוכבי פלנטות של גיאולוגיות מפות , נתוני ופותחו למכביר ומידע ורחוקות קרובות . שונות תופעות לזיהוי רבי אלגוריתמי ללווייני קליטה תחנת ג בה הוקמה ביבתי מחקר לצורכי האר - בכדור הצופי לוויי הננו עבור לוויינית קרקע תחנת וכ .( נפרדת ידיעה ראו ) BGUSAT פרי . לקרקע מהשמיי חד ובמעבר הקולגות ע הפעולה שיתו על לנו . יטה באוניבר השני הבית זה בנגב גוריו - ב יטת אוניבר " מוכשרי אנשי של או כא יש . שלי נמצאי . גדולה זכות היא אית והעבודה . תודה לה חייבת שאני אנשי המו פה ההזדמנות , בידיי הופקדה אשר האחריות לי שניתנה והאפשרות , תהליכי להוביל ומעבר מעל ה אלה כל – שלי בדרכי לפעול מחופש נהנית אני . והחלומות הציפיות לכל , ולהעז ליזו ויכולה ויצירתיות פעולה , תהליכי ולקד לבצע כדי ,' לחלו ' אפילו בפרויקטי מעורבותנו למשל כמו ובנות לבני הזדמנות שמעניקי קהילתיי באמת אנחנו מה ולראות להגיע נוער לה מראי אנחנו . יטה באוניבר עושי ." לכ להגיע יכולי ה שג

ובי דר פורצת חלל טכנולוגיית בי ומשלב . מרתקות טבע תופעות חקר החול במדבריות האקלי שינויי את " פר מ כבר והכרתי חקרתי יה א במרכז היא ," פיזית לש שהגעתי לפני שני . פרת מ לבקר מבלי אזור ולהכיר לחקור נית כיצד ? בו המחקר תחו של הייחוד בדיוק זהו " אשר לווייני בעזרת . מרחוק חישה שנקרא , אחרות ופלנטות האר כדור את מצלמי , מחקר לצרכי מידע להפיק יכולי אנחנו להגיע צור כל ללא הצלה ואפילו ניטור ." לחקור רוצי שאנו לאתר פיזית מאפשר מהחלל צילומי ניתוח מחקר אליה שהנגישות מקומות על ללמוד אזורי : אפשרית בלתי א ולעיתי קשה בפתאומיות הנפערי שקעי , ממוקשי אזורי ג כמו ,( בולעני ע " ע ) בשטח בעשורי . וכנת מ אליה שהגישה ו א , יישומי מחקרי ענ מתפתח האחרוני ונות א ניהול לצרכי זה במידע המשתמש ת המבו התגובה . ונות א יכוני ומזעור חירו במיפוי מתחילה הלוויי נתוני על בעיצוב וממשיכה , והצלה חילו לטובת . טווח ארוכות שיקו תוכניות מאפשרות לוויי הדמאות , ממ ר " ד לדברי להשיגו נית שלא חיוני ידע לרכוש לנו ו א מתרחש כאשר . אחרות בדרכי למשל כמו , השטח בפני לשינויי שגור מתעוררות , אדמה רעידת או שיטפו : וביניה , דיחוי ובלות שלא שאלות ; החילו לצוותי הגישה דרכי ה מה בחירת . שיקו מחייבי אזורי ואיזה הפקת לש ביותר המתאימי החיישני אחת היא ונות הא לניהול החיוני המידע

הלוויין הזעיר וההישג הכביר

המשמעותיי מהישגיה לאחד התכוונת בטח ?BGUSAT אמרת ננו BGUSAT - ה . החלל חקר בתחו גוריו - ב יטת אוניבר של מהודו שוגר , קילוגרמי 5 ומשקלו חלב קרטו כשל שגודלו לוויי גוריו - ב יטת אוניבר בי פעולה משיתו כחלק 2017 בפברואר . האווירית והתעשייה בנגב את למלא שהתחיל עד ארוכה דר עבר בחלל שלנו הנציג . משימתו ד ' פרופ . בחששות וג גדולות בציפיות מלווה היה השיגור יו למעבדה הגיעו דו אביר והחוקר , ממ שמרית ר " ד , בלומברג הישיר בשידור יחד וצפו מוקדמת בוקר בשעת מרחוק החישה עד מתח של דקות כמה עליה עברו . ההודית החלל וכנות של . לול למ בהצלחה שוגרו הלווייני 104 שכל כ על שהתבשרו – בטלמטריה המזהה הקריאה את שהכיל , הראשו האות כשהגיע ! בחלל נציג יש בנגב גוריו - ב יטת שלאוניבר ברור היה ,BGUSAT - הב ההשראה ע הלווייני בתחו הראשונה נונית ה הוא . גוריונית של ליב בנדיבות , הוקמה למשימה התשתיות מהכנת כחלק והדמאה מרחוק לחישה במעבדה קרקע תחנת , ביט ' ג ומק רחל . הלוויי עבור ייעודית , פלנטרית שמשקיעה מחלקתי הרב המאמ ע משתלבי אלה כל הבנה מתו , והלווייני החלל ת הנד בתחו יטה האוניבר מ כחלק . יי והנד מחקריי אתגרי גלומי זה שבתחו ננו האווירית התעשייה ע יחד לפתח הזדמנות נוצרה המאמ מכיל והוא בישראל והורכב פותח , תוכנ הלווי . לב כחול לוויי . אדו - אינפרא ומצלמת לווייני מחשב פלטפורמה והיווה מורכב מפרויקט חלק היה הזעיר הלוויי שונות ציפלינות מדי וחוקרות חוקרי בי נרחב פעולה לשיתו . יטה באוניבר

9 | אבג

, שריד שמעו אומר ," החלל בחקר האנושות בחינת , לדבריו .SpaceIL עמותת ל " מנכ לנו ייע ל תוכל קיצו בתנאי צמחי גידול תזונתי לביטחו באשר בעתיד נכו לפעול לחלל ובאשר ; משתנה כא שהאקלי ככל במשימות לאנושות ייע י צמחי גידול - שיתו על שמחי אנו . טווח ארוכות מכ ונרגשי Lunaria One ע הפעולה ." מאוד של הביולוגי הצוות רכז , ברק יימו ' פרופ ומשאביו האר כדור " : יכ ,Lunaria One האנושות של העתידי קיומה . ופיי ה ." לכוכבי בהגעה תלוי בקבוצת משתתפי ברק ' פרופ של לצידו לחקר במכוני מעמיתיו שניי המחקר אהרו ' פרופ - בלאושטיי ש על המדבר מדעני שלושה , כג - פז טרי ר " וד פאיט . אפריקה מדרו ואחד , טרליה מאו Aleph- 1 צוות , המומחי לצוות בנו ממדינות שוני בגילי אנשי יזמי לאתגרי ייחודיי פתרונות להציע שונות . הזה בפרויקט שעולי הפרויקט , הכלל לטובת משותפת כיוזמה של רב פר מ של משולב במאמ כרו יטת אוניבר , העול ברחבי ארגוני מובילות יטאות ואוניבר , בנגב גוריו - ב אפריקה דרו , בריטניה , טרליה באו . י וקפרי

מובילה בנגב גוריו - ב יטת אוניבר את להכשיר שתכליתו בינלאומי מחקר , בחלל צמחי קליטת לקראת הקרקע בראשית " החללית ממשימת כחלק וזאת וההדמיה הביולוגיה מתחומי חוקרי ." 2 שניהולו למבצע ו גוי צמחי של מהמכו , ברק יימו ' פרופ בידי הופקד אזורי של וביוטכנולוגיה לחקלאות ש על המדבר לחקר שבמכוני צחיחי . בלאושטיי הוכחת לקראת חשוב צעד מהווה הפרויקט ייצור לש הירח על צמחי גידול יכולת שינחתו טרונאוטי א עבור בריא מזו למק חדשות דרכי מציאת . בעתיד עליו היא א האר כדור על קיימא בר מזו ייצור . המחקר צוות את יקה מע ה גיי ,Aleph- 1 המכונה וי הני לביצוע בינלאומי ורציו קונ ) Lunaria One ( ציבוריי וגופי מחקר דות ממו המורכב הביולוגיה , ה ההנד בתחומי מומחי עקרונות על מבו המחקר . והחינו ומעורבות חדשנות , נגיש במידע שדוגלי מבוקרי ויי ני בקיו העול אזרחי של אשר ויי לני והשוואת האר בכדור . בירח יתרחשו צמחי לגדל להצליח היא המחקר מטרת זו משימה לביצוע והמוטיבציה , הירח על לחקור האנושות של מתשוקתה נובעת

בנופי משגשגי החיי את ולראות 2025 לשנת מתוכננת המשימה . שוממי החללית ע יוט וי הני גרת ובמ תא SpaceIL העמותה של " 2 בראשית " יישא אשר , הרמטית אטו , קט ייעודי במצבי לשרוד יכולת בעלי וצמחי זרעי וגלי ומ , ומיובשי רדומי כשה , עקה וגי . ההשקיה במהל מחדש " להתעורר " ליכולת בהתא בקפידה ייבחרו הצמחי בטמפרטורה ולשרוד במהירות לגדול צמיחת , הירח על הנחיתה לאחר . קיצונית כאשר שעות 72 במש תנוטר הצמחי האר לכדור יועברו ותמונות נתוני . כולו וי הני במהל החוקרי קבוצת , יותר הקצר בטווח ע פועלת Lunaria One את שמרכיבה חקלאות המקדמי , מחקריי שותפי לאזורי והעברתו מזו וגידול עירונית פקת א למשל ) אליה להגיע שקשה כ ,( טבע ונות מא שנפגעו לאזורי חירו מהמשימה תועלת תצמח האר לכדור שג במש בירח שמבוצע וי ני . הירח על בשינויי מלווה בחלל ממוש ע מ זמ מי פקת א מצרי והוא טמפרטורה אמורי הצמחי . הצמחי של להנבטת תהלי מתחילת שעות 72 בתו לנבוט . ההשקיה לחיי ה עצו ער יש הנבחר וי לני " להתקדמות וה האר בכדור כא שלנו

הצמחי את מכי . בחלל לשהייה ברק יימו ' פרופ ( פרטי צילו )

מיוחדת מהדורה - בחלל גוריו - ב | 10

Illustration and production by Lunaria one

והירח עוד יהיה פורח ש על המדבר לחקר מהמכוני חוקרי שנועד וי בני משתתפי בלאושטיי בחלל צמחי גידול של היתכנות לבחו החללית במשימת משתלבת פעילות | SpaceIL של " 2 בראשית "

של " 2 בראשית " החללית ע יוט וי הני גרת במ , הרמטית אטו , קט ייעודי תא SpaceIL העמותה במצבי לשרוד יכולת בעלי וצמחי זרעי יישא אשר 'להתעורר' וגלי ומ , ומיובשי רדומי כשה , עקה ייבחרו הצמחי וגי . ההשקיה במהל מחדש ולשרוד במהירות לגדול ליכולת בהתא בקפידה קיצונית בטמפרטורה

11 | אבג

החללית ליד דמרי כפיר לפני ," 1 בראשית " צילו ) לירח השיגור (SpaceIL באדיבות

מיוחדת מהדורה - בחלל גוריו - ב | 12

של הנחתות שתי על " 2 בראשית " טרציה אילו ) הירח (SpaceIL באדיבות

" 1 בראשית " החללית את שותפי ע יחד פיתח , תקשורת מערכות ת להנד המחלקה בוגר , דמרי כפיר חגורות להדק נא | " 2 בראשית " הפרויקט את ומוביל שיגרתי חללית לירח 37 בגיל

צוות ע יחד , לירח המשות עו מ את בהיותו עוד דמרי התחיל ,SpaceIL די מיי מעוררת בדרכו . יטה באוניבר טודנט בכישורי השתמש הוא , ההשראה ת להנד מהמחלקה שקיבל המדעיי לי העניקו לימודיי " : תקשורת מערכות בשלה . אישית ליוזמה ועידוד רחבה תמונה לא ה היו של שהטכנולוגיות ההבנה בי להתמקד צרי ולכ המחר של הטכנולוגיות ." תשתנה המציאות כי , בעקרונות ודמרי , אותו שאלנו , התחיל הכול אי בקי התחיל SpaceIL של יפור ה " : השיב שני לתואר הלימודי ו ב כשהייתי , 2010 יטת באוניבר תקשורת מערכות ת בהנד כבר 8200 מיחידת חבריי כל . גוריו - ב ואני שלה אפי - טארט ה את פיתחו רעיונות כמה לי היו . שלי את לפתח תכננתי דר הזמנה כשקיבלתי , לבחו שהתחלתי Google- ל להצטר , בש מיריב בוק הפיי והכמעט הגדול האתגר .Lunar Xprize תחו שאת למרות , לי קר ' אפשרי - בלתי ' לא עדיי ילדיי . ממש הכרתי לא עדיי החלל . ילד הייתי עצמי אני , נולדו רוצה מי ' : יריב של המילי את "כשראיתי הוא שא אוטומטית עניתי '? לירח לבוא , יריב – שלושתנו נפגשנו . איתו אני , רציני , בחולו בפאב , ואני ויינטראוב יהונת . טוריה" הי והשאר << הבא בעמוד המש

במשימה הירח על כפולה נחיתה ביניה ידי על הירח של הרחוק בצד ונחיתה , אחת לנחות הצליחה י רק היו עד ) פרטי גו ישוגרו אשר ) הנחתות שתי , כ כמו .( ש הקטנות החלליות תהיינה ( הא מחללית – הירח על לנחיתה פע אי ששוגרו ביותר . ג " ק 150 שוקלת מה אחת כל

נשמע " בפאב יושבי י מהנד שלושה " כשהיא ג מה , בדיחה של התחלה כמו חללית להנחית על ב"וחושבי ממשיכה עו מ החל כ . האמת זו אבל ... הירח" על המחלקה בוגר , דמרי כפיר של הארו יטת באוניבר תקשורת מערכות ת להנד שותפיו ושני הוא . החלל לעבר , גוריו - ב . אותו והגשימו חלו רקמו מיז די ממיי לאחד דמרי הפ לימי (" גשושית ") חללית להנחתת " 1 בראשית " שותפי ע יחד מוביל והוא , הירח על הפרויקט את הרלוונטיי המדע מתחומי לעוד נקבע השיגור מועד ." 2 בראשית " . 2025 קי בואכה , כשנתיי המדעי הכלי בארגז הצטייד כפיר ראשו לתואר לימודיו . אצלנו שלו מערכות ת להנד במחלקה שני ולתואר תרמו גוריו - ב יטת באוניבר תקשורת לתפארת , המדעית להתפתחותו רבות . ישראל ומדינת גוריו - ב יטת אוניבר נבחר , למדע תרומתו על הוקרה לאות 71 - ה העצמאות ביו משואה להשיא רק " ימ ב עמד הטק . ישראל למדינת ," הישראלית לרוח מצדיעי : הרוח בגלל נשיא ע יחד המשואה את השיא ודמרי . קאה מורי הנדב ,SpaceIL עמותת לשבור מתוכננת " 2 בראשית " משימת , העולמית החלל טוריית בהי שיאי פר מ

12 מזה המקדמת עמותה היא SpaceIL בישראל טכנולוגי - המדעי החינו את שני . הישראלית החדשנות את ומעודדת , הבקרה חדר מנהל , אלכ כאשר , הירח ידי - על ' נלכדנו ' ש הכריז לפחות בעצמי מרח שאני הרגשתי . זה את עשינו . לאדמה מעל מטר הצי עילאי אושר ! לירח הגענו טוריה הי עשינו . אותנו

13 | אבג

." טוריה הי עשינו . אותנו הצי הנחיתה תהלי החל שבוע כעבור , כידוע הראה IMU 2 התאוצה - כשמד אבל , כמתוכנ גר אותו לאתחל יו ני , תקלה שיש בזכות " . המנוע ולכיבוי המחשב לאתחול זכינו , א " נא לנו יפקה ש התקשורת אומר ," הנחיתה לפני רגע ו ק לפי ל ואז . מהתרגשות בורקות בעיניי דמרי לעבר ישירות במהירות ' בראשית ' ה ט של במהירות הקרקע על קה והתר הירח . לשנייה קילומטר נחיתה וקיבלנו רכה לנחיתה קיווינו אמנ " מכל שקיבלנו והתגובות החיבוק אבל , קשה ." הושלמה בעצ שהמשימה המחישו עבר איתו שלמדו החברי אומרי ומה תקשורת מערכות ת להנד במחלקה ישראל מדינת כל ע יחד " : גוריו - בב ע המ אחר ובתקווה בהשתאות עקבנו כי הזמ כל זוכרי כשאנחנו ,' בראשית ' של של הדר . מהמטרה פחות לא חשובה הדר העלתה , ושותפיו כפיר בהובלת ,SpaceIL המהווה , וטכנולוגית חינוכית עשייה נ על ע שהמ מקווי אנחנו . לכולנו השראה ."' 2 בראשית ' ע בקרוב יימש המוצלח בעול השביעית המדינה היא ישראל הגו הוא SpaceIL . כזה להישג שמגיעה נשאר עכשיו . שמצליח הראשו הפרטי , שנתיי בעוד . לאחור השעוני את להרי את המדינה שוב תעצור , 2025 בקי על תערו י צוותו ואנשי כשדמרי , נשימתה ." 2 בראשית " ע הירח

22 - ל נקבע הגדול הרגע . לאחור הביטו לא השיגור יו כשהגיע " . 2019 בפברואר , לחתונתי שוב מתכונ אני כאילו הרגשתי המשפחה , יצאנו . ילדי ע הפע אתר אל באוטובו , לפרויקט והשותפי אחרי . בפלורידה החלל שבמרכז השיגור ניצבה , הכנות של שני וחצי שמונה . לפעולה מוכני מנועיה , הכ על החללית ' בראשית ' ו הרגע שהגיע להאמי התקשיתי ." לחלל יוצאת . מושל לא אבל , מוצלח היה השיגור התגלתה התקשורת חידוש בשלב כבר שהוא אלמנט , הכוכבי בעוקב בעיה קיווה מישהו א . ע המ להמש קריטי , חלקה שיוט משימת יהיה בחלל ע שהמ קטנטנה חללית של ע מ . התבדה הוא אתגרי מלא הוא בחלל הקשי בתנאי והתגבר תושייה גילה הצוות . והפתעות של הבעיה בעקיפת החל , מכשולי על , בתמרוני הקשיי דר , הכוכבי עוקב המחשב של פונטניי ה באתחולי וכלה . החללית וב ב בגלל התקשורת ואתגרי גדולה לדאגה ו התכנ בתמרוני האתגרי לכידת " – מכול המורכב התמרו לקראת עלול היה הזה בתמרו שיבוש ." הירח . השמש במערכת החללית לאובד לגרו , טעויות ללא התבצע התמרו , לשמחתי " הכריז , הבקרה חדר מנהל , אלכ וכאשר שאני הרגשתי , הירח ידי - על ' נלכדנו ' ש . לאדמה מעל מטר לפחות בעצמי מרח עילאי אושר ! לירח הגענו . זה את עשינו

היה , העמותה נשיא , קאה מורי " << ונעשה פית כ תמיכה לנו שהציע הראשו ענק - תורמי ע יחד , שלנו הגדול התור , אדמ , ו אדל משפחות ובראש פי נו , בזק ,Mini Circuits חברות , גול , טרמ שו ילדי וביניה שלנו הקטני התורמי ועד הכי - דמי את לנו שתרמו העול מכל שותפינו את לשכוח אפשר ואי . שלה ואת , האווירית בתעשייה טרטגיי הא , הישראלית החלל וכנות , ויצמ מכו . ועוד iCenter , החינו משרד , א " נא , שלנו והחינו ה ההנד מתנדבי – ו ולב י מהנד של המקצועני צוות וכמוב חברו יחד כול . וההנהלה העמותה ." החלו להגשמת בעלות הפרויקט את יי ל הייתה התוכנית 5 של חללית ובבניית דולר מיליו 8 של פי גדלה החללית , במציאות . קילוגרמי הדבר משמעות . 12 פי גדלו והעלויות מאה י ההנד התכנו את מחדש להתחיל הייתה . פי הכ גיו ואת יי הנד תכנוני חמישה עברה החללית . לירח להגיע שהצליח למבנה שהגיעה עד עליות בהמו מלווה הייתה החללית בניית כהגדרתו ," רגשית הרי רכבת " . ומורדות דר פריצות בי שהתפתלה " , כפיר של ע שיגור כ ה גירת כגו , מרגשות אתגרי לבי , א " נא ע וחוזה SpaceX ." וכלכליי אנושיי , יי הנד החלה " 1 בראשית " של הפיזית הבנייה כבר ושותפיו דמרי ומש , שני שש לפני

צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות " 2 בראשית " על תורכב בנגב גוריו - ב יטת מאוניבר חוקרי של פיתוח פרי מצלמה

. ט אוגו יצחק ר " וד רוטמ טנלי ' פרופ את לדחו ביכולתה מתבטאת ייחודיותה לכדור בחזרה שישודר האופטי המידע תוכל , מחוש המכונה , המצלמה . האר הגיאולוגיה את ברורה בצורה למפות . הירח פני על המינרלי והרכב גבוהה רזולוציה בעלת החדשנית המצלמה , הירח אדמת על נבחרי אזורי ותצל הייתה אליה הגישה כה שעד אזורי כולל אחרי וצדדי הקטבי כמו , מוגבלת . ודיות בי נחקרו שטר

החללית של שיגורה ע 2019 בשנת עמותת ידי - על שפותחה " 1 בראשית " . האווירית התעשייה בשיתו SpaceIL חללית לירח תשוגר , התוכנית פי - על מש . ביבו לווייני לול למ שתיכנ כלי יפונ שעל , נחתות שתי תשגר היא מדעי . הירח פני על ויי ני שיבצעו הוא האלה ויי הני לקידו הכלי אחד של פיתוח פרי , פקטרלית - היפר מצלמה , בלומברג ד ' פרופ , שטר אדריא ' פרופ

למע י מתגיי " גוריו - ב " מדעני בראשית " החללית של משימתה הצלחת מצלמה פיתחו פעילות גרת ובמ ," 2 הגיאולוגיה את למפות המיועדת משוכללת לחלל ה הטי . הירח על המינרלי והרכב לאומית משימה היא " 2 בראשית " של ייע ל ה התגיי גוריו - ב יטת ואוניבר . המחקריות למטרותיה המדינות למועדו להיכנ שואפת ישראל " הדר על " ו , הירח על חללית שהנחיתו שהחלה המשימה את בהצלחה יי ל

מיוחדת מהדורה - בחלל גוריו - ב | 14

בראשית " החללית לבניית בדר חשוב צעד עוד האוויר ומרכז SpaceIL עמותת : לירח שתשוגר " 2 לשיתו כ ה על חתמו ,DLR , גרמניה של והחלל גרמני בפיתוח ניווט אלגורית גרתו שבמ , פעולה . הירח על לנחות לחללית ייע י החללית בניווט ייע י האלגורית , הנחיתה בזמ פני על מכתשי וזיהוי תמונות ניתוח באמצעות . הירח שיאי פר מ לשבור מתוכננת " 2 בראשית " משימת כפולה נחיתה ביניה , העולמית החלל טוריית בהי על הרחוק בצידו ונחיתה , אחת במשימה הירח על ישוגרו אשר ) הנחתות שתי , כ כמו . פרטי גו ידי ביותר הקטנות החלליות תהיינה ( הא מחללית מה אחת כל – הירח על לנחיתה פע אי ששוגרו למשימה מתוכננת הא חללית . ג " ק 150 שוקלת ותהווה , שני חמש עד שנתיי של טווח ארוכת באר ומדעית חינוכית לפעילות פלטפורמה יאפשר זה חיבור . מרחוק חיבור באמצעות , ובעול מדעי במחקר להשתת שונות ממדינות לתלמידי . העמוק בחלל של בהיק פי כ גיו SpaceIL השלימה , כה עד הדר את ולל אשר , הפרויקט מעלות 85 %- כ התקציב עיקר . לירח השנייה בראשית למשימת מובילי פילנתרופיי - יזמי של מקבוצה התקבל קאה מורי קר , דרהי ולינה פטריק קר ובראש והטכנולוגיה המדע , החדשנות משרד . מושל וקר מיליו 20 - כ לפרויקט ויעניק למשימה הוא א נרת . שקלי במשרד הישראלית החלל וכנות מנהל , אורו אורי משימת " כי ציי , והטכנולוגיה המדע , החדשנות ,SpaceIL עמותת ידי על המובלת ,' 2 בראשית ' החלל תחו להתרחבות דופ יוצאת דוגמה היא האנושות של המרתק ע למ פרטיי גופי ת ולכני במשרד החלל וכנות . אחרי שמיי ולגרמי לירח את המובילה , והטכנולוגיה המדע , החדשנות ע החיבור על גאה , בתחו הלאומית העשייה ופועלת ' 2 בראשית ' ומשימת SpaceIL עמותת . בתוכנית הגלו והחינוכי המדעי הפוטנציאל למיצוי ג המשימה חשיבות את מדגיש הפעולה שיתו בפני פות נו אפשרויות פותח והוא ,DLR מבחינת ." זו מרגשת משימה בדרך לנחיתה רכה: שיתוף פעולה עם סוכנות החלל הגרמנית

15 | אבג

חורי בי צפוי הבלתי הקשר קוונטית לאינפורמציה שחורי שבמבט דברי ששני כ על מעיד , תלויי בלתי נראי ראשו הדוק באופ למעשה קשורי

מיוחדת מהדורה - בחלל גוריו - ב | 16

איך זה שכוכב אחד לבד מעז בהבנת קי עו , לפיזיקה מהמחלקה פמ ' צ שירה ר " ד של מחקריה שחורי חורי של התנהגות

במחלקה גל חברת , פמ ' צ שירה ר " ד מערכות בי הקשרי את בוחנת , לפיזיקה חורי כמו , לכאורה , קשורות שאינ הא ותוהה , קוונטי ומידע שחורי , אחרי בתחומי דומי קישורי קיימי . אנושית התנהגות כמו התואר את . בחולו וגדלה נולדה שירה יטת באוניבר השלימה בפיזיקה הראשו , טי לתיכוני לול מ גרת במ איל - בר יטת באוניבר השני התואר לימודי ואת במהל התחילה , בפיזיקה כ ג , אביב תל . דוקטורט יימה ג ש . הצבאי שירותה פרימטר במכו עשתה היא דוקטורט - ט פו יטה ובאוניבר , בקנדה תיאורטית לפיזיקה הצטרפה כשנתיי לפני . טרד אמ של גוריו - ב יטת באוניבר לפיזיקה למחלקה . בנגב אותה ריתקה השחורי החורי תופעת בקשרי קי עו ומחקריה בצעירותה עוד לאינפורמציה שחורי חורי שבי , בתחומה מצטיינת חוקרת היא . קוונטית הקר מטע אישי מחקר מענק זוכת מחקר לקבוצת ושותפה , למדע הלאומית שזכתה , פלטי ער ' פרופ של בהובלתו על ישראל - גרמניה קר מטע במענק המיתרי תורת של משולב מחקר בעיות לפצח שנועד , וההולוגרפיה היא צ'פמ ד"ר . קוונטית בפיזיקה יות י ב צעירי גל לחברי אלו מלגת זוכת ג גבוהה להשכלה המועצה מטע מבטיחי .( תשפ"ד - תשפ"ב ) 2024 - 2021 לשני חור כי פר נ , בהשכלה חור שיש למי ייתכ . דרכי בכמה להיווצר יכול שחור של ה מקרי כתוצאה היא מה שאחת . האחרוני חייו בשלבי יבי מ מאוד כוכב את בירות המ תיאוריות כמה יש , כיו כאשר שחורי חורי של היווצרות אופ , המקרי ברוב . מת מאוד יבי מ כוכב אדירה להתפוצצות הליבה ת קרי תגרו יש אול . נויטרוני כוכב של וליצירתו גדולה כה הכוכב ת מ שלעתי בורי ה כדי עד , אדירי כה שלו הכבידה וכוחות להעי וגלת מ אינה הליבה ת שקרי כ – ופרנובה שתתרחש ובמקו , הכוכב את

מחזור של יומו ב המתרחשת התפוצצות . שחור חור נוצר – כוכב של חיי ה שהמ , ענקיי שחורי חורי ישנ מאות פי שלנו השמש ת ממ גדולה שלה וה שובע יודע אינו תאבונ . מיליוני החולפי " מזל רי ח " כוכבי בולעי . אליה מו ב , מעוותי כ כל ביבת ב והזמ המרחב . פנימה להצי יכול לא מבחו שהצופה בי קשר יש כי מראי עדכניי מחקרי ; קוונטית לאינפורמציה שחורי חורי מעבד שחור חור שבו שהאופ תבר מ לעיבוד דומה , אליו הנכנ המידע את חוקרת אני " . קוונטיות במערכות מידע של הנושא על בדגש הללו הקשרי את תהליכי שמתארת , קוונטית יבוכיות ואת השחורי החורי בתו שקורי ." זמ לאור גדל שנפח העובדה בי צפוי הבלתי הקשר : אחרות ובמילי , קוונטית לאינפורמציה שחורי חורי שבמבט דברי ששני כ על מעיד קשורי , תלויי בלתי נראי ראשו להיות עשוי הדבר . הדוק באופ למעשה להתנהגות וא פות נו לתופעות נכו ." האנושית פמ ' צ ר " ד של המחקר שתחו פי על א ג , התיאורטיי בצדדי יותר נוגע לנוכח המדעית בהתרגשות חפה נ היא השני של הדר פורצות התגליות , שחורי לחורי הנוגעות , האחרונות גלי של הראשונות מהמדידות ובפרט שחורי חורי של בהתנגשויות גרביטציה באמצעות שלה ראשוני ומצילומי תורת לפי ." האירועי אופק קופ טל " אופק , איינשטיי אלברט של ות היח המקיפה דמיונית מעטפת הוא אירועי עליה המתרחשי שאירועי , שחור חור צופה על להשפיע יכולי אינ לה מעבר או . בה להבחי יכול לא והוא כלשהו חיצוני שחור חור , הזאת התיאוריה על תמ בה , רבה כה במידה דחו שמיימי עצ הוא משדה " לחמוק " יכולי לא וקרינה שחומר . שלו הכבידה

שטח פרטי ועד , כנרת להיות שירה רצתה , ילדה בתור , ויולה - ו כינור מיתרי על פורטת היא היו של הקאמרי ההרכב גרת במ בעיקר , הכריעה למדע אהבתה אבל . יטה האוניבר גדולה כשאהיה " . עתידה שש הבינה והיא להבנה שיתרו איכותי מדע לעשות ארצה היא ," מתנהג העול אי של עמוקה . אומרת ? השראה מקור בתזמורת המנצחת שהיתה , דאל - וא ארנה היא . בקנדה שהותי במהל ניגנתי שבה ואת יטה האוניבר תזמורת את הקימה בתקופה בווטרלו הקהילתית התזמורת מנצחת אישה לראות מאוד נדיר היה שבה כאשת ג אותה מעריכה אני . תזמורת על ." השראה מעוררת כאישה וג מקצוע יטת באוניבר דווקא לבחור החלטתה על ט הפו במהל " : אומרת היא , גוריו - ב ותמיד לפיזיקה במחלקה ביקרתי דוקטורט ומלווה ודואג שעוזר מי שיש הרגשתי , כ כמו . למשרה ההגשה בתהלי ג , אותי בתחומי מתמחי במחלקה רבי חוקרי הולוגרפיה למשל כמו , לשלי דומי מחקר פעולה שיתו להמש צופה ואני , כבידתית ." בעתיד ג ? להיות רוצה היית מה , חוקרת היית לא א דוקטורט - ט הפו במהל . למוזיקה מורה " ילדי עבור המוזיקה להוראת התנדבתי מזה והפקתי - יכולת מעוטות ממשפחות ." רב יפוק

17 | אבג

ממקימי , קרניאלי ארנו ' פרופ מרחוק לחישה המעבדה על המדבר לחקר במכוני כבר מנתח , בלאושטיי ש לוויי צילומי שנה 30 - מ יותר האר לכדור המשוגרי

וברזולוציה , גל אורכי 12 - ב , שעות 48 מדי המידע כמויות . מטרי 4 של מרחבית ." עצומי הדיגיטליי הנתוני ונפח עוברי , למעבדה מהחלל בהגיע , האיכות לשיפור שוני עיבודי הצילומי של המידע במאגרי ונשמרי מקוטלגי למדעני הפצת לפני , החישובי מרכז יפוק ה " . ובעול באר המחקר דות במו של ית יח הגדול פר מהמ נובע שלי עת בכתבי מו שפור מדעיי מאמרי את המוכיחי אלה ובמיוחד , מובילי וגו מ לווייני על ' ונו ' ה של היתרו גדולות חלל וכנויות שמפעילות . קרניאלי ' פרופ מציי ," ועשירות ליישו יעיל כלי היא מרחוק חישה ביקוש ע המתמודדת קיימא - בת חקלאות משמעותית ירידה וע למזו גובר עולמי חקלאות ' ב . חקלאיי לגידולי במשאבי חישה באמצעי לאתר נית , למשל ,' מדייקת , במטע , בשדה חריגי שינויי מרחוק ביחידות המתרחש את ולהבי , בכר או בשימוש התייעלות לש קטנות קרקע כו חי הוא המו הער . וקרקע במי על והגנה , והדברה דישו כמו , בתשומות של המחקרי מטרות " . ביבה ה איכות מדייקת לחקלאות מרחוק חישה יישומי רק יישארו לא פי הנא שהנתוני ה הטובה המרחבית הרזולוציה . במעבדה לאתר מאפשרות בתצפיות ועקביות , מזיקי או השקיה מנזקי כתוצאה מפגע כדי המדויק במיקומו החקלאי את וליידע את השדה שטח בכל להפעיל יצטר שלא ." הדישו או , ההדברה , ההשקיה מערכות לוויי נתוני בניתוח מעורבת המעבדה כמו , שנפגעו אקולוגיות מערכות אודות בפארק האקולוגית המערכת התמוטטות , עברונה בשמורת הנפט דליפת , שקד יירת ו וא , אשלי בנחל החומצה זיהו על ג נערכי מחקרי . בחופי הזפת בשטחי , ביערות שריפות וניטור איתור והשיקו , פתוחי ובשטחי , חקלאיי . האירועי לאחר והתפקודי האקולוגי נמצא שהעתיד מאמי קרניאלי ' פרופ משני - דר כברת עברנו " : בלווייני דרכי בתחילת בחלל שריחפו לווייני לווייני לאלפי הגענו , צעיר כמדע , ונכרני מ חלק . בחלל כיו שמרחפי , זה ע זה ומדברי , בהרמוניה פועלי כל של ויי כי רציפות על שומרי וכ שוני גל באורכי הגלובו פני על נקודה הנתוני כמות . שונות וברזולוציות דורשת , יו מידי וגדלה שהולכת , העצומה עיבוד אמצעי , אדירי מחשוב משאבי המתמחי מדעני של ושילוב , חדשניי הזורמי נתוני ובניתוח חישובית בלמידה ." מהחלל

ארנו ור שפרופ שנה 30 - מ יותר כבר לחישה המעבדה את מפעיל קרניאלי יעקב ש " ע המדבר לחקר במכוני מרחוק ב " בארה מהדוקטורט כשחזר . בלאושטיי לווייני שני רק בחלל ריחפו , 1988 בשנת את באר הכירו מעטי ורק תצפית מידע מפיקי ואי " מרחוק חישה " המונח הוא . האר לכדור המשוגרות מהתמונות השתתפה ומאז מאפ המעבדה את הקי . לפניה הול שמה . עול חובקי במחקרי באמצעות תצפית פירושה מרחוק חישה פקי המ שוני טיי וכלי לווייני . האר כדור משאבי על מתוחכמי נתוני התצפיות 20 - ה המאה של 70 - ה משנות . ורצופות טווח ארוכות ה מהחלל תהליכי על רב מידע מה לשאוב נית פירה באטמו או , בי , ביבשה שהתרחשו . האד פעילות או אקלי שינויי בשל פעולה לשיתו כ ה נחת 1992 בשנת . גוריו - ב יטת לאוניבר א " נא בי מדעי , שני כמה מדי אותו מאריכי מאז שני נכללו כ בה . היו עד בתוק והוא מאפשר האחד : משמעותיי עיפי לניטור א " נא מכשירי של בהשאלה קבלה מקד והשני , פירה האטמו מרכיבי . בישראל משות מחקר של פעילות יטה לאוניבר הועברו כ הה גרת במ דולרי אלפי מאות של בשווי מכשירי לחישה במעבדה המחקר את רבות שקידמו פר מ . המדבר לחקר המכוני של מרחוק ושייכי היו עד פועלי מכשירי לחקר עולמיות פרי אטמו ניטור לרשתות . האקלי שינויי , בנגב נערכו 90 - ה בשנות , בנו ויי ני שני , א " מנא מדעני בהשתתפות מדידות שכללו , בהיקפ גדולי שדה המפגשי באחד . ות ומוט קרקעיות א " מנא הובא 1993 בקי שהתקיימו שמש פוטומטר של טיפו - אב לבדיקה . פריי אטמו חלקיקי למדידת המשמש הוצב , 1995 - ב , פיתוחו יו לאחר המשדר חרי מ מכשיר בוקר שדה בקמפו על נתוני , דקות לעשר אחת , א " לנא שימש זה מכשיר . פירה האטמו הרכב האבק ופת ניטור ביניה , רבי למחקרי 5 - ה בי בישראל שהתרחשה העוצמתית . 2015 פטמבר ב 8 - ל במעבדה כיו מתקיימת ענפה פעילות יטת שאוניבר ,' ונו ' הלוויי באמצעות . המדעית משימתו בראש עומדת גוריו - ב החלל וכנויות של משות מיז זהו כולו נבנה והוא והצרפתית הישראלית . המקומיות החלל תעשיות ידי על עד בחלל ופעיל , 2017 - ב שוגר הלוויי ביר מ ," ייחודי מאוד לוויי זהו " . היו במעבדה מתקבלות "התמונות . קרניאלי

התגלית ששמטה את לסתו של פרופ' קרניאלי

רבות שני במש ק ע קרניאלי ' פרופ בחולות והעיתיי המרחביי בשינויי כהי מהחלל נראי אשר הנגב מערב צפו . לגבול מעבר , יני שבצפו מאלה יותר ור הפרופ של תו ל את ששמטה התגלית שנצפתה הניכרת הניגודיות הייתה הוותיק ג למצרי ישראל גבול בי מהחלל קליטה תחנת לנו הייתה " : התרמי בתחו תכלתי ה אחד יו . מלווייני תמונות של ולהפתעתי התרמי בתחו האזור על יותר חמי שלנו הנגב שחולות גיליתי . יני ב החולות מאשר מעלות 4 - ב בקי - ישראל וגבול מאחר מדהימה התגלית צידיו משני והשטחי פוליטי הוא מצרי , הקרקע , הגאומורפולוגיה מבחינת דומי הבדלי להיות אמורי לא ולכ , והאקלי כי בירי מ מחקריו ." ובטמפרטורות בגוו מפעילות נובעת בצבע לניגודיות יבה ה שמורת ברובו הוא ששטחו , בנגב . האד קרומי השטח בפני התפתחו , מוגנת טבע בעוד , ית יח כהי ביולוגיי קרקע רבה אנושית פעילות קיימת יני שב ונחש הקרומי י נרמ , יתר ורעיית , הכהי הקרומי – ומכא . הצהבהב החול פולטי , שמש דוד של ולארי לפנל בדומה . הבהירי החשופי מהחולות חו יותר מיוחדת מהדורה - בחלל גוריו - ב | 18

קרניאלי ארנו ' פרופ השיגור תחנת רקע על ונו הלוויי של

דברים שרואים משם

19 | אבג

מגלות עולמות חדשים

תלמידות חושפת בנגב גוריו - ב יטת אוניבר להיות חלומ להגשמת עד | החלל לחקר צעירות גרת במ עצמ את מגשימות ה , טרונאוטיות א SheSpace התוכנית

פלנטרית והדמאה מרחוק לחישה של בניהולה , גוריו - ב יטת באוניבר מרכז – ' יציב בית ' ובי , ממ שמרית ר " ד טב גו ש - על בקמפו השוכ קהילתי . למדע ו קר פארק ע יחד , לווא

קרקע על אתכ ינחיתו וה SheSpace - ה . המציאות ראשו חינוכי חלל פרויקט הוא SheSpace האר מדרו תלמידות הכולל , וגו מ המעבדה בי פעולה בשיתו ומתנהל

גבולות את הפור תחו הוא החלל חקר גוריו - ב יטת באוניבר . רק לא א . הדמיו נשי להעצמת ככלי בו תייעי מ בנגב נשמע . חשיבה י דפו לשינוי וכמכשיר משתתפות את תשאלו ? בדיוני מדע כמו

מיוחדת מהדורה - בחלל גוריו - ב | 20

גרת במ מועבר שאינו לתחו התלמידות נחשפו הפעילות גרת במ אחרות במילי או , מרחוק החישה תחו – פר ה - בבתי הלימוד תוכניות לוויי צילומי באמצעות האר - כדור על מידע רכישת –

. וחדשני עדכני , יישומי ופיתוח הבנות טהרת על הוא הפרויקט מדוע ? בלבד כחוקרות תפקידנו מעצ " : ממ ר " ד ע עבדנו , מרחוק לחישה במעבדה באותה שניצב , ונו הלוויי של ההדמאות מבחינת הטכנולוגיה בחזית זמ נקודת הרזולוציה , שלו פקטרליי ה הערוצי הלוויי של הש . שלו והעיתית המרחבית ממאדי גברי ' פר ה את לנו הזכיר מיד להקדיש הרעיו נולד ומכא ,' מנוגה ונשי , בהדרגה . בלבד לנשי הפרויקט את ההזדמנות חשיבות את להבי התחלנו ." לבנות מיועד שכולו כזה פרויקט להרי

החלל וכנות ביוזמת נולד הפרויקט המדע , החדשנות במשרד הישראלית החינו אג ובשיתו , והטכנולוגיה . שבע באר בעיריית דבורה של לזכרה מוקדש SheSpace , לחיקוי מודל שהייתה , ל " ז בלומברג במצוינות וה האישית במצוינותה ה , זה פרויקט על חשבנו כאשר " . האקדמית . ממ ר " ד אומרת ," עינינו לנגד הייתה רוחה פר - בתי פר במ הוצג שהפרויקט לאחר – החלו כוח נבחר , ביבה וה שבע בבאר מכיתות טיות תיכוני 20 : החלוצות או , לימוד מגמות ממגוו שהגיעו , א " י -' י , וביולוגיה פיזיקה , כימיה , גיאוגרפיה כמו , גבוהה ומוטיבציה קרנות ב כול וניחנו . אישית ומצוינות , בצוות לעבוד יכולת התלמידות נחשפו הפעילות גרת במ תוכניות גרת במ מועבר שאינו לתחו החישה תחו - פר ה - בבתי הלימוד רכישת – אחרות במילי או , מרחוק צילומי באמצעות האר - כדור על מידע מדידות בימי השתתפו התלמידות . לוויי תמונה עיבוד לבצע למדו ובמקביל , בשטח ה הקי במחנות . מקצועיות בתוכנות אישית להעצמה דנאות ב השתתפו א בפרויקט התלמידות . ומנהיגותית , הגיאוגרפית האגודה בכנ להשתת זכו החישה בחקר קו שע בפאנלי ושובצו מהאר ש - בעלי מומחי לצד , מרחוק . ומהעול שהתבצע מחקר הוא הפרויקט של שיאו שנית וגיה בחרה קבוצה כל . בצוותי , אקולוגי או חקלאי במחקר ליישמה הנתוני לעיבוד שיטה ופיתחה . ונו מהלוויי המגיעי פקטראליי ה ות להתנ למשתתפותיו איפשר הפרויקט פרויקט ') הלאומית ברמה המחקר בחזית מצוינות של חדש ר לפניה והציב ,(' ונו . ואקדמית אישית של המשותפת עבודת פרי , ונו הלוויי , והצרפתית הישראלית החלל וכנויות שיגור . 2017 ט באוגו בהצלחה שוגר הראשונות לתמונות והציפייה הלוויי דר פור מחקר לשלב הזדמנות יפקו

הפרויקט תופס גובה קרניות נערות קבוצת ע שהתחיל מה פות נו למדינות התרחב , הנגב מרחבי הברית ארצות , גרמניה כמו , העול ברחבי , פרד , קוריאה לדרו ג ובהמש , וברזיל וממדינות מישראל נערות , כיו . ופרו טוגו את לווייני באמצעות חוקרות אחרות קבוצה כל – האקלי על ביבה ה השפעות , שלה המדינה של הלוויי באמצעות . גבולות חוצה פעולה בשיתו א מכבר ולא , גובה ת תופ התוכנית הפדרציה מטע הצטיינות באות זכתה The – טרונאוטיקה לא הבינלאומית .International Astronautical Federation תוכנית " כי צוי האות להענקת בנימוקי לפרויקטי ומופת דוגמה היא SheSpace טווח את מרחיבי הזמ שע , מתפתחי את פורצי , שלה והיישומי הכלי ג משפיעי ונעשי המדינה גבולות ." הבינלאומית ברמה מכמה מחקר צוותי של ההצטרפות ע הפ הוא , המצליח לפרויקט מדינות כ .SheSpace International – לבינלאומי : הלווייניי המידע מקורות הורחבו ג את לשרת המשי ונו הלוויי Sentinel- 2 הלוויי , מישראל החוקרות את Landsat- 8 הלוויי , הגרמניות את את CBERS והלוויי , האמריקאיות בשאלת קה ע קבוצה כל . הברזילאיות ביבתית וגיה ל הקשורה מחקר בכלי שימוש תו , שלה למדינה הרלוונטית . מתקדמי מחקר לחוקרות מאפשר SheSpace International לחזית להיחש העול בכל צעירות שיתו תו , חלל ולטכנולוגיות המחקר בכל השימוש כאשר , גבולות חוצה פעולה את לשפר צפוי הזמינות החלל טכנולוגיות . האקלי שינויי ע ההתמודדות

שחשיפה היא התוכנית של וד הי הנחת מתקדמי מדע לתחומי צעיר בגיל נערות תעודד , השראה מעוררות ולדמויות ולפתח מגדריות התניות על להתגבר ." גבריי " הנחשבי בתחומי קריירה לעודד – " מגניב " ברעיו שמדובר לעובדה במקצועות לבחור צעירות תלמידות , חשוב ר מ מתוו , והטכנולוגיה המדע את לבחור חופשיי ואחת אחד כל ולפיו לקבל . וזכות , . שלה העניי תחומי , קדומות דעות נטולת , תומכת אווירה . מגדרית והפליה טריאוטיפי להקדיש הרעיו נולד ומכא ,' מנוגה , בהדרגה . בלבד לנשי הפרויקט את חשיבות את להבי התחלנו כזה פרויקט להרי ההזדמנות לבנות מיועד שכולו את הזכיר מיד הלוויי של הש ונשי ממאדי גברי ' פר ה

| אבג 21 | אבג

או , הקרוב בעתיד וי מ שבשלב בהנחה מעמדה על לוותר האנושות תיאל , הרחוק כדור פני על ביותר האינטליגנטי כמי הר כוונות אילו לדעת אותנו קר י אז או , האר אילו , פציפית ו ? העל - לאינטליגנציית יהיו ? אלינו ביח לה יהיו כוונות

טורף את הקלפים

של במאמרו נדונות האנושי המי עתיד על והשפעותיה " חייזרית כטכנולוגיה " כ מוגדרת המלאכותית הבינה שחשבת מה לא : פוילר | המחשב למדעי במחלקה ור פרופ , זיפר משה

הישויות את לטפח ותבקש , היא באשר תראה היא הא , להיפ , או ? הפחותות כאיומי התבוניות הישויות שאר בכל תמשו רק היא אולי או ? ל לח שיש ר בחו ( הכתפיי היעדר למרות ) בכתפיה , לדעתי , הזו האחרונה הפעולה ? בנו עניי לכל הזו בעת היחידה התשובה היא . כתפיי משיכת : הללו השאלות וכפי , יודעי שאיננו בכ בהתחשב על הרבה , לדעת יכולי איננו שטענתי - אינטליגנציית של והגבולות הכוחות יותר חזק AI אחרי לרדו עלינו הא , על משהו הוא הזה המרד , הכול אחרי ? ויותר ? לא , בו לשלוט יכולי שאנחנו של טוריה בהי בהתחשב ? האמנ היא שהתשובה מאמי אני , האנושות , קרנות מ נובע זה א בי . מהדהד " לא " או מיטיבה יבה כל או , כוח , חמדנות למהר נוטי האד בני אנו , מרושעת קולקטיבית חשיבה מעט ע , קדימה אפילו ,( לנמלי , אירוני באופ , בניגוד ) . חושבות מכונות אחר רודפי אנו כאשר המרד את להשעות אפשר אי , לדעתי בני מיליארד 8 - מ למעלה של בעול . הזה נעצור שכולנו מאוד קט יכוי יש , אד ע להמשי עלינו א ונחשוב פתאו על לדבר שלא . המלאכותית הבינה מפעל ... כי נ שכולנו יכוי יש הא התשובה ? לעשות יכולי אנו מה אז לבעלי , או , לקוות פשוט תהיה שלי שני " ב על לחשוב אולי , תקווה פחות בהיותו " : ש , טולקי . ר . ר .' ג של " המגדלי כל , לתקווה זקוק היה לא ... שמח הוביט ." הייאוש את לדחות נית עוד

לדעת אותנו קר י אז או , האר כדור פני ? העל - לאינטליגנציית יהיו כוונות אילו ביח לה יהיו כוונות אילו , פציפית ו ? אלינו רבי . לדעת דר לנו שאי טוע הייתי של בלב שיהיו המניעי את לדמיי ו ני . דמיו : שזה מה זה אבל , על - אינטליגנציית ישות ולהבי לצפות יכולי אנו הא מה מכל רומני יותר לכתוב וגלת שמ ? אחת בשנייה - באמזו שקיי הוא אנוש ב , נמלה עבור . נמלי על חישבו על שמשפיע עלו כוח . על - אינטליגנציית בתרחיש . טית דר בצורה לפעמי , עולמה בואו אז , העל - אינטליגנציית אנחנו , זה ? נמלי כלפי שלנו הכוונות מה : נשאל , בגבעות בחו ה א : תלוי זה , ובכ שלא כנראה אז , שלה בענייני קות מתע ה א אבל ; בשלו חיי אנחנו - בה ניגע היקרי בוורדי פוגעות , האחורית בחצר ! נגד ו הרי את נוציא , הופ – רק , להודות יש , היא הזו והאנלוגיה את ולדמיי ות לנ שלי הרפה יו הני לבי בינינו שיתקיי העצו הפער יכול הזה הפער , ואכ . על - אינטליגנציית . לבינינו נמלי שבי זה על בהרבה לעלות הרבה לומר נית לא , כני נהיה א אז מעצ , שהיא אלא , על - אינטליגנציית על . מאיתנו חכמה יותר הרבה תהיה , טבעה הא : שאלות של שפע מגיע ועכשיו ? רגשות יהיו אינטליגנטית - על לישות יהיו הא ? חיוביי רגשות לה יהיו הא הא ? אד בני כלפי חיוביי רגשות לה לה תהיה הא ? לעצמה מודעת תהיה היא אינטליגנציה כל תוקיר היא הא ? נשמה

חלל טכנולוגיית על חושבי אנו כאשר תהיה שהיא פק של צל אי , אלו בימי להניח ביר . מלאכותית בבינה ה עמו בינה על תמכו י רבות קריטיות שמערכות אני : נאות בגילוי להתחיל לי הרשו אז . זו , בעצמי הזו הכתבה את וכתבתי , אנוש ב לאחר .(AI) מלאכותית בבינה שימוש ללא הא : דוגרי נשאל בואו , זה עניי דרנו שה דבר של ופו ב תועיל המלאכותית הבינה ? לא או , לאנושות למער האחרונות פות התו אחת היא המהממות AI יצירות של וגדל ההול OpenAI ידי על שהושק טבוט ' צ ,ChatGPT תשובות פק ל וגל המ , 2022 בנובמבר - אד בני שמציבי קשות לשאלות טובות שלל בעקבות מגיע ChatGPT . בלבד בשניות שה שנראה , אחרי נוורי מ AI מוצרי אנליטיות בחזיתות אד בבני מתחרי , לדוגמה ) ביצירתיות - יותר מטריד וא מתיאורי דיגיטליות תמונות מייצר DALL-E קול כל לחקות יכול VALL-E- ו , טבעית שפה .( קצרה אודיו מדגימת מחייבות המתעוררות השאלות בני , אנו הא , ראשית . רצינית ות התייח , על - אינטליגנציית ליצור יכולי , האד על בהרבה העולה אינטליגנציה , כלומר בהרחבה נדונה זו שאלה ? אד בני של זו תחילת מאז , האחרוני העשורי במהל לעת נכו . החמישי בשנות AI- ה תחו יש ) יותר יש כ שלאומרי נראה , עתה לטיעוניה תחמושת ( יותר הרבה אומרי . לא לאומרי מאשר , הקרוב בעתיד וי מ שבשלב בהנחה על לוותר האנושות תיאל , הרחוק או על ביותר האינטליגנטי כמי הר מעמדה

מיוחדת מהדורה - בחלל גוריו - ב | 22

23 | אבג

לכוכב לעד כבולה לא שהאנושות הוכחנו מוגבלות בלתי שלנו האפשרויות . הזה הלכת לכת מרחיקות ושאיפותינו והאד 11 אפולו משימת מפקד , טרונג ארמ ניל הירח על שהל הראשו

Made with FlippingBook - Online magazine maker