עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פותחים שנה

לתיקון תפעל , הציבורי היום לסדר הנושא את ערכי על שמירת תוך וזאת , הללו העוולות . ההדדי והכבוד הביטוי חופש , האקדמי החופש והצלחתה התקדמותה , סראב של בעיניה . הגיעה ממנה החברה מצב את משקפות אינן טוענת היא ," מייצגת לא ממש שלי החוויה " . הבדואית בחברה העוני נתוני על בהתבסס ההשכלה בשערי להתקדם מצליחות נשים לנשים בהשוואה נמוך עדיין ייצוגן אך הגבוהה והן ההשכלה בתחום הן , היהודית מהחברה הסגל שיעור למשל כך . התעסוקה בתחום הגבוהה ההשכלה במוסדות הערבי האקדמי הנשים אחוז ומתוכם , בלבד 3 % לכ מגיע כדי הדרך ארוכה עוד " . יותר נמוך אף הערביות אבו ' פרופ מדגישה ," אמיתי לשוויון שנגיע . קווידר - רביעה טיפלה האקדמית דרכה בראשית עוד במסגרת . לליבה הקרובים בנושאים סראב כתבה ' גוריון - בן ' ב השני התואר לימודי תלמידות של הנשירה בנושא מחקר עבודת היתה עבודתה . החינוך ממערכת בדואיות החינוך מדיניות את וחשפה מאחר דרך פורצת . הבדווית לחברה הנוגע בכל שוויונית הלא גופים ושימשה עמדה כנייר פורסמה עבודתה . בנושא בעתירות משפטיים בחקר המובילות מהחוקרות היא סראב היא . בישראל הערבית בחברה ומגדר נשים הפמיניסטי השיח את שחקרה הראשונה לנשים מחקרית במה ונתנה הבדווית בחברה במשך נשמע לא שקולן מהנגב בדוויות . שנים עשרות במחלקה השני התואר לימודי סיום עם שלימודי מבחינתה היה טבעי אך , לחינוך לשאיפותיה טבעי המשך יהיו הדוקטורט בדואית סטודנטית שאף העובדה . האקדמיות אצלה שיחקה לא , לפניה זה את עשתה לא לעשות ההחלטה בה כשגמלה תפקיד כדי לדוקטורט התקבלתי לא " . דוקטורט לי חשוב שהיה מפני אלא , ראשונה להיות והחברתית הפמיניסטית נדה ' האג את לקדם המחקר באמצעות מיעוט וקבוצות נשים של . לעיתוננו קודם בראיון סיפרה ," האקדמי בדור עסקה שלה הדוקטורט עבודת הנשים בקרב הגבוהה להשכלה הראשון שוויון אי עם המתמודדות בנגב הבדוויות בעת קונפליקטים ועם האקדמי במרחב האקדמית פעילותה לצד . לקהילה שיבתן רבות שנים כבר פמיניסטית פעילה גם היא ומשמשת בנגב בדוויות נשים זכויות למען עבודתה . שונים בארגונים מנהל ועד חברת

לדוקטורט התקבלתי לא אלא , ראשונה להיות כדי לקדם לי חשוב שהיה מפני הפמיניסטית נדה ' האג את וקבוצות נשים של והחברתית המחקר באמצעות מיעוט האקדמי

אבות מעשה לבנות סימן של אביה , רביעה - אבו יונס ר " ד הוא , רביע אבו קווידר סראב ' פרופ . תהילה עטור רופא קומה שיעור בעל כמומחה ר " ד סלל , הסוכרת מחלת בתחום ובנאמנות בנחישות רביע אבו חיים ולבניין חברתי לשינוי דרך הוא . ויהודים לערבים משותפים אמון יחסי להנחלת רבות תרם העמותה ר " כיו בפועלו לרבות אלה על . בנגב ואחווה לשיתוף ' גוריון - בן אות ' לו הוענק ועוד . א " תשפ לשנת ." תפקידי במסגרת ' פרופ של המרשימה הצלחתה על השראה נוסכת קווידר - רביעה אבו את . לחיקוי מודל בה שרואה סביבתה ללכת שרוצות לסטודנטיות המלצתה : הבאות במילים מנסחת היא , בדרכה את למצות מסוגלת אישה כל " את ולהגשים בה הגלום הפוטנציאל לה תינתן עוד כל , האישי חלומה ." שווה הזדמנות

לאופני משמעותית תרומה בעלת היא המגדרי בשיח הפמיניסטי הידע ייצור האקדמית פעילותה בין והשילוב בישראל אות " בפרס אותה זיכה והפמיניסטית רוח עמותת מטעם 2019 לשנת " קטן את רבה במידה משקפים מחקריה . נשית ובכך הגיעה ממנה לאוכלוסייה מחויבותה עבור role model גם משמשת היא . אחרות נשים של בתופעות עסק האחרון מחקרה סטודנטיות התלוננו עליהן גזענות במוסדות אתיופי ממוצא ובוגרות המחקר . בישראל הגבוהה ההשכלה חשף משתתפות 50 עם ראיונות שכלל (diversity) המגוון מדיניות פרדוקס את . בישראל הגבוהה ההשכלה במוסדות להגדלת דוחפת המדיניות אחד מצד שכן במוסדות מוחלשות אוכלוסיות של ייצוגן הגזענות את מצמצמת איננה אך , אלו התכנים ברמת הייצוג ואי הסמויה היומיומית והאינטראקציה [ סילבוסים ] ," זה נושא " . סגל וחברי סטודנטים עם יהיה " , קווידר - רביעה אבו ' פרופ אומרת בהם שאעסוק הראשונים הנושאים אחד

| אבג 9

Made with FlippingBook - Online catalogs