עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פותחים שנה

שלעיתים פי - על - אף , האוניברסיטה בנושאים מחלוקות מתעוררות ברוב , הסכמה כשאין גם אך . מסוימים הפתרון את מוצאים אנו המקרים בראש הסטודנטים רווחת את שמציב של בשיאו : למשל . העדיפויות סדר גוריון - בן אוניברסיטת , הקורונה משבר תרומות לגייס הראשונה הייתה בנגב שנפגעו והסטודנטיות לסטודנטים מיליון 16 למענם וגויסו , מהמשבר האוניברסיטה הנהלת עם בתיאום . ח " ש מה , המעונות לדיירי ' גמיש חוזה ' הונהג במהלך ממנו להשתחרר להם שאפשר ." הלימודים שנת באזור האוניברסיטה בוגרי השארת יעד היא לימודיהם סיום לאחר הנגב ? זאת עושים כיצד . לאומי עוד לקדם שצריך מאמינה אני " , לצעירים ראויות אלטרנטיבות וסביבה איכותית תעסוקה שמקדמות וחברותיי חבריי רוב . צעירה קהילתית את שסיימו אחרי אביב לתל עברו עבודה למצוא קל יותר כי , התואר שהאפשרויות מפני וגם במרכז . דן בגוש יותר ומגוונות רבות החברתיות במדינת הצעירים כדור , שלנו האחריות העתיד על להסתכל הוא , ישראל נרצה מדינה באיזה עצמנו את ולשאול לא הדיור מחירי ? שנה 50 בעוד לחיות החברתיים והפערים לעלות מפסיקים מחובתנו , לכן . ומעמיקים הולכים רק שבוחר למי שיאפשר מענה לקדם היום אלטרנטיבה לקבל בדרום להישאר ." התחומים בכל איכותית חיים לאיכות כמה עד להעריך תוכלי האם , לסיום גוריון - בן באוניברסיטת הלימודים חווית משפיעות הענפה החברתית ופעילותה ? אלינו להגיע מועמדים על והסטודנטיות מהסטודנטים רבים " לימודים רמת מחפשים ש " לב המגיעים , וקהילה חברה חיי עם יחד גבוהה של DNA - מה חלק להיות שהפכו לי אין . שבע באר והעיר האוניברסיטה את מציעה גוריון - בן שאוניברסיטת ספק , בארץ ביותר הטובה הלימודים חווית וצעירות צעירים אלפי שנה בכל ולכן ." אליה להגיע בוחרים

לעבודה ושותפים חברים עם היומיומיות והפרויקטים הרעיונות את מולידים הכניסה חווית , למשל . ביותר הטובים כתקופה לי זכורה לאוניברסיטה שלי להירשם איך ידעתי לא . מאתגרת מאוד בכל ז " הנק את לחלק איך , לקורסים הכיתה את למצוא איך ואפילו סמסטר לתפקיד כשנכנסתי . 72 בבניין הנכונה חווית לשיפור שאפעל ברור לי היה והמתקבלות המתקבלים של הכניסה ." לאוניברסיטה ? נכון זאת עושים איך הסטודנטים דיקנט עם בתיאום " פרויקט את האחרונה בשנה הרחבנו סטודנט שכל כדי ' איתך יחד ' ראשון תואר ללימודי וסטודנטית אותם שילוו חונכת או בחונך יסתייעו אנו כן כמו . הסמסטר תחילת לפני עוד האוריינטציה יום בתכנון חלק לוקחים את ומנגישים חדשים למתקבלים לסטודנטים הרלוונטי המידע כל פעולה בכל מעורבים אנו . ולסטודנטיות על מהמלצה - הסטודנטים למען הרשמה דרך , שבע בבאר בילוי מקומות

נשים רק פה זה את

לשוויון חותרת צדוק שיר הישראלית באקדמיה מגדרי בתחומי להשגתו ופועלת אחריותה נוכחות לנשים הייתה ומעולם מאז הסטודנטיאלית בפעילות דומיננטית - בן אוניברסיטת של בקמפוסים חזקות נשים היו תמיד . בנגב גוריון על ושמירה , האגודה בהנהלת בעיני חשוב יעד עוד היא המשכיות אני " : הנמרצת הסטודנטים מנהיגת רק שלא ארגון בראש לעמוד גאה על מקפיד אלא , שוויון על מדבר אומרת ," הפעילות תחומי בכל שוויון זאת עם יחד " ש ומציינת , צדוק שיר לגישור עד לעבור דרך כברת עוד יש באקדמיה לגברים נשים בין הפערים שהשינוי מאמינה אני . הישראלית יגדיל האחרונות בשנים שמתרחש וכולי , באקדמיה הנשים שיעור את יותר נראה הקרוב שבעתיד תקווה ." בכירים בתפקידים נשים ויותר ? גוריון - בן דווקא למה שמאפשרת אוניברסיטה זו כי " יחד ייחודית וחוויה אישית צמיחה ." גבוהה אקדמית ברמה לימודים עם ? הצלחתך סוד מהו

מענה לקדם היום מחובתנו להישאר שבוחר למי שיאפשר אלטרנטיבה לקבל בדרום בכל איכותית חיים לאיכות התחומים

." דירה במציאת סיוע ועד לקורסים צדוק נקטה פעילותה במסגרת לקדם כדי המתאימים בסידורים בקמפוס מגדרי ושוויון בטוח מרחב האגודות אחת אנו " . ובסביבתו כולל שלה העובדים שצוות החלוצות בהטרדות וטיפול מגדרי שוויון רכזת ביצירת מתבטאת זו פעילות . מיניות וגם הקמפוס ברחבי בטוחים מרחבים על בדגש , שבע באר העיר ברחבי את הסובבות הסטודנטיאליות השכונות ." האוניברסיטה הפעולה שיתוף על לנו לספר תוכלי ? האוניברסיטה הנהלת עם הנהלת עם שוטף באופן עובדת אני "

." והתמדה קדימה תכנון " ? 2030 - ב אותך נמצא היכן . " וחברתית ציבורית בעשייה "

| אבג 7

Made with FlippingBook - Online catalogs