עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

של דמותו ואל בהם ששתק המקומות אל ומציאות דמיון . בצל אז שנשארה , אביו , מופלא בעירוב יחד כאן מתערבבים לאחור מסע מתחיל הגעגוע של ומכוחו הדברים שאירעו לאחר שנים . בזמן הכעסים לפרגוד מעבר אל המבט מופנה ומתאפשרת , מומשו שלא והמשאלות השיחה , ויחידה אחת פעם רק ולו , לבסוף . מעולם נתקיימה שלא ההיא . 1945 בשנת בירושלים נולד באר חיים שמו . קטן ' תנובה ' סניף בעלי היו הוריו אברהם ברכה התיבות - מראשי מורכב . ואביו אימו - רכלבסקי בכיר עורך באר שימש רבות שנים במשך את והטביע ,' עובד עם ' הספרים - בהוצאת עטו פרי רומנים . ספרים עשרות על חותמו : שבהם החשובים , פרסים בכמה אותו זיכו . עגנון ופרס , ברנר פרס , ביאליק פרס באר רקם בנגב גוריון - בן אוניברסיטת עם בהצלחה השתלב הוא : אחר מסוג רומן ותלמידיו , עברית לספרות במחלקה כמה . דבריו את בשקיקה שתו הרבים והסטודנטיות הסטודנטים בו בחרו פעמים לו העניקה והאוניברסיטה , מצטיין כמרצה עבודתו סיום לקראת . פרופסור התואר את על יידיש ללימודי הקתדרה בידו הופקדה . זינגר והארי אנה שם הקשרים מכון מנהל , שוורץ יגאל ' פרופ היהודית והתרבות הספרות לחקר על במחמאות חסך לא , והישראלית העברי הסופר הוא באר חיים " : עמיתו משום - בינינו החיים הסופרים מבין ביותר דיבור של מחשבת מלאכת הם שספריו עם הן , ומרתק מתוח , מורכב , אינטימי מסורת עם והן היהודי הספרים - ארון , החדשה העברית הספרות של הכתיבה בתקופת שראשיתה , מעיקרה החילונית ." ההשכלה ,' נוצות ' : הם באר של המצליחים ספריו של מזכרונותיה ' ,' חבלים ' ,' הזמיר עת ' גם ' , ספרותיות רשימות - ' ספרים תולעת אל ' ,' המקום לפני ' ,' שנאתם גם , אהבתם זו נכבדה לרשימה .' הולך שהרוח מקום בחזרה ' ,' החדשים חלומותיהם ' מתווספים חדרים ' ,' דילוגים מסע ' ,' ֿ רפאים מעמק ' ידו צל ' ש להניח וסביר ,' ספרים מלאים ברשימה כבוד של מקום הוא אף ימצא . הזאת המפוארת

מינית שהותקפו בנשים או צבא אנשי של . הצבאי שירותן במהלך חוקרת , שלו - הראל אילת ' פרופ סכסוכים ויישוב לניהול בתוכנית בכירה , גוריון - בבן וממשל לפוליטיקה ובמחלקה הפקולטה דיקנית , תקוע - דפנה שיר ' ופרופ האקדמית במכללה סוציאלית לעבודה לוחמות נשים לחקור החליטו , אשקלון סכסוך באזורי קרביים בתפקידים ששירתו המוצגים הנרטיבים . חוויותיהן את ולבחן המרובות הדרכים את חושפים בספר השירות את חוו הלוחמות בהן והמורכבות . שלהן הצבאי המרשים ספרן " : הפרס ועדת מנימוקי את בוחן תקוע - ודפנה שלו - הראל של באמצעות בצבא לוחמות נשים של הנושא הנשים מפי הנרטיבים של מעמיק ניתוח זה ספר של הרלוונטית התרומה ... עצמן החדשני ניתוח בהצגת , אמפירית רק אינה ; לשוליים שנדחק נושא של דופן והיוצא התיאורטיים התחומים בפיתוח אלא היחסים חקר , וחברה צבא חקר של ביקורתיות תיאוריות ופיתוח הבינלאומיים דרך פורץ בספר מדובר ... ביטחון ללימודי חדשה פרדיגמה מציע שהוא לומר וניתן ." ביקורתיים ביטחון בלימודי כולל ותקוע שלו - הראל של ספרן חיילות מאה עם ראיונות של מקיף ניתוח החוויות לגבי לחימה ותומכות קרביות , קונפליקט של בסביבה שלהן האישיות חושפים אלה נרטיבים . ולחימה אלימות שבהן והמורכבות המרובות הדרכים את כל . הצבאי שירותן את הלוחמות חוו : בממצאים שהועלו בסוגיות עוסק פרק , טראומה , וגוף מגדר , ואלימות מלחמה לחיים והחזרה , בצבא להשתלב המאבק של לפסיפס הקשבה " . האזרחיים מאתגרת הקרביות החיילות של הנרטיבים באזורי נשים של הדומיננטית התפיסה את ומאפשרת , היסטריות או כחלשות סכסוך וסטריאוטיפים מתפיסות להתנער לנו ' פרופ אומרת ," כאחד וגברים נשים אודות . הראל - שלו ההוצאה ידי - על 2020 - ב פורסם הספר Oxford University Press היוקרתית , בהמשך . למדע הלאומית הקרן בסיוע בגרסתו ופורסם לעברית תורגם הספר עבור 2021 - ב פרדס בהוצאת העברית . הישראלים והקוראים הקוראות

חיים שכאלה פרופסור , באר חיים הסופר לספרות במחלקה אמריטוס באוניברסיטת עברית את ניצל , בנגב גוריון - בן לכתיבת הקורונה תקופת חדש רומן באוסטריה מסתורית לטירה הזמנה שלא לעולמות באר חיים את לוקחת הטירה . פעם אי אליהם שיגיע שיער הכול , הטכנולוגיה חידושי בכל מאובזרת אורחיה מי שמתגלה עד , מושלם נראה בה שייחרד במקום – אז ודווקא . באו ומניין , סקרנות נמלא הוא – נשמתו עומקי עד הוא , מיהו שהבין מרגע , האורחים ומאחד . להיפרד מאוד מתקשה שבו במקום תיקון לחולל מבקש ידו ל ֵ צ פגישה תיתכן האם . אפשרי אינו תיקון הקצרות שהשנים אב עם מחודשת יהיה האם ? וקשות טעונות היו במחיצתו שלא מה כל את סוף סוף לברר אפשר כמו ? להתפייס גם ואולי , בזמנו התברר באר פונה חבלים לרומן מהופך בהמשך

| אבג 23

Made with FlippingBook - Online catalogs