עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

: בתוכנית נוספת סטודנטית , בוזגלו גאי שלי הציפיות את להתאים צריכה הייתי " יכולה אני תמיד שלא העובדה את ולקבל רק מספיק לפעמים . העולם כל את לשנות רק . מישהו של בחיים אור נקודת להיות ." תקווה טיפת לו לתת את שנתן סטודנט , סלאלחה משאדי , קלישר ברחוב לדיירים והנשמה הלב : התוכנית על טובים דברים עוד שמענו טוב על וללמוד אנשים לפגוש לי יצא " הרבה כך כל למדתי . האדם של ליבו נהדר זה . בתוכנית אחרים מסטודנטים לסטודנטים הם אף הפכו השנים ובמהלך . בתוכנית ולפעילים באוניברסיטה מספקת הפתוחות הדירות תוכנית פעמית - חד הזדמנות בה החברים לסטודנטים בעיר הקהילה חיי את מקרוב ולהכיר לחוות שינוי ולחולל מבפנים להשפיע , שבע - באר הסטודנטים גם , במקביל . בקהילה משמעותי למידה של תהליך עוברים והסטודנטיות חברתית בפעילות משתלבים והם ; וצמיחה חברה ולפיתוח לערכים המחנכת , חווייתית ." יותר וצודקת בריאה

בתוכנית השתתפותם , הסטודנטים לדברי : החיים על שלהם המבט בנקודת לשינוי גרמה , הררי רות מספרת ," בועה לי פוצצה התוכנית " אחד לדיירי ליבה את שפתחה סטודנטית להיות הפכתי " . שבע בבאר המרכזיים הרחובות פעם . שיפוטית ופחות לאחרים רגישה יותר ! אשמתם זו , מצליחים לא שכשאנשים חשבתי מנהיגות בעמדות שאנשים מבינה אני עכשיו אבל יד ולהושיט לעצמם מחוץ להסתכל צריכים אוכל , אחד שיום מקווה אני . להם שקשה לאלה הדרך זו . כוח מעמדת ולעזור להשפיע אני גם ." העולם את לשפר היחידה אנחנו מי ולארי ליליאן ש " ע הפתוחות הדירות תוכנית למעורבות המחלקה במסגרת פועלת ' גודמן מזה בנגב גוריון - בן באוניברסיטת חברתית אזורים בחמישה פועלת התוכנית . שנים 43 , סנהדרין : שבע - בבאר ' ד - ו ' ג בשכונות . ורוטנברג קלישר , גיורא בר , תלמוד על המבוססת , ייחודית בתוכנית מדובר באזור הגרה סטודנטים קהילת של פורמט תורמת , המקום לתושבי מתחברת , מאותגר פועלת בהן השנים במהלך . בחזרה ונתרמת תושבים אלפי עשרות ממנה נהנו , התוכנית שאבו השכונות מילדי רבים . וסטודנטים , לחיקוי מודל שהפכו , מהסטודנטים השראה

פותחים שנה

." לאחרים ולתת לתרום שנהנים אנשים לראות בתוכנית הדרכה רכזת , סולטן ירין ומסכמת אותי לימדה התוכנית " : הפתוחות הדירות הם מאיפה להבין , ממני שונים אנשים לקבל אצל החזקות הנקודות את לראות , באים להתמקד במקום , אותן להעצים ולעזור אנשים ." בחולשותיהם

: התוכנית על נוסף למידע https://in.bgu.ac.il/cau/open/Pages/ default.aspx

: הפייסבוק לדף קישור https://www.facebook.com/ theopenapartment

| אבג 19

Made with FlippingBook - Online catalogs