עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פותחים שנה

עם משפחה חיי ניהול משלבים כיצד ? אקדמית קריירה ." פמיניסט עם מתחתנים " . צעירים וחוקרות לחוקרים טיפים בשלבים וחוקרות חוקרים עם תתייעצו " טעויות תעשו שלא כדי מכם מתקדמים המנטורים את תמצאו . לתקן שקשה לכם לסייע שיוכלו והנחמדים האמיתיים איתם כנים להיות ושתוכלו , נכון להחליט ." אמת בזמן שלכם הקשיים לגבי ? שלך ' מאמין אני ' ה מהו ופירגון , הומור הרבה , קשה עבודה " ." לאחרים במענק סיגל אשר - בר זכתה לאחרונה לקדם כדי שקלים מיליון 2 . 2 בסך מחקר בישראל דרך ופורץ תחומי בין מחקר חדש אופק - י " פומב " הפרויקט במסגרת לזכייה שותפיה ." תחומי בין למחקר ספר - בית ראש , יובל יוסי ' פרופ הם תל באוניברסיטת המוח למדעי סגול פיזיקאית - קליסקי בינה ' ופרופ , אביב . אילן בר מאוניברסיטת לחבר המטרה עומדת היוזמה בבסיס ידע מתחומי מובילים וחוקרים חוקרות בין , חדשני סינרגי מחקר לעודד כדי שונים בכל להתקיים היה יכול שלא מחקר היצירתיות " . בנפרד הידע מתחומי אחד תוכל הנבחרים והחוקרות החוקרים של חשיבה וניסויי ידע לעולמות אותנו לחשוף המחקר עולם את ולקדם צפויים לא ," השראה ומעוררי מרתקים למקומות המענק כספי . סיגל אשר - בר ' פרופ אומרת מכל מצטיינים חוקרים של כנסים יממנו הרוח מדעי מתחומי , האוניברסיטאות בהמשך ויתמכו , המדויקים והמדעים . יניבו הללו שהכנסים הנבחרים בפרויקטים יוכל רחוקים תחומים בין חיבור מחפשים כאשר כאשר , למשל , להתממש פיזיקה כמו רחוקים תחומים בין חיבורים וההיסטוריה האקוסטיקה חקר , ומוזיקה של עולמם חקר ; העתיקה העת של כשמאתרים או , ובלשנות הציפורים לחקר התלמוד חקר בין השקה נקודות מהסוג שחיבורים היא השאיפה " . רשתות שלא יצירתיות דרך לפריצות יובילו הזה ," עצמו בפני תחום בכל להתממש יכלו . גוריונית - הבן התלמוד חוקרת אומרת

המסורות מחברי בין ומגעים קשרים מעיד ובמסורותיו בסיפוריו , כלומר . עצמם יהודים בין ענפים קשרים על התלמוד , לספירה הראשונות במאות ונוצרים היווצרות על ישירות השפיעו אלו וקשרים אחת דוגמה . עצמן הדתות שתי ועיצוב בקשרים עוסקת שלי המחקרים מן אני : הנוצריים הנזירים של לספרות שמעון רבי של הסיפור איך למשל מראה מסורות לאור עוצב , במערתו יוחאי בר הסיפורים בין הקשרים . הזמן בנות נזיריות במסורות משתמש התלמוד איך מראים משותפים נושאים על לחשוב כדי נוצריות היתרונות כמו ולנצרות הרבנית ליהדות ." ובהתנזרות בסגפנות , שבהתבודדות סטודנטים 2021 בשנת משכנעים כיצד מחשבת בלימודי להעמיק וסטודנטיות ? ישראל לא הכי הספרות זוהי כי כל קודם " היא , ושנית . שיש מעניינת והכי צפויה חיים אנו שבו התרבותי לעולם הרקע יהודים ולא לנשים גם . ישראל במדינת באופן עיצבו הללו הטקסטים , כאן שחיים בשנת ישראל במדינת החיים את ישיר די מלמדת אליהם הישירה והגישה , 2021 ולאן , צצה הזו התרבות מאיפה על המון עשירה הזו והתרבות . התקדמה היא , לפעמים מאוד מעצבנת גם היא . ומרתקת את : הזמנים פערי בשל בעיקר , ומרתיחה כתבו חוקרת שאני הרבניים הטקסטים עולם תפיסות עם שנה 1500 לפני גברים לתפיסות מנוגדות קרובות שלעיתים את מבינים אם אבל . בהן מחזיקה שאני , נכתבו הטקסטים שבו התרבותי ההקשר מורכבת שממנו העשיר שהפסיפס הרי מעניין הכי הדבר הוא שלנו התרבות מבינה לא באמת ואני , ללמוד שאפשר ..." במקום אחר דבר כל ללמוד למה ? השראה מקורות שהיתה , נטף דניאל סוזן , שלי סבתא " פילון מתרגמת , הלניסטית יהדות חוקרת האישה הפרופסור , לעברית האלכסנדרוני ואישה , בישראל הראשונה המזרחית ." מאוד אותה ואהבתי , ומבריקה קשוחה ? אותך שמעניינים נוספים מחקר תחומי , חיות על ללמוד אוהבת מאוד אני " על שעות ארכאולוגיים באתרים ולטייל ." שעות גבי

ביקור כרטיס סיגל אשר - בר מיכל ' פרופ של עבודתה ספרות של פילולוגי במחקר מתרכזת ונוצרים יהודים שבין היחסים ובחקר , ל " חז כפי ובעיקר לספירה הראשונות במאות ספרה . הבבלי בתלמוד משתקפים שאלו Early Christian Monastic הראשון Literature and the Babylonian ' קיימברידג בהוצאת לאור יצא Talmud לאוטנשלגר בפרס וזכה 2013 בשנת בחן הספר . היידלברג אוניברסיטת מטעם הנזירים ספרות בין ספרותיות מקבילות לקשרים וטען הבבלי לתלמוד הנוצרית Jewish השני ספרה . השניים בין ישירים – Christian Dialogues on Scripture in Late Antiquity: Heretic Narratives הוא אף , of the Babylonian Talmud 2019 בשנת לאור יצא ,' קיימברידג בהוצאת National -Jewish ה של כסף בפרס וזכה בסיפורי עוסק הספר . Book Award הרקע את ומבהיר הבבלי בתלמוד כופרים . שלהם הנוצרי לכהן סיגל אשר - בר נבחרה 2017 בשנת הצעירה באקדמיה כחברה שנים ארבע הישראלית הלאומית האקדמיה במסגרת חברה לתפקיד בה בחרו ובהמשך , למדעים בקהילה הבכיר הגוף של המנהל בוועד הצעירה האקדמיה . בישראל המדעית כחממה לשמש במטרה 2012 בשנת הוקמה יכולות את שימנפו ויוזמות רעיונות של הם האקדמיה חברי . בישראל האקדמיה ( בחירתם בעת 45 גיל עד ) צעירים חוקרים מחויבות בעלי , בעולם הראשונה מהשורה אקדמי ידע ובעלי , בישראל המדע לחיזוק הוועד . לעשייה ברצון המשולב תחומי - רב האקדמיה מדיניות על אחראי המנהל למועצת בתפקידו מקביל והוא , הצעירה . למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה סיגל אשר - בר ' פרופ זכתה 2017 בשנת הלאומית הקרן מטעם שנים לשלוש במענק הכנסייה אבות בין " : מחקרה על למדע לשיח כשיקוף מינים סיפורי : הבבלי לתלמוד החליטה , המענק למתן בנוסף ." דתי בין - לבר להעניק למדע הלאומית הקרן הנהלת החינוך לקידום הקרן פרס את סיגל אשר . פרידנברג וצבי זהבה שם על והמדע

| אבג 17

Made with FlippingBook - Online catalogs