עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בעת נפשית במצוקה הטיפול ותיעדוף על מצביעות החוקרות . בריאותי משבר התקווה , האישיים החוסן שמשאבי כך ברמה היו הקוהרנטיות ותחושת עם . המחקר אוכלוסיות בשלוש גבוהה האוכלוסייה בקרב הבדל ניכר , זאת ותחושת תקווה על שדיווחה החרדית מאשר יותר גבוהות ברמות קוהרנטיות . והערבית החילונית שבחברות אלו ברמות הבדלים קיימים " ש היא מסקנתן אוכלוסיות בקרב והכעס הדיכאון , החרדה בקרב יותר גבוהים אלו : השונות המחקר בהשוואה והערבית החילונית האוכלוסיה החוסן משאבי . החרדית לאוכלוסיה , קוהרנטיות ותחושת תקווה , האישיים מיטבית בהתמודדות לסייע יכולים לחזק שיש ומכאן , אלו סימפטומים עם בדגש , הקבוצות כלל בקרב אלו משאבים ." והערבית החילונית על

שרבים ניכר . לנכון וראו שחשבו תושביהם למען הרבה עשו מהם תרבות , חינוך כגון , מגוונים בתחומים החוסן רמת על שהשפיע דבר , וספורט החילוני הציבור . המדווח הקהילתי במנהיגות תחליף לעצמו ומצא חיפש חיזקו שפעולותיה המקומית קהילתי חוסן של אחרים פרמטרים ." מקומית וגאווה שייכות כגון את מדגיש המחקר , לסיכום משאבים הקצאת של החשיבות

הרשות ובתפקוד המקומית במנהיגות אמון חוסן על דווח הערבים בקרב . המוניציפלית החרדים ובקרב ביותר הנמוכה ברמה קהילתי . ביותר הגבוהה ברמה קהילתי חוסן הודגם מאפייני עם מתכתבים המחקר ממצאי " תמיכה במנגנוני המחזיקה החרדית החברה מאפיינים " . י ' קלעג ר " ד הדגישה ," לחבריה לבריאות ביחס רבה משמעות קיבלו אלו האמון הפגנת . הקהילה חברי של הנפשית מחייבת המקומית ובהנהגה ברשות היחסית מענה מתן לצורך ומשאבים סמכויות העברת . הוסיפה ," לאזרחים כוללני הצביעה לבינסון - בראון ארנה ' פרופ לתחושת שתרמה מקומית מנהיגות על עם האמון משבר רקע על הקהילתי החוסן , הראשון לסגר בניגוד " : הארצית המנהיגות ולא התעשתו והמועצות העיריות ראשי פעלו אלא , לפעול כוח להם שיתנו חיפשו הדרכים בכל שלהם התושבים לטובת

ומצא חיפש החילוני הציבור במנהיגות תחליף לעצמו חיזקו שפעולותיה המקומית חוסן של אחרים פרמטרים וגאווה שייכות כגון קהילתי מקומית

| אבג 7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online