עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דבר הנשיא

לנשים גברים בין מלא הזדמנויות שבה , האחרונה השנה . שלנו בקמפוס האוניברסיטה של המופלאות הנשים תרומה ותרמו הרבים לאתגרים נענו עם להתמודדות משמעותית כה לקרוא תוכלו מהן כמה על ) המשבר את יותר עוד העצימה ,( זה בגיליון . השוויון יעד אל שלנו החתירה ניכרות כבר המרגשות התוצאות המרשימים הישגיו ובראשן , בשטח של מגדרית להוגנות המשרד של לינואר נכון , גוריון - בן אוניברסיטת , שנה 50 אחרי , לראשונה . 2021 המינויים בוועדת מגדרי איזון הושג כמו . האוניברסיטה של העליונה החלטות האוניברסיטה אישרה , כן עבודה סביבת לעידוד מהותיות נשים על שתקל , משפחה תומכת קטנים לילדים ואימהות צעירות , השאר בין , כך . בעבודתן להתקדם בסגל מרצות של ההוראה עומס הוקל מחופשת החוזרות , הבכיר האקדמי היחידות כל חויבו , כן כמו . לידה ההרצאות , הסמינרים את לקבוע כך המחלקה וישיבות המרכזיות בשעה המאוחר לכל שיסתיימו יוכלו וכולן שכולם מנת על – 15 : 30 את לאסוף שחייבת מי גם , להשתתף . הלימודית מהמסגרת ילדיה משמעותי צעד עוד צעדנו השנה , מגדרית ולהוגנות לשוויון בדרך שנמשיך ם . לכן ות . מבטיחים ואנחנו עד נעצור ולא הזאת בדרך ללכת כל של הזכות את במלואה שנממש . לשוויון מכם ואחד אחת

, יקרים חברים , יקרות חברות עתה זה שהסתיימה 2020 שנת גדולים אתגרים בפני כולנו את העמידה במהרה שלא לקחים אותנו ולימדה , מאוד הכאיבה , הכאיבה היא , כן . יישכחו השפעות גם , הנראה ככל , לה היו אך עוד עמנו להישאר שעשויות חיוביות , זעיר – שלנו המשותף האויב . רבות שנים הניע ,( משמע תרתי ) אנושי ובלתי קטלני . ולהתאחד להתלכד כולה האנושות את בצד הניח , ממנו חלק שאנו , המדע עולם בדרך אותו המאפיינת התחרותיות את הכללי המאבק את להוביל כדי , כלל וחוקרים חוקרות . העולמית במגפה עבדו , במעבדותיהם ארוכים ימים בילו ושיתפו פירגנו , תמכו , כתף אל כתף : המשותפת המטרה למען והכל , פעולה שהוא נגיף . קטן אחד נגיף של מיגורו כה האדם שבני להבדלים לחלוטין עיוור אדם בין מבחין שאינו , לטפח אוהבים הדרג רמי בין או לאומה אומה בין , לאדם שבפני הבנו כי התאחדנו . העם לפשוטי . שווים כולנו הקורונה שיעור אותנו לימדה הקורונה , אכן לומר אפילו אפשר . בשוויון חשוב היא (... בעליל מומלצת הבלתי ) שבדרכה ונתנה חדשה פרספקטיבה לנו העניקה שאנו המהותי לערך משמעותית דחיפה מקדמים בנגב גוריון - בן באוניברסיטת והשוויון בכלל השוויון ערך – שנים כבר , שנה לפני רק ) 2019 - ב . בפרט המגדרי בשנת ,(... שלם עידן שחלף נדמה אך האוניברסיטה חרטה , להיווסדה 50 - ה לקראת – ' 50 : 50 ' היעד את דגלה על ושוויון ייצוגי שוויון , מספרי שוויון

בגיליון מה

5

מצטיינת מנהלנית מהרבני ציפי ' מקיימברידג רכש לוי קטריבס גלית ר " ד ו דר חוק רז להב יעלה ר " ד דר פורצת ברזילי רגינה ' פרופ לצמרת זינקה שפיר רות משפחתי יפור צויקל ולי ' ג ' פרופ

11 - 10

13 - 12

17 - 16

23 - 22

25 - 24

ידי – על מופק ודוברות ומי לפר המחלקה אית א נת : המחלקה מנהלת 2206 מ רשיו ראשי וכתב עור זלקאי חיי צילו מכלי דני עיצוב בע"מ דיזיי . אר . אי צוות 08 - 6461281 : טלפו 08 - 6477674 : פק zalkai@bgu.ac.il : ל דוא http://in.bgu.ac.il/Pages/abg.aspx

השראה מעוררות חוקרות : בשער : השעון כיוון עם מצולמות , כף - אבו סארה ר " ד , לוי קטריבס גלית ר " ד רז - להב יעלה ר " ד , קושאר סיקה ' ג ר " ד

, ושלכן שלכם חיימוביץ דניאל ' פרופ האוניברסיטה נשיא

| אבג 3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online