עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מדענית מחשב בשירות הרפואה

Photo credit: Rachel Wu

ברזילי רגינה ' פרופ . עולמי מידה בקנה הישג

בינה על נשען שלה שהפיתוח חדשנית שהשתתפו בכירים חוקרים . מלאכותית , קולינס יימס ' ג ' פרופ ביניהם , בפרויקט באחת שמדובר העריכו , MIT - מ הוא אף ומעולם מאז שפותחו היעילות התרופות בעלי חיידקים עם להילחם שבכוחה . עמידות ברזילי שכחה לא המחקר לפסגת בדרכה לבוגרי ברכתה בדברי . הזינוק נקודת את למדעי המחלקה של האחרון המחזור : MIT - ב שלנו השגרירה סיפרה , המחשב במעבדות הלילות את זוכרת עדיין אני " מחשבים היו לא כי , האוניברסיטה במעבדה להישאר צריכים והיינו אישיים השנים . הלימודים קצב את להדביק כדי בין היו גוריון - בן באוניברסיטת שלמדתי שרכשתי הכלים . בחיי ביותר הטובות במהלך להתקדם לי עזרו באוניברסיטה . החיים לכל חברים הכרתי וגם , השנים עם להתמודד ולמדתי ללמוד למדתי שהשגתי מה כל . ומורכבות חדשות בעיות ." גוריון - בבן התחיל המדעיים בחיי

טיורינג ופרס נובל פרס עם אחת . המחשב מדעי בתחום ראשונים מדעיים פרסים רק " , נובל פרס או טיורינג פרס כמו , במעלה ," כזה גודל בסדר סכומים מעניקים . הפרס ועדת חברת , גיל יולנדה אמרה אי הראשונה הזוכה היא ברזילי ' פרופ סגל חברי מבין יוקרתי כה בפרס פעם . ובוגריה האוניברסיטה בשנת ראשון תואר סיימה ברזילי ' פרופ של בהנחייתו ) שני ותואר 1993 , שנים חמש כעבור ( אלחדד מיכאל למדעי המחלקה במסגרת שניהם . בנגב גוריון - בן באוניברסיטת המחשב באוניברסיטת עשתה הדוקטורט את סגל חברת היא 2003 ומשנת קולומביה - בבית פרופסורית היא כיום .MIT- ב במכון המחשב ולמדעי להנדסה הספר . וסטס ' מסצ של הטכנולוגי הדרך פורצי מחקריה במסגרת אנטיביוטיקה ברזילי ' פרופ פיתחה חיידקים המחסלת עוצמתית לסוגים עמידות שפיתחו מסוכנים בתרופה מדובר . תרופות של שונים

. המאובחנות מן אחת כל של למצבה לאחרונה אותה זיכה המערכת פיתוח AAAl - ה מטעם דולר מיליון בסך בפרס Association for the Advancement of ) בנשימה המוזכר , ( Artificial Intelligence

| אבג 17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online