עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מתבטאת במציאות של נשים לוחמות סוגיה זו שבו בהגנה על לקחת חלק משמעותי ובהתעקשותן הלוחמים וכן בהגנה על עמיתיהן , הלאומי הביטחון : חובשת קרבית מספרת , עדינה . על העורף שאלווה את יחידת זו התעקש שאני המפקד שלי " מפקד היחידה הרפואית לא שמח ... לעזה העילית שלו הוא היה . התעקשתי . אישה שאני מכיוון , זה לגבי חטיפה של נשים לוחמות גרועה , צריך לקבל החלטה צריכה לחתום הייתי [ אז ] . יותר מחטיפה של חייל גבר ...[ למשימה לאשר את הסכמתי כדי ] על טפסים יכולה שאני ידעתי . לקבל את המשימה דרשתי " הטוב להתמודד עם זה ולתת את הטיפול הרפואי טובה הכי שאני ידעתי ... שאדרש לכך ביותר אם ומתי ." לתפקיד היה שבו המחקר מערער על האופן : זאת ועוד מחקר בנוגע , היסטורי באופן . לחקור טראומה נהוג אנוש צמח מתוך בני לטראומה הנגרמת על ידי מחקר זה . החוויות הרגשיות של גברים לוחמים מחקרים על טראומות ידי - הושלם מאוחר יותר על הידע הנוכחי . של נשים וילדים כקורבנות התעללות גברים " טראומה נובע במידה רבה ממחקרים על לגבי תקוע - ודפנה שלו - הראל ." נשים קורבנות " ו " לוחמים היבטים נוספים של טראומה להבין טוענות שניתן . באמצעות מחקרים אודות נשים לוחמות שנשים הנכנסות לתפקידים החוקרות מצאו שתי קרביים צריכות להתמודד עם קשיים גופניים ונפשיים לאירועים , לאלימות , לקרב הנובעים מהחשיפה שלהן צריכות להתמודד הן , ובנוסף ; חיים ולמוות מסכני הקשבה . עם חלוקה מגדרית והגמוניה גברית בצבא לפסיפס הנרטיבים של החיילות הקרביות מאתגרת סכסוך את התפישה הדומיננטית של נשים באזורי וחושפת תובנות חשובות על , היסטריות כחלשות או . של גברים ונשים כאחד משמעות השירות הקרבי Oxford הספר פורסם בהוצאה היוקרתית הלאומית למדע בסיוע הקרן University Press

הסתכלתי דרך הכוונת של הרובה... ו... אני לא יודעת אם את יכולה לדמיין את זה... לכוון את הכוונת של הרובה לעבר בן אדם. ויש כדור בקנה. את מבינה שבאותו רגע את 'מחזיקה חיים בידיים שלך' (נועה, צלפית)

באמצעות הפגנת ) הם אלה שמפגינים כוח ואקטיביות בעוד נשים לוחמות ראויות לשבחים כשהן ,( אומץ בכך ) שלהן מתגברות על הטבע החלש וההיסטרי ייחודי דפוס זה אינו .( מאבדות את עשתונותיהן שאינן הוא משקף נורמות פטריארכליות שעדיין . לישראל לצפות אולי ניתן . שולטות במוסדות צבאיים בעולם הכניסה של נשים כלוחמות לשדה ששנים רבות אחרי הקרב חלק מהנורמות המגדריות המשפיעות על הצבא חוות נשים בצבא עדיין , אולם . שינוי ויעברו יאותגרו של הצבא ונגד נגד הטבע הפטריארכלי - מאבק כפול ." האויבים לכאורה של המדינה " גברים אמיצים " ו " נשים היסטריות " הפער שבין היחיד הקיים בזירות המחקר הבינארי המושג אינו בתחום כי להבחין ניתן . קונפליקט ואלימות , של צבא בחקר טראומה ובחקר שחקנים , ביטחון לימודי מושגים במגוון השיח רווי , אלימים מדינתיים הדימויים המגדריים הבולטים של צבא . בינאריים גברים : מקובעים במשך מאות שנים ומלחמה נותרו / שוחרות השלום ו נשים הן , הם המיליטריסטים ההשתתפות של גברים , יתרה מזאת . קורבנות או באזרחות בסכסוכים חמושים נתפשת כמרכיב חיוני בעוד ההשתתפות של נשים , והשתייכות קהילתית או , בסכסוכים חמושים אינה זוכה לפרשנות כזו . לתיעוד ראוי במחקר עולות דילמות רבות באשר לתפיסת מושג ועל האופן ? על מי מגן מי – Protection :" הגנה " ה

| אבג 25

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker