עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מלמדת אתכם לבחור חוקרת , ר ענב פרידמן " את ד הכירו מרצה במחלקה , פמיניסטית , שיווק למינהל עסקים בפקולטה לניהול על שם גילפורד גלייזר היא סיימה :' גוריון - בן ' ענב עשתה אתשלושת תאריה ב ותואר , ולתואר שני התנהגות לתואר ראשון מדעי בעבודת הדוקטורט חקרה . במינהל עסקים שלישי בקורס ." בחירת מוצרים הבדלים מגדריים בתהליכי " שהיא מעבירה אצלנו הסטודנטים מבצעים ייעוץ . לחברות במשק אסטרטגי בחקר , השאר בין , המחקר שלה מגוונים ועוסקים תחומי בחירת מוצרים ושירותים הבדלים מגדריים בתהליכי .( לטובת החברה קידום התנהגויותשהן ) ובשיווק חברתי מה שאנשים אומרים היא מתעניינת בפער שבין . התנהגות בחירה בפועל שמתכוונים לעשות לבין שיקולים לגברים ולנשים אין , הדעה הרווחת בשונה מן . כשהם בוחרים מוצרים או שירותים ' סטראוטיפיים ' כשאנשים אותםשיקולים סטראוטיפים נגלים לעין אבל לא כאשר בוחנים מה , נשאלים מה חשוב להם כאשר בוחנים את , עקיף באופן , חשוב להם באמת . התנהגות הבחירה שלהם שיווקשפונים לנשים במסר שמתמקד בחוויה סוכני " שמתמקד בביצועים ולגברים במסר פונקציונלי , וברגש מייצרים סטראוטיפים מיותרים , של המוצר או מחירו ," שאינם באמת מובילים לבחירה של המוצר או השירות . ר פרידמן " אומרת ד ורב ערך שבעזרתו משמעותי שיווק הוא כלי , לשיטתה עמדות ולקדם התנהגויות , לשנות תפיסות ניתן . שיכולות להפוך את העולם למקום טוב יותר

אלכוהול ופורנו , יותר שוקולד גברים ונשים צרכו מדובר בשינויים משמעותיים בהרגלי . בתקופת הסגר , והם נחשפים במחקר חדש , המינים הצריכה של שני הפקולטה לניהול על שם של חוקרות מן עבודתן פרי . גילפורד גלייזר וחוקרות נוספות ממעבדת השיווק ר ענב פרידמן " ד משבר הקורונה שינה כי בפקולטה לניהול דיווחו החוקרות . צריכה מגדרית תפישות מקובלות לגבי על עליה המינים גם יחד דיווחו שני לגלות כי הופתעו בתקופת אלכוהול ופורנו , בצריכת שוקולדים ומתוקים הודגשו שנים של מחקר שבמהלכן גם אחרי " . הסגר לגלות הופתענו , המינים ההבדלים הביולוגים בין באופן שברירת המחדל של גברים ונשים היא להתנהג ראש המעבדה , ר פרידמן " אומרת ד ," דומה בשעת לחץ הוכח שלחץ מוריד " . גוריון - לשיווק באוניברסיטת בן והוא מכתיב ביצוע פעולות , את היכולת לווסת רגשות ."' על אוטומט ' מידע פורנהאב הוא אתר למבוגרים בלבד המרכז אנר ' הז רובם חסידי , על המשתמשים בשירותיו לנתונים של חברת דוחות האתר התווספו . הפורנוגרפי מכירות אודות פעילות השווקים המספקת נתוני נילסן על הצביעו המידע הללו מאגרי ושני , העולם ברחבי אלכוהול וסרטים , עלייה שיטתית בצריכת שוקולד בתקופות משבר פחות חמורות נשים . פורנוגרפיים את לעומת גברים שהטביעו , מתיקה יותר דברי צרכו . יגונם במשקאות אלכוהוליים ובסרטים פורנוגרפיים בחסות הסגר התברר שגם כי , כאמור , המפתיע הוא . אלכוהול ופורנו , יותר שוקולד גברים וגם נשים צרכו , אוניברסליות ההנחה שההתנהגויות המגדריות הן << המשך בעמוד הבא

| אבג 17

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker