עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גיליון 130

וי ' ג ש על לרפואה פר ה - בית בוגרי 82 מתוכ , חדשי דוקטורי 348 - ב השנה התרחבה גוריו - ב משפחת 7 - 4 עמודי | הגלימה אחרי המירו | ( בצילו ) גולדמ וארווינג הכובע את יר לה 2021 ט אוגו | א " תשפ אלול - אב | 130 גיליו

, יקרי קוראי , יקרות קוראות , ימי פר מ לפני יומה ל שהגיעה , א " תשפ הלימודי שנת . כולנו עבור במיוחד ומאתגרות חריגות היו , לה שקדמה זו וג יטה באוניבר והותירה חיינו אורחות על השפיעה הקורונה מגפת שכולנו מפתיע זה אי לכ . שוממי ושבילי ריקות כיתות שלנו לציי חשוב , זאת ע . המבורכת הקמפו לשגרת לחזור התרגשנו שינויי . 2020 במר " שנטשנו " שגרה אותה אל שבי אנו שאי 15 במהל יטה באוניבר התחוללו משמעותיות ותמורות רבי לרגע ; ולקושי למשבר נכנענו לא מעול כי - האחרוני החודשי בכל גוריו - ב יטת אוניבר את לקד ממאמצינו חדלנו לא אחד . המישורי בכל הקמפו חוויית את ולהעצי , החזיתות הנאמני חבר של מקוו במושב , המגפה של בראשיתה ממש את הצגתי ( משתתפיו לכל משונה חוויה היה שעוד בימי ) יוזמת על ה שהתב , יטה האוניבר של טרטגית הא התוכנית התחלנו , מכ לאחר מיד . מכ לרבי המוכרת BGyoU Impact : יטה האוניבר קהילת מרכיבי כל למע , התוכנית של ביישומה , וכמוב , והטכני המינהלי גל ה חברי , ומרצי חוקרי כא העומדת גרת המ . שלנו היקרי טודנטי וה טודנטיות ה אני זאת ובכל , שביצענו הצעדי כל את מלהכיל צרה לרשותי : הכלל על המעידה טעימה לכ להציג מבקש

הבית ד |

2

תהליכי פישטנו , המלצותיה מ על , המלגות , הרכש בתחומי ותקנות את הקמנו ; ויתרות תשלומי החזרי על שמקל Welcome Center - ה והישקנו , הדר כל לאור ל " חו תלמידי בבקשות לטיפול ומקוו אחיד תהלי נאמנה לכ מבטיח ואני . טודנטי של ! ההתחלה רק שזוהי התקציב : בקצרה חדשות ועוד במחקר ותמיכה מחקר לתשתיות הניב וכבר , 75 %- מ ביותר הוגדל התקציב ; המחקר בתפוקות עלייה דיגיטליות ויכולות IT תשתיות לשדרוג גדל אילת בקמפו ; 16 %- ב הוגדל ראשו לתואר טודנטי ה פר מ 100 - כ בנינו הקורונה " בזכות " ; 45 %- ב ומולטימדיה טכנולוגיות ע כיתות את שישמשו , בעול מהמתקדמות ; רבות שני עוד יטה האוניבר קהילת אושרה : במיוחד ומרגשת טרייה וידיעה ושינויי לקיימות פר ה - בית של הקמתו .... המזלג קצה על רק וזה ! אקלי עוד תמצאו ' אבג ' של החדש בגיליו את המשקפי מרתקי יפורי שלל היו שמרגש מה ואת שמתרחש מה רשמנו . בנגב גוריו - ב יטת באוניבר עוד רבי אתגרי אבל , גדולי הישגי עתיד נבנה משותפי בכוחות . לפנינו . כולנו עבור יותר טוב

התוכנית של החשובי הדגשי אחד לביטוי זכה שא , טרטגית הא החתירה הוא , החולפת בשנה משמעותי קליטת באמצעות מחקרית למצוינות תחומי בכל ומבטיחי צעירי חוקרי ט באוגו הישקנו כ לש . האקדמיה , חדש אקדמי גל ל היחידה את 2020 למצטרפי להעניק היא שתכליתה על להקל ובכ , אחת כתובת החדשי בבניית החל - ההיבטי בכל קליטת ילדיה ברישו וכלה מחקר מעבדות

בגיליו מה

7 - 6

בתא מבצע מלמוד גילה

11 - 10 13 - 12 15 - 14 17 - 16 19 - 18

גוריו - לב הטובי קודיש מיכאל

100 - כ בנינו הקורונה ' בזכות ' טכנולוגיות ע כיתות מהמתקדמות ומולטימדיה קהילת את שישמשו בעול רבות שני עוד יטה האוניבר

מעמיק מחקר דוניו ופי

חדש תיכו מזרח יקותיאלי - ואקני אורית

הרדיו ימי רביב בוזי

ביטחו מר לר פריי נפתלי

בנינו : ועוד זאת . בנגב כא הילדי לגני מנטורי להכשרת ייחודית תוכנית את שילוו , הוותיק האקדמי גל ה מקרב בצעדיה הצעירי והחוקרי החוקרות תהליכי את שיפרנו ; אצלנו הראשוני לחוקרי מעבדות של והבנייה התכנו כל . הקליטה ל את והגדלנו ; צעירי הגדלת בזכות התאפשרו ועוד אלה . 60 %- ב הקליטה תקציב המאמ את לציי רוצה אני , אחר קרדינלי בנושא ג וההתקדמות : כולנו של החיי איכות על המשפיע הביורוקרטיה וצמצו תהליכי ייעול יותר של ייעודיי צוותי . בקמפו וטכני מינהלי , אקדמי גל חברי 100 - מ ועיכובי כשלי לזהות כדי יחדיו עמלו שלל והגישו , ביורוקרטיי בהליכי , מאז . 2021 בתחילת יצירתיי פתרונות

ידי – על מופק ודוברות ומי לפר המחלקה אית נת א : המחלקה מנהלת

2206 ' מ רשיו ראשי וכתב עור זלקאי חיי צילו מכלי דני עיצוב בע"מ דיזיי . אר . אי צוות

למשבר נכנענו לא מעול לא אחד לרגע ; ולקושי את לקד ממאמצינו חדלנו בנגב גוריו - ב יטת אוניבר את ולהעצי החזיתות בכל המישורי בכל הקמפו חווית

08 - 6461281 : טלפו 08 - 6477674 : פק zalkai@bgu.ac.il : דוא"ל http://in.bgu.ac.il/Pages/abg.aspx

, מהנה קריאה , חיימובי דניאל ' פרופ יטה האוניבר נשיא

| אבג 3

תמר ר " ד ע ילינק רז ' פרופ פר ' ב הזוכות אחת , וינשטוק ' במחקר למצוינות טורנטו

הצטיינות גמול וחוקרות חוקרי 12 - ל ופיתוח למחקר ודיק יטה האוניבר נשיא ג י פר הוענקו מצטייני נשיא ג כ מכה ילינק רז ור פרופ וכדיק בנגב גוריו - ב יטת אוניבר

,( פיזיקה ) קוב עילי ' פרופ ,( הציבור לחקר שוויצריה מכו ) רול אורי ' פרופ ,( צחיחי אזורי של ביבה ו אנרגיות המחלקה ) קי יוזפוב פלורינה ר " ד טר טריי אפרת דורית ר " ד ,( יכולוגיה לפ - מבית רוטנברג תרצה ' ופרופ ,( ניהול ) . ומחשבי חשמל ת להנד פר ה לחוקרי מוענק ' טורונטו פר ' חשיבה יכולת , יצירתיות על צעירי , המדע בתחומי לציו ראויי והישגי הרוח מדעי , הרפואה , הטכנולוגיה . הקהילה לרווחת תרומה ועל , והחברה אילזה ממכו , קי יזר ולדימיר ר " ד , הננומטרי בתחו וטכנולוגיה למדע כ והטכני המינהלי גל ל המחקר בפר זכה קופיה המיקרו בתחו מומחיותו על של למחקריה ותרומתה האלקטרונית . בנגב גוריו - ב יטת אוניבר מדעני

פור יישומי מחקר על הצטיינות על בכמט ' לפרופ הוענק הפר : הדר ורפואה ו אח מערכות בתחומי מחקרו יישומיי על פורגדור ' ולפרופ ; חישובית וכיווני תרופות לפיתוח מגווני מערכות על י המבו תרפויטיי . ו החי ' לפרופ הוענק דר פור מחקר על פר הציבור לבריאות המחלקה מ שי אירי התזונה בתחו דר פורצי מחקרי על ) ' ולפרופ ,( האד לבריאות שלה והקשר למדעי המחלקה מ אלפונטה ליטל בביולוגיה דר פורצי מחקרי על ) החיי החלבוני בעול ויישומיה ינתטית .( והתא ' במחקר למצוינות טורונטו י פר ' : הבאי והחוקרי לחוקרות הוענקו לבריאות המחלקה ) וינשטוק תמר ר " ד

הוקרה ותעודות י פר . ופיתוח למחקר חוקרות 12 - ל חגיגי בטק הוענקו מטעמו . יטה באוניבר מצטייני וחוקרי באול ביוני 16 - ב התקיי האירוע וראשי , מינקו ש על נאט ה ועוד הפקולטות דיקני , יטה האוניבר . בנוכחות אותו כיבדו נכבדי על פ " למו ודיק הנשיא ג פר והחברה הרוח במדעי תחומי בי מחקר המחלקה מ אשר בר מיכל ' לפרופ הוענק על לה הוענק הפר . ישראל למחשבת נקודות המעניקי המקוריי מחקריה . ל " חז פרות על חדשות מבט למדעי מהמחלקה בכמט אית ' פרופ דיק , פורגדור ל ' אנג ' ופרופ המחשב בפר זכו , הבריאות למדעי הפקולטה

אקדמית מצוינות |

4

שיש טובי הכי על לדעת שכדאי עובדות כמה שלנו התארי מקבלי

השניי טובי שבת ב הופמ מיכל שבת ב עיד לרפואה דוקטור תואר קיבלו ביותר הצעיר הבוגר 21 ב ראשו תואר יי - פיר אית המחשב ומדעי במתמטיקה

ונקר נירית : ניצחו תמונת כ אלניר ומעי ( מימי ) יו

חיכינו כמה הזה לרגע 256 – חדשי דוקטורי 348 - ב א " בתשפ התרחבה גוריו - ב משפחת - בית בוגרי 82 - ו מתקדמי מחקר ללימודי קרייטמ פר ה - בית בוגרי גולדמ וארווינג וי ' ג ש על לרפואה פר ה

פוריה הכי הפקולטה 1 , 072 ראשו לתואר טודנטיות ו טודנטי ה ההנד למדעי בפקולטה מבוגרת הכי הבוגרת 83 בת שלישי תואר יימה - מלמוד גילה ישראל ע של טוריה בהי

להעלאת טרטגיות א של ופוליטיי ברלוונטיות בלט " ו לחי היענות שיעור זה בנושא ההתרחשויות לנוכח , שלו הדוקטורט עבודת . המגפה של בעיצומה של בהנחייתו , פרידמ - קמי ר " ד של גרת במ נעשתה ,' דוידובי נדב ' פרופ . הציבור לבריאות במחלקה לימודיה מופיעה המחקר על נרחבת ידיעה ) .( הגיליו בהמש של לרפואה פר ה - בית בוגרי 82 משמעותית כוח פת תו יהוו גוריו - ב החזית בקו שנמצא הבריאות למער ראוי . הקורונה במגפת המאבק גרת במ פר ה - שבית ) גולדמ לויד כי לציי ר " כיו מכה ( הוריו ש על קרוי לרפואה . הנאמני חבר פו התוו החדשי הדוקטורי מלבד ' גוריו - ב ' של המורחבת למשפחה השנה , ראשו תואר יימי מ – בוגרי 5 , 194 לתעודת והזכאי , שני תואר יימי מ . הוראה

השנה התקיימו התארי הענקת י טק בקרב גדולה התרגשות ועוררו בקמפו שנה לפני , כזכור . משפחותיה ובני הבוגרי י הטק את לבטל יטה האוניבר נאלצה החלטת זאת וע , הקורונה משבר בגלל , חיימובי דניאל ' פרופ הנשיא של האמיצה איפשרה יטה האוניבר קברניטי ושל הקשיי חר השנה את יי ל טודנטי ל החמור הבריאותי המשבר שכפה והמגבלות השני במאה האנושות את שפקד ביותר . האחרונות למועדו : מעודדי בהחלט הנתוני יטה האוניבר בוגרי של יבי קלו האק של גידול - דוקטורי 348 השנה הצטרפו בשנה הדוקטורי " יבול " לעומת אחוזי 8 - כ שנת בוגרי ג הוזמנו המרגש לטק . שעברה . פרונטלי לטק זכו שלא פ " תש הלימודי פר ה - בית יימי מ פר במ גידול חל השנה 256 – מתקדמי מחקר ללימודי קרייטמ . אשתקד 225 לעומת ובוגרות בוגרי , פרידמ שלי ר " ד של מחקרה : מעניי פרט וני החי מדיניות " בנושא ,' קרייטמ ' בוגרת אתיי , משפטיי היבטי : בישראל

בוגרי הרבה הכי 390 טודנטיות ו טודנטי שני תואר יימו קי ע למינהל במחלקה בוגרות יותר 2 , 376 2 , 818 טודנטי טודנטיות

לציו ראוי 103 לימודי יימו טודנטי ו טודנטיות הוראה לתעודת

| אבג 5

חיי ' פרופ , יטה האוניבר רקטור בטק מלמוד גילה ר " ד ע , היימ דיק , למצלמה בגבו . התארי הענקת בר דודי ' פרופ קרייטמ פר ה - בית למדעי הפקולטה דיק : מימי שני ; צבי וטשטיי דוד ' פרופ והחברה הרוח

המתקד בגילה דוקטורט יימה רב א בתא ודוקטורית וכבר 83 בגיל הדוקטורט את יימה מלמוד גילה

השתלבה כא . משפחתה ע ארצה המקי פר ה - בבית צרפתית בהוראת , משפחתה את הרחיבה , שבע בבאר ' ג בזרועותיה חיבקה ובהמש נו ב ילדה . ניני וארבעה נכדי עשרה חינכה בהוראה שנותיה 37 במהל שפרשה לאחר . ונערות נערי של דורות מצבריה נטענו , ומחנכת כמורה מעבודתה הייתה האקדמיי לחיי חזרתה . מחדש גוריו - ב יטת אוניבר . מאוד מהירה . פתוחות בזרועות אותה קלטה קבוצת " למושג שנחשפה לפני עוד פרות ב שני תואר מלמוד יימה ," יכו פתגמי על תיזה כתבה היא . עממית החינו משרד ובמימו יהודיי אנטי רחב מחקר במדריד ערכה פרדי ה ד במו עבדה ש . הפתגמי בנושא המרצי מיטב בהדרכת גבוהי ללימודי . והחוקרי

הבא היעד על חושבת בעלת , לצרפתית מורה , 83 בת היא רבתא בתא , וממשל בפוליטיקה שני תואר ללמוד מוטיבציה וחדורת חיי מלאת הצליחה המתקד בגילה . אופקי ולהרחיב לרשימת תואר עוד לצר מלמוד גילה ע של טוריה להי דוקטור - הישגיה . בנגב גוריו - ב יטת אוניבר מטע ישראל 1938 בשנת בארגנטינה נולדה גילה

בילדותה . ציונית יהודית במשפחה וגדלה נוער בתנועת פעילה הייתה ובנעוריה הוריה . הציוני הרעיו את הפנימה שבה אקדמיי לימודי להשלי ממנה דרשו עוד . ארצה לעלות מכ לאחר ורק נישאה , חינו ללמוד התחילה בארגנטינה בבאר ידוע עיניי רופא לימי , לשרו עלתה 1963 ובשנת בני שני ילדה , שבע

6 מתקדמי תארי |

ימיה וחידשה לישראל חזרה פרד מ בית כמו שהייתה יטה באוניבר כקד גילה ישבה ביומו יו מדי . עבורה שני מ מ כל . חומרי פה וא אר פריית ב . התרגשותה את עורר , שחשפה חדש במק קה ע שלה הדוקטורט עבודת הציונית התנועה מראשי אחד , נורדאו . פחות הידועי א ביותר החשובי טיפוח היה קה ע שבו פציפי ה ההיבט שהיה נושא - היהודי בקרב פורט ה את טבע שא נורדאו של לליבו קרוב של לקורא ." השרירי יהדות " : המושג " המכביה " מפעל כי להזכיר כדאי היו שכזה מחקר . נורדאו של בעקבותיו צמח ממרבית בשונה . שפות ידיעת הצרי , בעברית שולטת גילה כיו טודנטי ה ולצור פרדית ו צרפתית , אנגלית . גרמנית , גילה למרות , למדה ג המחקר , דמותו , חייו אחר מתחקה המחקר כמי נורדאו מק של והגותו השקפותיו . החדש היהודי של דמותו את שעיצב על והשפעתו תפקידו , הגו של נוכחותו הציונית התנועה מנהיגי של רעיונותיה בעבודת נבחני ה א דרכה בראשית בהשראתו . מלמוד גילה של הדוקטורט פעמי כמה מלמוד מתייצבת נורדאו של יטה האוניבר של הכושר בחדר בשבוע הפעלת כדי תו רעיונותיו את מגשימה . השרירי כדי נודע הלא אל נמשכתי חיי כל " ר " ד יפרה ," תרי נ עולמות לגלות . התואר מקבלת נרגשת עדיי , מלמוד וכוחות גדולה קרנות אותי ליוו תמיד " . הדר את להשלי לי שאפשרו פנימיי בו גלומי , להיפ . מכשול איננו גיל התמדה , רוגע , בלנות של יתרונות התיזה את ב לה היא התוכנית כעת " את לממ כדי עזרה מחפשת ואני , פר ל ." ההוצאות הכי הבוגרת יפה מו , אישית ובנימה : זו בשנה הדוקטורט לימודי של מבוגרת , בי שתמ מי לכל להודות אלא לי אי " יד ונת נפשו ואת עולמו את לפני פתח לבעלי ובעיקר למשפחתי . לב מחממת של ענק חיבוק מגיע ייע והמ האוהב יהיה הזה יפור שה תקווה אני . תודה לא משימות יו ול כוחות לצבירת מקור ." ופ עד , חשובות א קלות ." במטרה ודבקות ? הבא היעד ומהו

החמישה מעלה בעזרתה שחצו טודנט וה טודנטיות ה ע ( מימי שלישית ) יבלונקה חנה ' פרופ : לדוקטורט הדר כל המטרה קו את

: יבלונקה אומרת 83 - ה בת הבוגרת על את להנחות המיוחדת הזכות לי היתה " עבודת בכתיבת ג , מלמוד גילה ר " ד וג - פילק דני ' פרופ ע במשות - התזה ע במשות - הדוקטורט עבודת בכתיבת ." פלדשטיי אריאל ' פרופ הרבה החלה תלמידתה ובי בינה ההיכרות ורבת הארוכה הדר . בכיתה שנפגשו לפני בעבותות שזורה הייתה יחד שעברו שני במהל " . ומשפחתיות חיבה , ידידות של על התרגשו והדוקטורט טר המא כתיבת . יבלונקה נזכרת ," בעיות מעט לא גילה יכולתה על בפליאה התבוננתי תמיד " / האישי במישור ההתמודדות בי להפריד לראות . האקדמי הנתיב לאתגרי משפחתי ובכלל הבוגרי בגלימת מלמוד ר " ד את לבי את ממלאי הללו המלי את לבטא שנמצאת האנושית היכולת על גאווה יש ' יכול לא ' אי אכ . אלה כל מאחורי המשפט על להישע א או .' רוצה לא ' הרוח תמצית שהוא הידוע ההרצליאני , תרצי א " : הציונית ."! אגדה זו אי

ור פרופ , יבלונקה חנה טוריונית ההי ע של טוריה להי במחלקה אמריטה ייעה ו מלמוד גילה את הנחתה , ישראל לא גילה . הדוקטורט עבודת את יי ל לה תלמידי ארבעה עוד . יחידה בת הייתה קרייטמ פר ה - בית בוגרי , שלישי לתואר בשנת תייעו ה , מתקדמי מחקר ללימודי יבלונקה ' בפרופ האחרונה הלימודי שמות ואלה . הנכ התואר לקבלת בדרכ : עבודת ונושאי הבוגרי : לזוכר טוריו הי בי " : דננברג דלית של ומחקרית אוטוביוגרפית כתיבה ." שואה שורדי ישראלי טוריוני הי : הכואבת האילמות בלשו " : דריה עליזה תקשורתית כאלטרנטיבה המעבר שפת ע בשיתו ) ." אפלפלד אהרו גיבורי של .( מרדכי - ב יצחק ' פרופ של קבוצתיי יומני " : נחמיא עינת ' הצעיר השומר ' בקיבוצי נוער חברות – 1934 בשני וזהות חברה , חיי כמשקפי .( שי עופר ' פרופ ע בשיתו ) ." 1942 כבוד : האבוד הכבוד בעקבות " : רוט רו ." 1992 – 1948 בישראל האד

| אבג 7

ו חי יו וחי - קמי שלי ר " ד של הדוקטורט עבודת קרייטמ פר ה - בית בוגרת , פרידמ ממליצה , מתקדמי מחקר ללימודי וני החי בתחו ההחלטות למקבלי אתיי , משפטיי בהיבטי להתחשב ופוליטיי

יטת באוניבר שנעשה חדש מחקר ההחלטות למקבלי ממלי בנגב גוריו - ב וני החי מדיניות המש את לגבש אתיות , משפטיות וגיות ב בהתחשב שלי ר " ד המחקר את ערכה . ופוליטיות הדוקטורט עבודת גרת במ פרידמ - קמי , הציבור לבריאות פר ה - בבית שעשתה .' דוידובי נדב ' פרופ של בהנחייתו שהוענק , פרידמ קמי של הדוקטורט ללימודי קרייטמ פר ה - בית ידי - על לה להשכלתה מתוו , מתקדמי מחקר תחומי בי והחיבור , המשפטית וגיה ה את לבחו לה מאפשר מומחיותה מ על . יותר נרחבת מזווית המורכבת קי ופ ת הכנ מדיוני מכי מ בחינת ראיונות על בהתב וכ , רלוונטיי די המחקר קנות מ גובשו , מפתח אנשי ע שמקבלי היא קנות המ אחת . התקדימי

, ני למתח חשוב מידע פרידמ - קמי שלי ר " ד ( ארלי עמי : צילו )

הציבור בריאות |

8

גלובליי בהיבטי יתחשבו ההחלטות , העולמי הבריאות ארגו בהנחיות זה ובכלל המחויבות כגו מקומיי היבטי בצד . חברתי לצדק השלטונית הדעת את לתת ההחלטות מקבלי על " ולהשפעת ההורית האוטונומיה לגבולות ," להתח הציבור היענות על המידע גילוי עליה " : יפה ומו פרידמ קמי ר " ד ממליצה אינטר לבי הקהילה אינטר בי ליישב מהתערבות כתוצאה להיפגע העלול הפרט התערבות על חשיבה ובצד ; שלטונית ראוי , וני לחי היענות לקידו שלטונית לגיטימציה יעניקו ההחלטות מקבלי כי ." הקהילה ביוזמת פורמליות בלתי לפעולות מרשויות מתקבלת ו חי על המלצה כאשר , המטפל מהרופא ולא השלטו ולא בריאה ייה לאוכלו ניתני וני החי של השפעת " . חולה לאד רפואי כטיפול המתח הפרט על רק לא היא וני החי - קמי ר " ד אומרת ," הציבור כלל על ג אלא עומדי אלה ייחודיי מאפייני . פרידמ להבי היא שמטרתו המחקר של ו י בב ההיענות קידו מדיניות של מורכבותה את . וני לחי שקדמה בתקופה גובשו המחקר עיקרי התמקד והוא , קורונה נגי להתפרצות שקדמו בשני שבלטו מקרי בשלושה פנדמית שפעת נגד ו חי : הנתוני ו לאי נגד מוחלש חי ו חי , 2009 בשנת H 1 N 1 פוליו נגיפי הימצאות עקב OPV פוליו וההחלטה , 2013 בשנת הישראלי בביוב נגי של זני פר מ נגד ו חי ת הכנ על הבחירה . וני החי לשגרת HPV הפפילומה השונות י ב על נעשתה אלה במקרי לעומת מגפה למנוע כדי ו חי – ביניה תחלואה מקרה למנוע שמטרתו ו חי . שגרה ו כחי שנית ו חי ולעומת , בודד בעת המחקר מ העולות וגיות ב דיו " היענות שיעור להעלאת טרטגיה א בחירת מותאמות החלטות לקבלת יוביל - וני לחי - קמי ר " ד כמת מ ," ולערכיה ייה לאוכלו . פרידמ להתפרצות רלוונטיות המחקר תוצאות קנות מ מה יק לה ונית , הקורונה מגפת למשל כמו , בוערות וגיות ל בנוגע חשובות ." וני חי נות ה " ע התמודדות

- בית גרת במ שנעשה חדש מחקר וארווינג וי ' ג ש על לרפואה פר ה מועד בי ישיר קשר על מצביע גולדמ טודנטי של ראשו אקדמי ו פר הצלחת ובי לרפואה טודנטיות ו . העתידית המקצועית ימית לימור ר " ד המחקר את ערכה וחזה לב לניתוחי במחלקה רופאה , תבו את יימה ש ורוקה החולי - בבית ש " ע לרפואה פר ה בבית לימודיה ר " ד של בהנחיית נעשה והוא , גולדמ ' פרופ , גרינברג ד ' פרופ , נשר ליאור חברי , ריזנברג קלרי ' ופרופ חביב יו . הבריאות למדעי הפקולטה גל ההשפעה את לבדוק הייתה המחקר מטרת טודנטי ה של הגמר עבודת ו פר של יו מ שנתיי בתו טודנטיות וה כרופאי המקצועי עתיד על הלימודי פר ה - בית כי לציי ראוי . ורופאות ות התנ דורש גולדמ ש " ע לרפואה . לרפואה ר " ד תואר קבלת לצור מחקרית MD תואר לקבלת הלימודי גרת במ לבצע טודנטיות וה טודנטי ה נדרשי של בהנחיה מחקרית ות התנ עבודת להיות יכולה ות ההתנ . הפקולטה גל ימני מקדימי פר ה - בבית חדש מחקר גולדמ ש על לרפואה בי ישיר קשר על מצביע ו פר ובי מוצלחת קריירה מוקדמי בשלבי מחקרי הרפואה לימודי של

תבו ימית לימור ר " ד , המחקר עורכת

דר י י ב ממחקר החל מדעי תחו בכל אפידמיולוגיות עבודות , קליניי מחקרי . איכותניות או בוגרי כי מראי המחקר ממצאי זקפו יותר מוקד מו פר אשר ובוגרות האקדמיה בתחומי הצלחות לזכות לתפקידי להגעה בנו , והפרקטיקה אי " . שנה 20 - 15 כעבור בכירי ניהול מחקר בי הדוק קשר שיש פק לנו קורלציה שיש מראי ואנו , ורפואה והצלחה מוקדמת אקדמית הצלחה בי ר " ד אומרת ," הקליני בעול עתידית . תבו ימית על מידע נא המחקר גרת במ מועד - הבוגרי של ומי הפר , הופיעו שבו העת - כתב יווג , ו הפר . התמחו ובמה שלה המומחיות טטו . שלה הרזומה נבח כ כמו יש כי המחקר מממצאי עולה עוד ומי בפר לבוגרי בוגרות בי פער בהישגי ג כמו המוקדמי קנותיו ממ אחת ; המאוחרי מי הח את לאתר שיש היא העיקריות ולהתייח הזה הפער את היוצרי . אליה

| אבג 9

ה

מיטב של בלימודי ההשקעה עומדת , הטי לקור המגיע הישראלי הנוער , ידע מקורות בחיפוש המתבטאת השקעה , בשיעורי מאתגרות שאלות בהצגת ובלקיחת , ושיפור לשימור הערות במת ." אחריות טי - בקור האקדמית התוכנית בניית כוללי הטי - פרחי בהכשרת ושילובה ' פרופ . ומורכבויות אתגרי מעט לא הזדמנות כא ראינו " : ואומר י מו קודיש המעולה האנושי המשאב את לרתו ברמה מאוד חשוב פרויקט להשבחת שלנו . האוויר - חיל של הטי - קור - הלאומית הוא שלנו המרכזי האתגר , אלה בתו בתו הנתוני , י הקור לחניכי להעניק ברמה השכלה , מאוד תובענית גרת מ ' רגילי ' ה טודנטי ל הניתנת לזו השווה ." שלנו אקדמיה בי המתח על מגשרי אי ראש מודה ," חתונה כמו קצת זה " ? לצבא יטת אוניבר של האקדמית התוכנית של הטי בקור המשולבת גוריו - ב שני של משות פרויקט זהו " . האוויר חיל שיתו ללא יצליח לא והוא , דות המו הנוגעי כל של אמיתי ורצו פעולה , תרבות ע , שוני גופי אלו . בדבר אנו יחד לעבוד וכדי , שוני וערכי שפה אל יחד ולחתור השוני על לגשר לומדי ." המשותפת המטרה אורח בי הפערי על מגשרי ואי נשאל , הצבאי ההווי לבי אקדמי חיי , האוויר חיל לאתר בראיו קודיש ' פרופ האוויר - חיל של השפה א " : ענה והוא לומדי אנחנו , האקדמיה של מזו שונה ב . שפתנו את לומדי וה שפת את ובה , משותפי ערכי ג יש הרי , הכול . לחדשנות והחתירה למצוינות השאיפה הרי ,' הנשק טוהר ' המושג קיי בצבא א ;' ההשכלה טוהר ' המושג קיי שאצלנו , הגופי לשני המשותפי טנדרטי אלו - הדדית - ולומדי אות מכבדי ואנו ." מקו לה לתת המנהלת , רדר אילנית , התוכנית של טרטיבית האדמיני , שלצידה המנהלי הצוות ע יחד מתמרנת היא . העולמות שני בי , והדר רעות , יפעת לעובדה מזמ תגלו ה לצוות וחברותיה י ב - צבאי י בב נמצא שמשרד . חצרי ג הגבול ה השמי מבחינת . הקרקע על מנהליות במשימות כשמדובר

משימה כל לבצע באומ היוצא לוח הוא וחושב מטרותיה את בוח שהוא תו קצי והוא , לבצעה שונות דרכי על כמפקד נכונות החלטות לקבל יודע אשר וחקר מדויק תכנו על מתב א , בשטח , קצי , לוח , אד הוא . מדעי ביצועי ." את - וכאלה . אקדמאי בלימודי המשולב לי " הצה הטי קור בנגב גוריו - ב יטת באוניבר אקדמיי המחזור בוגרי . דו להיוו שני 16 מציי , 2005 ביוני תואריה את קיבלו הראשו בוגר , שקדי אליעזר שהאלו בימי חיל על פיקד , גוריו - ב יטת אוניבר הצרי הטי לכנפי התואר צירו . האוויר משנתיי הואר הקור : מבניי שינויי את חילקו הטי ופרחי , שני לשלוש ; האקדמיה לשמי האר שמי בי זמנ . יעד עוד וכבשו שאפשר גבוה הכי המריאו לארגז מתוו ' גוריו - ב ' מ אקדמי תואר הוא – אות צייד האוויר שחיל הכלי ל " מצה שחרור לאחר דלתות לה יפתח . חייה כל לאור אות וילווה - ב יטת אוניבר מטע התוכנית ראש , לדבריו . קודיש מיכאל ' פרופ הוא גוריו ואקדמית צבאית הכשרה של השילוב בי ועמוק הדוק פעולה שיתו מחייב . ה לטי פר ה - בית ובי יטה האוניבר פרי ה האקדמית התוכנית של המוניטי " , והמתרגלי המרצי גל של קשה עבודה שותפי ושל , ה לטי פר ה בית גל של בחיל , הביטחו במשרד פי נו רבי אלה לכל מעל . יטה ובאוניבר האוויר

יטת אוניבר של האקדמית תוכנית בקור המשולבת בנגב גוריו - ב . גובה צוברת האוויר חיל של הטי יוני בחודש קיבלו התוכנית בוגרי 39 חגיגי בטק ראשו לתואר זכאות תעודת . בחצרי האוויר חיל י בב שהתקיי אחת , התואר את השנה יימו נשי ארבע והיא – קרב ת טיי להיות הוכשרה מה את בהצלחה שעברה הכול ב החמישית . והמפר היוקרתי לול המ למגוו למדו האקדמאי י הטיי , המחשב ומדעי מתמטיקה : תארי וג מידע מערכות ניהול , וניהול כלכלה . וממשל פוליטיקה , שתקבלו הכנפיי ע ביחד " של הבוגר תעודת את בגאווה שאו לאור אתכ שתלווה יטה האוניבר , יטה האוניבר רקטור ביר כ ," חייכ ינו טיי את , היימ חיי ' פרופ . חג ביו האקדמאי : מעמד באותו הרקטור אמר ועוד מורכבת מציאות בתו לנווט הצור " ג אלא לאר שמיי בי רק לא חיוני ארגז . ריות מו דילמות ע בהתמודדות לכ יאפשר , אתכ ציידנו שבו הכלי המשימות את לבצע , קרני להיות , ביותר הטובה בצורה עליכ שיוטלו להמשי ולרצות אנוש צל על לשמור ." ולהשכיל ללמוד : ה לטי פר ה - בית מפקד .' א מ " אל הוא א מקצוע איש הוא אווירי לוח " , משליחות נע המ ערכי אד כל קוד

בקמפו ההמראה לול מ על האוויר חיל של טי פרחי

המולדת הגנת |

10

יוני בחודש קיבלו האוויר חיל של טי קור בוגרי 39 יטת אוניבר של ראשו לתואר זכאות תעודות האחרו מה אחת , התואר את יימו נשי ארבע | בנגב גוריו - ב קרב ת טיי להיות הוכשרה התואר אל י ט

| אבג 11

בחירתה של ופי יטת באוניבר שני תואר בוגרת , דוניו ופי ע להתמודד קרב להלומי ייעת מ , בנגב גוריו - ב דולפיני בעזרת מצוקותיה

ציו הד : צילו

ימית ביולוגיה |

12

ידע מעמיק

. התוודו ," מחדש אותנו והציפו קרב הלומי לוחמי מפגישה ופי חוויה " התוכנית גרת במ דולפיני ע ברי המיושמת ," דולפיני בעזרת תומכת טר המ בעבודת . 1991 משנת הדולפיני יטת מאוניבר חוקרי בהנחיית , שלה השפעות את ופי בחנה , בנגב גוריו - ב ובלי ה ילדי על " הדולפיני הטיפול " וחשפה , שונות ומגבלות רגשיות מבעיות שהמפגשי גילינו " . מפתיעי ממצאי מעניקי הדולפיני ע הילדי של ," ומחזקות מהנות , חיוביות חוויות לה יטת אוניבר קמפו של הבוגרת מציינת לילדי משפרי ה " . באילת גוריו - ב בחיי התנהגות ואת המוטיבציה את הילדי ע הטיפול הצלחות ." היומיו לוחמי על ג אותו לייש אותה דרבנו . שירות במהל שנפגעו ל " צה למטרות ובמי חיי בבעלי השימוש טיפול " . רבות שני זה מוכר תרפיה מועיל חיי בעלי באמצעות אד בבני מעניקי חיי שבעלי מכיוו מאוד זוהי " . ופי יפה מו ," תנאי ללא אהבה תקשורת ערוצי להרחבת התורמת תופעה ." אישיי - הבי והקשר החיבור ולהעמקת של החיו : מעלות עוד יש לדולפיני רטי וה האגדות , הקולות , המגע , הדולפי לפתח האד את מושכי אלה כל - עליו כשדולפי . במחיצתו לשהות ורצו אמפתיה ט פו חיילי או ילדי ע מגע יוצר בחירה מתו זאת עושה הוא טראומטיי הגישה . אוכל של התניה מתו ולא , חופשית וכל , כבוד של יח על ת מבו לדולפיני נוצרי במי האד - בני ע וקרבה קשר תמורה וללא , הדולפיני של ביוזמת , אד - בני כלפי קרנות ה יצר יפוק ל מעבר . עימ והנפשי הפיזי שבקשר וההנאה במיז מדובר , ופי של המבט מנקודת מגיעי אנשי " : כמוהו מאי חיוני , כבדי נפשיי מטעני ע אלינו מהלח משתחררי הדרגתי ובאופ דולפיני ע המשותפת השחייה ; והמתח משתתפי את טוענת במחיצת והשהייה בעל עוד אי . חיוביות באנרגיות דנה ה ." שכאלה טיפוליות יכולות ע חיי ברי נראו חייכניי פרצופי הרבה הדולפיני . דנה ה יו ב הדולפיני נפרדו , ופי , שלה ורה המ והמטפלת . הבא לאתגר מחכות כבר וה מהבוגרי הדולפיני מרי היציאה למועד מו ופי ל המשוחררי החיילי אחד ניגש במקצוע את " . בחירתה על אותה וביר . ממנה שנפרד לפני לה אמר ," הנכו

שני תואר בוגרת , דוניו ופי מפעילה , בנגב גוריו - ב יטת באוניבר לתמיכה תוכנית באילת הדולפיני ברי , שונות ממוגבלויות ובלי ה באנשי ל " צה למשוחררי ייע ל החלה ולאחרונה בלוחמי מדובר . קרב מהל ובלי ה וחוו קרביות במשימות שהשתתפו . שני במש אות המלוות טראומות עד נפשית מבחינה מצולקי חלק . היומיומי בתפקוד ממשית פגיעה כדי על המטופלי דיווחו דנה ה יו ב " שה כ ועל במצב דרמטי שיפור ופי יפרה ," לעצמ חוזרי אט אט . בהתרגשות בעיצומו שהתנהלה , האחרונה דנה ב השתתפו ," החומות שומר " מבצע של אחד של צמוד בליווי , קרב הלומי 8 הלו בעצמו שהוא , א - משלה אירג א ; קליני יכולוג ובפ , קרב כמו רוחניי - גופניי אימוני ה ' לחבר חלשות נקודות חיזק יכולוג והפ , יוגה ע להתמודד לה ועזר הלוחמי אצל . עצמה הטראומה תחת שהיו למקומות חזרו רוב " וירידה אזעקות וחוו טילי מתקפת לרשות שהעמדנו והכלי , למקלטי ע יותר טוב להתמודד לה ייעו לפניה שהוצבו הביטחוניי האתגרי אומרת ," לחזית הופ שהעור בימי . ופי שיחרר למי מתחת הטיפולי ע המ . ולחצי מתחי דנה ה משתתפי אצל נקבות , וניקיטה נענע , לונה של יוע ב תהלי הלוחמי עברו , מאומנות דולפי בחברת בוקר שחיית . דופ יוצא טיפולי הייתה האד אחרי אינטליגנטי הכי היונק הראשונה בפע " . מתקנת חוויה בבחינת ע התמודדות של שני הרבה אחרי בי שווה הרגשתי , ית פי ונכות פציעה תכל ה או אותי שפט לא אחד א . שווי החיילי אחד יפר ," עקומה בעי עליי . 11 לכא בראיו טראומטיי - ט הפו , אליי התקרבה כשהדולפינה בכיתי כמעט " לי אמרה וכאילו הגב על תובבה ה היא ."' אותי תלט בוא ' דולפי נקבות " : י הו אחר וחייל לי ונתנו רגש להביע לי עזרו , מאומנות בהרגשה דנה מה יצאתי . מוג להרגיש אחרי קרב הלומי ." לבד לא כבר שאני שומר אירועי כיצד 11 לכא יפרו . הקשי לימי אות החזירו החומות של ורעש אזעקה ששמענו פע בכל " עלו הזיכרונות כל , מתפוצצי טילי

לדעת שרצית מה כל לביולוגיה התוכנית על ימית וביוטכנולוגיה

לביולוגיה במגמה הלימודי בשנה מתקיימי ימית וביוטכנולוגיה למדעי במחלקה והשנייה הראשונה . בנגב גוריו - ב יטת באוניבר החיי מתקיימי השלישית השנה לימודי בשיתו באילת יטה האוניבר בקמפו לחקלאות הלאומי המרכז ע פעולה יטאי אוניבר - הבי והמכו באילת ימית דגש בה מוש ; באילת הי למדעי האקדמיי בתחומי ידע הקניית על והחקלאות הי במדעי הקשורי ואקולוגיה בביוטכנולוגיה וכ , הימית כוללי בתוכנית הנלמדי י הקור נושאי של רחב מגוו וכ וד י י קור באבולוציה י קור וביניה , עכשוויי של פיזיולוגיה , ימית אקולוגיה , ימית , ביוטכנולוגיה , ימיי אורגניזמי , גנטיקה של מולקולאריי היבטי . ואימונולוגיה רבייה לתארי להמשי יכולי התוכנית בוגרי להשכלה דות המו בכל מתקדמי תחומי בכל , ובעול באר גבוהה וכמוב הווטרינריה , הרפואה , הביולוגיה . הימית והביוטכנולוגיה הביולוגיה מעוטרי התוכנית בוגרי . ימית מטע החיי במדעי .B.Sc - ב . בנגב גוריו - ב יטת אוניבר

| אבג 13

מרוקו את מגלה בר פועה ' פרופ באדיבות צילו

לחקר הרצוג מרכז ראשת ,( למעלה בצילו ) יקותיאלי - ואקני אורית ר " ד את הכירו מרוקו שגריר של טורי ההי הביקור את שקידמה ומי , והדיפלומטיה התיכו המזרח חדש תיכו מזרח | גוריו - ב יטת באוניבר

: ואמר י הו יטה האוניבר נשיא - ב יטת ואוניבר מרוקו בי הקשר " שתיה שכ , טבעי קשר הוא בנגב גוריו חוקרות ושתיה במדבר ממוקמות האקלי למשבר פתרונות ומפתחות יש יטה לאוניבר . המדבור ותהליכי גרת במ למרוקו ואית ותיק חיבור אקדמיות בפעילויות השקעתה . מרוקו ויהדות מרוקו על ובמחקרי י היח חידוש שע מאמי אני שיתופי , המדינות בי הדיפלומטיי יתרחבו והמחקריי האקדמיי הפעולה ." יותר עוד ויתהדקו חוקרי הוזמנו , לעיל האמור לאור

בהשתתפות בדיו חלק לקח ובהמש לפיתוח הנשיא ג , המרוקאית המשלחת ר " וד , קיי ' ג , חו וקשרי משאבי . יקותיאלי - ואקני והנשיא השגריר יכמו המפגש את הקשרי לחיזוק גדולה תקווה ביצירת שוני דות מו ובי יטה האוניבר בי הוא במרוקו היהדות שימור " . במרוקו אמר ," המל וללב לליבנו הקרוב נושא ציו בנקודת מדובר " . הדרג ר האורח . מרוקו של תרבותית הרב לזהות מהותית ינו יח את חידשנו , הנושא חשיבות בשל כדי במאמצי ו נח ולא ישראל ע ." הללו י היח את ולפתח לחזק

השלו כמי ה חתימת מאז לראשונה הממשל נציג הגיע , למרוקו ישראל בי יטה באוניבר לבקר בישראל המרוקאי ראש , ביוד רחי - אל עבד . ישראלית בישראל מרוקו של הקישור משרד להזמנתה נעתר , כשגריר למעשה המכה ראשת , יקותיאלי - ואקני אורית ר " ד של התיכו המזרח לחקר הרצוג מרכז בכנ ביוני 9 - ב והשתת , והדיפלומטיה צפו יהודי לחקר הקר של השנתי . בנגב גוריו - ב יטת באוניבר אפריקה יטה באוניבר ביקורו במהל נשיא ע המרוקאי השגריר נפגש , חיימובי דניאל ' פרופ , יטה האוניבר

ודיפלומטיה טוריה הי |

14

שמחו ב ש על אפריקה צפו יהודי לחקר הקר פעילותה את מרחיבה משיכה מוקד מכל לחוקרי העול

מקי בינתחומי מחקר לערו גוריו - מב יחד , מרוקו בדרו יהודיי באתרי לחקר והפורו מרוקאי חוקרי ע לא הא בתרבויות ונוצרי יהודי . בנגב גוריו - ב יטת באוניבר מדגישה בכנ ביוד מר של השתתפותו " מרוקו שממלכת המיוחדת החשיבות את הקהילה ע קשריה לשימור מעניקה ר " ד אמרה ," באר המרוקאית היהודית קיימי אלו קשרי " . יקותיאלי - ואקני ע , כעת אול , שני מזה בפועל משנה מקבלי ה , כמי הה על החתימה ." דית ממ והכרה תוק מרצה היא יקותיאלי - ואקני אורית ר " ד ויושבת , התיכו המזרח ללימודי במחלקה יהודי לחקר והפורו הרצוג מרכז ראש היא כ כמו . לא הא בתרבויות ונוצרי אפריקה צפו יהודי לחקר הקר את מובילה ולארגו גוריו - ב יטת לאוניבר המשותפת היא . אפריקה צפו יהודי של העולמי מרוקו של ואנתרופולוגית טוריונית הי מרוקו יהודי את ג החוקרת , המודרנית גרת במ . אודותיה טוריוגרפיה ההי ואת קת עו היא " במערב ליבי " המחקר קבוצת , בישראל המגרבית התרבות בהתחדשות , בעול אפריקאיות צפו פורות בדיא יהודי י ביח ומגדריי רוחניי ובהיבטי . אפריקה בצפו למי ומו כי פרת מ יקותיאלי - ואקני ר " ד החברתית טוריה בהי התעניינותה זו רק לא – מרוקו של והתרבותית בישראל נחקרת כלל שבדר , היהודית , המשפחתיי מזיכרונותיה ג נבעה – זהב חוטי אומ שהיה בה של יפורו ומ דרכה . פא של ( היהודי הרובע ) במלאח שבה שדה בעבודת החלה המחקרית פא העיר ואומניות אומני כיצד חקרה , זו עיר . המודרני העיד ע מתמודדי השער את עבורה פתחה , פרת מ היא כ היא בפא למחקר במקביל . כולה למרוקו של יפורו התגלגלות אחר התחקתה ובקרוב , האימה מטיל גלאוי - אל הפאשא לומדת היא כעת . בנושא פר תפר מרוקו של טוריה בהי נחקר פחות פרק בתקופת וישי שלטו תחת השני – את מרחיבה וג , השנייה העול מלחמת המרוקאיות פורות הדיא ללימוד המבט ג המחקר . בפרט ובישראל , בכלל בעול ובהקשר , אקטיביז של רבה במידה כרו של ארגו – " בלדנה " הקמת , האחרו ה חברי שבו פורה בדיא מרוקאי . יהודי וה למי מו

מעניק זה פעולה שיתו . גוריו - ב ומחקרי תיאורטי , ציבורי עומק לקר לחוקרי משיכה למוקד אותה והפ צפו יהודי לחקר הקר " . והעול מהאר ידע ולהפי ליצור מאפשרת אפריקה יהדות אודות ונגיש משמעותי אקדמי , התרבותי עושרה על , אפריקה צפו שמילאה המיוחד והתפקיד טוריה ההי ר " ד אומרת ," ובאר מוצאה בארצות מורשת טיפוח " . יקותיאלי - ואקני של היצירה ועידוד אפריקה צפו יהדות לציבור יאפשרו התחומי בכל זו יהדות של התרבותי העושר את להכיר הרחב ." זו קהילה

של השנתי הכנ מתקיי 2017 מאז ש " ע אפריקה צפו יהודי לחקר הקר העולמי הארגו . ל " ז שמחו ב שאול של ביוזמת , אפריקה - צפו יהודי של הארגו ר " יו ושל ל " ז שמחו ב שאול , א " יבדל שוש ב ( רפא ) רפאל הנוכחי קר . משותפת קר להקי שהציע הוא , הגופי שני פעילות את משקפת זו גוריו - ב יטת ואוניבר העולמי הארגו צפו יהודי בי הקשר הידוק : בנגב ובינ עצמ ובי בינ , בעול אפריקה , וכמוב , באר אפריקה צפו יוצאי ובי - טורי הי ממרחב כחלק היהודי חקר במחלקה ביטוי לידי שבא כפי , תרבותי יטת באוניבר התיכו המזרח ללימודי

מרוקו שגריר ע חיימובי דניאל ' פרופ יטה האוניבר נשיא : טורי הי ביקור ביוד רחי - אל עבד , בישראל

| אבג 15

, פישמ ועדי אפלבוי יובל צילומי ) הקור בוגרי (BGU רדיו באדיבות

חדשות לנו יש מרעישות כפרויקט טי פודקא דרת הפיקו " בינלאומית לדיפלומטיה מבוא " בקור טודנטי ה בניהולו גוריוני - הב ברדיו המרואייני אחד היה , הרצוג י ' בוז , המדינה נשיא | שלה הגמר רביב בוזי ר " ד של

, פרדו ' פרופ בי הפעולה שיתו ר " ד ובי , וממשל לפוליטיקה מהמחלקה חדשות יצר BGU רדיו מנהל , רביב בוזי טי בפודקא שימוש - מרעישות . מבח במקו חלופית להערכה כאמצעי

ההבנה קיימת התקדימי החיבור י בב פ המשלב , ט הפודקא הפקת שתהלי הוא , האקדמי הפ לצד וחווייתי רגשי . החומר הפנמת של עמוק תהלי טודנטי ה התבקשו העבודה במהל

ואופציונאלי חלוצי וי כני התחיל זה שרו ' פרופ של י בקור טודנטי ל רלוונטי ונעשה 2019 בדצמבר כבר פרדו טודנטי כשה , 2021 וביולי 2020 ביוני . המקוונת ומהמתכונת מהזומי שבעו כבר

בהוראה חדשנות |

16

, הרצוג י ' בוז את לראיו ואירח " התנ הנשיא וכיו , היהודית וכנות ה ר " יו אז . ישראל מדינת של 11 - ה זהו " : המוגמר על מבר פרדו ' פרופ פר מ מזה מלמד שאני קור אמנ לשיתו הודות השנה אבל , שני היחידה בתמיכת BGU רדיו ע הפעולה והלמידה ההוראה איכות לקידו החוויתי , המעניי הקור זה היה ג " באב באקדמיה שלימדתי ביותר והמשמעותי ." רבות שני מזה התהלי על טודנטי ה חשבו ומה טודנטי ה במשובי עיו ? המושקע יותר היה זה " : התשובה את מגלה . עבודה או מבח מאשר משמעותי ומתייעצת חוקרת באמת שאני הרגשתי . שחקרתי בתחומי אנשי ע זוהי . ט הפודקא את להכי התרגשתי ולחקור החומר את להכיר מדהימה דר . טודנטיות ה אחת פרת מ ," אותו בשנת לדר יצא החדשני הפרויקט ההצלחה ולאור י קור בשלושה 2020 בשנת . תנופה צבר החיוביי והמשובי ע פעולה משת כבר BGU רדיו 2021 בריאות : שוני מתחומי י קור 10 , החיי מדעי , וציאלית עבודה , הציבור . ועוד ופיה פילו

, יצירת פרי ריט ת רביב ר " לד להעביר העבודה להתאמת הצעות בחזרה קיבלו וביצעו , ט פודקא של לפורמט הכתובה . להנחיות בהתא שיפורי מקצה ברעיונות הועשר ופי ה המוצר והוטמעו , רלוונטיי אקדמיי ובמונחי מהמרצה שהתקבלו משובי ג בו לתואר טודנטיות . הקור וממשתתפי נתנו עברית ללשו במחלקה שני קיבלו ה וג , לשוני ייעו טודנטי ל . מעשי יו ני וצברו הערכה כ על ביוני שהופקו טי הפודקא אחד . באירופה הקיצוני בימי ק ע 2020 הפכה המוכר ח בנו אקדמי מתיאור בו מתואר . תו ט לפודקא העבודה י ט ואוריה יונת טודנטי ה כיצד הנחיתה ע וכבר , לגרמניה לתומ בנקודת . לזרי נפרד בתור נתקלי להתחייב מה נדרש הגבולות ביקורת וה היהודית הדת את להפי שלא . המיניות לנטיותיה בנוגע נחקרי האפל הימי " , יצירת פרי ט הפודקא כמו באפקטי מלווה ," אירופה של ומועבר , מאיימת יקה ומו מריע המו . השניי בי שיחה באמצעות קורא קול יצא התהלי קידו למע המשתיי , פרדו ' ופרופ (" קיוו משני ")

על זמננו בת אירופה לחקר למרכז ג לקידו ליחידה פנה , וייל ימו ש לתמו בבקשה והלמידה ההוראה איכות : טוריה הי והשאר , בחיוב נענה הוא . בו , רגילות גמר עבודות להגיש במקו טודנטיות וה טודנטי ה התבקשו באור ט לפודקא ריט ת לחבר בקור באולפ ולהקליטו ( דקות 30 / 60 ) מלא .BGU רדיו של יומ ב , 2021 מר בחודש הקלטות של יביי אינטנ חודשי יימו , השעו ביב ועריכות ' פרופ של טודנטיות וה טודנטי ה רגילה בלתי חוויה ע הקור את פרדו לצידה ובונו , למידה של נשכחת ובלתי דיפלומטיה " טי פודקא דרת בצורת פוטיפיי ב להאזנה הזמינה ," מקוונת . אחרות ובאפליקציות פקטי בא קו ע טי הפודקא : כגו בדיפלומטיה הקשורי שוני , בדיפלומטיה נשי , דיפלומטית ינות ח , ודיפלומטיה טבע משאבי , שלו כמי ה תחקיר ביצע טודנטי זוג כל . ועוד מרואייני ובחר הנושא על מעמיק טודנטי זוג . ט בפודקא שיתארחו ביצע במיוחד מקורית חשיבה בעל בתקופת דיפלומטיי מהלכי על תחקיר

: ההוראה בתחו חדשה יוזמה רביב בוזי ר " ד ,BGU רדיו מנהל

| אבג 17

דבקי במטרה , ביממה שעות 24 פועלי ה לשמור כדי בשנה ימי 365 החיי שגרת ועל הביטחו על המחלקה מנהל | יטה באוניבר בתואר הוכתר לר פריי נפתלי , קפל אבי | מצטיי בכיר מנהל מידע אבטחת על הממונה הוקרה בפר זכה , וחקירות המחלקה ראש , לר פריי נפתלי אבטחת על הממונה , קפל ואבי , לביטחו . ומעבר מעל עושי , וחקירות מידע ולבצע בשטח להיות מעדיפי שניה . הזרקורי מאור הרחק משימותיה את המצלמות תקתוקי שהפע אלא לטריטוריה " פלשו " הפלשי והבזקי יטה כשהאוניבר זה ככה . שלה ולעובדות לעובדי תודה להכיר מחליטה ועורכת - ומעבר מעל ועושות שעושי . חגיגי טק לכבוד שהוא פרי מ לר פריי נפתלי על צמוד , פקוחה אחת עי ע לישו הול תמיד האישי ציודו . הקשר למכשיר . יד בהישג הקורונה מגפת התפרצות מאז " הבריאות תיק " על לר פריי מופקד הקורונה כממונה אחריותו ובתוק משמעותי חלק לקח יטאי האוניבר היו בשעות ." החירו שגרת " בניהול ובשעות , השוטפות המשימות על פיקח . הבא ליו הנחיות הוציא הלילה ללשכת בנט נפתלי של תו לכני צמוד " שלנו " לנפתלי הוענק , הממשלה ראש , גדול איש . המצטיי הבכיר המנהל פר שצרי כמו , גובהו נטימטרי 190 על ביטחו משרה . ביטחו מר להיות מתי . עדינה נפש וג , אותו ובבי ה

לאיש הפ השני ובמרוצת , משמרת . המשטרה ע הקשר בשנה מוקדש יומו דר מ נכבד חלק שרשרת לקטיעת האחרונות וחצי לו " הודבק " בכדי ולא , בקמפו ההדבקות של האפידמיולוגי החקירות קצי " הכינוי התובעני תפקידו בתוק ." יטה האוניבר היחשפות של מקרה כל קפל בודק לגרו שעלול מגע וכל , הערמומי לנגי . המחלה להתפרצות של העיניי היא הביטחו מחלקת נמצאי ומפקדיה ייריה . יטה האוניבר בכוננות . הדופק על אצבע ע העת כל , ובלילה ביו , ביממה שעות 24 . מתמדת . הקמפו על שומרי בשנה יו 365 ומאבטחי מאבטחות 200 - ל קרוב וקפל לר פריי של למרות רי משמרת בכל . במשמרות ועובדי חמושי מאבטחי עשרות קי מוע לאבטחת הדואגי , חמושי - ולא . היממה שעות בכל הקמפו " ביטחו מר " אחראי תפקידו בתוק : השיטה . והרכוש החיי שמירת על ביטחוני בידוק , ריקות , פטרולי מצלמות של של מער והפעלת המאויש למוקד המחוברי וגלאי פור אינ . ביממה שעות 24 במש פעילות על החיישני התריעו פעמי לר פריי ונפתלי ( מימי ) קפל אבי : לעניי צוות

. ש נפתלי – עזרה שצרי

את איל הבריאותי המשבר , חירו למתכונת לעבור יטה האוניבר כוחו שתש בטעות היה נדמה וכאשר חזרו שהחיי קיוו וכול הנגי של ." החומות שומר " מבצע החל , לול למ . פיגה לכוננות ה נכנ הביטחו מחלקת הופיע , הצבאי המבצע תיי ה וכאשר . ההודי הווריאנט תו כני לפני שימש ,( 50 ) לר פריי . האבטחה מדור כראש הנוכחי לתפקידו משימותיו את לבצע הקפיד זו בתקופה שנוהג כפי , הזרקורי מאור הרחק , מזוז נדב , הנוכחי האבטחה מדור ראש הבכירה ההנהלה ע הוא א הנמנה נהוג התקשורת בעול . המחלקה של מת פר ולא עשית " לוג ב להשתמש ואנשיו לר פריי בעיני ." עשית לא - עשית " ולפיו הכלל לפי לנהוג צרי הכוחות ." עשית עדיי - מת פר ולא שבע מבאר י פרו לרשותו העומדי שהטריטוריה לחשוב טעות . אילת ועד בקריית ונגמרת מתחילה ' גוריו - ב ' של . מרקו ש על יטה האוניבר יטה לאוניבר הגיע ( 44 ) קפל אבי שימש הראשו בתפקידו . 2002 בשנת ול ב במהירות טיפ ומאז , כמאבטח וראש במחלקה מוקד היה הוא . הדרגות

מצוינות הוקרת |

18

. הרצינות במלוא טופלו וכול , עוינת העוברי בתנועת מתעדכ לר פריי ומקצה השוני י בקמפו והשבי כתיקונ בימי . לצרכי בהתא כוחות אנשי אלפי יטה האוניבר את פוקדי עובדות , טודנטי ו טודנטיות - , מבקרי של ערה תנועה ויש , ועובדי - ב יטת אוניבר . ואורחי עובדי רכב - כלי אלפי . עיר בתו עיר היא גוריו עיני . ממנה ויוצאי שעריה דר י נכנ להיות חייבות והמאבטחות המאבטחי . ביממה שעות 24 פקוחות והיערכות הציבורי דר ה שמירת מחייבות התרחשות כל לקראת מתמדת ערנות על לשמור המאבטחי את לא נרשמו האחרונות בשני . מתמדת וה , שבע באר לעבר ירי אירועי מעט . החומות שומר מבצע בימי לשיא הגיעו ," גדול הוא כאלה בתקופות האתגר " הרבה " . הביטחו במחלקת אומרי והנותרי , למילואי ו גוי מאבטחי לעבודה והגיעו השורות את מילאו הרקטות מטחי תחת מלאה בצורה ." שבע באר לעבר ששוגרו . חדשי אתגרי מציבה הטכנולוגיה בתחומי המתמחי מחשבי אנשי חלק את תורמי לה יפה שהשתיקה אלקטרוניי אמצעי . המשות למאמ את חידדו לשירות ו שהוכנ חדשי העיניי " של והתצפית המעקב כושר וג אלה ;" יטה האוניבר של והאוזניי להוריד כדי השעו ביב פועלי אלה אקדמית - הלא הפעילות רמת את של השילוב . לאפנו מתחת הנעשית מאבטחי ע משובח אלקטרוני מער עירני וציבור מקצועיי ומאבטחות . מהעברייני גדול חלק לאיתור ייעי מ בתחומי המודעות רמת העלאת לש פעולות נעשות די והמו האישי הביטחו הדירות " ו המעונות דיירי . ברה ה , ערנות את להגביר התבקשו " הפתוחות והוצבו יורי ה תוגברו כשבמקביל ות בכני . שוני ופיקוח אבטחה אמצעי בקרה נקודות פועלות המעונות למתחמי . פי נו ואמצעי מצלמות בגיבוי הוא וקפל לר פריי את המניע הכוח הוא תפקידנו " . יטה האוניבר אהבת בטוחה ולימודי עבודה ביבת פק ל ה ," גל ה וחברי טודנטי ה לכלל . בביטחו אומרי

לרחל הלל שיר הפקולטה של המינהל ראשת , דמרי לרחל הוענק חיי מפעל על אות לכבודה פו התא לדורותיה הפקולטה דיקני | והחברה הרוח למדעי הרקטור של בלשכתו אותה והפתיעו ' פרופ , ניומ דיויד ' פרופ , שכטר עמית ' פרופ , וטשטיי דוד ' פרופ , טמ יו משה ' פרופ : לשמאל מימי , עומדי . פיבק אביה ' פרופ , דמרי רחל : יושבי . היימ חיי

. ועוד , אנוש ומשאבי בהיותה האקדמי לפיתוח ייעה רחל תוכניות לפתיחת נאמנה שותפה . חדשות ומחלקות הפקולטה כדיק כיה פיבק אביה ' פרופ רבות תייע וה 90 - ה שנות באמצע הוא . לצדו שעבדה דמרי של בכישוריה וקשרה , שבע באר ילידת היא רחל " : פר מ ימיה מאז יטה האוניבר ע גורלה את הדרגות ול ב עלתה היא . הראשוני הרבות יכולותיה בזכות הפקולטה בתו לא רחל של תרומתה . יושרה ובזכות הרבה עוד לה מאחלי ואנו , בפז ולא ת ." דרכה בהמש מבורכת עשייה של שני דמרי של קודמתה , גרינפלד עופרה ג 20 - ל קרוב בתפקידה שימשה , בתפקיד בפקולטה שיש היא הדבר משמעות . שנה איתני ודות י והחברה הרוח למדעי גידול דר התהוותה מימי , המשכיות של כשהיא , היו ועד בה היחידות פר מ הגדולה והחברה הרוח למדעי הפקולטה . ישראל במדינת ביותר

השנה הוענק חיי מפעל על פר הפקולטה מינהל ראשת , דמרי לרחל מוותיקות , רחל . והחברה הרוח למדעי את תיר לה התקשתה , יטה האוניבר לקבל כדי לבמה שעלתה בעת התרגשותה הציפו והרגשות , ההוקרה תעודת את ביומ השני הפרק היה זה . שוב אותה . מיוחד יו באותו שלה האירועי שעבדו הדיקני החליטו הטק לפני אותה להפתיע השני לאור לצידה . הרקטור בלשכת לכבודה ולהתא . מלאה כמעט היתה ההתייצבות ומאז 1993 בשנת לתפקידה ה נכנ רחל , במיומנות , בחריצות אותו מילאה שימשה ; חוכמה ובהרבה ברגישות , פקולטה דיקני שבעה של ימינ כיד הפקולטה על חותמה את והטביעה מינהל את העבירה היא . בולטת בצורה דר והנהיגה הדיגיטלי לעיד הפקולטה טיפול : קה ע שבה הנושאי בכל מופתי , משבר בעיתות תקציב ניהול , טודנטי ב פי הכ בתחומי הרבות המחלקות ניהול

| אבג 19

בטוקיו אבודי במתרחש מעורה , ואנתרופולוגיה וציולוגיה ל המחלקה גל חבר , רז אביעד ' פרופ נגי של התפרצותו למרות בהצלחה תיי ת שהאולימפיאדה תקווה והביע ביפ האולימפי בכפר הקורונה ( הפרטי אלבומו מתו צילו ) רז אביעד ' פרופ . גבוה יכו ב אולימפיאדה

, מבטיחה נראתה הקורונה משבר והראיה , כבעייתית מכ לאחר התבררה משמעותי תחלואה גל ביפ שיש היא לנוכח " . לאיטו מתנהל וני החי ומבצע נגד היתה היפנית הקהל דעת , יבות הנ על " . רז ' פרופ אומר ," האולימפיאדה לחלוטי כמעט רה נא זרי תיירי מקומיי מבקרי , למשחקי ה הכני רק מהתחרויות בחלק לצפות הורשו עלתה ההפקה וכל , שונות הגבלות תחת ע השלימו כבר היפני . תועפות הו לה שתגרו פיי הכ די ההפ ." האולימפיאדה

. והתחרויות המשחקי אור לכל פתיחת ערב - מוגזמי היו לא החששות של מקרי כמה על דווח המשחקי , אולימפי הכפר בתחומי הידבקויות קולות נשמעו אלה שורות כתיבת וברגע הקוראי המארגנת הוועדה מתו פורטאי ה את ולהחזיר הכול לבטל . לארצותיה משבר ע להתמודד יו בני של במדיניות יפ נקטה , הקורונה בריכוזי ממוקד טיפול , תגרות ה חברתי ריחוק על ושמירה , הדבקה שבתחילת , הזאת המדיניות . כות ומ

וחיבר ביפ שהה רז אביעד ור פרופ הוא שני עשרות . אודותיה פרי השמש באר המתרחש אחר עוקב היו העול שעיני ובימי , העולה הפ זה טוקיו לאולימפיאדת נשואות . צמוד למעקב לקיי א , היפני של ההתלבטות , לבטל או האולימפיי המשחקי את ' פרופ ולדברי , האחרו הרגע עד נמשכה האולימפיי המשחקי פתיחת רז יכויי ה כל כנגד נעשתה בטוקיו מרח הקורונה נגי של המאיי כשצלו והאצטדיוני האולימפי הכפר מעל

יה א לימודי |

20

יושיהידה , החדש הממשלה ראש . שני פופולריות - ר מחו ובל , וגה אחרי מיד בבחירות להתמודד וצרי ." האולימפיי המשחקי , רז ' פרופ י מו ," מכ יתרה " בקשר עצמה על לקחה שיפ יכו ל " האולימפיי המשחקי של לקיומ טוקיו כאשר : טורי הי מימד יש אולימפיאדת את לראשונה אירחה ימלו המשחקי , 1964 - ב הקי של המוצלחת ההתאוששות את שבו והפוליטי הכלכלי מהמשבר יפ מלחמת אחרי שני במש דשדשה את שכללה התאוששות , השנייה העול ופריחת השינקנ רכבות מערכת בניית ." הביתי האלקטרוניקה שוק י ' בייג : יני ה הגור את ג ויש , 2022 - ב החור משחקי את תארח יני שה כ על מצביע והתכנו א " . אירוע - מגה להרי מתכווני ההזדמנות על מוותרת היתה יפ בכ מתהדרת הייתה י , האולימפית

הראשוני המשחקי את שאירחה . רז ' פרופ מערי ," פנדמי - ט הפו בעיד ? אישית בנימה ומשהו שלה המוניטי על הימרה יפ " ובתור , האולימפיי המשחקי באירוח שלמרות מקווה אני יפ של אוהד יוכתרו המשחקי , והמגבלות הקשיי ." ש להיות יכולתי שלא חבל . בהצלחה

המומחה ואומר י מו זה בהקשר היתה יפ א ג " : ליפ גוריוני - הב , החוזה את לשבור עקרונית יכולה של מצב שזהו נראה , כ על ולשל הולכי די הפ – sunk costs רציונלי אי שבאופ ומצטברי השקעתי כבר א ) עצמ את ממשיכי לצאת למה , גבוהי כ כל כומי ."(? עכשיו את ביטלו או דחו לא למה אז ? המשחקי מלבד . המעניינת השאלה אכ זו " יבה ש לשער נית , הכלכלי העניי של השיווקי הרצו היא לכ פת נו כמבטלי להופיע לא הפוליטיקאי שמקדמי כמי אלא ,' שמחות משביתי ' ו של והמצליחה הרעננה התדמית את זו .( כיו העגומה למציאות בניגוד ) יפ ראש שביטא המוצהרת הכוונה הייתה שנה לפני שפרש ) , אבה שינזו , הממשלה הודיעה כשיפ ( בריאותיות יבות מ כמה לפני האולימפיאדה אירוח על

במחלקה ור פרופ הוא רז אביעד ואנתרופולוגיה וציולוגיה ל , בנגב גוריו - ב יטת באוניבר המיועדת ' אית תוכנית ' וראש טודנטיות ו טודנטי ל 90 - ה שנות בשלהי . ות / מצטייני כמלגאי לימודיו גרת במ ביפ חי Japan Foundation של דוקטורט . טוקיו יטת אוניבר של במכו

| אבג 21

לע ב מילה כל ' לפרופ הוענק ישראל ללימודי הבינלאומית האגודה מטע ביותר הטוב פר ה פר והציונות ישראל לחקר גוריו - ב מכו מנהלת , קבלו פולה

מרכז בראש עומדת קבלו ' פרופ יטת באוניבר ישראל ללימודי עזריאלי גרת מ המשמש ,( י " מעל ) בנגב גוריו - ב וחוקרות חוקרי של משות למחקר ש עזריאלי מרכז . ובכירי צעירי ליבה וגיות על אור לשפו למטרה לו מימיה הישראלית החברה את יקות המע . היו ועד הראשוני מתמקדי קבלו ' פרופ של מחקריה אזרחית התארגנות של טוריה בהי היא וכ , בישראל שלישי מגזר וארגוני גוריו - ב של המנהיגות י דפו את בוחנת מנהיג י יח ' של תיאוריות באמצעות

נושא המהווה , 1948 - ב העצמאות מלחמת ," ישראל בלימודי ועיקרי מרכזי חקירה . הפר ועדת בנימוקי צוי בדר המתמקד הקיי למחקר בניגוד הפוליטיי , הבינלאומיי בהיבטי כלל המחברת ה מנ , המלחמה של והצבאיי האזרחי ארגוני של תפקוד כיצד להבי הצעירה הישראלית לחברה ייע העקירה , הטראומות ע להתמודד על בהתב . המלחמה של והאתגרי מקורות של וביקורתית מדוקדקת קריאה של תמונה מצטיירת , חדשי ארכיוניי . ישראל בתולדות הזה המכונ הרגע

התאגדות : בחירו קהילתי חו ' ,' העצמאות במלחמת אזרחית ויוזמה זכה קבלו פולה ' פרופ של החדש פרה לימודי בתחו ביותר הטוב פר ה בפר האגודה מטע שפירא יונת ש " ע ישראל . ישראל ללימודי הבינלאומית וציולוגי מה היה שפירא יונת ' פרופ שמו על והפר , בישראל המשפיעי בתחומי משמעותית תרומה עבור נית , משפטי , חברה , פוליטיקה , טוריה ההי לפני , ישראל של ותרבות מדינה , כלכלה קבלו של עבודתה " . המדינה הקמת ואחרי של וחדשנית מקורית בחינה מעניקה

גוריו - ב מורשת |

22

חותרת היא פריה וב במאמריה .' מונהגי מ אנשי ' של תפקיד על אור לשפו . מרכזיי טוריי הי בצמתי ' השורה קורותיו - המתנדבי שורת ' הקוד פרה חקר מקרה הוא ' אזרחי ארגו של הדמוקרטיה של טוריה בהי פרק להבנת שורה ג כ . המתגבשת הישראלית תופעת על מה שפיר מאמרי של בזמ היהודית האזרחית ההתאגדות אזרחי - מדינה י ויח העצמאות מלחמת . המדינה לקיו הראשו בעשור , בישראל קבלו ' פרופ של מחקריה של טוריה בהי מתמקדי מגזר וארגוני אזרחית התארגנות בוחנת היא וכ , בישראל שלישי - ב של המנהיגות י דפו את של תיאוריות באמצעות גוריו ' מונהגי מנהיג י יח ' ר " ד עשתה שלה דוקטורט - ט הפו את החברה לחקר במרכז 2001 בשנת קבלו ' הופקינ ונ ' ג ' יטת באוניבר האזרחית בשני . ב " ארה , מרלינד שבמדינת טרמ שו עמיתת " הייתה 2009 - 2007 . טו בו יטת באוניבר " ישראל ללימודי ללימודי לול המ כראש כיהנה בהמש טוריה להי במחלקה ישראל מדינת התוכנית וכראשת , ישראל ע של במכו ישראל מדינת ללימודי הבינלאומית בקמפו והציונות ישראל לחקר גוריו - ב שימשה כ כמו . בוקר - בשדה יטה האוניבר - ב ' הדוקומנטרי רט ב טורית הי כיועצת יריב של והפקה בבימוי ' אפילוג – גוריו מכהנת היא אלה בימי . פרלוב ויעל מוזר התצוגה אול להקמת טורית הי כיועצת בקמפו המוק גוריו ב ארכיו של . בוקר - בשדה יטה האוניבר התאגדות : בחירו קהילתי חו ' ' העצמאות במלחמת אזרחית ויוזמה Israeli Community Action) – Living Through the War of בהוצאת אור ראה (Independence . 2020 , אינדיאנה יטת אוניבר

חלומותיי בית מרשי בטק נחנ עוז עמו ש על ופרי ה בית נכבדי ואורחי יטה האוניבר ראשי בנוכחות

והתרבות פרות ה לחקר " הקשרי " מכו ,' דנילובי ורוביק , והישראלית היהודית מומנו פעולותיו ; שבע - באר עיריית ראש קר של הנדיבה בתמיכתה וממומנות , א " תיבדל יאנג וטוני ( ל " ז ) טיוארט . גוריו - ב יטת אוניבר של ובתמיכתה של נדיב יוע ב התאפשר המבנה שיפו . הפי מפעל ידידת במעמד נער הלוט רת ה טק משפחתו בני ; יאנג טוני יטה האוניבר , יטה האוניבר רקטור ; עוז עמו של ל " ומנכ הנשיא ג ; היימ חיי ' פרופ חיי ופר ה ; ברקת דוד , יטה האוניבר במחלקה אמריטו ור פרופ , באר יטה האוניבר נשיא , עברית פרות ל נשיאת ; ברוורמ אבישי ' פרופ , בעבר ; כרמי רבקה ' פרופ , בעבר יטה האוניבר לבית שתרמו , הוברמ משפחת בני המשפחתית הכריכייה את ופרי ה ראש , ויי חיי ' ופרופ 1912 - ב דה שנו . עברית פרות ל המחלקה

בבאר ופרי ה בית : רשמי זה עכשיו חגיגי בטק נחנ עוז עמו ש על שבע לקהל פתוח והוא , ביוני 27 - ב שהתקיי : בנוכחות האירוע את כיבדו . הרחב דניאל ' פרופ יטה האוניבר נשיא רוביק שבע באר עיריית ראש , חיימובי מהאקדמיה נכבדי ועוד , דנילובי . ומהקהילה את חיימובי ' פרופ ציי ברכתו בדברי באר והעיר יטה האוניבר בי החיבור מביטוייו אחד הוא ופרי ה שבית שבע רק לא אנחנו " . והנפש הרוח מרוממי דר אב מצייני אלא , מבנה חונכי בי , ורגש שכלתנות בי חיבור של פת נו ," ורוח מהות ובי , הידע והנגשת מחקר פר ש מאמי שהוא י והו הנשיא אמר לשנות ג ובכ הקורא על להשפיע יכול ופרי ה שבית בטוח אני " . העול את ובכ אד לכל פרות שב הק את יביא ." העול את וישנה החיבור את יקד יוזמה פרי היא ופרי ה בית של הקמתו ראש , שוור יגאל ' פרופ של משותפת

| אבג 23

משתל המאמ

תמונות מחיי הקמפו מכלי דני : ציל

יקלית מו אתנחתא

מעצימה חוויה

ובאושר באושר

האתר את אתרו ? הבניי את ות / מזהי 'אבג' למערכת התשובה את שִלח בפר תזכו ואולי אחרינו עיקבו טגר באינ

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker