עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גיליון 128

, בניין להנדסת המחלקה עלוה ' פרופ של בראשותה דוגמה מהווה ,( משמאל ) פלד חוקרות של המוצלח לשילוב שפעם במקצוע מצטיינות עד מאושרת | " גברי " ל נחשב 9 - 8 עמודים | הגג על יש לבנות מי

| באקדמיה מתקדמות לרגל מיוחדת מהדורה הבינלאומי האישה יו

2021 מארס | א " תשפ ניסן - אדר | 128 גיליון

הבית דף | 2

דבר הנשיא

לנשים גברים בין מלא הזדמנויות שבה , האחרונה השנה . שלנו בקמפוס האוניברסיטה של המופלאות הנשים תרומה ותרמו הרבים לאתגרים נענו עם להתמודדות משמעותית כה לקרוא תוכלו מהן כמה על ) המשבר את יותר עוד העצימה ,( זה בגיליון . השוויון יעד אל שלנו החתירה ניכרות כבר המרגשות התוצאות המרשימים הישגיו ובראשן , בשטח של מגדרית להוגנות המשרד של לינואר נכון , גוריון - בן אוניברסיטת , שנה 50 אחרי , לראשונה . 2021 המינויים בוועדת מגדרי איזון הושג כמו . האוניברסיטה של העליונה החלטות האוניברסיטה אישרה , כן עבודה סביבת לעידוד מהותיות נשים על שתקל , משפחה תומכת קטנים לילדים ואימהות צעירות , השאר בין , כך . בעבודתן להתקדם בסגל מרצות של ההוראה עומס הוקל מחופשת החוזרות , הבכיר האקדמי היחידות כל חויבו , כן כמו . לידה ההרצאות , הסמינרים את לקבוע כך המחלקה וישיבות המרכזיות בשעה המאוחר לכל שיסתיימו יוכלו וכולן שכולם מנת על – 15 : 30 את לאסוף שחייבת מי גם , להשתתף . הלימודית מהמסגרת ילדיה משמעותי צעד עוד צעדנו השנה , מגדרית ולהוגנות לשוויון בדרך שנמשיך ם . לכן ות . מבטיחים ואנחנו עד נעצור ולא הזאת בדרך ללכת כל של הזכות את במלואה שנממש . לשוויון מכם ואחד אחת

, יקרים חברים , יקרות חברות עתה זה שהסתיימה 2020 שנת גדולים אתגרים בפני כולנו את העמידה במהרה שלא לקחים אותנו ולימדה , מאוד הכאיבה , הכאיבה היא , כן . יישכחו השפעות גם , הנראה ככל , לה היו אך עוד עמנו להישאר שעשויות חיוביות , זעיר – שלנו המשותף האויב . רבות שנים הניע ,( משמע תרתי ) אנושי ובלתי קטלני . ולהתאחד להתלכד כולה האנושות את בצד הניח , ממנו חלק שאנו , המדע עולם בדרך אותו המאפיינת התחרותיות את הכללי המאבק את להוביל כדי , כלל וחוקרים חוקרות . העולמית במגפה עבדו , במעבדותיהם ארוכים ימים בילו ושיתפו פירגנו , תמכו , כתף אל כתף : המשותפת המטרה למען והכל , פעולה שהוא נגיף . קטן אחד נגיף של מיגורו כה האדם שבני להבדלים לחלוטין עיוור אדם בין מבחין שאינו , לטפח אוהבים הדרג רמי בין או לאומה אומה בין , לאדם שבפני הבנו כי התאחדנו . העם לפשוטי . שווים כולנו הקורונה שיעור אותנו לימדה הקורונה , אכן לומר אפילו אפשר . בשוויון חשוב היא (... בעליל מומלצת הבלתי ) שבדרכה ונתנה חדשה פרספקטיבה לנו העניקה שאנו המהותי לערך משמעותית דחיפה מקדמים בנגב גוריון - בן באוניברסיטת והשוויון בכלל השוויון ערך – שנים כבר , שנה לפני רק ) 2019 - ב . בפרט המגדרי בשנת ,(... שלם עידן שחלף נדמה אך האוניברסיטה חרטה , להיווסדה 50 - ה לקראת – ' 50 : 50 ' היעד את דגלה על ושוויון ייצוגי שוויון , מספרי שוויון

בגיליון מה

5

מצטיינת מנהלנית מהרבני ציפי ' מקיימברידג רכש לוי קטריבס גלית ר " ד ו דר חוק רז להב יעלה ר " ד דר פורצת ברזילי רגינה ' פרופ לצמרת זינקה שפיר רות משפחתי יפור צויקל ולי ' ג ' פרופ

11 - 10

13 - 12

17 - 16

23 - 22

25 - 24

ידי – על מופק ודוברות ומי לפר המחלקה אית א נת : המחלקה מנהלת 2206 מ רשיו ראשי וכתב עור זלקאי חיי צילו מכלי דני עיצוב בע"מ דיזיי . אר . אי צוות 08 - 6461281 : טלפו 08 - 6477674 : פק zalkai@bgu.ac.il : ל דוא http://in.bgu.ac.il/Pages/abg.aspx

השראה מעוררות חוקרות : בשער : השעון כיוון עם מצולמות , כף - אבו סארה ר " ד , לוי קטריבס גלית ר " ד רז - להב יעלה ר " ד , קושאר סיקה ' ג ר " ד

, ושלכן שלכם חיימוביץ דניאל ' פרופ האוניברסיטה נשיא

| אבג 3

, ונצליח נעשה ביחד רימר הילה ר " ד מגדרית להוגנות האוניברסיטה נשיא יועצת הנהגתה על גוריון - בן בקהילת גאה אני . למאמץ שהצטרפו וחבריה חברותיה ועל בתקופת וקריירה הורות עם האקדמי . הקורונה הוגנות לקידום ועדה תת יסדנו • . והטכני המינהלי בסגל מגדרית שוויונית לכתיבה המודעות את הגברנו • יוצרת ששפה הבנה מתוך , מגדרית . מציאות קבלת לצוותי סדנאות סדרת השקנו • הטיות בנושא באוניברסיטה החלטות . סמויות מגדריות פקולטיות גיוון תוכניות פיתחנו • לכל הייחודיות לסוגיות כמענה . פקולטה סגל תיקי של יזומה בדיקה עודדנו • הבנה מתוך , קידום לקראת אקדמי הקידום את מליזום נמנעות שנשים . עצמן של ותקנות נהלים בהתאמת השקענו • . מגדרית הוגנות לקידום , ולבסוף בוועדות מאוזן מגדרי ייצוג קידמנו • עידוד ידי - על בתחילה , האוניברסיטה לוועדות מועמדות להציג סגל חברות , לנשים הצבעה ועידוד המינויים בסנאט החלטה ידי - על ולאחרונה באמצעות , המחייבת האוניברסיטה מאוזן מגדרי ייצוג , תקנוני שינוי . מרכזיות בוועדות מסתמן הללו מהצעדים אחד לכל מעבר ניכרת . הארגונית בתרבות כולל שינוי השוויון חשיבות של גוברת הערכה . ורבות רבים של והתגייסות המגדרי מעודדת , מרגשת כאן הנושבת הרוח בדרך ולהתמיד להמשיך כוח ונותנת . נותרה שעוד הארוכה

. הסטודנטיאליים של ההרשמה לעידוד פעלנו • טק - ההיי למקצועות סטודנטיות . ומלגות שיווקי קמפיין באמצעות תואר לתלמידות מלגות הענקנו • . הערבי מהמגזר מחקרי שני דוקטורנטיות לעודד המשכנו • ל " בחו דוקטורט - לפוסט לצאת ומלגות סדנאות עם בשילוב . דוקטורט לפוסט להעצמת פעילויות העמקנו • הקשורים בנושאים סגל חברות בין ולאיזון קריירה לפיתוח . אישיים וחיים קריירה הנציבה עם פעולה שיתפנו • ועד ועם מיניות הטרדות למניעת הסברה בפעילות האקדמי הסגל . מיניות הטרדות בנושא בקהילה מעורבותנו את הגברנו • - בין בתוכניות האקדמית נשים לקידום אוניברסיטאיות . באקדמיה נערות ' תוכניות את הרחבנו • - באר עיריית בשיתוף ' למדעים שוחר לנוער חוסידמן ומרכז שבע . מדע העיר ראש יועצת בשיתוף הקמנו • פורום ' את האישה מעמד לקידום בבאר הנשים ארגוני פורום - ' 7 פי . שבע המאבק יום לרגל כנסים ערכנו • הגברת לשם נשים נגד באלימות . לפתרון דרכים ומציאת המודעות בנושא מסוגו ראשון מחקר יזמנו • אדומות אזהרה לנורות המודעות כדי לעשות ניתן ומה בזוגיות . התופעה עם להתמודד בנושא במחקר תמכנו • הסגל חברות של ההתמודדות

דבר יועצת הנשיא

האישה יום לרגל , המסורת כמיטב נשות של תרומתן את נחגוג הבינלאומי למדע בנגב גוריון - בן אוניברסיטת מאגר המהוות איכותיות נשים - ולחברה להקדיש ההזדמנות זוהי . אדיר כישרונות מקבלות לא כלל שבדרך לאלו לב תשומת , ההחלטות קבלת במוקדי הולם ייצוג חשובה תזכורת ; ובתקשורת בהנהגה יותר טוב עולם פה להיות שיכול לכולנו - על מקום בכל מיוצגות תהיינה נשים אם . באוכלוסייה חלקן פי גוריון - בן באוניברסיטת אנחנו באמצעות במצוינות ומאמינות מאמינים . בנושא במרץ ופועלות פועלים ולכן , גיוון סבלנות לנו יש אבל , ארוכה עוד הדרך שהונחו התשתיות בסיס על . ונחישות האחרונות בשנתיים התקדמנו , בעבר נוספים משמעותיים צעדים ופסענו פרויקט את השקנו . מגדרי שוויון לעבר שינוי קידמנו במסגרתו ' 50 : 50 לקראת ' הנה . מעשיים מהלכים לצד תודעתי : והצעדים היוזמות של חלקית רשימה הנשים בארגוני התמיכה את שיפרנו •

מגדרית הוגנות |

4

וייסר אורלי

מהרבני ציפי

ע טובה כימיה האוניבר יטה , לכימיה במחלקה המינהל על הממונה , מהרבני ציפי עבודה מוסר על עשורים כשלושה במשך מקפידה ראויים שלה האנוש שיחסי מעידים עמיתיה . גבוה אווירה סביבה ומשרה ואכפתית קשובה שהיא , לציון חותמת לאחרונה קיבלו והפירגונים המחמאות . נעימה המצטיינת המנהלנית " בתואר הכתרתה עם רשמית " לכימיה הישראלית החברה מטעם 2020 לשנת . לתואר המתלווה שחר אמיר בפרס וזכייתה שירותה ובתום , שבע בבאר נולדה ציפי ; בחייה הסטודנטיאלי הפרק את התחילה הצבאי בספרות ראשון תואר סיימה גוריון - בן באוניברסיטת לבין בין . בספרות שני לתואר ולמדה עברית ולשון 1989 בשנת . הוראה לתעודת לימודיה את סיימה והטכני המינהלי לסגל והצטרפה לאוניברסיטה חזרה שהיא תפקיד - לכימיה במחלקה המינהל על כממונה . שנה 32 - ל קרוב ברציפות ממלאת צוין ," המחלקה בגיבוש מרכזי גורם היא ציפי " הראשונה הכתובת היא " . הפרס ועדת בנימוקי לפתור מנת על או נושאים לקדם כדי אליה שפונים אישית בין תקשורת ביכולת מבורכת היא . בעיות ." דורש לכל ויעיל סבלני שירות ומעניקה , גבוהה הישראלית החברה שפרס הרביעית השנה זוהי . מצטיין למנהלן מוענק שחר אמיר של לזכרו לכימיה , מ " בע ביואנליטיקס חברת תרומת , הפרס הענקת . לכימיה הישראלית החברה של 86 - ה הכנס עם השתלבה

נשיא במלגת זכתה המדינה למצוינות , ריבלין ראובן , המדינה נשיא מלגות 12 מתוך 2 לדוקטורנטית הוענקו 2020 לשנת מדעית וחדשנות . בנגב גוריון - בן מאוניברסיטת ודוקטורנט להנדסת דוקטורנטית , וייסר אורלי היא הזוכות אחת 10 . בנגב גוריון - בן באוניברסיטת וניהול תעשיה הם אף זכו גבוהה להשכלה אחרים ממוסדות דוקטורנטים . גובהה שקלים אלף 150 , היוקרתית במלגה ככלי מידע ניתוח במיומנויות עוסק וייסר אורלי של מחקרה , היכולות , הצרכים בהבנת יסייע המחקר . אזרחים להעצמת בניתוח מומחים שאינם מי של הפעילות ואופן המיומנויות לקראת יותר טובה להיערכות , השאר בין , ויתרום נתונים בלתי דמוקרטי שיח לעודד שתכליתו פרסומים מאגר הקמת מדיה לצרכני לאפשר עשוי המחקר מסקנות יישום . תלוי . ותקשורת מידע בטכנולוגיות יעיל באופן להשתמש מן רביד גלעד ' פרופ של בהנחייתם נעשה המחקר גוריון - בן באוניברסיטת וניהול תעשיה להנדסת המחלקה באוניברסיטה לניהול המחלקה מן קלמן יורם ' ופרופ , בנגב ולמידע למדיה המעבדה עם פעולה בשיתוף הפתוחה . במסגרתה הפועלת מדעית וחדשנות מצוינות לקידום קרן מפעיל הנשיא בית היוקרתית המלגה . איכותי אקדמי ומחקר הכשרה לעודד כדי שמחקרם מצטיינים לדוקטורנטים לשנה אחת מוענקת נבחר שעברה בשנה . הנשיא שבוחר מדעי בתחום עוסק המלגות הוענקו והשנה ," ושלום ריבונות , ריבון " הנושא טריטוריה , ריבונות " ב עוסקות שעבודותיהם לדוקטורנטים ." הדיגיטלי בעידן ודמוקרטיה

| אבג 5

שלו - הראל אילת : צילמה

( הקורונה משבר לפני צולם ) י ' קלעג תהילה ר " וד , לבינסון - בראון ארנה ' פרופ , כף אבו סארה ר " ד : לשמאל מימין , מחקר אוכלוסיות שלוש סקרו

בי מינוריי הבדלי זיהה מ וגו ראשו מחקר הבריאותי המשבר בהשפעת באר השונות האוכלו יות פערי צמצמה הקורונה הישראלית בחברה

מצב בזמן , הקבוצות שלוש בקרב ( כנסת . בריאותית מגיפה של מתמשך לחץ חרדים יהודים 243 , חילונים יהודים 248 השתתפו ישראל מדינת אזרחי ערבים 203 - ו הסגר לפני אחדים ימים שנערך בסקר מצביעים הנתונים , החוקרות לדברי . השני מאוד גבוהות ודיכאון חרדה רמות על והאוכלוסייה החילונית האוכלוסייה בקרב הייתה הכעס רמת כאשר , בארץ הערבית אך , האוכלוסיות שלוש בקרב ביותר גבוהה גבוהה הייתה היא והערבים החילונים בקרב . החרדים בקרב מאשר יותר בין פער סגירת על מעידים הממצאים הערבית החברה לבין החילונית החברה תחלואה נתוני למרות : החרדית החברה הנפשי החוסן מנגנוני כי נראה , גבוהים משאבי מנגנוני והפעלת החרדים בקרב בקבוצות מאשר יותר גבוהים , ההתמודדות . אחרות כהבעת השאר בין נמדד קהילתי חוסן . ירוד רוח ומצב דכאון על בדיווח בקרב נרשם נוסף מפתיע נתון

גבוהות רמות לראות רגילות לא אנחנו " היהודים בקרב נפשית מצוקה במדדי כאלו סארה ר " ד הפסיכולוגית אומרת ," החילונים הערבית החברה בקרב , זאת לעומת " , כף - אבו עקביים ממצאים היו הקורונה משבר לפני מצוקה של גבוהות רמות על המצביעים , החילונית הישראלית לחברה ביחס נפשית צומצמו החברות שתי בין הפערים כי ונראה ." הקורונה משבר בזמן , הפסיכולוגיים התסמינים עוצמת שערכו במחקר נבחנו , וכעס דיכאון חרדה המחלקה ראש , לבינסון בראון ארנה ' פרופ ראש , כף אבו ר " ד , תחומיים - רב ללימודים ר " וד סכסוכים וישוב לניהול התוכנית ומדיניות לניהול המחלקה מן י ' קלעג תהילה

הודגמו הקורונה משבר לפני עקביים ממצאים הערבית בחברה של גבוהות רמות על המצביעים לחברה יחסית נפשית מצוקה ונראה , החילונית הישראלית החברות שתי בין הפערים כי המשבר בהשפעת צומצמו הללו הבריאותי גם במחקרן בחנו שלושתן . ציבורית , תקווה של אישיים חוסן משאבי לראות היכולת ) קוהרנטיות תחושת קהילתי חוסן ,( כמשמעותי העולם את וחברי ממשלה ) הציבור בנבחרי ואמון

בקהילה מעורבות |

6

בעת נפשית במצוקה הטיפול ותיעדוף על מצביעות החוקרות . בריאותי משבר התקווה , האישיים החוסן שמשאבי כך ברמה היו הקוהרנטיות ותחושת עם . המחקר אוכלוסיות בשלוש גבוהה האוכלוסייה בקרב הבדל ניכר , זאת ותחושת תקווה על שדיווחה החרדית מאשר יותר גבוהות ברמות קוהרנטיות . והערבית החילונית שבחברות אלו ברמות הבדלים קיימים " ש היא מסקנתן אוכלוסיות בקרב והכעס הדיכאון , החרדה בקרב יותר גבוהים אלו : השונות המחקר בהשוואה והערבית החילונית האוכלוסיה החוסן משאבי . החרדית לאוכלוסיה , קוהרנטיות ותחושת תקווה , האישיים מיטבית בהתמודדות לסייע יכולים לחזק שיש ומכאן , אלו סימפטומים עם בדגש , הקבוצות כלל בקרב אלו משאבים ." והערבית החילונית על

שרבים ניכר . לנכון וראו שחשבו תושביהם למען הרבה עשו מהם תרבות , חינוך כגון , מגוונים בתחומים החוסן רמת על שהשפיע דבר , וספורט החילוני הציבור . המדווח הקהילתי במנהיגות תחליף לעצמו ומצא חיפש חיזקו שפעולותיה המקומית קהילתי חוסן של אחרים פרמטרים ." מקומית וגאווה שייכות כגון את מדגיש המחקר , לסיכום משאבים הקצאת של החשיבות

הרשות ובתפקוד המקומית במנהיגות אמון חוסן על דווח הערבים בקרב . המוניציפלית החרדים ובקרב ביותר הנמוכה ברמה קהילתי . ביותר הגבוהה ברמה קהילתי חוסן הודגם מאפייני עם מתכתבים המחקר ממצאי " תמיכה במנגנוני המחזיקה החרדית החברה מאפיינים " . י ' קלעג ר " ד הדגישה ," לחבריה לבריאות ביחס רבה משמעות קיבלו אלו האמון הפגנת . הקהילה חברי של הנפשית מחייבת המקומית ובהנהגה ברשות היחסית מענה מתן לצורך ומשאבים סמכויות העברת . הוסיפה ," לאזרחים כוללני הצביעה לבינסון - בראון ארנה ' פרופ לתחושת שתרמה מקומית מנהיגות על עם האמון משבר רקע על הקהילתי החוסן , הראשון לסגר בניגוד " : הארצית המנהיגות ולא התעשתו והמועצות העיריות ראשי פעלו אלא , לפעול כוח להם שיתנו חיפשו הדרכים בכל שלהם התושבים לטובת

ומצא חיפש החילוני הציבור במנהיגות תחליף לעצמו חיזקו שפעולותיה המקומית חוסן של אחרים פרמטרים וגאווה שייכות כגון קהילתי מקומית

| אבג 7

מבינה בניי עומדת פלד עלוה ' פרופ להנד ת המחלקה בראש באוניבר יטת בניי מחקרה | בנגב גוריו - ב של בפיתוח מתמקד מתקדמות טכנולוגיות ידידותיי בנייה וחומרי ל ביבה . ובשפע , ג " באב בניין להנדסת המחלקה בנוגע בגרמניה שנעשו מחקרים לצד , הבנייה בתעשיית פחמן בבדי לשימוש הצעקה . חידושיה את פלד ' פרופ תרמה לייצור טכנולוגיה פיתוח : האחרונה , למשל ) מבטון קונסטרוקטיביים אלמנטים בדי באמצעות המחוזקים ( ותקרות קורות במקום ( פחמן מסיבי העשויים ) טקסטיל לדברי . המסורתית בבנייה מפלדה מוטות בדים באמצעות הבטון חיזוק , פלד ' פרופ תחת עמידותו ואת חוזקו את משפר כושר את משפר בהם והשימוש , עומסים במבנה המתפתחים העומסים נשיאת שמחוזקים המסורתיים למבנים בהשוואה . מפלדה מוטות באמצעות בבדי השתמשו בגרמניה אתרים בכמה , נוספים ומבנים סככות הקמת לצורך פחמן במרכיבים השימוש להרחבת לצפות ויש . הבנייה בעולם הטקסטיל מעולם בהצטיינות ראשון תואר סיימה עלוה תואר , שנקר במכללת טקסטיל בהנדסת למדעי בפקולטה בהצטיינות סיימה שני בעלת ; העברית באוניברסיטה הטבע . מהטכניון אזרחית בהנדסה דוקטור תואר

גרא בר הלל : צילום

חדשניות טכנולוגיות בפיתוח עוסק בנייה בחומרי שימוש העושות באופן שיצמצמו אלטרנטיביים השלילית ההשפעה את משמעותי . הסביבה על הבטון של : צעירות לחוקרות טיפ יש א , עצמכ ע כנות תהיו ומרגישות אוהבות שאת משהו תעשו פשוט , עבורכ שנכו או מכישלונות לחשוש בלי אותו ה ביבה של אוהדות לא מתגובות ' פרופ מסבירה סמכותי בטון הנפוץ החומר הוא בטון כי פלד לאחר לנפש בעולם ביותר והנצרך עם וגוברת הולכת וצריכתו , מים למבנים בדרישה גידול עקב השנים המודרני לעולם שיתאימו ותשתיות צמצום . באוכלוסייה ולגידול בחוזק לפגוע מבלי בבטון השימוש חשיבה הצריך ואמינותו המבנה והמון תעוזה , לקופסא מחוץ לראש שיש תכונות – יצירתיות

המחלקה ראש , פלד עלוה ' פרופ בתחום מומחית היא , בניין להנדסת בפיתוח מתמקד מחקרה . הירוקה הבנייה בנייה וחומרי מתקדמות טכנולוגיות של שייעשה בשאיפה , לסביבה ידידותיים והחומרים השיטות במקום שימוש בהם . עולמנו על לרעה שמשפיעים את ליווה הגדול והטיול הצבא אחרי . פרקטי מקצוע ללמוד עז רצון עלווה אופציה ומצאה מלגה חיפשה היא שנקר במכללת ללימודים מתאימה ניסתה התואר בסיום . טקסטיל בהנדסת הבינה , התעשייה בעולם להשתלב למקום וחזרה , בשבילה לא ממש שזה מהרגע " . לאקדמיה – נהנתה מאוד שבו אהבתי גוריון - בן לאוניברסיטת שהגעתי האישי והמרחב השייכות תחושת את פה הכרתי " . אומרת היא ," כאן לי שניתנו וסייעו בי שתמכו נפלאים אנשים הרבה ." הדרך לאורך לי ' פרופ של העיקרי המחקר תחום מרוכבים ובטון מלט חומרי הוא פלד בטון ובמיוחד , גבוהים ביצועים בעלי מחקרה .( TRC ) בטקסטיל מחוזק

הסביבה הגנת |

8

לבנות מי על יש הדוגמאות אחת היא בניין להנדסת המחלקה מעולות חוקרות של המוצלח לשילובן ." גברי " ל נחשב לאחרונה שעד במקצוע חוקרת ,' גריגורוביץ מרינה ר " ד היא מהן אחת גלאט בפרס שזכתה , במחלקה ומרצה . פ " תש הלימודים לשנת בהוראה להצטיינות הרמן ד " עו של בשמו מוענק היוקרתי הפרס זיכרונם גלאט ודיויד לובה , הוריו לזכר גלאט פעילים וחברים ישראל אוהבי שהיו , לברכה נבחרו ות / המרצים . ב " בארה הציונית בתנועה ההוראה איכות סקר תוצאות בסיס על והסטודנטיות הסטודנטים בקרב שנעשה . הקודמת הלימודים שנת במהלך

להנדסה במחלקה אורחת מרצה היתה אריזונה באוניברסיטת וסביבתית אזרחית באוניברסיטת אזרחית להנדסה ובמחלקה במרכז דוקטורט - בתר ועמיתת פרדו מתקדמים מלט מבוססי לחומרים . באילינוי ווסטרן ' נורת באוניברסיטת התפרסמו עטה פרי מאמרים 100 - מ יותר

ברור היה שלנו הקשר מראשית מצאנו . ביחד הכול עושים שאנחנו לחוות יכולים שנינו שבה דרך לטפל , שלנו הבת של הגידול את ולקיים לפתח וגם הבית במטלות ." ומשמעותית מספקת קריירה ? בעבודה ל יפוק גור מה את מאוד אוהבת אני . הכול " עם העבודה ואת שלי המחקר , שלי והקולגות המחקר תלמידי ללמד אוהבת אני . ובעולם בארץ עליי שמטילים פעם בכל ומתלהבת ." ניהוליים תפקידים לחוקרות נותנת היית טיפ איזה ? צעירות יש אם , עצמכן עם כנות תהיו " ומרגישות אוהבות שאתן משהו אותו תעשו פשוט , עבורכן שנכון מתגובות או מכישלונות לחשוש בלי תמיד שלי והסביבה הבית , ולרקפות מאוד הם , ובפרחים בצמחים מלאים בהם משקיעה ואני לליבי קרובים ." שלי מהזמן הרבה , באוניבר יטה חוקרת היית לא א ? להיות רוצה היית מה כאש בוערת המחקרית הפעילות " עצמי את רואה לא אני , בעצמותיי ממנו נהנית שאני אחר משהו עושה אותי שדחף מה גם וזה מחקר מלבד מעט לא על ולהתגבר להתמודד דוחקים היו אם . הדרך במהלך קשיים היה המחקרי והעיסוק , לפינה אותי חוזרת הייתי אולי , מהפרק יורד ." ברמנית הייתי שבהם לימים ? בעיניי לחיקוי ראויה אישיות אישה הייתה היא . אלוני שולמית " רבות שנאבקה ודעתנית חזקה , האישה וזכויות האדם זכויות על ." לליבי קרובים שמאוד נושאים ." הסביבה של אוהדות לא ? עליי ידענו שלא דברי לסחלבים חולשה לי יש "

. בינלאומיים עת - בכתבי ? של מאמי האני מהו ." לוותר לא " . ונמקי פרטי , אנא

אותי שיבצו הצבאי השירות בזמן " בתור הים חיל של ההדרכה בבסיס , ל " בצה הראשונה לים " הסטי מדריכת נחשב זה היום . בלבד גברים עם כמובן שנוי מאוד היה זה אז אבל נשי תפקיד רבים קשיים עליי והערימו במחלוקת אי הרבה לאחר . אישה היותי מעצם שלא הפיקוד מצד שחוויתי נעימויות החלטתי , הזה ' הדרך פורץ ' הצעד את אהב ופחות יותר נשי לתפקיד ולעבור לוותר שזוהי החלטתי זו בנקודה . ומאתגר מעניין תפקיד על מוותרת שאני האחרונה הפעם לא גברית סביבה בגלל רק ומעניין מאתגר ." היה כך ובאמת . מפרגנת

לאוניבר יטת שהגעתי מהרגע תחושת את אהבתי גוריו - ב שניתנו האישי והמרחב השייכות אנשי הרבה פה הכרתי . כא לי לי ו ייעו בי שתמכו נפלאי הדר לאור

' גריגורוביץ מרינה ד"ר . גלאט שם על בפרס זכתה אומרת ," בשבילי גדול כבוד היא בפרס הזכייה " שהסטודנטים לכך סימן זהו " .' גריגורוביץ ר " ד . בהוראה והַשקָעָתי עבודתי את מעריכים אותי משמחת . גדולה זכות בהוראה רואה אני בעיצוב שותפה להיות לי שניתנה ההזדמנות , לעתיד ומהנדסות מהנדסים של דרכם וגיבוש אני . והכוונה תמיכה ידע הקניית ידי - על וזאת בסקר שהשתתפו הסטודנטים את מוקירה ." שלי ההוראה איכות את והעריכו ובימים , המחלקה בוגרת היא ' גריגורוביץ ר " ד דוקטורט פוסט השתלמוית שתי עושה אלה באוניברסיטת הראשונה - מקוונת במתכונת המחלקה במסגרת והשנייה , יורק - בניו קולומביה . בנגב גוריון - בן באוניברסיטת בניין להנדסת

ע אקדמית קריירה משלבת את כיצד ? משפחה חיי בתחום לי עזרו עיקריים דברים שני " מפרגנים מאוד ובת זוג בן , אחד מצד : הזה , שני מצד . הדרך כל לאורך בי שתומכים הצרכים את להטמיע חשוב לי היה תמיד . משפחתי של במודעות שלי והשאיפות המטלות כל את חולקים זוגי ובן אני . שוויוני באופן והמשפחתיות הביתיות

| אבג 9

לשלושת לימודיי במהל גוריו - ב אוניבר יטת התארי ואני , שלי השני הבית הייתה ולהמשי לחזור וגאה שמחה כחברת גל כא דרכי את . פתוחות בזרועות והתקבלה , גוריון ובני היא עברו הבידוד תקופת את לרשותה שהעמידה בדירה משפחתה יתד תקעו ובהמשך , האוניברסיטה . שבלהבים בביתם עד , דבר כמעט עשו לא שם לאנגליה חודש בשלהי . המדיניות את ששינו , לסגר נכנסה בריטניה גם 2020 מארס הספר - ובתי המעבדות , האוניברסיטה עד הילדים עם בבית שהיינו כך נסגרו , האחרון באוגוסט ארצה שלנו לחזרה ." שנים שלוש אחרי עוד שכן , פנים לגלית האיר המזל הגישה הקורונה מגפת פרוץ לפני להנדסה במחלקה לעבודה מועמדות - בן באוניברסיטת רפואית - ביו ? גוריו - ב דווקא למה , ראשון תואר ) שנים 12 במשך " גוריון - בן אוניברסיטת ( ושלישי שני שמחה ואני , שלי השני הבית הייתה כאן דרכי את ולהמשיך לחזור וגאה ." סגל כחברת ? צעירות לחוקרות טיפי הפוסט של החוויה על תוותרו אל " על תוותרו ואל , ל " בחו דוקטורט , הקשיים כל עם . האקדמי החלום לכל ומגבשת מדהימה בחוויה מדובר ." המשפחה ? של ההשראה מקורות למצוינות אותי חינכו הם . הוריי " להשיג שאוכל האמונה את בי והחדירו גם , להתייאש שאסור , שארצה דבר כל ." המטרה להשגת עד , קשה אם

לממלכה המשפחה עם שהגיעה במחלקה לעבוד החלה המאוחדת .' קיימברידג באוניברסיטת להנדסה , קשה היה לאנגליה המעבר " ," אנגלית ידעו שלא לילדיי במיוחד של הראשונים בימים גלית נזכרת אחרי אבל " , לים מעבר דוק הפוסט הילדים , התאקלמות חודשי מספר בעלי , השפה פערי את הדביקו כבר הייתי ואני שני תואר התחיל אבל . במעבדה הניסויים בתוך עמוק על ויתרנו לא , העומס כל למרות ומרחבים מקומות לגלות האופציה . שבוע סוף בכל חדשים ירוקים את ניהלתי כשנה במשך , בנוסף ScienceAbroad ארגון של הסניף את להדק שמטרתו ' בקיימברידג הישראלים המדענים בקרב הקשרים ." ל " בחו הנמצאים שלה השלישית השנה באמצע , ואז עקבנו " : הקורונה הגיעה ' בקיימברידג והחדשות , מהארץ הדיווחים אחרי שבישראל אותנו לימדו הסגר על בניגוד , ברצינות למגפה התייחסו חודשי מ פר אחרי אבל , אנגלית את הדביקו הילדי התאקלמות עמוק כבר הייתי ואני השפה פערי במעבדה הני ויי בתו עם מתמוססים ) נספגים שתלים במהלך . ואבץ מגנזיום בסיס על ( הזמן . ילדים שני וילדה נישאה זו תקופה ותחום המרשימים כישוריה סללו , התמחתה שבו הייחודי המחקר לפוסט לוי - קטריבס ר " ד של דרכה את האוניברסיטאות באחת דוקטורט אחרי אחדים ימים - בעולם הידועות , קשה היה לאנגליה המעבר ידעו שלא לילדיי במיוחד

הגיעה לוי - קטריבס גלית ר " ד מאוניברסיטת היישר אלינו וצורפה , באנגליה ' קיימברידג המחלקה של הבכיר האקדמי לסגל משנת החל רפואית - ביו להנדסה היא מומחיותה . א " תשפ הלימודים גלית ר " ד של מחקריה מתמקדי לוי - קטריב חומרי בפיתוח לשימושי מתקדמי רפואיי - ביו : צעירות לחוקרות טיפ של החוויה על תוותרו אל ואל , ל " בחו דוקטורט הפו ט . האקדמי החלו על תוותרו בחוויה מדובר , הקשיי כל ע המשפחה לכל ומגבשת מדהימה מתקדמים חומרים פיתוח בתחום בטכנולוגיות רפואיים - ביו לשימושים . ממדית תלת הדפסה של פרויקטים שלושה מחקריה במוקד : מדבריה כעולה , השראה מעוררי של שתל בהדפסת עוסק האחד " שתל פיתוח - השני ; הירך מפרק תרופה של מבוקר שחרור המאפשר ; מוח בסרטן לטיפול כימותרפית - ארבע בהדפסה מתמקד והשלישי באמצעות עצם רקמת של ממדית ." ביולוגי חומר עם חיים תאים שילוב מתוצרת היא המחוננת החוקרת הראשון התואר את : לבן כחול עשתה המתקדמים והתארים חומרים להנדסת במחלקה תחת , בנגב גוריון בן באוניברסיטה מחקרה . אגיון אלי ' פרופ של הנחייתו של בפיתוח עסק לימודיה בתקופת

רפואית - ביו הנדסה |

10

מאוניבר יטת ' קיימברידג גוריו - לב

. החזיתות בכל הצליחה לוי - קטריבס גלית ר " ד

| אבג 11

התייחסות לחלוטין כמעט נעדר “ . זו לתופעה - להב החליטה לעיל האמור לנוכח לעבר הזרקורים אור את להסיט רז להכיר כדי התעשייה את שמניע מי טרם שגבולותיה בתופעה לראשונה גילתה מחקריה במסגרת . שורטטו המרחב כי גוריונית - הבן החוקרת הוא : משולש בכוח מחזיק המקוון כבית , וידוי תא של כסוג משמש פעיל וכשחקן חדשים לצרכנים גידול הזירה עבר אל ונע מחלחל שכוחו כשחקן , המקוון המרחב . מקוונת הלא פניה את שינה , הזנות בשדה החדש הוא . היסוד מן המין תעשיית של על זרקור תעשיה אפלה חברת , רז - להב יעלה ר " ד ל וציולוגיה המחלקה גל חוקרת , ואנתרופולוגיה תעשיית של שוני היבטי מחקריה | הישראלית המי להעלאת תרמו והרצאותיה כה שעד לזירה המודעות חבויה נותרה

בתעשיית אקטיביזם על הדיגיטלית עובדות של העמדות ובניתוח המין מודלים כלפי המין בתעשיית ," פרדוקסלי באופן " . חקיקתיים שנים מאות לאורך " , רז - להב אומרת גברי זהות כסמן נתפסה זנות צריכת של המיני מהחינוך חלק , נורמטיבי .' עושים גברים ' ש משהו , נערים מיקדה הנושא את שאפפה השתיקה כלפי בעיקר המחקרי המבט את במי ולא הזנות את ת / שמספק מי המעטים המחקרים גם . אותה שצורך בזירות זאת עשו , זנות צרכני שבחנו בזירה ולא ממשיות גיאוגרפיות הישראלי המחקר ואילו , המקוונת

המתמקדת כאנתרופולוגית מגדרית פוליטיקה שבין בהצטלבויות וסטייה טכנולוגיים שינויים , ומינית יעלה ר " שד היה טבעי אך , חברתית של שונים היבטים תחקור רז להב . הישראלית המין תעשיית התחקתה שנים כמה במשך לאנתרופולוגיה המחלקה מן החוקרת גוריון - בן באוניברסיטת וסוציולוגיה על הישראלית המין תעשיית אחר בין עוסקים מחקריה – גווניה כל טכנולוגיות בהתפתחויות השאר וצריכת מין עבודת על והשלכותיהן התנהגות פרופיל בשרטוט ; זנות המדיה בהשפעת , זנות צרכני של

ואנתרופולוגיה סוציולוגיה |

12

באוניברסיטת דוקטורט - פוסט מסלולי מלגת של וכזוכה ( 2017 ) איילנד רוד באוניברסיטת דוקטורט לפוסט ISF - ה תיירות על במחקר יעלה עסקה , לסטר של ובהשפעה התיכון במזרח מין בנוגע ) " הגלובאלי הצפון " מדיניות ואימוץ פיתוח על ( אדם בבני לסחר . התיכון במזרח הזנות של הרגולציה מחקר רז - להב התחילה האחרונה בשנה מאוניברסיטת קולגות עם משותף משבר של בהשפעה שעוסק אביב תל סיוע ארגוני של עבודתם על הקורונה . בזנות לעוסקים מתחו בתובנה אותנו לשת תוכלי ? של המחקר פמיניסטית , כאנתרופולוגית " שחוקרת מאמינה אני , ואקטיביסטית מחקרית ענווה בעלת להיות צריכה שהיא התובנה עם מחקר לכל ולגשת אני ם \ אותן נשים . שהא ; כלום מבינה לא המומחים ן \ הם , שלי במחקרים פוגשת הידע להן . האמיתיות והמומחיות שנותן מחקר הוא אתי ומחקר , והניסיון קול להשמיע רק לא – הכבוד את להן בשלביו כשותפות מקום להן מפנה אלא ." המחקריי מתוצריו וליהנות השוני ? השראה מקורות . השראה עבורי שמהוות רבות ישנן " הנפלאות מהנשים קטן חלק אציין ר " ד : וכקולגות כחברות אותי שמלוות ר " ד , פאוזנר - טאובר תמר ר " ד , ערב תמר . פרח - פארן וענבל , וילמובסקי ענבל , לפרגן , לתמוך ביכולתן , שלהן בעשייה בעין המציאות על ולהתבונן לאהוב אחת כל . שלי ההשראה הן – ביקורתית חכמות נשים של שבט לה לייצר צריכה השבט שהן מזל בת אני . סביבה וטובות הנשים שושלת מצטרפת גם אליהן . שלי הבנות שתי לרבות , שלי המשפחתית שמעבירות שלי והאמיצות החכמות ." לחיים מרתקים שיעורים אותי

הרגולציה את הן שחקרה כמי . האזרחית עובדות של עמדותיהן את הן , הזנות של מקוון אקטיביזם והן החקיקה כלפי מין החבירה כי טוענת רז - להב , אלו בנושאים לגורמים דתיים ימניים גורמים של הסוגייה סביב רדיקליים שמאלניים לקדם שהצליחה היא נשים של גופן של ייחודית שאינה , הזו החבירה . החוק את גם אותה לראות וניתן הישראלית לחברה נוספים ומקומות ב " ארה , אירלנד בצפון מין עבודת , לזנות הנוגעות בסוגיות המשקפת חקיקה מבטאת , ופורנוגרפיה אידאיות מוסריות בתפישות שעוסק דיון מלהתאים רבים במקרים רחוק והוא של המגוונות החיים לחוויות עצמו את . המין בתעשיית נשים . א מרחביה בקיבוץ וגדלה נולדה יעלה סיימה התיכון את . יזרעאל שבעמק . מזרע בקיבוץ " עמקים " במוסד מועדות פניה אנה ידעה 17 בת בהיותה רוצה שהיא לה ברור היה אז כבר – שלושת כל את . אנתרופולוגית להיות לסוציולוגיה במחלקות עשתה תאריה הראשון התואר את - ואנתרופולוגיה את , יזרעאל עמק האקדמית במכללה העברית באוניברסיטה השני התואר - בן באוניברסיטת הדוקטורט ואת את לעשות בחרתי " . בנגב גוריון שלי הדוקטורט , שלי המנחה של בהשראתה גוריון - בבן גיליתי " . אומרת היא ," ינאי ניצה ' פרופ הן , ומקצועית מפרגנת , נהדרת מחלקה הצוות מבחינת הן , הסגל חברי מבחינת הסטודנטים מבחינת והן המנהלי כדוקטורנטית הן , מניסיון . והקולגות במשך הוראה כעמיתת מכן ולאחר גוריון - בן אוניברסיטת , שנים שלוש , האקדמי בנוף ייחודית היא בנגב לחזור גדולה וגאווה אושר זה ולכן עבורי היוותה שתמיד לאוניברסיטה ." בית במסגרת , האחרונות השנים בשלוש

בודדים מצרכנים המעבר את איפשר של פעילה קהילה לעבר , וּמבוּדדים . יחדיו הפועלים אנונימיים חברים ' 400 - ה מחאת ' נודעה למשל זה בהקשר שגובה כך על עמדו לקוחות שבמסגרתה . שקלים 400 - מ גבוה יהיה לא התשלום דוגמת , אירופה מערב במדינות אם הזנות צריכת היקף , וגרמניה אנגליה , האוכלוסייה מן אחוזים 12 - 20 - ב נאמד דוגמת , אסיה מזרח שבמדינות הרי המספרים האמירו , וקמבודיה תאילנד קורה ומה . צריכה אחוזי 70 לכדי והגיעו והיא , רז - להב ר " ד את שאלנו , בישראל אומדן בישראל אין , לצערנו " : ענתה הסקר גם . הזנות צריכת היקף של מדויק בשנת שנעשה הזנות לתופעת הלאומי והשירותים הרווחה משרד במימון 2016 המשרד עם פעולה ובשיתוף החברתיים מספריים נתונים בדק לא פנים לביטחון התופעה היקף על היחיד הנתון . בנושא 2000 - ה שנות לתחילת מתייחס בארץ נשים שנתנו מאומדן נאספו והנתונים נתונים פי - על . לשעבר מ " מבריה נסחרות מיליון של במספר החוקרים נקבו , אלו דיסקרטיות בדירות בחודש ביקורים . המרכז באזור בקצה רק מדובר כי היא ההערכה התייחס לא שהמחקר מכיוון , הקרחון ולזירות בארץ אחרים במקומות לנעשה . מגוונות זנות זנות כלפי הרגולציה של ההיסטוריה : דרמטית תפנית לאחרונה קיבלה בישראל איסור חוק לתוקפו נכנס , 2020 ביולי 10 - ב ישראל מדינת הפכה ובכך זנות צריכת חקיקה המאמצת בעולם השמינית למדינה באמצעות התעשייה מיגור שעיקרה בנושא במחקריה . לקוחות הפללת מודל הוא החוק אימוץ כיצד רז להב הראתה - אירו ) גלובליים לחצים של יוצא פועל שהפעילו לוקאליים ולחצים ( אמריקאים , הפוליטית המפה צדי משני פוליטיקאיות בחברה וארגונים סיוע ארגוני עם יחד

| אבג 13

ה קופ כמו ה רחפני רחפ לראות תוכלו - שחורה מה לדעת מבלי מולכ מופיע מפחיד להיות יכול זה . קורה רחפ או רובוט ע להיפגש ל שייכי שלא

לרחפני הלוחשת ששיפור בורה , וניהול תעשיה ת להנד המחלקה גל חברת , קושאר יקה ' ג ר " ד חיינו את ישפר אוטונומיי טי כלי ע האינטראקציה י ויח מאוישי בלתי טי כלי עומדי האד בני ע שלה הגומלי יקה ' ג ר " ד של מחקריה במרכז ת להנד המחלקה גל חברת , קושאר . וניהול תעשיה ר " ד של העיקריי המחקר תחומי באינטראקציות קי עו קושאר , רובוט - ואד מחשב - אד של לתחו כמומחית . שבשגרה כעניי מעלינו ואינטליגנציה רובוטיקה המשלב המחקר בשאלה קושאר ר " ד מתעניינת , מלאכותית , מאויש בלתי טי כלי לתכנת צור יש הא נית והא ? מאולפת מחמד חיית היה משל מבלי המעופפות המכונות את " לאל " יהיה . טכנולוגיי שליטה באמצעי רק תייע לה שולטי בעתיד אותנו רואה היא רוחה בעיני ולא תזמורת על מנצח כמו רחפני בתנועת . תעופה פקח כמו התקשורת את לב מקו יש , לשיטתה אבל , ביותר גבוהות ומחקר ניתוח אלינו שהגיעה החוקרת של מפיה : פשוטי נשמעי הדברי מצרפת שבו באופ במיוחד מתעניינת אני " , מכוניות כמו , אוטונומיי מכשירי על ישפיעו , ורחפני רובוטי להבטיח יכולי אנחנו וכיצד חיינו אחראית בצורה תיעשה שבניית ." ובטיחותית טי וכלי רחפני ויותר יותר מתעופפי שוני וגי מ אוטונומיי ינהלו נשי . א שבו באופ פציפית ו נשמע . בעתיד טכנולוגיות ע קשר יכולות המצרי בו תחו כמו

מלאכותית בינה |

14

ברחפני רואי מאיתנו רבי גו או מרחוק שנשלט משהו פק נ א . לחלוטי עצמאי לתקשר אמצעי האד לבני נוכל , אמיתי בזמ הרחפני ע שלנו בחברה אות לשלב

."! במדבר המרחפי ? של המחקר מתחו תובנה כיצד חוקרת אני לאחרונה " שבו האופ על משפיעות תרבויות בניית ועל טכנולוגיות תופשי אנחנו המותאמות לאינטראקציות טכניקות מכמה נדהמת אני . שונות לתרבויות ברחבי נשי . א בי השוני הוא מהותי ." העול החיי בקורות כתוב שלא משהו ? של וביקרתי לטייל אוהבת אני " ." העול רחבי בכל רבי במקומות ? השראה מקורות , טרונאוטית א , ו מי ' ג מיי " , אמריקאית ורופאה ת מהנד אני שבו תארי באותו שנולדה ." אחרת בשנה רק , נולדתי

כמו , אינטואיטיביי אמצעי על כמו ה רחפני " . ומילי תנועות רחפ לראות תוכלו - שחורה ה קופ זה . קורה מה לדעת מבלי מולכ מופיע רובוט ע להיפגש מפחיד להיות יכול אני במחקריי . ל שייכי שלא רחפ או ." הזה הפער על לגשר ה מנ שאלנו , זאת לעשות נית אי אצלנו הגבירה רק ותשובתה , אותה אפשר " : מידע ועוד לעוד הצמא את - על אמת בזמ זה את לעשות יהיה משמעותית אינטראקציה יצירת ידי רבי . ורחפ אד בי וידידותית משהו ברחפני רואי מאיתנו עצמאי גו או מרחוק שנשלט לשילוב הדר , בעיניי . לחלוטי האד לבני פק ל הוא שלנו בחברה ." אמיתי בזמ אית לתקשר אמצעי

נולדה קושאר יקה ' ג ר " ד מערב - בדרו תיכו יימה ו בצרפת הראשו התואר לימודי את . צרפת , בטולוז עשתה נבונות במערכות את חצתה מכ ולאחר , צרפת יטת באוניבר . לבריטניה , התעלה במדעי שני תואר יימה שפילד במדעי הדוקטורט את . המחשב יטת באוניבר עשתה המחשב . טול ברי המחקר במחלקת עבודתה יו ב י ' בבייג , יה א ופט מיקרו של עשתה ש , ב " לארה עברה , י שב בניו טק - בקורנל דוקטורט - ט פו יטת באוניבר מכ ולאחר , יורק . בקליפורניה טנפורד ? ג " אב דווקא למה מרחפני נלהבת מאוד אני "

| אבג 15

רגינה ' פרופ את שכנע , ישנות אבחו בשיטות כשנבדקה בשרה על שחוותה ה בל השד של רט מוקד לאיתור מערכת לפתח , המחשב למדעי המחלקה בוגרת , ברזילי

מלאכותית בינה ב י על ברזילי רגינה ' פרופ של האישי סיפורה ומחקריה המדעית עבודתה עם משתלב בסרטן לקתה 2013 בשנת . הדרך פורצי לפערים נחשפה הטיפול ובמהלך השד באינספור בהן שנעזרים הטכנולוגיות בין פרט , השונים החיים בתחומי יישומים זו בנקודה בדיוק . הבריאות לתחום , הישראלית המחשב מדענית החליטה

בשיטת בשרה על חוותה שאותן הבעיות העין על בעיקר המסתמכת , הישנה האבחון אותה ליוו , אוטומציה על במקום האנושית המשפר מודל שפיתחה לפני ארוכה תקופה שד סרטן להתפתחות האבחון יכולת את הופעת לפני שנים חמש כדי עד נשים אצל . המחלה ברזילי ' פרופ של פיתוחה פרי המודל למידת על ומבוסס אלגוריתם על נשען חלוקת את לדייק מיועד והוא מכונה החולות את ולאבחן סיכון לקבוצות הנשים החולים בבית . האפשר ככל מוקדם שביניהן המודל את מיישמים כבר נרל ' ג וסטס ' מסצ היא העתידית ושאיפתה ברזילי ' פרופ של בהתאם הבדיקה סוג את באמצעותו לקבוע

על חוותה שאות הבעיות הישנה האבחו בשיטת בשרה במש ברזילי ' פרופ את ליוו שפיתחה לפני ארוכה תקופה יכולת את המשפר מודל שד להתפתחות רט האבחו שני חמש כדי עד נשי אצל המחלה הופעת לפני

באוניבר יטת שלמדתי השני הטובות בי היו גוריו - ב שרכשתי הכלי . בחיי ביותר להתקד לי עזרו באוניבר יטה הכרתי וג , השני במהל החיי לכל חברי

, בנגב גוריון - בן אוניברסיטת בוגרת למידת בתחומי כישוריה את לגייס לטובת טבעית שפה ועיבוד המכונה בחזית והתייצבה הרפואה עולם של המוקדם האבחון בתחום המחקר . השד סרטן

יישומי מחקר |

16

מדענית מחשב בשירות הרפואה

Photo credit: Rachel Wu

ברזילי רגינה ' פרופ . עולמי מידה בקנה הישג

בינה על נשען שלה שהפיתוח חדשנית שהשתתפו בכירים חוקרים . מלאכותית , קולינס יימס ' ג ' פרופ ביניהם , בפרויקט באחת שמדובר העריכו , MIT - מ הוא אף ומעולם מאז שפותחו היעילות התרופות בעלי חיידקים עם להילחם שבכוחה . עמידות ברזילי שכחה לא המחקר לפסגת בדרכה לבוגרי ברכתה בדברי . הזינוק נקודת את למדעי המחלקה של האחרון המחזור : MIT - ב שלנו השגרירה סיפרה , המחשב במעבדות הלילות את זוכרת עדיין אני " מחשבים היו לא כי , האוניברסיטה במעבדה להישאר צריכים והיינו אישיים השנים . הלימודים קצב את להדביק כדי בין היו גוריון - בן באוניברסיטת שלמדתי שרכשתי הכלים . בחיי ביותר הטובות במהלך להתקדם לי עזרו באוניברסיטה . החיים לכל חברים הכרתי וגם , השנים עם להתמודד ולמדתי ללמוד למדתי שהשגתי מה כל . ומורכבות חדשות בעיות ." גוריון - בבן התחיל המדעיים בחיי

טיורינג ופרס נובל פרס עם אחת . המחשב מדעי בתחום ראשונים מדעיים פרסים רק " , נובל פרס או טיורינג פרס כמו , במעלה ," כזה גודל בסדר סכומים מעניקים . הפרס ועדת חברת , גיל יולנדה אמרה אי הראשונה הזוכה היא ברזילי ' פרופ סגל חברי מבין יוקרתי כה בפרס פעם . ובוגריה האוניברסיטה בשנת ראשון תואר סיימה ברזילי ' פרופ של בהנחייתו ) שני ותואר 1993 , שנים חמש כעבור ( אלחדד מיכאל למדעי המחלקה במסגרת שניהם . בנגב גוריון - בן באוניברסיטת המחשב באוניברסיטת עשתה הדוקטורט את סגל חברת היא 2003 ומשנת קולומביה - בבית פרופסורית היא כיום .MIT- ב במכון המחשב ולמדעי להנדסה הספר . וסטס ' מסצ של הטכנולוגי הדרך פורצי מחקריה במסגרת אנטיביוטיקה ברזילי ' פרופ פיתחה חיידקים המחסלת עוצמתית לסוגים עמידות שפיתחו מסוכנים בתרופה מדובר . תרופות של שונים

. המאובחנות מן אחת כל של למצבה לאחרונה אותה זיכה המערכת פיתוח AAAl - ה מטעם דולר מיליון בסך בפרס Association for the Advancement of ) בנשימה המוזכר , ( Artificial Intelligence

| אבג 17

הדור את מכשירה היזמי של הבא

בהוראה מצוינות |

18

לדרך יצאה LEADERS תוכנית הפקולטה עם פעולה בשיתוף . גלייזר גילפורד שם על לניהול הכשרות סדרת עוברים משתתפיה אישיות ומיומנויות יכולות לפיתוח בהקמת לראשונה מתנסים ואף פתוחה התוכנית . טכנולוגי מיזם והיא , הפקולטות מכלל לסטודנטים יזם , בהט גדי של בניהולו פועלת . טק ההיי תעשיית ואיש בתוכנית והסטודנטים הסטודנטיות לתואר זכאותם את מוכיחים כבר עם יחד זכתה אריאל כרמל :" Leaders" לשנת האקוטיזם בתחרות צוותה חברי מעורבותה על לה הוענק הפרס . 2020 שנועדה AutiSleep - ה מערכת בתכנון של השינה בעיות לפתרון לסייע הספקטרום על הנמצאות אוכלוסיות בתחרות זכה דהן עומרי ; האוטיסטי כשיצר הארצית ההנדסיות החנוכיות מגנטי ריחוף על המתבססת חנוכייה נחמיה עדי ואילו ; אלחוטי וחשמל ," Safe Talk " המיזם את הקימה אלימות קורבנות איתור המאפשר . אותו לקדם וממשיכה במשפחה הכשרות לקידום מהתהליך כחלק דגל פרויקט לדרך יצא ומיזמים יזמות ( IBM AlphaZone עם בשיתוף ) נוסף , אואזיס ( מאיץ ) האקסלרטור - חדשים מיזמים הקמת שמעודד שהומצאו טכנולוגיות על המבוססים במעבדות וחוקרות חוקרים ידי על סטארטאפים שישה . האוניברסיטה המחזור את סיימו כבר מבטיחים עושים והם , המאיץ של הראשון בעולם הראשונים צעדיהם את . התעשייה מומחה מנהל אואזיס את מישל , והטכנולוגיות החדשנות BGN עם בשיתוף , אסייג . Technologies על לדעת שרצית מה כל LEADERS תוכנית

אלינו הגיעה פרידמן גביש דנה בחברות עשייה של רבות שנים אחרי של הידע מסחור ובחברת , טק היי . בירושלים העברית האוניברסיטה לחשוב התחילה היא לנגב המעבר על – הציצה . אצלנו עבודה ביקור לאחר . כאן שמקומה הבינה ומייד סיסטם - האקו ייחודיות את משראתה התפקיד את ובמיוחד , שבעי - הבאר בנגב גוריון - בן אוניברסיטת של החשוב . הנגב זמן שהגיע הבינה , האזור בפיתוח בפרויקט חלק לקחת צורך חשתי " ," לעשייה חלקי את ולתרום הזה האדיר . מספרת היא האוניברסיטה בוגרת היא גביש דנה ראשון תואר סיימה שם , העברית ותואר , כללית וספרות המדינה במדעי בניהול התמחות עם , Executive MBA לאחר הגיעה העסקי לעולם . אינטגרטיבי , 2 בערוץ חדשות בהפקת ארוכה קריירה . Fox News - ו AP הידיעות סוכנות דרך נחשפה האקדמי היזמות לעולם מתחום דווקא - האפליקטיבי המחקר ה טודנטי את מצעידה חברי ואת וה טודנטיות לעבר ה גל וחברות בתחומי יעדיה הגשמת והחדשנות היזמות - האקו ייחודיות את משראתה את ובמיוחד , שבעי - הבאר י ט אוניבר יטת של החשוב התפקיד , האזור בפיתוח בנגב גוריו - ב חשתי ' . הנגב זמ שהגיע הבינה האדיר בפרויקט חלק לקחת צור ,' לעשייה חלקי את ולתרו הזה אומרת היא מנהלת , פרידמ - גביש דנה ,Yazamut 360° מרכז

- גביש דנה של בזכותה הרבה על היום מסתכלים פרידמן כמובילה שלנו האוניברסיטה , היזמות והוראת החדשנות בתחומי עבור משמעותי דרך ציון וזהו שנתיים . בעשייה השותפים כל yazamut מרכז של הקמתו לאחר , מפעילותו יוצא וכפועל , 360° 20 - מ למעלה שנה בכל מוקמים . חדשים סטארטאפים . ההתחלה רק וזוהי ל פר או קורה מה לדעת ות \ רוצי אירועי , מפגשי , יוזמות על לנו - ל היכנ ו ? חדשי קהילות או www.yazamut 360 .com התחילה לנגב המעבר על לחשוב פרידמ - גביש דנה . אצלנו עבודה ביקור לאחר הבינה ומייד – הציצה כא שמקומה WE היזמות קורס ונוסד הנשים , Women’s Entrepreneurship . לסטודנטיות המיועד מהו כי . האקדמי הידע מסחור ... של תוצאה לא אם ידע מסחור ! יזמות ... נכון ניחשתם - בן לאוניברסיטת הצטרפותה עם למיצובה לפעול החלה בנגב גוריון - היזמות והוראת העשייה בחזית , Yazamut 360° מרכז את והקימה כרמל ' פרופ , המרכז ר " יו עם יחד להנדסת המחלקה סגל חבר , סופר למדעי והמחלקה וניהול תעשייה . והקוגניציה המוח הוקמו Yazamut 360° במסגרת ושמונה הכשרה תוכניות ארבע ביוזמת כולן , יזמות קהילות חדורי וסטודנטים סטודנטיות קהילת הוקמה למשל כך . מוטיבציה

| אבג 19

על מדברת המגרש ו פורט שכדורגל בבית גדלה ופיה ולומו , המשפחתית בזהות דומיננטי מרכיב מהווי לנושא השני ע הפ כ קרנות שהתחיל ומה שלה העיקרי המחקר

." ירושלמית מפרספקטיבה דווקא , אוהדים המחקרי מהמעקב העיקרית המ קנה מהי ? פמיליה לה האוהדי תנועת אחרי של כדורגל לאהדת פנאטית התמסרות " רדיקלית מתמיכה באופייה שונה אינה ושתיהן ומאחר , פוליטית במפלגה מאוד חשוב הציבורי במרחב מתרחשות התיאורטית הגדרתו . אלו תופעות להציף מודל – ' חוליגני - אולטרה ' כ הארגון של השאוב ואלימה פנאטית אהדה של מעורב להבין מסייעת - וספרד אנגליה , מאיטליה שמסתתרת הפוליטית התופעה את יותר אהדת ' ההמון בפי שמכונה מה בתוך למעשה מצליח פמיליה לה ארגון .' ספורט כדי תוך המקומית ברמה מטרות להגשים גלובאלית לזהות השתייכות באמצעות ואף ומי , בעולם הפנאטיים האוהדים שאר של הממשל הוא הדעת את כך על לתת שצריך ." האירופאיים הרגולציה ומוסדות המדיני פר ו על הארגו חברי הגיבו כיצד ? ממצאיי ברור אבל , אמת בזמן תגובות קיבלתי לא " לא מחתרתי באופן שפועל ארגון שאף לי חשוב . זרקור עליו שמאירים מכך מאושר יהיה ,' פמיליה לה ' ב התמקד שהמחקר להבהיר נוספות תופעות הציף הדברים מטבע אך מכבי ' כמו בארגונים פנאטית אהדה של ( אביב תל ) ' הפועל אולטרס ' או ' פנאטיקס נאמר בוא . דומים באופנים בישראל שפועלים יקרא אחד חוליגן - אולטרה רק אם שמבחינתי של מקומה על מחדש ויחשוב המחקר את ." עשיתי שלי את אני - בספורט האלימות

." ובדמוקרטיות . גבוהה קושי בדרגת בחרה סופיה להגיע יכולה הייתה היא בקלות באוהדי ולהסתייע הביתי למגרשה , תיזה לבסס כדי שבע באר הפועל אחד חוליג - אולטרה רק א ויחשוב המחקר את יקרא של מקומה על מחדש את אני - ב פורט האלימות עשיתי שלי לה " ארגון של פעילותו דווקא אך שמתחולל מה " . אותה ריתקה " פמיליה מקרה למעשה הוא ירושלים ר " בבית מרתק וזה הישראלי בכדורגל קיצון , לכך ומעבר " . אומרת היא ," לכשעצמו המקומית ליריבוּת מודעות תוך גדלתי שתמיד , אוהדים בין ,' פה שבעל ' קפה בבתי , בפרלמנטים נוכחת הייתה משחקי של הפתוחות בטריבונות או למועדוני השיוך בין : הנמוכות הליגות ההשקפות ובין ר " ובית מכבי הפועל חלק שהיוו הפוליטיות האידאולוגיות הכדורגל מועדוני מצמיחת דומיננטי עיר בכל שכמו כך . המדינה מקום עוד מועדונים פעלו שבה בישראל גדולה לכן . שונה הייתה לא שבע באר , אלו מאזור לצאת ביקשתי שלי במחקר הקרובה בסביבה מכירה שאני הנוחות בין היריבויות נושא את ולבדוק

ועמיתת דוקטורנטית , סולומון סופיה , וממשל לפוליטיקה במחלקה הוראה כאחת TheMarker מגזין ידי - על נבחרה . 2020 לשנת המבטיחים הצעירים 40 - מ , אקטואליות חברתיות תופעות חוקרת היא השיח הוא המחקרים בין המקשר הקו כאשר צומחת ואיך ," הם מול אנחנו " של העולה אחד חברתי מחנה של חברתית התנגדות למעשים להביא שעלולה אחר מחנה מול שתופעות היא ממסקנותיה אחת . מסוכנים בכל מתרחשות , פה שמתרחשות חברתיות המחקר מנושא להתרשם היה אפשר . העולם יש אבל קהל אין " : בהרצאתה שלה העיקרי הפוליטי והמרחב כדורגל אוהדי - אוהדים המפגשים בסדרת שהשתלבה ," בישראל ." מסכות בלי - ישראלית תקווה " בבית גדלה היא . לה זר אינו הכדורגל עולם דומיננטי מרכיב מהווים וספורט שכדורגל כסקרנות שהתחיל ומה , המשפחתית בזהות . שלה העיקרי המחקר לנושא השנים עם הפך ומשתייך פעיל שחקן הוא שאחיה העובדה תרמה שבע באר ר " בית הכדורגל לקבוצת הפופולארי הספורט בענף להתערותה רבות . בתבל ביותר אוהדים של בהתארגנויות התמקדותה בין לחבר צורך מתוך " , לדבריה , נבעה רואים שכולנו היומיומית הפרקטיקה הציבורי במרחב (' כלס ' בת ' שנקרא מה ) התיאוריות ובין , ובאירופה בישראל , למשל , להסביר שיכולות הפוליטיות ביסוסם לצד וגזענות אלימות של נוכחות התחרותי בספורט הליברליים הערכים של

וספורט פוליטיקה |

20

נצרות , הביניים ימי על הראשון התואר כיצד לי הראתה היא . האסתטיקה ומושגי ומדוע תרבותי תחום בכל מעורב הפוליטי יסוד הנחת כל ולבקר להתבונן חשוב רק מאליה מובנת לנו שנראית חברתית ."' נורמלית ' שהיא בגלל ? השראה מקורות שעוסקים כאלו בעיקר . סיפורים " , כישלונות לחוות האנושית ביכולת אותם ולהפוך מתוכם להתרומם ." גאגא ליידי ועד מדרייפוס . לניצחונות ? של ' מאמי האני ' מהו שום :' חיה אחת אנושית רקמה כולנו '" לא סמלים או אמונות , אדמה , מין , צבע ." זו עובדה לשנות יוכלו ? חדשות לחברות גל טיפי ." כולנו הצלחת היא הצלחתכן " ? בודד לאי אית לוקחת היית מה :J- ה ושלושת צלילה משקפת . קל " ון ' וג ( ופלין ' ג ) ניס ' ג ,( דניאלס ) ק ' ג ."( מיל סטיוארט )

אלים ושיח ניוז פייק , קורונה מגפת אפשר גלובאלי - הפוליטי במרחב של מקומן מרכזי כמה עד לראות והתיאורים הביטויים , המילים . האנושית החברה משתמשת שבהם הייתה לא , אחרים מקומות בהרבה נושאים לחקור אפשרות בכלל לי . ורגישים סוערים , במחלוקת שנויים כחוקרת ממשימתי וחלק מאחר על זרקור להציב הוא החברה במדעי ולהשפיע לנסות כדי זה מסוג תופעות המחלקה של המסגרת , השיח על לעשות מאפשרת וממשל לפוליטיקה יהיו , מלאה תמיכה ועם חשש בלי זאת היא עבורי חירות . יהיו אשר הממצאים ." עליון ערך ? חות ב שהותירו מרצי שלי המחלקה מתוך הרשימה " אביטל ' פרופ את אזכיר . ארוכה די קורסים מספר אותי שלימדה היימן במסגרת לאומנויות במחלקה

אחת הייתה הולדתה לעיר הזיקה ללמוד סופיה של להחלטתה הסיבות שבע בבאר וגדלתי נולדתי " : גוריון - בבן את להתחיל נכון לא זה שיהיה והרגשתי והזמן , אחר במקום האקדמיים לימודיי לא . מצוינת בחירה הייתה שזאת הראה אבל , מלכתחילה למחקר להמשיך תכננתי ." האוניברסיטה בזכות נשארתי ? גוריו - ב אוניבר יטת את מייחד מה ממוקמת שהאוניברסיטה העובדה " דווקא , בישראל מרוחק אזור , בדרום שמייצרת חיבור לנקודת אותה הופכת הסביבה תנאי . ייחודית שפה עם קהילה , לאוניברסיטה והקירבה בנגב והמחייה קהילות ליצירת פורייה קרקע הם והתנדבותיות פוליטיות , חברתיות יש כך . לאחרת גוריון - בן את שהופכות שיוצרים רעיונות של יותר גדולה זרימה ." הציבורי במרחב שינויים הזמן עם ? להצלחת ג " אב של תרומתה של אלו בזמנים . אקדמי חופש "

| אבג 21

פינת גוריו - ב יהודה ב שני ותואר ראשו תואר שפיר יימה רות מנהלת היא וכיו , גוריו - ב באוניבר יטת בריאות שירותי מכבי של הציבור יח י | תוכ ולייצר לכתוב אהבה בילדותה | לחיקוי שלה המודל הוא יהודה ב אליעזר

, השיווקי התוכן כמנהלת לשמש כדי במנהל שני תואר ללימודי במקביל ש " ע לניהול בפקולטה עסקים קודמה כשנה לאחר . גלייזר גילפורד הדיגיטלי השיווק מנהלת לתפקיד הייתה במסגרתו האוניברסיטה של בדיגיטל השיווק ערוצי על אחראית . החברתיות וברשתות ובסיומו , סוף יש טוב דבר לכל חזרה הסטודנטיאלי הפרק של היא . למשפחתה קרוב , הארץ למרכז בריאות שירותי למכבי הצטרפה יחסי מנהלת לתפקיד ומונתה שהיא תפקיד , הארגון של הציבור האחרונות וחצי בשנתיים ממלאת לעבוד גדולה גאווה ומרגישה " כמו וחדשני מוביל , חשוב בארגון ." אלה בימים בייחוד – מכבי

וממשל ופוליטיקה התיכון המזרח שניהם , עסקים במנהל שני ותואר . בנגב גוריון - בן באוניברסיטת התקשורת עולם ובין בינה הקשר בגלי הצבאי שירותה במהלך נוצר החדשות במחלקת ככתבת , ל " צה . והחוץ הבריאות תחומי על בדגש התחילה הצבאי שירותה בתום באוניברסיטת ראשון לתואר ללמוד תחילת לאחר כחודש . גוריון - בן דובר של במשרדו התייצבה התואר איך אותו ושאלה הסטודנטים אגודת . בתפקיד אותו להחליף תוכל ומתי , חודשים כמה לאחר ניתנה התשובה המדיה ומנהלת לדוברת כשנבחרה . כשנתיים במשך האגודה של - על גויסה הראשון התואר סיום עם האוניברסיטה של השיווק יחידת ידי

מזדמנים אורח עוברי תשאלו אם השם למשמע בראשם עולה מה שאצל ייתכן ," יהודה בן אליעזר " של אסוציאציה תופיע חלקם רות בעיני . גדולה בעיר סואן רחוב - בן אוניברסיטת בוגרת , שפיר דוגמה הוא יהודה בן , בנגב גוריון שנתפס , חזון להפיכת מדהימה ואפילו אפשרי כבלתי רבים בעיני כמי " . ונושמת חיה למציאות , הזוי העברית בשפה בכתיבה שעוסקת בכל אותי שמרגש פלא זה למחייתה . אומרת היא ," מחדש פעם לילדה ואם נשואה , 32 בת , שפיר בראשון מתגוררת , שנתיים בת יחסי כמנהלת ומשמשת לציון . בריאות שירותי מכבי של הציבור בלימודי ראשון תואר בוגרת היא

ארגונית תקשורת |

22

ממליצה הייתי . ומעניין טוב לכתוב מאמרים לקרוא , מאמץ בזה להשקיע . בנושא מקצועיים קורסים ולעבור לקבלת תסייע טובה כתיבה יכולת בעבודות יותר טובים ציונים ." באוניברסיטה ? עליי ידענו שלא דברי חלום הגשמתי שנים כשלוש לפני " . זוגי בן עם צלילה קורס ועשיתי ישן כל לאילת לרדת משתדלים אנחנו מאז . קורונה בימי גם , ולצלול חודשים כמה מקווה ואני מדהימה חוויה היא הצלילה ." יותר מכך ליהנות אוכל שבעתיד

במסגרת , השני התואר בלימודי " חברתית למנהיגות MBA תוכנית תודה מלאת אני , מנדל קרן בשיתוף קלץ פייר ' פרופ התוכנית לראש דבש מיטל , דאז התוכנית ולצוות ההדרכה , הליווי על , נימן ורוית במבט . הדרך כל לאורך וההכוונה שהלימודים לומר יכולה אני לאחור היו בנגב גוריון - בן באוניברסיטת מעשירה , מרתקת חוויה עבורי ." עיניים ופוקחת ? של הכוח מקור מהו המניע הכוח זה . שלי המשפחה " ." בחיים תחום בכל שלי תובענית קריירה משלבי כיצד ? משפחה חיי ע מפנימים ובראשונה בראש " שנולד טבעי דבר זה אשם שרגשות לצידם לחיות ומנסים ההורות עם זקוקה שאני ארגיש תמיד . דרכם ולא לצד שלי הבת עם איכות זמן ליותר יותר להשקיע רוצה שאני התחושה להשתדל צריך . בקריירה ומאמץ זמן ובין משפחה בין שאפשר כמה לאזן גם רחוק להגיע שניתן ולהבין עבודה הכול . בעבודה 24 \ 7 ששקועים מבלי ." גישה של עניין ? בעבודה ל יפוק גור מה הוא הבריאות נושא לרובנו " ובטח בטח , בחיים ביותר החשוב או אישית מצוקה של בעתות לי יש תפקידי מתוקף . משפחתית הבריאות מערכת בנושא רב ידע שעזרתי והתחושה , בארץ הציבורית שהיו רפואית הכוונה לקבל לאנשים מידע להם שהנגשתי או לה זקוקים מעניקה , הכירו שלא חשוב בריאותי ." אדיר סיפוק לי רוצות שהיו ל טודנטיות טיפ ? של ההתמחות בתחומי להתמקצע בתחומי לעסוק שרוצה מי " לדעת חייבת והשיווק הדוברות

עי וק לתחו אות דח מה ? הנוכחי פתח ל " צה בגלי הצבאי השירות " התקשורת לעולם הדלת את לי לתפקיד הדרך את לי וסלל והשיווק , לכך מעבר . כיום עוסקת אני שבו מאוד אהבתי ילדה היותי מאז למגירה אם בין , תוכן ולייצר לכתוב הצלחתי לשמחתי . לפרסום אם ובין שאני לקריירה התחביב את להפוך

בתחומי לע וק שרוצה מי לדעת חייבת והשיווק הדוברות הייתי . ומעניי טוב לכתוב , מאמ בזה להשקיע ממליצה ולעבור בנושא מאמרי לקרוא מקצועיות השתלמויות

כמה לאז להשתדל צרי ובי משפחה בי שאפשר להגיע שנית ולהבי , עבודה ששקועי מבלי ג רחוק של עניי הכול . בעבודה 24 / 7 גישה

." רב סיפוק בה מוצאת ? גוריו - ב אוניבר יטת דווקא למה התלבטתי צ " מגל השחרור לאחר " ומשיחות ראשון לתואר ללמוד היכן - שבבן השתכנעתי רבים מכרים עם ברמה לימודים בין לשלב אוכל גוריון משמעותיים חברה חיי ובין גבוהה שלי המחייה את לממן היכולת לצד – האוניברסיטה לבוגר מיוחדת ותודה ) אחד שהיה אביגל ערן צ " גלגל ושדרן מסלולים לשני נרשמתי .( הממליצים המזרח לימודי , מאוד אותי שעניינו ובמקביל , וממשל ופוליטיקה התיכון למחלקה התקבל שלי הזוג בן למדעי בפקולטה מכונות להנדסת בבאר שנים שש במשך גרנו . ההנדסה ."' ד בשכונה , שבע ? חות ב שהותירו ומרצות מרצי עמרי - הראשון התואר בלימודי " המזרח ללימודי מהמחלקה , ל " ז ניר ואדם עליון בחסד מרצה , התיכון כמה לפני נהרג עמרי . ומיוחד מקסים בנו עם יחד , טרגית בתאונה שנים . מאוד וגדולה קשה אבדה . הצעיר

אית מתמודדת שאת אתגרי ? הנוכחי תפקיד בתוק אותנו אילץ הקורונה משבר " במערך העבודה אופן כל את לשנות לעבוד ולעבור , מכבי של הדוברות .' חירום מצב ' ובמעין גבוה בקצב עולמית מגפה של ודאות האי תנאי ומהיר יעיל מענה מאיתנו מצריכים במקביל , צפויות בלתי להתרחשויות ולחשוב יצירתיים להיות לצורך לחדש להמשיך כדי לקופסה מחוץ . התקשורתי הסיקור את ולהוביל בימי לעבוד גדולה זכות זו עבורי כמו חדשני בריאות בארגון קורונה ולהביא המאבק בחזית שנמצא מכבי את התקשורתית הבמה לקדמת ." שלו החשובה הציבורית העשייה יח י ומנהלת דוברת היית לא א ? להיות רוצה היית מה , ציבור במגזר שיווק מנהלת - במציאות " ." זמרת – בחלומי . הציבורי

| אבג 23

שלושה דורות ו פר אחד

פרי , מק י ילדי הוא פר ' עצמות וגברת מאיופה ' מאוניבר יטת גולד מיט נעמי ר " ד של עטה , בחייה ה פר את לפר ה פיקה לא היא | גוריו - ב ולי ' ג ' פרופ – בתה היא המלאכה את שהשלימה ומי חברת גל ,( בצילו ) גיל - בר צוויקל ( גולד מיט ) את לכבד דר הייתה זו " | לעבודה וציאלית המחלקה צוויקל ' פרופ אומרת ," זכרה את ולהנציח אימי

במדבר קורא |

24

האישה בריאות לחקר המרכז של אימי זמן נקודת באותה " . ג " באב במחלקה היחידה האישה הייתה ברקלי באוניברסיטת לפיזיולוגיה ביקורת לה הייתה . בקליפורניה האקדמיה שבו האופן על נוקבת כאשר . לנשים התייחסה הגברית המציאה היא 1978 - ב לישראל עלתה כפליאונתולוגית מחדש עצמה את לעצמות חדשות מעצמות עברה וכך ." ישנות את כתבה גולדסמיט שבו בזמן - לבתי הלכו בדווים ילדים , ספרה את רעו לרוב הן – ילדות לא אך , ספר . המשפחה של והכבשים העיזים משמעותיים שינויים חלו מאז הבולטים אחד , הבדווית בחברה הנשים במספר גידול הוא שבהם חלקן כאשר , השכלה הרוכשות אקדמיים תארים מסיימות אף . מתקדמים מן אחת כי נזכרת צוויקל ' פרופ לפני הייתה שלה הסטודנטיות זו . בילדותה עיזים רועת שנה 20 ,' וג ' אליג אלסאנע עמאל הייתה מוכרת ופעילה דוקטורנטית . הבדווית בקהילה הספר את פרסמה היא כאשר על שמרה צוויקל , אימה שכתבה אך שפות בשלוש המקורי הטקסט היא מיופה " : פמניסטי סיום הוסיפה תרופות ורוקחת בוטניקאית עתה ." בנגב פה גדלו שתמיד מצמחים לבדווים שיש המסורתי הידע , אגב ותרופות המדבר צמחי אודות פרויקטים לקידום מסייע טבעיות זכה עצמו הספר . יזמות של מסוימים מקווה וצוויקל , שיווקית להצלחה הרווחים מן מלגות קרן לייסד נשים עידוד לטובת מכירתו שהניבה

, פילים חיו שנים מיליוני כמה לפני שהיה אגם יד - על ותנינים ירפות ' ג . היום של הערבה בשטח המאוחרות 70 - ה בשנות ביצעה הקודמת המאה של ( מאובנים חוקרת ) הפליאונתולוגית במטרה חפירות גולדסמיט נעמי ר " ד עצמות בפרט , מאובנים לחפש היא החפירות בשטח . פילים של בדואיות אחיות שתי עם התיידדה עזרו והן , כבשים רועות , צעירות החיפושים במלאכת בהתלהבות לה היו שמותיהן . המאובנים אחר גברת " אותה כינו והן וסאפה מיופה ." העצמות סאפה ההתרגשות למרבה , ואכן . פרהיסטורי פיל של לסת מצאה החליטה הזה הממצא בסיס על ספר לכתוב 1981 בשנת גולדסמיט ובעיקר , ילדים יעודד אשר ילדים כתבה היא . במדע להתעניין , ילדות ערבית , באנגלית הטקסט את בדווי אוֹמן על והטילה ועברית מעולם הספר אולם . הספר את לאייר . פורסם לא גולדסמיט של מותה לאחר הרעיון מחדש נולד , 2015 - ב בתה . לאור ספרה את להוציא מן , צוויקל ולי ' ג ' פרופ , נעמי של סוציאלית לעבודה המחלקה לפרסם החליטה , שפיצר שם על חדשים איורים עם הספר את המאיירת את כך לשם וגייסה זו " . צרפתי נורית , הפרסים זוכת ולהנציח אימי את לכבד דרך הייתה . צוויקל ' פרופ אומרת ," זכרה את שלה הדוקטורט את עשתה אימי " בעודה העצמות של בפיזיולוגיה מוסיפה ," ילדים ארבעה מגדלת והמנהלת המייסדת שהיא , צוויקל

. במדע לעסוק צעירות גיל - בר - צוויקל - גולדסמיט משפחת : מרשים גוריוני - בן ייחוס בעלת היא , גולדסמיט ון ' ג ' פרופ , ולי ' ג של אביה למדעי לפקולטה השתייך המחלקה ממייסדי והיה הבריאות הנושאת מלגות קרן . לאפידמיולוגיה פרסים היום עד מחלקת שמו את בתחומים מצטיינים לסטודנטים האפידמיולוגיה לתחום הקשורים האם . והתעסוקתית הסביבתית מחברת , גולדשמיט נעמי ר " ד שיתוף קיימה , המקורי הספר המחלקה עם הדוק אקדמי פעולה של בנם , גיל - בר אלעד . לגיאולוגיה הוא גם ) גיל - בר שמואל ר " וד ולי ' ג סטודנט הוא ( גוריון - בן של בוגר על לרפואה הספר - בבית לרפואה עינב ר " ד . גולדמן וארווינג ויס ' ג שם היא , לי ' וגו שמואל של בתם , פרידמן . עסקים למינהל במחלקה סגל חברת צוויקל ממשפחת בנות ארבע עוד גוריון בן באוניברסיטת למדו גיל - בר דופן יוצא סיפור לכם והרי , בנגב באוניברסיטה דורות שלושה על – גדולה אחת משפחה שהיא אחת ." גוריון - בן משפחת "

העיתונאית של עטה פרי , הכתבה מתוך לקוחה , גולן פטי ' רפורט רוזלם ' הג '

| אבג 25

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online