עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גיליון 127

זריקת עידוד באוניברסיטת דוקטורנט , אוטולנגי ענר את לקבל התנדב , בנגב גוריון - בן במכון שפותח לקורונה הניסיוני החיסון | כתף נותן | ציונה בנס הביולוגי 15 - 14 עמודים

חיון אבי : צילום

2021 - 2020 ינואר - דצמבר | א " תשפ שבט - טבת | 127 גיליו

, בטכנולוגיה , במחקר – צפויות חדשות ובלתי על כנפי , כמה מוזר , אלינו הגיעו שגם הן – בחברה . הקורונה לאחרונה חוויתי , בחסות המגיפה , כך לדוגמה אפשרית בכל מציאות אחרת אך בלתי חוויה בלתי של הענקת טקס וירטואלי : קורונה נמנעת בימי אירוע כה מרגש . לבוגרינו ותואר שני תואר ראשון ' רגילים ' שבימים , ברמה האישית והאוניברסיטאית – בנוכחות קהל רב ונרגש , בקמפוס אצלנו נערך כאן אירוע ; התארים ומשפחותיהם הגאות של מקבלי ומעניק , לוחץ את ידיהם של כל בוגר ובוגרת אני שבו . להם אישית את התעודה המעידה על הישגם החשוב מעל וצפה בי השנה ישב כל אחד מהם בביתו ואילו תחושת החגיגיות , כן - פי - על - ואף . מסך המחשב גאה והתרגשתי הייתי . נשמרה גם בטקס המקוון מקווה אני . ללחוץ את ידם איתם וחבל שלא יכולתי האחרון , הראשון ' מחזור הקורונה ' שהם יהיו בכל לבי להם שבעוד איחלתי . והיחיד של האוניברסיטה שלנו לנכדיהם על החוויה השונה כמה שנים הם יספרו

דבר הנשיא

, חברות וחברים יקרים הנותנת את , חיים היום בתקופה מאתגרת אנחנו אותותיה כמעט בכל פעילות ומהלך של אוניברסיטת מתמודדים לראשונה עם כולנו . בנגב גוריון - בן , מלמדים : בעבר משימות ומצבים שלא היכרנו נואמים באמצעות פלטפורמת הזום לומדים ואפילו נמנעים ממגע , מתרחקים מהקמפוס , ודומותיה לזירה ומעתיקים חלק גדול כל כך מחיינו , אנושי נהנים מהזדמנויות אנחנו , ומצד שני . המקוונת

2 דף הבית |

. בחייה דר ציו היוותה הכול שלמרות , והמשונה כמוהו מאי ומשמעותי חשוב אירוע , גוריו - ב יו ג ולווה אחרת במתכונת השנה נער , גוריו - ב יטת באוניבר שכמותו משבר של בעיצומו , השנה . מהרגיל שונה בנימה ביקשנו , גוריו - לב תהילה בדברי תפקנו ה לא , ידענו לא שהרי . הרב יונו ומני מחוכמתו לשאוב , ממנו ללמוד ג ? ומשברי קשיי , מכשולי ע להתמודד ידע כמוהו מי ? בקורונה פגש אילו עושה היה הוא מה : לעצמנו חשבנו בעומדו , רבי במקרי כי העלה ובמשנתו בתולדותיו עיו . משימה כוח להקי גוריו - ב נהג , ואתגרי אויבי מול מערכת , ל " והנח הצבאית התעשייה , השאר בי , דו נו כ יישובי מאות נבנו כ ; אטומית לאנרגיה והוועדה החינו המשימה כוח הוק וכ , ל " צה נולד כ , האר רחבי בכל . ישראל מדינת : מכול והחזק הגדול שהעניק האיש בהשראת , 2020 מאר בחודש כבר משימה כוח אנחנו ג הקמנו , שמה את שלנו יטה לאוניבר המחקר תחומי מכל מדעני עשרות . בקורונה למאבק את ביטוי לידי והביאו למשימה נרתמו יטה באוניבר טכנולוגיות , מפתיעות תגליות : המשבר של החיובי הצד לעול באי היו לא כלל שאולי חשובי מחקרי , חדשניות עוד נפלאי פירות להניב עשויי א , כתיקונ בימי וההישגי ההצלחה לאור . המגיפה תו אחרי רבות שני שני קורא קול לפר אלה בימי החלטנו , המרשימי חשיבה בעלי , ויצירתיי מצויני חוקרי עוד ולגיי נו משימה כוח להקי כדי , הקמפו קצוות מכל , מקורית , הראשו המשימה לכוח כהשלמה . עולמנו את שיעשיר ארוכות להשלכות בעיקר החדש המשימה כוח יתייח ובלי שמה בריאותיות בעיות : הקורונה של הטווח וג חברתיות , מדיניות , כלכליות השפעות לצד , המחלימי . הצפוי ו החי ע ייעלמו לא הנראה שככל , יכולוגיות פ נרחיב ביחד . המהמורות על ונדלג הקושי את נצלח ביחד , עבורנו יותר טוב לעתיד פתח ונפתח , מהמשבר נצמח , דעת . כולה האנושות ועבור ארצנו עבור

בגיליו מה

5 - 4 9 - 6

חייה כת מ ברוכי - טננבאו קרולינה

ומופת אות זק טל

13 - 12 17 - 16 19 - 18

ידיו במו זדה כה דני

נבוכי מורה פרדו שרו שלה בדרכה נגוו זונג

ודוברות ומי לפר המחלקה ידי – על מופק אית נת א : המחלקה מנהלת 2206 ' מ רשיו זלקאי חיי : ראשי וכתב עור מכלי דני : צילו מ " בע דיזיי . אר . אי צוות : עיצוב 08 - 6477674 : פק | 08 - 6461281 : טלפו zalkai@bgu.ac.il : ל " דוא http://in.bgu.ac.il/Pages/abg.aspx

שמח חנוכה חג בברכת , מוצלחת אזרחית ושנה , חיימובי דניאל ' פרופ יטה האוניבר נשיא

| אבג 3

." אם כל המסכות " מאב טיפוס ל , זאת נכון , אותה את המסכה בידיים ומדדתי עד שלא החזקתי " אומרת החוקרת שסיימה ," שנגיע לרגע הזה לא האמנתי הספר לבריאות הציבור - הדוקטורט בבית את לימודי . בנגב גוריון - באוניברסיטת בן שנים שקרולינה חוקרת את ההתמודדות של 10 מזה תוצאות של . אנשים עם מוגבלות שמיעה בעתות חירום לרבות מחקרים , במהלך השנים מחקרים רבים שנעשו בהתמודדות של אנשים עם מוגבלות שמיעה שהתמקדו עופרת ' שקרה ב כפי , בתקופות של משברים ביטחוניים שלהם את הצורך החיוני המחישו , צוק איתן ' וב ' יצוקה מסוגלות עצמית " . עם מטפלים עצמאי לתקשר באופן מתייחסת לאמונה של אדם לבצע משימות ופעילויות גם . אומרת קרולינה ," במגפה עולמית מול בעיות וקשיים כמו שעטית מסכות מפני , משבר הקורונה גרם להחרפת הבעיה " מונעת קריאת שפתיים ומנטרלת את מוגבלי ' רגילות ' ." השמיעה בתחום התקשורת העצמאית , ובמסגרת המאבק של האנושות למזער את הנזקים , לפיכך גבר הצורך לייצר מסכת פנים המותאמת לצורכיהם של . אנשים עם מוגבלות שמיעה סקרנות ודאגה , סיפור משפחתי : וכך הכול התחיל שהיא , את קרולינה השמיעה דרבנו לאוכלוסיית מוגבלי לחקור את ההתמודדות , עצמה בת בכורה להורים חירשים מגפת הקורונה בזמן " : והיא מסבירה . חירום שלהם בזמן ועד כה מדובר היה , מסכות נדרש הציבור לשים על פניו במסכות שמכסות את הפה ולא מאפשרות לראות את שקריאת שפתיים היא הכרחית עבור ומכיוון ; השפתיים , משפחה - לתקשר עם העולם השומע אנשים אלה כדי התעורר הצורך לפתור את , עבודה וגם צוותים רפואיים הידע שנצבר לאורך שנים של מחקר בנוגע לחשיבות . הבעיה אנשים עם מוגבלות בתקשורת עצמאית גרם לדאגה כלפי ." הוריי וכך גם הדאגה כלפי , השמיעה במיוחד במשבר והדחיפות לסייע לאוכלוסייה זו הרצון נוער מקבוצת את קרולינה אל בני הקורונה הובילו דרכא על שם זינמן מתיכון RoboActive הרובוטיקה התלמידים הכוחות החלו עוד בטרם אוחדו . בדימונה לעיניים בעזרת המוכשרים לייצר בהתנדבות מסכות מגן הנוער את המדריכים של בני שיתפתי " . מדפסות תלת מימד בפניהם והצבתי , ובידע שצברתי המחקרים שלי בממצאי

מסכת ייהחייה

תעבור כל חוקר וחוקרת חולמים על הרגע שבו . לשלב המעשי השלב התיאורטי תוכניתם מן כבר לא ברוכי - הדוקטורנטית קרולינה טננבאום – והמציאות במקרה שלה עולה על כל דמיון , חולמת , מסכת הפנים שפיתחה עם שותפיה יצאה מפס הייצור . יחידות הגיע לישראל 5 , 000 ובו ומשלוח ראשון המסכות המיועדות לאנשים עם מוגבלות שמיעה סיפורה . התחילה בימים אלה וחלוקתן ג " בנתב נפרקו כפי , במיטבו של קרולינה מדגים את המודל המחקרי כך עושים . בנגב גוריון - שהוא נלמד באוניברסיטת בן ברוכי - הדוקטורנטית קרולינה טננבאום , פיתחה יחד עם שותפיה מסכה שקופה שתאפשר לאנשים עם מוגבלות שמיעה , לתקשר עם הסביבה בתקופת הקורונה הייצור תהליך | הנגיף עליהם מפני ותגן ומשלוח ראשון , של המסכות הסתיים מאב | יחידות הגיע לישראל 5 , 000 ובו " אם כל המסכות " טיפוס ל

4 בריאות הציבור |

. השמיעה ולא רק לאוכלוסיית מוגבלי , האוכלוסייה פרי יוזמתה של קרולינה ותושייתה הניבו , כאמור מסכות הגיע לאחרונה 5 , 000 ובו משלוח ראשון – מסכות 2 , 000 - של כ וכבר הוחל בחלוקתן , לישראל . לאותם אנשים שכה נזקקים להן , בימים אלה שוקדת קרולינה על מחקר חדש השמיעה עם משבר כיצד מתמודדים מוגבלי ועיקרו ' של פרופ המחקר שנעשה בהנחייתן . הקורונה בוביס - ר פאולה פדר " דניאל וד - לימור אהרונסון קיבל אישור מוועדת האתיקה של אוניברסיטה - נוסף לדאגה של בית ביטוי זהו " . בנגב גוריון בן גוריון - הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן למצוא וחתירתו , השמיעה אוכלוסיית מוגבלי כלפי בעיקר בעידן , עליהם את החיים פתרונות שיקלו מודה לאוניברסיטה על כל ההשקעה אני . הקורונה ובפרט בפרויקט , במשך השנים והתמיכה שקיבלתי השלמת תהליך הייצור של . פיתוח המסכה הייחודית את הדוקטורט סיימתי המוצר בדיוק במועד שבו מסכמת ," אידיאלי סגירת מעגל בעיתוי היא בשבילי פרויקט חייה שעוד גוריונית את - הדוקטורנטית הבן . רבות עליו ישמעו

לפתח מסכה שתענה על הצרכים של אנשים - אתגר משחזרת קרולינה את ," עם מוגבלות שמיעה בעת הזו . של הפרויקט ראשיתו לפתח את את הכפפה והחלו הנוער הרימו בני מסכה המאפשרת לאנשים עם ,'Read My Lips' - המוצר מוגבלות שמיעה לראות את השפתיים של האנשים , ושל הצוותים הרפואיים בפרט , המשוחחים איתם בשונה מהמסכות . עצמאי ובכך לתקשר עמם באופן פיתוחה של קרולינה המסכה פרי , הקיימות בשוק ושותפיה מאפשרת למשתמשים בה לנשום בקלות המסכה החדשנית . אדים על השקף שיצטברו מבלי שקופה מלפנים , מאפשרת נשימה קלה , היא רב פעמית ומתוכננת כך , על מנת לאפשר את קריאת השפתיים . בתוכה אדים שלא ייווצרו , גיל - בר בשלב הבא נכנס לפרויקט היזם אורן שתורם במשך שנים , קבוצת האופנה הודיס ממייסדי במקביל גויסו . לקבוצת הרובוטיקה הדימונאית ביניהם חברת , תרומות מארגונים ואנשים טובים ושיתוף הפעולה ," 5 עגול שולחן " וארגון פיטנגו Read my ביניהם הוביל לפיתוח גרסה חדשנית של מסכה שקופה ואיכותית שתהיה זמינה לכלל ,Lips

| אבג 5

רפואה סיים לימודי באוניברסיטת ומפתח – גוריון - בן נגד קורונה חיסון

הספר - בוגר בית , ר טל זקס " נגד נגיף הקורונה הוענק לד לפתח חיסון על מאמציו א " לשנת תשפ גוריון - אות בן , בנגב גוריון - לרפואה באוניברסיטת בן טל זקס ' פרופ . מקדם טכנולוגיה ופיתוחים רפואיים חלוציים

מקדם טכנולוגיה ופיתוחים רפואיים ' מודרנה ' חלוציים הנותנים מענה מהיר ומדויק לייצור ולאות תודה למי ; נוגדנים וחלבונים בגוף האדם למטרה לתרגם את המדע לרפואה פורצת ששם לו החשובה למציאת טיפולים לחולי על תרומתו , דרך ולטיפול מותאם , לב וריאות ולמחלות זיהומיות ועל התקווה שהוא מעניק , סרטן אישית לחולי ." האנושי למין - בבית את לימודיו 1992 טל זקס סיים בשנת , גולדמן ויס וארווינג ' הספר לרפואה על שם ג ובמקביל לדוקטורט ברפואה סיים תואר שלישי אימונולוגיה וגנטיקה , במחלקה למיקרוביולוגיה הבריאות על שם שרגא סגל שבפקולטה למדעי , מציאת חיסונים ומזור למחלות קשות ואשר פועל ללא לאות למציאת חיסון למגפת הקורונה הכלל עולמית ר זקס " הוענק לד גוריון - אות בן , בהוקרה לרופא ואונקולוג מצטיין המעולים אל שהביא את כישוריו תעשיית פיתוח התרופות לטובת

: כבר תקופה ארוכה העולם נשואות אליו עיני ויס ' ש ג " הספר לרפואה ע - בוגר בית , ר טל זקס " ד בנגב גוריון - באוניברסיטת בן גולדמן וארווינג בוחן , ופרופסור חבר באוניברסיטת פנסילבניה נרחב קליני של ניסוי בימים אלה את תוצאותיו טק - שפיתחה חברת הביו הבודק את יעילות החיסון בשאיפה , הרפואי האמריקאית מודרנה שבניהולו של החיסון הייצור ההמוני לקדם את תהליכי ומאמציו על תרומתו . העולם ברחבי ואת הפצתו ' גוריון - אות בן ' ר זקס " הוענק לד לפיתוח החיסון . א " לשנת תשפ שהתקיים המאורע התרחש בטקס וירטואלי מועד פטירתו ,( בנובמבר 22 ) , א " תשפ בכסלו ' ו - ב - אות בן " . גוריון - דוד בן של ראש הממשלה הראשון ר זקס בהוקרה לרופא ואונקולוג " הוענק לד גוריון המעולים אל תעשיית שהביא את כישוריו , מצטיין פיתוח התרופות לטובת מציאת חיסונים ומזור ואשר פועל ללא לאות למציאת , למחלות קשות צוין ," למגפת הקורונה הכלל עולמית חיסון ומנהל בהערכה למדען " . בנימוקים להענקת האות גוריון - באוניברסיטת בן שהחל את דרכו , בעל מעוף מילא תפקידים מרכזיים בחברות תרופות מן , בנגב של חברת ואשר כמנהל הרפואי , המובילות בעולם

גוריון - יום בן |

6

. גוריון - באוניברסיטת בן הייתה להיות שאיפתו , כשסיים את לימודיו ב ושילב בין " הוא עבר לארה . ילדים אונקולוג הרפואיים והמחקריים במסגרת המכון כישוריו . ב " בארה לסרטן הלאומי את לימודיו 1992 טל זקס סיים בשנת ויס ' הספר לרפואה על שם ג - בבית ובמקביל לדוקטורט , וארווינג גולדמן במחלקה ברפואה סיים תואר שלישי אימונולוגיה וגנטיקה , למיקרוביולוגיה על שם שרגא סגל שבפקולטה למדעי . גוריון - הבריאות באוניברסיטת בן שמבצעת חברת מודרנה תוצאות הניסוי מבטיחות לנגיף הקורונה הן למציאת חיסון במסגרת השלב הראשון . ומפיחות תקוות רבות שנעשה בשיתוף הממשל האמריקאי , של הניסוי חולים תרופה המייצרת 45 קיבלו , ובתמיכתו

לייצר ובתוך כמה שבועות הצליחו , נוגדנים לנגיף שנמצאה בגופם של חולים כמות נוגדנים שווה לזו העת - בכתב . נוגדנים ופיתחו מאומתים שהחלימו כי נטען New England Journal of Medicine הרפואי ונראה בטוח , עורר תגובה חיסונית מבטיחה הניסוי . לשימוש אנשים 600 השתתפו של הניסוי בשלב השני ולאור , גבוה יותר של החיסון מינון שקיבלו , והמכריע , לשלב האחרון התוצאות הטובות ניגשו בסוף אוקטובר הסתיים השלב השלישי . של הניסוי אלף 30 - שיצא לדרך בהשתתפות כ של הניסוי יהיה לדעת אם מקבלי בהמשך ניתן . נסיינים בגופם כמות מספקת של נוגדנים פיתחו החיסון את סיכוייהם לחלות דרמטי שתצמצם באופן מקבלי , קבוצת הביקורת בקורונה לעומת חברי . הפלצבו שפותח בשיתוף פעולה , של מודרנה החיסון לאלרגיה ומחלות הלאומי עם חוקרים במכון שנלקח מכיל חומר גנטי , הברית - זיהומיות בארצות

| אבג 7

<< המשך בעמוד הבא

קהילת מרפא ייחודית שהקימו , כפר רפאל נציגי לאות תודה גוריון - באות בן עוטרו , של הנגב בלבו , על מסירותם העמוקה לקידום חברה מגוונת פתוחה וסובלנית המעניקה הזדמנות אמיתית לכל אדם באשר הוא

הרופא , רביעה - ר יונס אבו " ד : ואלה שמות הזוכים מומחה בעל שיעור קומה בתחום , הראשון הבדואי שבנחישות ובנאמנות סלל דרך , מחלת הסוכרת חיים משותפים לערבים ולבניין חברתי לשינוי ביניהם בפועלו אמון ויהודים ולהנחלת יחסי ראש עיריית ; ר העמותה לשיתוף ואחווה בנגב " כיו שבמשך שלושה בעל חזון מנהיג , ביטון דימונה בני עשורים ממלא תפקיד מכריע בחיזוק תחומי ואשר , והבנייה בעירו התכנון , החינוך , התעסוקה מותיר חותם בל יימחה ומסירותו בזכות נחישותו לרתום את השאר בזכות יכולתו בין , על פיתוחה פיתוח ממשלת ישראל להשקעות אדירות למען שפעלה ללא לאות , ר ' ברג פעילת הציבור אן ; הנגב הסובלים ממחלות ולטובת מטרות נעלות למען מתוך הוקרה על תרומתה לקידום אגודת , נוספות האוניברסיטה בבריטניה והידוק הקשרים ידידי הממלכה המאוחדת למדינת ישראל שהשתלבו בין , ר הלה הדס " ד ; בחזונה להרחבת גבולות המדע שחוללה , לבריאות הנפש " אנוש " לית עמותת " מנכ שינויים מהפכניים בתחום השיקום לנפגעי

אפשר , התוכנית פי - על .mRNA מהנגיף ומכונה אם , 2021 יהיה לייצר חיסונים המוניים במרוצת הפצת החיסונים . יעילותם ובטיחותם וכאשר יוכחו והתרופות מינהל המזון ,FDA - כפופה לאישור ה . האמריקאי יש לרופא , להציל את העולם לצד כמיהתו בקשה , גוריון - בוגר אוניברסיטת בן הישראלי שאוכל כדי רק רוצה לסיים את החיסון אני " : צנועה ." שוב לחבק את אמא שלי , בנובמבר 22 - ב זקס התייצבו ' של פרופ לצדו האות האחרים מטעם מקבלי , וירטואלי באופן - של דוד בן חזונו " . בנגב גוריון - אוניברסיטת בן אמר נשיא ," ממשיך לפעם בקרב הזוכים גוריון ברכתו דניאל חיימוביץ בדברי ' האוניברסיטה פרופ מוקירים את תרומתכם אנו " . לאישים הנבחרים העולם הייחודית שיש בה פריצת דרך מדעית למען - של בן ערכיו אלו , הזולת לצד נתינה מתמשכת למען חיימוביץ ' של פרופ לצדו ." הערכים שלנו אלו , גוריון , בהובלת הטקס המרגש היה רקטור האוניברסיטה . ברכה שנשא אף הוא דברי , חיים היימס ' פרופ

גוריון - יום בן |

8

חברת כבוד בחבר הנאמנים של , סימון קרולין , בנגב ומתורמיה החשובים גוריון - אוניברסיטת בן , הזולת המקדישה את חייה לנתינה למען , יחד עם בעלה המנוח ארני , ותמכה בנדיבות לב בסטודנטים ובפרויקטים רבים בפקולטה למדעי ; סורוקה האוניברסיטאי הרפואי הבריאות ובמרכז שעבודתו , פורץ דרך מדען , ר שמואל קבילי " ד שבטיים בעזרת - החלוצית לייצור נוגדנים חד " פטנט קבילי " שעליה מבוסס , הנדסה גנטית פתחה אופקים חדשים שבזכותם , על שמו הקרוי - עשרות תרופות ביולוגיות ידועות פותחו ולמחלות אוטואימוניות שם למחלת הסרטן שהקימו , כפר רפאל נציגי . ונוירולוגיות שונות אף עוטרו , של הנגב קהילת מרפא ייחודית בלבו לאות תודה על מסירותם גוריון - הם באות בן פתוחה וסובלנית , העמוקה לקידום חברה מגוונת . המעניקה הזדמנות אמיתית לכל אדם באשר הוא

זכויותיהם מיצוי בריאות הנפש ונאבקה למען באמצעות קידום החקיקה והעלאת המודעות ורדה ' פרופ ; הציבורית לנושא בארץ ובעולם המכון מדענית מצטיינת ממייסדי , ברמץ - שושן ששפכה אור על , לביוטכנולוגיה בנגב הלאומי במיטוכונדריה ועל VDAC 1 של החלבון תפקידו ובכך פרצה דרך לפיתוח , התא על חיי שליטתו , סוכרת , סרטן ביניהן , טיפולים במחלות רבות ; דגנרטיביות ומחלות אוטואימוניות - מחלות נוירו דניאל חיימוביץ ' האוניברסיטה פרופ אנו " . לאישים הנבחרים ברכתו בדברי מוקירים את תרומתכם הייחודית שיש העולם בה פריצת דרך מדעית למען אלו , הזולת לצד נתינה מתמשכת למען הערכים שלנו אלו , גוריון - של בן ערכיו ממשיך גוריון - של דוד בן חזונו אמר נשיא ," לפעם בקרב הזוכים

| אבג 9

נועה אלמקייס , גבריאל טנא , רנפורד אורן , שקד המבר , הווארד מיקי : לשמאל מימין , צוות לעניין

עם תואר מלון בנגב מנהלים את מלון גוריון - המחלקה לניהול מלונאות ותיירות באוניברסיטת בן בוגרי של משבר הקורונה תפוסה מלאה בעיצומו בזכות תושייתם רשם המלון | הנגב המתחדש

גוריון - ציידה אותם אוניברסיטת בן הכלים שבו וארגז שאליו בנגב מאפשר להם ליישם את החומר התיאורטי . במהלך לימודיהם נחשפו שקד , כולל את גבריאל טנא צוות העובדים הנוכחי , מריה בלנוב , מרציאנו מעיין , נועה אלמקייס , המבר ל " כמנכ " . האוניברסיטה כולם בוגרי - מיכאל הווארד על כך שכל עובד חדש יגויס אך ורק החברה עמדתי מתוך המחלקה לניהול מלונאות ותיירות באוניברסיטת להאדיר את את הרעיון . רנפורד אומר אורן ," גוריון - בן של פירמות גאוות היחידה שאב רנפורד מפעילותן להעסיק סטודנטים יורק שהקפידו - יוקרתיות בניו . ב " מאוניברסיטאות מובילות בארה בצל איך מפעילים בבאר שבע מלון את אורן שאלנו : והוא ענה , על האוכלוסייה מגפה עולמית וסגר כללי . עבורנו של המלונות הגדולים הפך ליתרון החיסרון " חדר אוכל וספא ובשל , בריכה לנו בשל העובדה שאין העובדה שבאר שבע ידועה בעיקר כעיר המושכת אליה לפעול כמעט כרגיל ובתפוסות המשכנו , אורחים עסקיים ." פחות מחודשיים בן נאות יחסית לעובדה שהמלון אומר , במגבלות הריחוק החברתי על הפעלת המלון הכללים תוך דאגה לכלל פועלים לפי אנו " : רנפורד מסעדה וחדר באין . הצרכים של האורחים והעובדים

הנגב סבל במשך שנים מבעיות תדמית קשות מלון תיירים . כתליו הפעילות שרחשה בין בגלל אופי עסקים עד שאנשי , רגליהם ממנו תמימים הדירו הווארד היזם ובראשם מיקי , ויזמים עם כוונות טובות עליו פרשו , ל המלון " המשמש כיום כמנכ , רנפורד ואורן מיעד משטרתי : מיד התוצאות הורגשו . את חסותם בוטיק מפנק הפונה לקהלים הפך המקום למלון ההנהלה והעובדים כולם : שבקצפת והדובדבן . שונים המחלקה לניהול מלונאות על טהרת בוגרות ובוגרי . בנגב גוריון - ותיירות באוניברסיטת בן שקלים עבר המלון מיליון 12 - בהשקעה של יותר מ חדרים בסגנון 27 - וכיום הוא מתהדר ב , מתיחת פנים . כולל מעליות וגישה לאנשים עם מוגבלויות , בוטיק המתעדים , צילומים בשחור לבן . החדרים מרווחים , ואילך 50 - את העיר הבאר שבעית העתיקה משנות ה החצר רחבת הפנים . מעטרים את המסדרונות . מראה אוריינטלי והקשתות הטורקיות משוות למלון הנגב הישן שזה מלון שעובר במקום לא מאמין מי . מלכלוכית הפך לסינדרלה . והמוזנח מעניק למיזם גוריון - הקשר עם אוניברסיטת בן : זה פלא ואין , המתחדש ארומה אקדמית התיירותי , במחלקה לניהול מלונאות ותיירות למדו עובדיו

10 יזמות ותיירות |

? הנגב של מלון מהם יתרונותיו שרכש וצוות מקצועי בראש ובראשונה שירות לבבי " בריכה וספא לנו שאין נכון . את הכלים הטובים ביותר השירות והאירוח הטובים את אנשי אבל יש לנו , מפנק ." שלנו את הצוות הייחודי לאף אחד אין . ביותר אמיץ ואחראי , מדובר פה על ניהול יצירתי " המתבסס על ניתוח היתרונות והחסרונות של ראש המחלקה לניהול , יניב פוריה ' אומר פרופ ," המלון זה " . בנגב גוריון - מלונאות ותיירות באוניברסיטת בן בדיוק מה שמנהלים נדרשים לעשות בתקופה כה המבטא את ההערכה לפועלו בצעד סמלי ." מאתגרת התקיימה אחת מישיבות המחלקה , הנגב של מלון . בחדר הכנסים של המלון בינתיים המחלקה לניהול מלונאות ותיירות רושמת יותר ויותר סטודנטים מתדפקים . ביקושים גדולים הביקוש חסר התקדים " . שנה בשנה על שעריה מדי ההצלחה של הבוגרים ללימודים במחלקה השנה וסיפורי . פוריה ' אומר פרופ ," גאווה גדולה והבוגרות גורמים לנו רנפורד החליטו הווארד ואורן לדעת שמיקי שמחנו "" גאווה זו . לתרום מלגות לימודים לסטודנטים שלנו תורמים מלגות לימודים שהבוגרים שלנו גדולה עבורנו ." זה לא פחות ממרגש . דרכם עבור ממשיכי

מסעדה באין . הצרכים של האורחים והעובדים אוספים את ארוחות אנו , המלון וחדר אוכל בתחומי , שנמצא במקום אחר בעיר , הבוקר ממתחם הקטר כך מאתגרת - בתקופה כל . בפתח החדר ומניחים אותן מעל ומעבר , לשמור על רמת פעילות גבוהה הצלחנו ." לכל התחזיות ? את לקוחות המלון תוכל לאפיין הספקנו . עסקים מסתמכים בעיקר על אנשי אנחנו " ספרד , הולנד , לארח מספר רב של אורחים מגרמניה לבצע פרויקטים לבאר שבע כדי ואיטליה שהגיעו הכבוד לארח לאחרונה היה לנו . גדולים בדרום הארץ ." צוותו את שגריר הולנד בישראל ואת אנשי תורמים מלגות שהבוגרים שלנו עבורנו זה לא . דרכם לימודים עבור ממשיכי ראש , יניבפוריה ' פרופ ) פחות ממרגש ( המחלקהלניהולמלונאות ותיירות הווארד ואורן לדעת שמיקי שמחנו לתרום מלגות לימודים רנפורד החליטו גאווה גדולה זו . לסטודנטים שלנו

| אבג 11

כיום | לעבר האוניברסיטה וחלם להיות סטודנט ביתו חלון השקיף דרך בילדותו ראש , זדה כהן דני ' את פרופ הכירו | ידוע ויכול להביט לאחור בגאווה הוא כלכלן בנגב גוריון - המחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן , בבאר שבע ' זדה נולד וגדל בשכונה ד כהן דני משכונה ד' בבאר שבע לניהול המחלקה לכלכלה

משה ' למסלול ישיר לדוקטורט בהנחיית פרופ עסקה בביקוש עבודת הדוקטורט שלו . יוסטמן ב בהתבסס על מודלים " בארה לחינוך פרטי . כלכליים האווירה המשפחתית במחלקה לכלכלה חיזקה : וכך היה , לחזור אליה כחבר סגל את הרצון אצלו יצא לפוסט דוקטורט באוניברסיטת 2002 בשנת לאור . פנסילבניה וכעבור שנה חזר לכור מחצבתו תפקיד , נבחר לשמש כראש המחלקה הצלחתו . 2019 שהוא ממלא משנת השכילה לאורך השנים לייצר המחלקה שלנו " לשמר ומאוד חשוב לי ' ביחד ' אוירה משפחתית של בשנה האחרונה " . זדה כהן דני ' אומר פרופ ," אותה

מחלון . בנגב גוריון - במרחק נגיעה מאוניברסיטת בן הידוע המוסד האקדמי השקיף לעבר בנייני ביתו תיכוניסט כבר בהיותו . ורקם תוכניות מרתקות הגשמת החלום נדחתה עד . חלם להיות סטודנט כחייל בחטיבת גבעתי , הצבאי לתום שירותו ממרומי , כיום . קשר בחטיבת גולני ובהמשך כקצין כהן דני ' יכול פרופ , כראש המחלקה לכלכלה משרדו . זדה להביט לאחור בתחושת סיפוק הטיפוס בסולם הדרגות נעשה גם במסגרת ל " משירות חובה בצה מיד עם שחרורו . האקדמית תוך התקבל למחלקה לכלכלה וסיים תואר ראשון המשיך נלהב מאורח החיים האקדמי .(!) שנתיים

12 מודל לחיקוי |

שטח פרטי ? מודל לחיקוי

תוכניות לימוד חדשות והצלחנו שתי פתחנו וגם לתואר להגדיל את הרישום גם לתואר ראשון מאמצים גדולים להעמיד לרשות החוג עשינו . שני , לחשבונאות את כל הצרכים הייחודיים הדרושים ובעזרת המאמצים המשותפים של ראש התוכנית וסגל ההוראה והתלמידים ההשקעה נשאה פרי אחוזים מתלמידי 95 : והראיה , מעל ומעבר לציפיות השנה לבחינות ההסמכה המחלקה שניגשו אותן עברו , בישראל החשבון של מועצת רואי שיעורם הוא הגבוה ביותר בארץ לעומת . בהצלחה סטודנטים משאר המוסדות להשכלה גבוהה המספרים מדברים בעד . לבחינה בישראל שניגשו - סטודנטים לכלכלה באוניברסיטת בן 63 : עצמם ועברו לבחינה בשנה זו ניגשו 66 בנגב מתוך גוריון מרבית המוסדות האחרים , אגב . אותה בהצלחה להשכלה גבוהה משתרכים הרחק מאחור באחוזי ." המעבר של הבחינה של חבר הסגל תוכל לשרטט קווים לדמותו ? האידיאלי על סגל שיענו לגייס חברי חשוב לי " בעלי , חוקרים מצוינים – הקריטריונים הבאים שמצטרף אלינו מי . קולגיאליים , כושר הוראה גבוה שיידע להשתלב באווירה המיוחדת חזקה עליו ." שמייחדת את מחלקתנו מדוע בחרת דווקא בתחום , נחזור לבראשית ? הכלכלה שעיקר כלכלה חשבתי ללימודי כשנרשמתי " , התואר הוא איך לעשות עסקים ולהרוויח כסף הקורסים הפיננסיים במימון . וזה בהחלט קרץ לי אותי הקורסים המעשיים בחשבונאות משכו וכן בעת . אחר לכיוון של דבר פניתי אך בסופו , במיוחד השלמה לראיית חשבון ללימודי ההיא כבר נרשמתי . להירשם לדוקטורט הציע לי יוסטמן ' פרופ ואז משכו ממנו הלימוד והמטלות שקיבלתי נושאי אני דווקא לתחום של כלכלת חינוך ומאז אותי ." חוקר את התחום הזה

ל על " מעריץ את הרב עובדיה יוסף זצ אני " על דאגתו , בתורה הגדולה ובקיאותו התמדתו ." הנעלות ועל מידותיו , לזולת ? פעילות בשעות הפנאי התאמנתי . ודו ' היה ג התחביב שלי בצעירותי " . בקבוצת הנערים והבוגרים ס שכונתי " במתנ באליפות ישראל והייתי שנה אחת אף זכיתי שלי כיום שעות הפנאי . חבר נבחרת ישראל . להשקיע בתחביבים זמן לי מצומצמות ואין קידום המחקר וניהול המחלקה וגם להיות אבא לשבעה ילדים מותירים מעט מאוד זמן משתדל להקדיש אני , את המעט שנשאר . פנוי ." ללימוד מעמיק בתורה ? רשתות חברתיות מה לגבי כמו זה נראה לי , ממה שגונב לאוזניי " בעד לייצר קשרים בלתי אני . לריק השחתת זמן שההתעסקות אנשים ונראה לי אמצעיים בין ברשתות רק פוגעת ביכולת לייצר קשרים ." כאלה ? ספרות , ספרים היום הם בתחומי הקריאה שלי ספרי " , גמרא ) וההגות היהודית , המוסר , ההלכה ."( ם " רמב ? טיולים במקומות , הארץ מעדיף לטייל בצפון " ." מים ורווי הטובלים בחורש טבעי ? מה היית רוצה להיות , אם לא היית כלכלן לגדול , היהדות רוצה להתעמק במדעי הייתי " ." ולצמוח בתוך העולם התורני

| אבג 13

כתף נותן הוא גוריו - ב יטת באוניבר דוקטורנט ו החי את שקיבל הראשו הישראלי המכו שפיתח לקורונה יוני הני ציונה בנ הביולוגי

מבדקים וכן , חום ובדיקות מקיפות דם בדיקות ענר . הגופני כושרו את לבחון שנועדו פיסיולוגיים בגילים , הנבדקים . בהצלחה הבדיקות בכל עמד : הניסוי במסגרת רכיבים סוגי כמה קיבלו , 50 - 18 וחלק שונים בריכוזים החיסון את קיבלו חלקם . בלבד מלח תמיסת שמכילה דמה זריקת קיבל אחר יימשך אדם בבני הקליניים הניסויים שלב בעיות יתעוררו שלא ובמקרה , חודשים מספר לבן כחול מתוצרת שהחיסון לצפות יהיה אפשר דוקטורנט הוא ענר . הקרוב בקיץ לציבור זמין יהיה הפקולטה דיקן , פרוגדור ל ' אנג ' פרופ של במעבדה מנגנונים החוקרת מעבדה , הבריאות למדעי מתרגל ענר , לכך בנוסף . מורכבים אימונולוגיים בתחום קורסים במסגרת לרפואה סטודנטים שנותיי במהלך שצברתי הידע " . האימונולוגיה להליך המחויבות גם כמו , גוריון - בן באוניברסיטת , לקהילה תרומה עם בשילוב והוגן מדוקדק מדעי הגורמים בין הם , האוניברסיטה את המאפיינים לא כי ולהבין , בניסוי להשתתף אותי שדחפו הדוקטורנט מוסיף ," ומסוכן מפחיד בהליך מדובר . גוריוני - הבן קבלת משלב ענר את שליוו התחושות על למדנו אלה שורות כתיבת רגע ועד הזריקה ." מדעת " בקהילת לחבריו מתשובותיו משפחתו בני ושל שלו החששות בעניין מן הדוקטורנט אומר , רפואיים מסיבוכים אם שאלו רבים " : הבריאות למדעי הפקולטה הסביבה כיצד , חששה משפחתי אם , חששתי . חושש ואינני חששתי לא , לא אז . ועוד , הגיבה ומיקרוביולוגיה לאימונולוגיה דוקטורנט אני . בתחום רב ידע לי ויש גוריון - בן באוניברסיטת אלרגית תגובה הוא ממנו שחששתי התרחיש בסביבה ניתנת הזריקה כאמור אבל , כלשהי חריפה השגחה המספקת , רפואיים משאבים עתירת בני , לעומתי . הראשונות השעות 24 - ב צמודה אותם הרגעתי אבל , חששו קצת שלי המשפחה מהחשיפה מסוימת במידה נהנו שהם לי ונדמה ." התקשורתית

במחלקה דוקטורנט , אוטולנגי ענר שרגא ש " ע וגנטיקה אימונולוגיה , למיקרוביולוגיה החיסון את שקיבל הראשון הישראלי הוא , סגל הביולוגי המכון של פיתוחו פרי , לקורונה הניסיוני . ציונה בנס מבטאת , לציון ראוי לב אומץ הפגנת לצד של ערכים בניסוי חלק לקחת ענר של הסכמתו . החברה למען ונתינה לציבור עזרה , התנדבות דם בדיקת ענר עבר הניסיוני החיסון קבלת לפני לבדיקת במקביל SARS-CoV- 2 ל נוגדנים למציאת מהפרוטוקול כחלק .COVID 19 - ל רגילה מטוש גם לו נעשו , מסוגו נסיינים המחייב הרפואי דרורי חנה האחות מידי הניסיוני החיסון את מקבל אוטולנגי ענר ( הדסה הרפואי המרכז באדיבות , חיון אבי : צילום )

והתנדבות מעורבות |

14

לאחר שבועות כמה , אלה שורות לכתיבת נכון דבר שום הרגשתי לא " . מעולה מצבו , הזריקה ביום הזריקה באזור קלה רגישות למעט חריג את שקיבלתי הדבר פירוש האם . שלאחריה אינם מסוימים אנשים . בהכרח לא ? הפלצבו – מאיתנו איש . לחיסונים לוואי תגובת מפתחים איזו יודע אינו – בי שטיפלו הרופאים ולא אני לא הראשוניות שהתוצאות אף . בפועל קיבלתי זריקה בעתיד יפורסמו , המשכו את שיקבעו , מהניסוי יישאר זריקה איזו קיבל מי על המידע , הקרוב ." הניסוי תום עד מפנינו גם חסוי כבר גדולות חברות שכמה לכך בהתייחסו היעילות ניסויי של השלישי בשלב נמצאות , ישראל כולל , בעולם מדינות ובכמה , והבטיחות שפיתחה בחיסון האוכלוסייה את לחסן החלו גופים כמה שיש טוב " : ענר אמר , פייזר חברת שייתכן משום זאת . החיסון בפיתוח שעוסקים שיהיה ייתכן , יעילים יהיו החיסונים כל שלא להשיג תתקשה שישראל וייתכן בחיסונים מחסור הוא בישראל חיסון פיתוח לכן . חיסונים מספיק

משאבים תפנה שהמדינה חשוב . מבורך דבר קווי של ולהקמה ' שלנו ' החיסון של לפיתוחו זאת ושתעשה , שלו המוני לייצור הנדרשים הייצור ." בהקדם עשויים שמהם חומרים לענר " הזריק " החיסון לניסוי כשנרשמתי " : מסביר והוא , סלבריטאים סביב תקשורתית המולה שתתעורר דמיינתי לא צבע כתבות בכמה יסתכם שזה חשבתי . העניין , לחרדתי . משעשעים פוסטים ובכמה קטנות , רבים הדים עורר האירוע , לשמחתי גם אבל חשוב לדיון הוביל הפרסום ; מאוד חיוביים חלקם , חיסונים של בבטיחותם , המדעי התהליך באופי החשוב ובתפקיד חיסונים פיתוח של בטכנולוגיות חלק שאינם אנשים אלה בתהליכים שממלאים ." הפארם מעולם אחד " : במילים ענר סיכם שלו ' מאמין אני ' ה את היה לניסוי בהצטרפות אותי שהנחו השיקולים לקדם , החיסונים תומכי , שלנו בצורך ההכרה ושמח בחיסונים תומך אני . חדשים חיסונים ." בפיתוחם להשתתף

| אבג 15

פרדו שרון ' פרופ . חיבר מדריך ללמידה מקוונת

שנועד לשפר את חוויית הלמידה מרחוק הופץ בפתיחת שנת הלימודים מדריך בקרב הסטודנטים והסטודנטיות במחלקה לפוליטיקה וממשל והחטיבה בנגב גוריון - ללימודים אירופיים באוניברסיטת בן שולח לך צליל מקוון

ההוראה והלמידה לחשוב מחדש על דרכי והתחלנו אני בקורסים שלי , למשל , כך . המיושנות שלנו מראש סינכרוניות שהוקלטו - הרצאות א משלב בין דיונים ובין , בכל עת והסטודנטים יכולים לצפות בהן מטלת הסיום לא תתבסס , בנוסף . סינכרוניים קצרים אלא על , על חיבורים רלוונטיים בסוגיות הקורס יערכו מסכם שאותו ( פודקאסט ) כתיבת הסכת ."BGU בשיתוף רדיו הסטודנטים ויקליטו הפך זה מכבר Moodle- השימוש בתוכנות הזום וה ולראשונה מצורפות , לנחלת הכלל בעולם האקדמי להנחיות הטכניות המלצות בתחום ההיערכות הקורסים האישית של כל אחד ואחת ממשתתפי חיבור המדריך מעיד על ההשקעה . המקוונים הגדולה להצלחת ומחויבותו פרדו ' של פרופ

חבר סגל המחלקה לפוליטיקה , פרדו שרון ' פרופ חשב מה , בנגב גוריון - וממשל באוניברסיטת בן את השהייה להקל על תלמידיו לעשות כדי ניתן פתיחת שנת רגע לפני : חשב ומצא . במרחב המקוון מדריך שנועד להקל על מעין הלימודים גובש ביוזמתו כמה . הסטודנטים והסטודנטיות את הלמידה מרחוק סגל ומרצים ממחלקות אקדמיות חברי , מעמיתיו מדריך " את את היוזמה ושיתפו אימצו , ג " אחרות באב . תלמידיהם בין " ללמידה מקוונת פרדו היא מהפכת ההוראה המתחוללת לנגד עיננו " אחד הדברים הטובים היחידים שהביא עימו אולי כולנו " . פרדו ' אומר פרופ ," המאבק בנגיף קורונה , מתרגלות ומתרגלים , מרצות ומרצים , כאחד ממרחב הנוחות שלנו יצאנו , סטודנטיות וסטודנטים

16 מורה נבוכים |

לא יבקר אף אחד " האח הגדול " : מותר להירגע ובכל זאת רצוי , השיעורים המקוונים ממשתתפי לחשוף כדאי ולכן , לזכור שהמצלמה קולטת הכול אותה לסביבת עבודה נוחה לסטודנט ונעימה לעין השתתפות " : מפרט פרדו ' פרופ . של הצופים בו , בבית קפה , במפגשים מקוונים כשאתם ברחוב ברכב מקשה על איכות השמע באוטובוס או זכרו , בנוסף לכך . ומפריעה לשאר המשתתפים גשם , מים זורמים , דוגמת רוח ' לבנים ' רקע שרעשי נקלטים בעוצמה רבה במיקרופונים ומפריעים ' וכו להשתמש כדאי , ולפיכך . מאוד לשיעור המקוון בו עשו :MUTE – בתדירות גבוהה במצב ההשתק הדרך הטובה ביותר להפחית זוהי . שימוש נרחב ." זום שקטים הרקע ולאפשר מפגשי את רעשי חיבור המדריך מעיד על ההשקעה הגדולה ומחויבותו פרדו ' של פרופ הוא לא . להצלחת הסטודנטים בבחינת נאה דורש ונאה , מקל ראש לתת את מלוא התנאים , מקיים את ובכך מעניק לו , והכבוד לשיעור ואת הערך המקסימלי ההדר האקדמי בנסיבות הקיימות בנוגע לשיטת ההוראה שלו " מאמין אני " את ה מתמצת , החדשה שמגפת הקורונה כפתה על העולם ולדעתי , בעוד שאין " : במילים הבאות פרדו ' פרופ כל תחליף להוראה אישית , גם לא יהיה בעתיד עושים כולנו , אמצעית בכיתות הלימוד ובלתי הקורסים את מערכי לרענן כדי כמיטב יכולתנו ולכלול יוזמות חדשות וכלים טכנולוגיים חדשניים פועלים לאתגר את משתתפות אנו . בהוראה לעודד , הקורסים מבחינה מחשבתית ומשתתפי , סקרנות אינטלקטואלית ומחשבה ביקורתית וכל העת עומדים על המשמר שחלילה לא נאבד ." סטודנטיות וסטודנטים במרחב המקוון

בבחינת נאה , הוא לא מקל ראש . הסטודנטים לתת את מלוא התנאים והכבוד , דורש ונאה מקיים ואת את ההדר האקדמי ובכך מעניק לו , לשיעור . בנסיבות הקיימות הערך המקסימלי לציבור פרדו ' של פרופ חלק מהמלצותיו להלן שיהיה הקפידו " : הסטודנטים והסטודנטיות הקורס הנדרשים ברשותכם כל המידע וכל חומרי מצגת , לימוד ספרי , סילבוס : במהלך השיעור המקוון תרומה , קריאה מקדימה , השקפים המלווה את הקורס ( נקו / ארגנו / סדרו ) הכינו ; אישית למהלך השיעור את הסביבה המידית שלכם לקראת חשיפתה לעיני , לעשות זאת אם לא ניתן . השיעור המקוון משתתפי להיכנס הקפידו , בנוסף . ברקע וירטואלי השתמשו ." רקע מרעשי נקי , מאזור שקט למפגש המקוון ועוד הוא מציע לבצע בדיקה מקדימה של ציוד / מיקרופון ) תחילת השיעור המקוון הרשת לפני שאתם יודעים לתפעל את ודאו " :( מצלמה : פלטפורמת הזום מהמכשיר שנמצא בשימושכם . מחשב שולחני , מחשב נייד , טאבלט , נייד טלפון ." יד בשעת הצורך לשתייה שתהייה בהישג דאגו להתקיים עם שיעורים מקוונים ופגישות זום נועדו לראות את שהמרצים יוכלו כדי , מצלמות פתוחות ולעקוב אחר התנהלותם ללא פילטרים משתתפיהן תחושה מוזרה ומאוד לא נעימה לדבר זוהי " . מיותרים ' אומר פרופ ," אל דמות אווטאר שחור או אל חלון השיעור ופתחו את משתתפי כבדו " . לב בגילוי פרדו שבמידה והתעוררה אל תשכחו . את מצלמות הרשת להשתמש תמיד ניתן , בעיה עם סביבת העבודה באפשרותכם לפתוח את במידה ואין . ברקע וירטואלי ." את המרצה עדכנו , המצלמה להביט ישירות ראוי במהלך השיעור המקוון למצלמה כשאחד הסטודנטים מקבל את רשות ישירות למצלמה ולא למסך הביטו " . הדיבור מבט " . ממליץ פרדו ," לחלונות הזום המחשב או כהסתכלות ישירה לעיניהם ישיר למצלמה כמוהו , פתיחת השיעור לפני . הקורס של שאר משתתפי ." שהמצלמה ממוקמת בגובה העיניים הקפידו

| אבג 17

מווייטנאם ועושה את הגיעה אלינו נגוון זונג : יש חדש תחת השמש היא אחת מתוך | הדוקטורט במסגרת המגמה לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית ל שלומדים לתארים מתקדמים בקמפוס " קבוצה רחבה של סטודנטים מחו באילת גוריון - אוניברסיטת בן Good Morning, Vietnam דליה מלכה : צילום

סיימה במדע וניהול ימי תואר שני ; בוייטנאם שנתיים של בילויים וטיולים בלב אירופה . בבלגיה רוח החופש שנשבה . אותה לכיוונים שונים חשפו שנה . בגבה עודדה אותה למצוא אופקים חדשים גוריון - שהגיעה לקמפוס אוניברסיטת בן אחרי . באילת ברור לה שמצאה את מבוקשה מן ר ליאור גוטמן " שלה היה ד המנחה הראשון ובהמשך , לחקלאות ימית באילת הלאומי המרכז ראש המחלקה , עופר עובדיה ' הסתייעה בפרופ

המגמה לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית מושכת תואר או תואר שני ל ללימודי " סטודנטים מחו זונג . באילת גוריון - בקמפוס אוניברסיטת בן שלישי . היא אחת מהם , דוקטורנטית לביולוגיה ימית , נגוון זוכרת את שזונג מאז , קשר לפרנק סינטרה בלי לעשות את זה בדרך " – עצמה ליווה אותה המוטו והיום , בדרכה לשלב המימוש קפצה לישראל ." שלי .' בשבילי המקום הנכון זהו ' היא כבר יכולה להודות ש באוקיאנוגרפיה עשתה את התואר הראשון

ביולוגיה ימית | 18

? לפרט תוכלי מהרמה מנסה לשפר את העברית שלי אני . בהחלט " הישראלים תמיד נרתמים לעזור הבסיסית ועמיתיי ." לי את . מיד לאחר בואה הרגישה מחוברת לארץ , לדבריה עם עמיתיה גומלין החוויה הישראלית מעשירים יחסי וטעימות מהמטבח , הארץ טיולים ברחבי , ושכניה . המקומי ? ומה השלב הבא מקווה שבעתיד אוכל להמשיך לתרום למחקר אני " תהיה זו . וייטנאם לישראל בין ולשיתוף הפעולה המדעי השראה ותתאים לי העבודה המתאימה ביותר שתיתן ". לתשוקה ולאישיות שלי מספר על המגמה , נדב ששר ' פרופ , הימי הביולוג המגמה " : לביולוגיה ימית שהוא אחד ממייסדיה לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית מושכת סטודנטים את התואר תדיר לעשות אצלנו ל שמגיעים באופן " מחו עליה בעקבות ויש גם כאלה שעשו ; השלישי או השני במגמה סטודנטים מדרום עד כה למדו . הלימודים . ב וארגנטינה " ארה , סקוטלנד , צרפת , איטליה , אפריקה ." היא הנציגה הראשונה מווייטנאם זונג

' והידע הרחב של פרופ תמיכתו " . החיים למדעי מאוד בעיצוב מסגרת המחקר שלי לי עובדיה עזרו על . היא אומרת ," בתחום האקולוגיה המיקרוביאלית לה הסגל בקמפוס אילת שסייעו תרומתם של חברי אפילו " : מוסיפה זונג , להתגבר על הקשיים והאתגרים אנשים עם ראש פתוח עשויים לפעמים להרגיש המרצים בפקולטה לשמחתי . בודדים בארץ זרה לכל לצדי בקמפוס אילת היו הסגל המינהלי ואנשי החל מסוגיות , בכל ההיבטים לי הם עזרו . אורך הדרך ." אקדמיות וכלה בעניינים אדמיניסטרטיביים והים , היא גרה במעונות הסטודנטים באילת העיר הכי . האדום משמש כסביבת המחקר שלה מבחינתה אדום הפכו דרומית בישראל והים הכי כשיש את הנוף של הים מלפנים ואת " : לשילוב מנצח להחליט מה אני קשה לי , אילת והמדבר מאחור הרי קמפוס אילת הוא מקום נפלא ללמוד . אוהבת יותר חבורה של סטודנטים לביולוגיה כאן יש לנו . ולגור בו זה הופך את . במדע ובים , משותף ימית עם עניין . עם הקהילה לנעימה ומעניינת מאוד החוויה שלי חברים נהדרים מהמעבדה שתמיד יש לי - חשוב והכי ." זמינים ותומכים

| אבג 19

כל מילה בסלע הוא פרופסור אמריטוס במחלקה לספרות , זמננו הסופרים בני מגדולי , חיים באר צוקרברג אברהם הוא פרופסור לפיסיקה במכון בנו | גוריון - עברית באוניברסיטת בן הם חושפים את סיפור חייהם המרתק ' אבג ' משותף ל בראיון | לחקר המים אברהם חיים באר ובנו ." משיכה למים שתהיה לו טבעי , באר ששם משפחתו מי "

הטכנולוגיה אשר יכולים רק לקנא בו מרבית אנשי ." ונחישותו על עקשנותו לא פעם " : של בנו והסופר באר מספר בשבחו חושב עד כמה דומים התחומים שבהם שנינו אני עומד מהצד ומסתכל בעבודתו כשאני . עוסקים גרסה רואה לנגדי מול המחשב אני במעבדה או ." רוצה להיות שהייתי משוכללת של מי , משופרת חיים באר להקריא לבנו הרבה שנים נהג לפני רובם סיפורים ומעשיות . השינה סיפורים לפני לרוני כמו , לספר לו אהבתי " . מעולם שלא היו ולאחר מכן , הצעיר הבכורה ולצביקה אחיו אחותו ממוחי סיפורים שהמצאתי , ולנכדי גם לנכדותיי . מתוודה מחבר ומספר הסיפורים המוכשר ," הקודח , מאוד לא חינוכיים , אלה סיפורים מטורפים היו " דמויות ירושלמיות דמיוניות המעוללות שבמרכזן

פעם את הסופר חיים באר איך הוא מסביר שאלו אברהם במכון המוצלחת של בנו את השתלבותו , באר ששם משפחתו מי " . לחקר המים צוקרברג של ענה אביו ," משיכה למים שתהיה לו טבעי . אברהם בנימה מבודחת פרופסור אמריטוס במחלקה לספרות , חיים באר הסופרים הישראליים בני הוא מגדולי , עברית שניהם . אברהם הוא פרופסור לפיסיקה בנו . זמננו . בנגב גוריון - חוקרים ומלמדים באוניברסיטת בן , בוחן , בודק , חופר , חוקר , הוא מרגל אבא שלי " נפגש , ל " נוסע לחו , בוחש , מראיין , מתעניין , שואל פעולות ועוד כל מיני ,' וכו , מוסד , צבא עם אנשי לבנות עלילה לו שיעזרו ( חוקיות מקווה שכולן אני ) , מחקר שיש זה הכי " . אומר אברהם ," יצירתית פי - על ' מדע מדויק ' בטח יותר ממה שנחשב מחקר

20 קורא במדבר |

| אבג 21 את זנחתי . והעיר מה שהעיר אבא קרא אותו . רומן , מאוד אוהב את מה שכתבתי הכתיבה למרות שאני נמנע מלהתקדם בנושא אבל הסיבה המרכזית שאני << המשך בעמוד הבא והגנה שהיה ילד קטן מאז שהאמינה בו ומי . ממני הייתה , זעם העולם והמורים וגם ההורים מפני עליו שאמרה שהיא , אמה של בתיה אמו , סבתא יפה נראה שהוא יהיה אבל שאנחנו , לא תזכה לכך אולי , לאורך השנים . כמעט דייקה . פרופסור למתמטיקה אני , באוניברסיטה ועד עכשיו שלו ' שנה א מאז מתוך עבודתו עוקב בהשתאות ובהערצה אחרי , פורץ גבולות המשולב בדייקנות קפדנית דמיון שוליים יחד ירידה לפרטים הכי , ספקנות , אורך רוח ." דייקנות וחריצות , עם המראה לגבהים ? להתמחות בתחום זה דחף אותו מה לדעתך לא ' ממי ' משוכנע ש כבר בתחילת הדרך הייתי " חדשני ילך בדרכים סלולות וכבושות אלא לכיוון אבל , לדעת לא יכולתי ? בדיוק לאן . ונועז עצמאי הוא מחבר בין ואכן . שהוא רב תחומי היה ברור לי אם השדה הפיסיקלי עולמם של החיידקים ובין מהצד ויחד עם וכמתבונן . לסוף דעתו באמת ירדתי השילוב , הצד הניסויי , מילדותו את בני זאת בהכירי בדיקת הדברים במציאות תיאוריות לבין בין נפרד מעמידתו תמיד חלק בלתי היו , הקונקרטית ." מול החיים באירועים שחקוקים תוכל לשתף אותנו , אברהם ? מבית אבא בזיכרונך אבל בתיכון . תמיד למצוינות אותי דחפו הוריי " ולספרות עברית נהג המורה ללשון , למדתי שבו מאבא יום אחד ביקשתי , לכן . נכשל ציון לתת לי שזה , 64 אבא קיבל . שיעשה את המשימה בשבילי . מרוצה לא הייתי אבל אני , היה שיפור משמעותי הספר והתוודינו - למנהל בית ביחד עם אבא ניגשנו המנהל לא הניד עפעף ואמר שאם הוא . על המזימה ." 63 רק היה נותן אולי , היה בודק את העבודה ? אביך קרה שחלמת לחבר סיפורים כמו לכתוב כעשר שנים התחלתי אבל לפני . לא "

המורות והמורים תצילנה מעללים שאוזני ." למשמען של הסופר המפורסם עקב בגאווה אחר הישגיו קיווה שימשיך בסתר ליבו , הספר - בבית יוצא חלציו אלא שהסיפור . וימשוך בעט הסופרים בדרכו התפנית . התפתח לכיוונים אחרים המשפחתי בעלילה הפתיעה את האב הסופר כשאברהם התמחה בפיזיקה וכיום , פנה לעולמות אחרים הוא פרופסור החוקר מערכות מורכבות במכון הצלחתו . לחקר המים בשדה בוקר צוקרברג והראיה , הפדגוגיים המדעית השתלבה עם כישוריו הרקטור להצטיינות בהוראה באחד מפרסי זכייתו – . גוריון - באוניברסיטת בן של זה קרה שבנו נשאלת איך בוודאי , אברהם , לרעות בשדות הפיסיקה סופר כה מפורסם הלך ? הלא כן עוסק בתחום מדוע אני לא אחת נשאלתי . אכן " ." אחר ? הקושיות ומה ענית למקשי אחרת , לפתח נושא בעצמך שתמיד כדאי " הערת ' בסרט סופך וסוף אביך עלולים להיות כמו איך אמר , שנדרש בסיפור הבריאה כמו או .' שוליים מלכים שישתמשו אפשר לשני ' ? המאור הקטן לא רוצה אני . נתמעטה הלבנה ולכן '? בכתר אחד . אבא הכתר כמו לא אמלוך באותו ולכן , להתמעט חשוב כלל של דבר נושא העיסוק איננו בסופו ." אלא המוח הקודח , ועיקר פנה לתחום שבנך האם הופתעת מכך , חיים ? שלו המחקר הנוכחי שם זה היה כבר אז ) ,' ממי ' כבר מילדותו " בבהירות מחשבתו , ניכר בחכמתו ,( החיבה שלו הוא גילה עצמאות מחשבתית ולא . ובמקוריותו . לעומק שחקר אותו לקבל דבר לפני היה מוכן לא מעט נתגלעו ועמד על שלו שהיה דעתן מכיוון – קלאסיים בן - אב יחסי – לבינו קונפליקטים ביני הרבה יותר הכילה אותו אמו . ולא פעם סער הבית

" אבל הם לא רבים , דמיון שיש קווי ודאי "

שנינו – תכונה משותפת רלוונטית לשנינו " , לפעמים על גבול האגרסיביות , מנסים במידה רבה שאחרון חשוב לנו . כל רואינו בעיני למצוא חן ואם , דברים טובים הסטודנטים יחשוב עלינו לא ממש שמישהו במקרה התגנבה שמועה לאוזנינו ." בלילה לא נוכל לעצום עין , שאמרנו אהב משהו הספר החביב עליך מהו , של אביך ספריו מבין ? ביותר במסגרת , התכופים והמרובים בברלין ביקוריי " לאהוב את אותי הכריחו , פעולה מחקריים שיתופי עושה אני בברלין בכל פעם שאני .' המקום לפני ' , נושם אותה , מסע קצר באחת מסמטאות הספר ." ומחפש אותה בסמטאות העיר ? פרסום ספריו לפני מתייעץ איתך אביך .. פרס באינטונציה שמיוחסת לשמעון , ולא , כן " אבא מתייעץ רק עם מספר מצומצם של כי , לא הגדולה אחותי או למשל עם אמא שלי , אנשים גם אנשי בנוסף יש לו . הרוח שהיא מתחום מדעי כשהוא מתייעץ איתי כי , וכן . מקצוע שהם חברים דברים טכניים שנוגעים זה בדרך כלל לגבי אז אבא כותב . לאמיתות וריאליסטיות של עובדות הבדיוניים סיפוריו , דהיינו , ריאליסטי - מגה באופן , מאוד מגוונות , תמיד משלבים עובדות רבות

לי של אבא ואין היא שלעולם לא אגיע לקרסוליו עם המאמרים טוב לי . אומץ לפרסם יצירה שכזו . שנכתבים באנגלית מקצועית המדעיים שלי בגיל מאוחר יותר אנסה לפרסם מה שכתבתי אולי ." בעברית ספרותית אביך תוכל להיזכר באחד הטיפים שהעניק לך ? גוריון - לאוניברסיטת בן הצטרפותך לפני ." להמשיך להיות אדם ישר . להרחיב את היריעה אתה מוזמן , חיים שינצל את החופש - על אחד מהטיפים אספר " , לשרת תעשייה לחשוב ולעשות מבלי האקדמי שילך בדרך שלו . אינטרסנטים , הון בעלי , ממלכה להביא רק חופש מוחלט לרוח עשוי לפחד כי בלי ." לפריצות דרך ? תכונות משותפות לשניכם ודאי " : ואומר של אביו אברהם עונה בשמו שנינו . אבל הם לא רבים דמיון שיש קווי חוש הומור ובעלי , להכעיס פרפקציוניסטים עד כדי זה מציק לסובבים - שמפותח כנראה יותר מדי זוכר שכשהייתי אני , הפרפקציוניזם לגבי . אותנו למה לא ' אותי שאלו הורי 95 חוזר עם ציון בתיכון כמה ' אותי הם שאלו 100 עם וכשחזרתי ,'? 100 .'? 100 ילדים בכיתה קיבלו

22 קורא במדבר |

אבא היה , בעומר גרנו בשנים הראשונות שבהן " היה בדרך כלל ביום שבו , יום בשבוע אצלנו בא ללון לפעמים גם אמא הייתה . ערב קודם לכן מלמד או בביקורים הזה הוחלף עם הזמן הנוהג . מצטרפת , בעיקר של ההורים אצלנו , שבוע ארוכים בסופי אבולוציה של קשר , ככה זה . זה הוחלף וגם נוהג משתדלים להיפגש פעם היום אנחנו . משפחתי ." בשבועיים סיפור על פעילותו היית מתבקש להכין אילו ? מה היית כותב בפתיח , אברהם המדעית של בנך הוא ההתגלמות אמיתי כותב שמדען הייתי " מאת יוהאן ' האדם המשחק ' המושלמת של הוא אחד מאלה שמוכנים ממי ובני . הויזינחה בשעה שהוא נכנס ' מוד של משחק ' להיכנס ל ." למעבדה ומתחיל לשחק עם החיידקים שלו בימים טרופים על שגרת חייך תוכל לספר לנו הקורונה לכתיבת יצירות ניצלת את ימי ? אלה ? חדשות משהו לקחת לעצמי בפרוץ הקורונה החלטתי " מכל התנתקתי . ל " בחו שדומה לשנת שבתון מכיוון . בכתיבה את עצמי והשקעתי מחויבויותיי הברכה אין ' ש אמי במה שלימדה אותי מאמין שאני מחזיק את אני ' העין מן מצויה אלא בדבר הסמוי ." ערפל קרב הקלפים צמוד לחזה ומפזר מסביבי יוצאים מהסיפור דמיינת כבר איך , לסיום ? הזה של נגיף הקורונה הבעייתי זוכר את מגפת אני . המיוחל מחכים לחיסון " שהטילה את מוראה , הפוליו או , שיתוק הילדים ואחרים שותקו ילדים נפטרו מסביבי . על ילדותי מדענים יהודים שני עד שהגיעו . לכל חייהם מליטא באו ר יונה סאלק שהוריו " תחילה ד ; דגולים שנולד אברהם ברוך ספרשטיין וממינסק ואחריו עם ר אלברט סייבין " בביאליסטוק ושידוע כד . את העולם מהסיוט ושחררו החיסונים שפיתחו יאושר לשימוש בקרוב ויהיה מקווה שהחיסון אני ." בוטח במדע אני בעניינים הללו . לכל זמין

באחד הספרים שכתב . שמשוות לסיפור אותנטיות היה חשוב . מופע הירח לגבי אבא הוא שאל אותי הגיבור פוסע במקרה בו , לדייק בתיאור הלבנה לו , בשעה מוגדרת בתאריך מסוים בלוח העברי , בערב לתאר בדיוק כיצד נראתה הלבנה והיה חשוב לו היה עד בבית הדין הוא עצמו כאילו , הרגע באותו כזה . עומד לתת עדות על קידוש החודש , של יבנה ." דייקן , אבא ? לגיבוש יצירותיך של בנך ומה הייתה תרומתו ' אל מקום שהרוח הולך ' את בימים שכתבתי " באוניברסיטת טקסס בשנת שבתון הייתי גרתי . שם אברהם עשה פוסט דוקטורט , באוסטין , בית בביתם בן קומפלקס דיור והייתי לידם באותו ומחברתם של מהאירוח של סנדרה כלתי נהניתי אני בערבים היינו . המקסימים נכדיי , נגה ושחר שהוא סיפר לי ואברהם עורכים צעדות וכמובן לא מעט אתו חלקתי המדעית ואני על עבודתו הכתיבה וברור שלא מעט מהשיחות חלחל מענייני הדמיון , הרצינות , זאת ועוד . הנכתב לתוך הרומן שב שאני , שאלת השאלות הנכונות , פורץ הגבולות בעבודה הסיזיפית של מחזקים אותי , ורואה אצלו ." טועה בדרכי אישור שאינני הכתיבה ומעניקים לי ? במפגשים שלכם נושא השיחה המרכזי מהו עולה זו נשאל שאלה מעין כשאני " : אברהם הוא מעניין חושב שהנושא הכי אני . חיוך על פניי , נו ' , כמעט תמיד שואלים זה את זה אנחנו . רכילות ,'? רכילות מעניינת איזו אולי , מה אתה יכול לספר לא באמת מתקשר לעובדה שאנחנו וזה לדעתי נושא , האמת אבל למען . מתראים לעיתים קרובות כלפי השיחה תמיד נסוב סביב ביקורת שיש לנו מדינה מסוימת צדק או עד כמה מנהיג , העולם חטאו מהו , אחרת מוצדקת או למה מחאה כזו , טעה , מעבירים ביקורת .' המסוים ההוא וכו של השכן ." נגד העולם אבא ובן גר וכותב אביך , אתה עובד בשדה בוקר וגר בעומר ? מגשרים על הריחוק הגיאוגרפי איך . ברמת גן

| אבג 23

אעסם רים ואביה סלמאן : גוריון - מאושרים באוניברסיטת בן

עם האוניברסיטה הקליק שלי | המחשב במדעי רים אעסם לומדת לתואר שלישי : מגמה מבורכת במגזר הבדואי היא " : מנחת מתמוגג , עובד יחידת הדואר האוניברסיטאית , אעסם אביה סלמאן

" גאווה גדולה גורמת לכולנו הבדואית הראשונה , כף ר סארה אבו " ד , בפסיכולוגיה קלינית שסיימה תואר שלישי , דוקטורט באוניברסיטת הרווארד - ועשתה פוסט : המגזר סוחפת אחריה עוד נשים דעתניות מן לתואר שלישי לומדת כאן , רים אעסם , אחת מהן על סיפור כאשר קראתי " . המחשב במדעי שגם אני כף חשבתי ר סארה אבו " ההצלחה של ד

. היא אומרת ," יכולה להצליח בתחום שלי יצרה בגיל גוריון - את הקשר עם אוניברסיטת בן עובד ותיק ביחידת , אעסם סלמאן , אביה . צעיר עד שנוצר , הדואר חשף אותה למקום עבודתו כמה פעמים עם קטנה הלכתי כאשר הייתי " . הקליק את סביבת אהבתי " . נזכרת רים ," אבא לעבודה שלו האנשים באוניברסיטה , העבודה של אבא שלי

24 קידום המצוינות |

ב מסתובבים " התלמידים שמסיימים כיתה י בתחושה שיהיה להם קשה להצליח בלימודים אבל כאשר הם שומעים את הסיפור שלי , גבוהים מעודד אותם בוודאי . הם יכולים לצבור אופטימיות שהגיעה מהסביבה שלהם וחוותה קשיים שמישהי שגם , המחשב מדעי דומים הצליחה בתחום כמו ." הוא נמוך הנשים בו אחוז המחשב הוא תחום הכולל מדעי ובנוסף הוא , חשיבה ומתמטיקה הרבה אחד התחומים שיש בו שהוא ראיתי . אפשרויות תעסוקה מעניק הזדמנויות להצלחה בעתיד הקרובה את כיצד מקבלות המשפחה וסביבתך ? המחשב במדעי בחירתך משמח אותם , גאים בי המשפחה שלי בני " עושה ומצליחה בתחום אוהבת מה שאני שאני מלמדת יש במקומות שאני . להתמחות בו שבחרתי מבינים שתחום גם במגזר הבדואי . התלהבות גדולה פותח הרבה , המחשב ובעיקר מדעי , המחשבים ." אפשריות ? השאיפות שלך מהן להשפיע כדי , רוצה להמשיך במחקרים אני " בפרט על , בצורה חיובית על החברה הבדואית ." נשים הצלחתה של רים מאוד " : האב הגאה מוסיף אני . גאווה גדולה וגורמת לכולנו משמחת אותי על , סאנע - יהאד אל ' ג ' פרופ , מודה למנחה שלה ." ותמיכתו עזרתו – במשפחת אעסם רואים ברים מודל לחיקוי אחותה ; המחשב מדעי ... ב אחיה לומד תואר ראשון חוסידמן הקטנה השתלבה בפעילויות של מרכז . לנוער שוחר מדע ! משפחה לתפארת , אכן

כבר בגיל צעיר . חביבים ואדיבים אליי תמיד היו ." גוריון - רוצה ללמוד באוניברסיטת בן שאני ידעתי של האוניברסיטה תרם גם המיקום הגיאוגרפי יכולתי " : שהיא מספרת כפי , הוא לגיבוש ההחלטה להמשיך לגור בתל שבע במקום להחליף מקום ." על כל המשתמע מכך , מגורים תואר התקבלה ללימודי 20 לה שמלאו לפני , מלגות לימודים קיבלה מהאוניברסיטה . ראשון דבר שאיפשר לה להשקיע את מרבית הזמן שלא נאלצה לחפש עבודה בעיקר מפני , בלימודים במסגרת לימודיה , בהמשך . לשלם שכר לימוד כדי וזה , לה מלגות גם הוענקו , לתארים מתקדמים . איפשר לה להתמקד במחקרים ולהצליח בהם ? המחשב מדוע בחרת ללמוד מדעי המחשב הוא תחום הכולל חשיבה מדעי " ובנוסף הוא אחד התחומים שיש בו , ומתמטיקה שהוא מעניק ראיתי . הרבה אפשרויות תעסוקה ." הזדמנויות להצלחה בעתיד ? סוד הצלחתך מהו ' ביליתי ' יום מדי . תמיכה מהמשפחה והתמדה " המחשב מדעי . שעות בממוצע 12 באוניברסיטה בכל שבוע , בקצב מהיר הוא תחום שלומדים בו מתמודדים עם חומר חדש ומוטלות הרבה והעמידה לרשותי המשפחה התחשבה בי . משימות ." שאצליח את התנאים האופטימליים כדי המחשב מדעי בלימודי עד כמה יכולה הצלחתך להשפיע על צעירות וצעירים מהמגזר ללכת ? בעקבותייך , עם הרבה צעירות וצעירים מהמגזר נפגשתי " אני . מעבירה הרצאות במסגרות שונות ואני , מסבירה להם מדוע חשוב להשקיע בלימודים הפתיחה שלהם להתעלם מהעובדה שתנאי מבלי ." פחות טובים יחסית למקומות אחרים ? לפרט תוכלי הספר הבדואים היא - רמת הלימודים בבתי " ורוב , נמוכה בהשוואה למוסדות חינוך אחרים

| אבג 25

מסירים את הכובע בפני נושאי המגבעת

אתרו את האתר מזהים את הצילום? לחוּ את התשובה למערכת ׳אבג׳ ִ ש ואולי תזכו בפרס עיקבו אחרינו באינסטגרם

Made with FlippingBook Annual report maker