עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גיליון 125

2020 מאי | אייר-סיון תש"ף | 125 גיליון שעת מבחן בעיצומו של משבר | ג'וטי כדיה, סטודנטית במחלקה לסיעוד, גילתה תעוזה ראויה לציון הקורונה התנתקה ממשפחתה וביצעה לעשרות מתושבי הנגב בדיקות לגילוי הנגיף במסגרת הפנים היפות של | שיתוף פעולה בין אגודת הסטודנטים לרפואה (אסר"ן) ומגן דוד אדום מהדורה מיוחדת | אוניברסיטת בן-גוריון

המבחן האמיתי של הקורונה דבר הנשיא

למאבק בקורונה נשיא האוניברסיטה מכריז על הקמת כוח המשימה המחקרי

השנייה הייתה ההבנה שמדובר נקודת הבוחן דבר , שנה 100 - בסדר גודל של פעם ב באסון פיתוח כלים חדשים למלחמה באויב שהצריך כבר בשבועות הראשונים של המשבר הבנו ידענו . שונה מזה שהכרנו , שמדובר בעולם חדש להפנות את האנרגיה המחקרית האדירה שעלינו , בנגב לטובת העולם גוריון - הגלומה באוניברסיטת בן ולפתח כלים להתמודדות עם הבעיות השונות כך נולד כוח הפעולה המחקרי . שמייצרת הקורונה .(TASK FORCE- ה ) למלחמה בקורונה גוריוני - הבן אפשרנו ,GAME CHANGER שהיא מבחינתנו , בהחלטה שיכולים להקפיא , מחוקרים ביקשנו ; הסטת משאבים להתמקד במחקר , מוגבל את מחקרם לפרק זמן פירות המהלך . השונים בווירוס הקורונה על היבטיו , דרך האוניברסיטה לממצאים ופיתוחים פורצי קורונה בתוך לאיתור נשאי " ינשופון " : וביניהם 8 שיטה המאפשרת להגדיל פי ; דקה אחת בלבד את קיבולת בדיקות הקורונה תוך השגת חיסכון המתריע על כלי ; ובציוד מעבדה בזמן משמעותי . הזה מבשילים בימים אלה לנגד עינינו הגיעה במסגרת כוח המשימה המחקרי

פעם נוספת התפרצות מגפת הקורונה הוכיחה לנו , גבולות בין מבחין אינו כלל עולמי שאויב בריאותי ויכול לייצר משבר של ממש בכל מקום , לאום דת או היה ברור שלא מדובר , כבר בתחילתו . הגלובוס על פני כל . עמוק יותר בלבד אלא במשהו במשבר בריאותי שכל אחד , לעמוד בכמה מבחנים גוף וכל מדינה נאלצו . רב עוד זמן מהם ישפיע על כולנו להסתגל של הארגון יכולתו - הראשון המבחן למצב החדש ולמנוע את עצירת הפעילות , מיד לאחר שהתברר שמדובר במגפה קשה מאוד על חברי להגן מנע כדי נקטה האוניברסיטה בצעדי החלטות שנראו קיבלנו . הסטודנטים והקהילה , הסגל כמו , כנכונות קשות באותה עת ובדיעבד התבררו . למשל ביטול מסיבת פורים וכנס העובדים הגדול לאפשר את המשך פעילות שהכרחי קבענו , בנוסף לכך . ההוראה והמחקר להקים שיא של ארבעה ימים בלבד הצלחנו בזמן , במקביל . מערך של הוראה מקוונת ללמידה מרחוק לפעול תחת ההגבלות מעבדות המחקר המשיכו ורגרסיה של קיפאון בכך מנענו . והתקנות החדשות . המערכת

דף הבית | 2

בעל וציפוי ; שפכים במי נוכחות הנגיף הקטלני משטחים עם פוטנציאל נגיפית לכיסוי פעילות אנטי . הדבקה את הדעת הוא היה לתת עליו היבט נוסף שצריך בשעה כה קשה הארגון היכולת לסייע לחברי . האוניברסיטה לא טמנה את ראשה בחול גם כאן קרנות והקמנו , ת " שלא להוציא עובדים לחל החלטנו , לקשיים בשל המשבר לסטודנטים שנקלעו - סיוע ההנהלה יסדנו בסיוע חברי ; סגל ולתמיכה בחברי כן כמו . התומכת באוכלוסיית עובדות הניקיון קרן השכירות ללא קנס המעונות מחוזי את דיירי שחררנו . את תשלום שכר הלימוד בשלושה חודשים ודחינו עולות הן - שלא מדובר בהחלטות נוחות חשוב להבין שקלים בה בעת שתקציב האוניברסיטה נפגע מיליוני ללא ספק ההחלטות אך הן – גם הוא בשל המשבר . הנכונות איך . הגדול מכולם יהיה זה שעתיד לבוא המבחן האם ? הקורונה ייראה ויפעל ביום שאחרי הארגון האם הוא יחזור לפעול בדיוק ? הוא יחווה רגרסיה או ? התפרצות המגפה מהנקודה שבה היה לפני ? האם הוא ישתמש במשבר כמנוף להעצמה ופיתוח יודע לומר במדויק מה צופן כך שאיני , נביא אינני סגר " בתפר שבין אתכם כי יכול לעדכן אך אני . העתיד , פורום בינלאומי לסגר ביום העצמאות הקמתי " פסח לגבש כדי , שם בתחומים שונים הכולל מומחים בעלי . המשבר תוכנית פעולה לאוניברסיטה ליום שאחרי וחזרה לשגרה כפי " תוכנית יציאה " ל מתכוון איני אני ." פורום " בשביל זה לא צריך – שהייתה קודם לנצל את משבר הקורונה כמקפצה שתזניק מעוניין . המחקר וההוראה לגבהים חדשים בתחומי אותנו : בטוח עוד בטרם נגבש מסקנות בדבר אחד אני שאנחנו ממש כפי , נשלב כוחות ונעמוד ביעדים . של המאבק בקורונה עושים בימים אלה בעיצומו

מה בגיליון

5-4 7-6

המסכה מאחורי ברוכי - קרולינה טננבאום

להפתעות צפו מארק שוורצמן 9-8 נשיפה ושאיפה סרוסי גבי 13-10 להתעטלף עליו קורין כרמי 21-20 עדיף ניסיון אריה שחל

ודוברות המחלקה לפר ומי ידי – מופק על א נת אית : מנהלת המחלקה 2206 ' מ רשיו זלקאי חיי : וכתב ראשי עור מכלי דני : צילו מ " בע דיזיי . אר . צוות אי : עיצוב 08 - 6477674 : פק | 08 - 6461281 : טלפו zalkai@bgu.ac.il : ל " דוא http://in.bgu.ac.il/Pages/abg.aspx

, שלכם פרופסור דניאל חיימוביץ

3 | אבג

שיתוף פעולה בין הדוקטורנטית קרולינה טננבאום-ברוכי (בצילום) ובין נבחרת הרובוטיקה של תיכון מקיף דרכא על שם זינמן בדימונה הוליד אב טיפוס של מסכה שקופה, המיועדת לאפשר לאנשים עם מוגבלות שמיעה לתקשר עם הסביבה בזמן משבר הקורונה Read My Lips

בריאות הציבור | 4

כוח משימה מחקרי

, בדימונה דרכא על שם זינמן מתיכון RoboActive לעיניים לייצר בהתנדבות מסכות מגן שכבר החלו הנוער את בני שיתפתי " . בעזרת מדפסות תלת מימד בפניהם והצבתי , המחקרים ובידע שצברתי בממצאי לפתח מסכה שתענה על הצרכים של אנשים - אתגר . מספרת קרולינה ," עם מוגבלות שמיעה בעת הזו המסכה החדשנית היא רב פעמית ומאפשרת אדים שיצטברו למשתמשים בה לנשום בקלות מבלי שעות " . בשונה מהמסכות הקיימות בשוק , על השקף וניסיונות הולידו , סרטונים , הודעות , של שיחות מסכה שקופה שעונה על הדרישות ועל כל הציפיות . מסכמת קרולינה בהתרגשות ," שלנו של בימים אלה נעשה מאמץ לעבור לייצור מסחרי בקרב בלא דיחוי המסכות מתוך כוונה להפיץ אותן המתמחה , ארונאוטיקה . מ . ק . חברת ס . הציבור הרחב לקחה על עצמה את , גומי באיטום ובייצור מוצרי . הפרויקט ומסייעת בקידומו

- דוקטורנטית בבית , ברוכי - קרולינה טננבאום לחקר הספר לבריאות הציבור וחוקרת במרכז ,(PREPARED) חירום ואסון המוכנות והמענה למצבי חוקרת מזה מספר שנים את ההתמודדות של , מחקרה . אנשים עם מוגבלות שמיעה בעתות חירום ר " דניאל וד - לימור אהרנסון ' המתבצע בהנחיית פרופ שיפר את מצבם של אנשים עם , בוביס - פאולה פדר . מוגבלות שמיעה בארץ פותחה ברוכי - על בסיס הידע שצברה טננבאום

שיתפתי את בני הנוער בממצאי המחקרים ובידע שצברתי, והצבתי בפניהם אתגר - לפתח מסכה שתענה על הצרכים של אנשים עם מוגבלות שמיעה בעת הזו

המאפשרת קריאת שפתיים 'Read My Lips' המסכה הסקרנות והדאגה " . בתוכה אדים שייווצרו מבלי מוגבלות שמיעה גרמה לאוכלוסיית האנשים בעלי ," חירום לחקור את ההתמודדות שלהם בזמן לי שהיא עצמה בת בכורה , מסבירה הדוקטורנטית שלנו מגפת הקורונה נדרש הציבור בזמן " . להורים חרשים ועד כה מדובר היה במסכות , מסכות לשים על פניו שמכסות את הפה ולא מאפשרות לראות את שקריאת שפתיים היא הכרחית ומכיוון ; השפתיים - לתקשר עם העולם השומע לאנשים אלה כדי עלה הצורך , עבודה וגם צוותים רפואיים , משפחה הדאגה לאנשים עם מוגבלות . לפתור את הבעיה ." שמיעה חזרה וכך גם הדאגה להוריי במשבר הקורונה לסייע לאוכלוסייה זו הרצון נוער מקבוצת הרובוטיקה הוביל את קרולינה אל בני

אב טיפוס של המסכה החדשנית

5 | אבג

טולדו במעבדת המחקר הדוקטורנטית אסתי : תוצאות מעל ומעבר למצופה

חוקרי כוח המשימה הנשיאותי למאבק בקורונה פיתחו ציפויים בעלי פעילות אנטי נגיפית לכיסוי משטחים חשודים יש למה לצפות

. ואולמות קולנוע ותיאטרון נגיף הקורונה עובר מאדם לאדם בעיקר באמצעות אך ידוע גם שהוא שורד על משטחים , טיפות נשימתיות עדות ראשונה לכך התקבלה . כמה ימים אפילו , שונים שרידים פעילים על שם נמצאו ," ספינת הקורונה " ב . שפונתה מנוסעיה ימים אחרי 17 משטחים בספינה גם , האפשרות להפצת הנגיף לאחר מגע עם משטח מזוהם של משטחים בעלי מגבירה את חשיבות תהליך החיטוי מעקות לחצנים או , ידיות כמו , פוטנציאל זיהום גבוה מוצרי גוריוני - בניגוד לפיתוח הבן . בשטחים ציבוריים הקיימים מבוססים לרוב על חומרים כימיים החיטוי אשר , ואלכוהול ( אקונומיקה ) סודיום היפוכלוריט כגון השפעתם זמנית ויעילותם אפקטיבית עד לחשיפה הבאה . של המשטח לנגיף היתכנות יעילותם של החומרים נבחנה בניסויי בשיתוף הדוקטורנטים יריב , במעבדות המחקר שנערכו ניסויים אלה נמשכים . וגיום לה סו , טולדו ואסתי גרינשפן

ל פורגדור מן ' אנג ' פרופ : להפתעות מרעישות צפו ביולוגיה של התא וגנטיקה , המחלקה לאימונולוגיה , המחלקה להנדסת חומרים מן ר מארק שוורצמן " וד מפתחים , צוות המחקר שבאחריותם הם ואנשי ציפוים למשטחים שתכליתם למנוע הידבקות בנגיף את המשטחים יכילו ההגנה שיכסו חומרי . הקורונה מתכת ופולימרים בטוחים חלקיקים של יוני - ננו נגיפית - פעילות אנטי ציפויים אלה הם בעלי . לשימוש . יעילים לטווח ארוך הוא שיהיו חיידקית והצפי - ואנטי אפשר יהיה להפיץ את המוצר , התוכנית פי - על כגון , זיהומים נגיפיים וחיידקיים במקומות מרובי אדם ובמקומות ציבוריים הומי , חולים ומרפאות - בתי רכבות , אוטובוסים , תעופה נמלי , ספר - דוגמת בתי

תרומה לאנושות | 6

- ולפיה לננו , באינטנסיביות והם מציגים תמונה מעודדת חלקיקים של נחושת יש פוטנציאל גדול למניעת הידבקות . דרך משטחים SARS-CoV- 2 בנגיף קורונה על סמך ממצאים אלה מפתחים החוקרים ציפוים . לרסס על משטחים יהיה למרוח או נגיפיים שניתן - אנטי גלם אשר הינם חומרי , הציפויים מבוססים על פולימרים חלקיקים - בתוכם ננו שיכילו , פלסטיק וצבעים למוצרי מחקרים מראים שהנגיף " . של נחושת ומתכות אחרות של ימים , ארוכים זמן עמיד על משטחים שונים לפרקי הנשיא המשנה לסגן , ל פורגדור ' אנג ' אומר פרופ ," ואף יותר ולפיכך ברור הצורך בפיתוח " , למחקר ופיתוח ודיקן יהיה שניתן , נגיפיים עמידים לאורך זמן - ציפויים אנטי . לקה צבע או ממש כמו , לרסס על המשטח למרוח או יעילים לא מפתחים יהיו חשוב לזכור שהציפויים שאנחנו כפי , אלא גם כנגד נגיפים אחרים , רק כנגד נגיף הקורונה כך , ואף כנגד חיידקים , ההיתכנות שלנו שמראים מחקרי ." ליישומים נרחבים שהשימוש בהם יהיה רלוונטי

כוח משימה מחקרי

בעוד " : הוסיף , חבר בצוות המחקר , ר מארק שוורצמן " ד משטחים כיום מבוסס לרוב על חומרים רעילים שחיטוי חומרים שמתנדפים בקלות או , אקונומיקה כמו , אדם לבני מפתחים שאנחנו הציפוי , בהיותם מבוססים על אלכוהול חיידקים אך מבוסס על מתכות שרעילות לנגיפים או ." אדם - ידידותיות לשימוש בני - שעד כה שימוש במתכות אלו ביישומים אנטי , יש לציין נגיפיים היה כרוך באתגרים רבים הנובעים מהטבע של ולעבור הנטייה של נחושת להתחמצן כגון , המתכות עצמן חלקיקים מספק מענה לאתגרים - השימוש בננו " . קורוזיה . ר שוורצמן " מדגיש ד ," אלו הצורך הדגיש כי , BGN Technologies ל " מנכ , וש פלג ' ג נגיפיים עלה בצורה משמעותית עם - בפיתוח ציפויים אנטי והעריך שייעשה בהם שימוש נרחב , התפרצות הקורונה . חיידקיות - ויראליותואנטי - בעתידלאורתכונותיהםהאנטי

7 | אבג

הנשיפה ששינתה את העולם פרופסור גבי סרוסי פיתח "ינשופון" תוצאות | לביצוע בדיקת קורונה הבדיקה יתקבלו בתוך דקה אחת בלבד

לעזור למדינות להחזיר את הכלכלה גדולות ובכ בראש צוות המחקר עומד . והמשק לפעילות מלאה ה פר - למחקר של ראש בית ג , רו י גבי ' פרופ גל ביחידה להנד ת וחבר להנד ת חשמל ומחשבי . אלקטרואופטיקה של הני ויי ראשוני כבר בשלבי , לדבריו תוצאות מובהקות על קבוצה משמעותית התקבלו . ובהתאמה גבוהה ל ימולציות שבוצעו של נבדקי של בדיקת ה פציפיות עבור וירו בשלבי אנחנו " ושל בדיקה כמותית אחרי הקורונה לעומת וירו י הרגישות של המערכת את לנ ות ולהערי כדי נוכל לדעת באיזה שלב כ . כמות הווירו י לגילוי ולהערי , בהדבקה נוכל לגלות את הימצאות הנגי

מבית היוצר של משמעותי עוד פיתוח מדעי קורונה לאיתור נשאי בדיקת ינשו : האוניבר יטה הפיתוח מבטיח . במהירות שיא של דקה אחת בלבד בצורה משמעותית רמת דיוק גבוהה ומחיר נמו , תאושר לשימוש נרחב א . מכל שיטה קיימת אחרת בכני ה הנגי עשויה הבדיקה ל ייע לניטור נשאי וחברות מפעלי , שדות תעופה למקומות כגו

מחקר ופיתוח | 8

כוח משימה מחקרי

הבדיקה בניגוד לשיטות הביולוגיות הקיימות שבה בצעדי ויש צור , אורכת מ פר שעות עד מ פר ימי מבחינה לוגי טית של העברת הדגימות מורכבי , הבדיקה הביולוגיות הרגישות והמידבקות אל מרכזי צוות המחקר ואנשי רו י ' השיטה החדשה של פרופ מאפשרת תוצאה מהירה ביותר במ פר גוריוני - הב הפיתוח החדש . יותר וזולי פשוטי , בודדי צעדי הקורונה על השדה שיוצר נגי מזעריי מודד שינויי . שעל השבב הצפו במער החשמלי מ פר שעות הבדיקה עשויה לזהות הדבקה בנגי שנית מראי א ראשוני ו ימני , לאחר קיומה הקורונה במשפחת נגיפי יהיה לזהות את תת ה וג מחיר .( COVID- 19 או ,SARS-Cov- 2 הז , לדוגמה ) עלות נמוכה באופ , דולר 50 - ב הבדיקה מוער . מבדיקות מעבדה נוכחיות משמעותי

." לשלב ההחלמה החולה נכנ מתי שנערכו קליניי תוצאות מבטיחות של ני ויי , בישראל נבדקי 120 - ליותר מ משרד הביטחו בליווי יח ית לתוצאות , הצלחה של הבדיקה 90 %- כ הוכיחו .(PCR )Polymerase Chain Reaction של בדיקת , הערכה הזעירה : הבדיקה הוא פשוט מאד תהלי כוללת פיה וקפ ולה , גודלה נטימטרי שבעה של חיישני צפו מער ע שבתוכה שבב אלקטרוני הדגימות מבדיקת . במיוחד עבור מטרה זו שהונד ו וכל השבב מועבר למערכת הנשיפה נצמדות לחיישני שניות 20 ה ורקת את הדגימות ומ פקת תשובה תו המכשיר מגבה . הימצאות הנגי מתחילת ה ריקה לגבי אל מאגר מידע שיכול אוטומטי את התוצאות באופ להקל על המעקב אחר כדי , להיות נגיש עבור הרשויות . וטיפול בחולי על תיעדו ג כמו מ לול הנגי

9 | אבג

טארנטו פאולו : צילום

שיעור מאלף על העטלף פרופסור כרמי קורין, חוקר עטלפים בעל שם עולמי, מגיב להאשמות ולפיהן היונק המעופף אחראי להעברת נגיף הקורונה למין האנושי "לקבוצת יונקים זו נעשה נזק | תדמיתי בל ישוער, והחשש הכבד הוא מקטילתן ההמונית, כפי שקרה לאחרונה באינדונזיה וכפי שנעשה בעיצומה של התפרצות נגיף הסארס", הוא מזהיר

בהרמוניה עם חי קורין כבר עשרות שנים שכרמי עוקב אחר מסלול , חוקר את התנהלותם . עטלפים לא מסובכת . מעופם ובעיקר מלמד עליהם סניגוריה של הטורף הלילי הייתה מלאכת ההגנה על תדמיתו למין COVID 19 - בהעברת ה אותו עד שהאשימו אלה האשמות לא מבוססות שמסכנות " . האנושי את העטלפים תוך התעלמות מחשיבותם העצומה טוען ," אורבניות וחקלאיות , למערכות אקולוגיות . גוריוני - חוקר העטלפים הבן את להציג קורין ' בימים כתיקונם לא התקשה פרופ נתחיל בכך שיש . העטלף כידיד גדול של האנושות . מינים של עטלפים הנפוצים בכל העולם 1400 - כ הלילה העיקריים של עטלפים הם למעשה טורפי ויש להם , עשים למשל מיני כמו , חרקים ליליים של אוכלוסיות השפעה ניכרת על וויסות גודלן סוג - אם תרצו . חקלאות רבים מזיקי חרקים ובהן מינים רבים של עטלפים " . של רגולטורים של הטבע , צמחים מאביקים ומפיצים זרעים של אינספור סוגי

הגנת הסביבה | 10

כוח משימה מחקרי

ר ינס ריידל " ד : צילום ," מדבר ביולוגיה של עטלפי " את היונק המעופף במסגרת הקורס בוחן קורין ' פרופ

מחקר אחר עוסק בכימות התרומה . העטלפים במדבר חרקים במערכות חקלאיות ופיתוחשיטות של עטלפי ידידותיות המבוססות על עקרונות אקולוגיים להגברת . פעילותם בגידולים חקלאייםשונים לילה חרקים במשקל עטלפים יכולים לאכול מדי " ערך השווה למאות , ממסת הגוף שלהם 50 %- של כ כשהוא עדיין , אומר קורין ," חרקים ללילה ואלפי שליש . שלו של הקליינט המסתורי מתפעל מביצועיו , הם עטלפים מכלל היונקים מתוצרת כחול לבן . עטלפים הנפוצים בכל אזוריה מיני 33 ובישראל יש , עושר המינים הגדול ביותר נמצא בשמורת הר מירון מגפות או כשאין . לאורך ים המלח ואזור הערבה עוקבים צוותים , מגפות ומלחמות ביחד או , מלחמות מטעם האקדמיה והחברה להגנת הטבע אחר מושבות המעקב נעשה באמצעות ספירה . העטלפים בארץ הלינה וההתייחדות של העטלפים המגיחים מאתרי

' אומר פרופ ," חשיבות כלכלית רבה ובהם מינים בעלי המחקרים שנעשים " .' אבג ' לעיתון בראיון קורין באמצעות עטלפים תורמים למחקר הטכנולוגי ." והצפייה בגיחתם לציד היא חוויה מדהימה והרפואי פיתח חיבה במקור ובשחר נעוריו הוא חיפאי ונשבה - שם נתקל ביונק המעופף , לסיורים במערות היחיד ממשפחת " , אומר כרמי ," יונק מיוחד " . בקסמו הוא מנווט בסיוע את תנועתו . היונקים שמסוגל לעוף המאפשר לו - של סונאר ביולוגי סוג – רדאר ייחודי חברה מאוד עשירים לעטלף יש חיי . להתמצא במרחב ." בקבוצות אחרות של יונקים ועוד תכונות שאין בטכניון ביולוגיה לתואר שני למד קורין 1989 בשנת - ובהמשך עבר לדרום הארץ ותקע יתד במדרשת בן באוניברסיטה הוא מטפח דור חדש . בשדה בוקר גוריון ביולוגיה של עטלפי " של חוקרים במסגרת הקורס חרקים מחקריו מתמקדים בתרומתםשל עטלפי ." מדבר במערכות חקלאיות ובהשפעה השלילית הנובעת על חברות ( אור ורעש וזיהום מים ) מגורמים אנושיים

<< המשך בעמוד הבא

11 | אבג

עטלפים ותוצאות כל עוקב מסתייע בגלאי . שלהם את הלשכה הרלוונטית הספירה מאפשרות לעדכן . לרישום אוכלוסין חוק להגנת חיית ' החרקים מוגנים ב עטלפי כל מיני ומרביתם מצויים בסכנות הכחדה ' 1955 ו " תשט , הבר את זה לרשויות ולגורמים שונים ספרו . בדרגות שונות . של עטלפים במסע ציד והרג באינדונזיה שפתחו צילומים המתעדים שריפת עטלפים בעודם בחיים נעשה נזק לקבוצת יונקים זו " : צער רב לכרמי הסבו והחשש הכבד הוא מקטילתן , בל ישוער תדמיתי באינדונזיה וכפי שקורה בימים אלו כפי , ההמונית ." שנעשה בעיצומה של התפרצות נגיף הסארס הראיות קשה להדיוטות להתעלם מן , מצד שני הנסיבתיות והדיווחים העקשניים על כך שהכול על צלחתם התפרץ לאחר שכמה סועדים סינים הניחו

. שלו של הקליינט המסתורי מתפעל מביצועיו עדיין ( ר ינס ריידל " ד : צילום ) קורין ' פרופ

הגנת הסביבה | 12

דעות קדומות . המקולקל מבשרו עטלף ואכלו ופחדים לא רציונליים מרתיעים רבים מאיתנו הרחוק של הערפד המצוי דודו מהיתקלות עם בן .( המשחר לטרף בחלקים מיבשת אמריקה ) , יחסית לגופו , הגדולות של העטלף כנפיו אבל , לרפרף ולבצע תמרונים אוויריים מסייעות לו שוק . גלובאלי טעות קשה בניווט נגמרה באסון בעלי מכרו שבו פירות הים בעיר הסינית ווהאן ידי - על סומן , כולל בשר עטלפים , חיים ללא פיקוח בריאות בעולם כמקור ההתפשטות של נגיף מומחי המאשימות של אצבעותיו בטרם הופנו , הקורונה בווהאן הווירולגי ב דונלד טראמפ למכון " נשיא ארה . כמקור ההתפרצות של הנגיף של הנגיף הרצף הגנטי שההתאמה בין מכיוון " יש צורך , אדם אינה מלאה שנלקח מעטלפים ומבני נכון " . קורין ' אומר פרופ ," לבצע מחקרים נוספים מבחינה מדעית ודרך מקור הנגיף אינו ודאי , לעכשיו רב הנסתר על ' מתאימה לכותרת בנוסח הפצתו עדיין ." הגלוי בדומה כי , מודה כרמי , הנאות הגילוי למען . לחיות בר אחרות גם עטלפים מעבירים מחלות מחלות ) בעקבות התפרצויות של מחלות זואונוטיות שמקורן ( חיים אדם באמצעות בעלי - המופצות לבני מיני התברר כי , עקיף עם עטלפים במגע ישיר או מחלה למחוללי עטלפים משמשים כמאגר טבעי מחלות קטלניות לאדם אשר ביניהם מחוללי , שונים כולל תסמונות , עלולות לגרום לתסמונות שונות לסדרה של מחקרים הובילו ממצאים אלו . נשימתיות מדוע עטלפים אינם לוקים שתכליתם הייתה להבין במחלות שהם מעבירים וכיצד מתפקדת מערכת . שלהם החיסון הופיעה לראשונה בקומיקס 1939 במארס 30 - ב יצירתם פרי גיבור העל הבדיוני , של באטמן דמותו מותר לכם להחליף את . של ביל פינגר ובוב קיין הדמיוניים של איש העטלף בנגיף המאיים יריביו . להשמיד את העולם ולהתפלל לסוף טוב

יודע חקלאי פיקח

מחקר חדשמציגים את תרומתו האפשריתשל ממצאי כללי חרקים מזיקים באופן שוליים לדיכוי לבן עטלפון . הכותנה בפרט ובגידולי סטודנט לתואר , יובל כהן ידי - המחקר נעשה על דוד מן - בר ר שירלי " וד קורין ' בהנחייתםשל פרופ , שני ר " המחלקה לאקולוגיה מדברית ובשיתוף פעולה עם ד לאבולוציה המכון מן נילסן ומרטין באומן קריסטין . באוניברסיטת קופנהגן במחקר בחנו החוקרים את התזונה של עטלף חרקים בשל פס לבן ) " שוליים לבן עטלפון " נפוץ מאוד הנקרא המלווה את האדם ומרבה לצוד ,( הכנף המלווה אתשולי על מנת לבחון " . בסביבות עירוניות ובשדות חקלאיים איתרנו חמישה " , מספר יובל ," את התזונה של העטלף קילומטרים 2 במרחקשל עד , חפר - לינה בעמק אתרי לאפיין כדי . עטלפים בהם אספנו גללי , משדות הכותנה השתמשנו בשיטה מולקולארית בשם , החרקים את מיני הגללים א מן " באמצעות הפקת דנ DNA Metabarcoding . אשל חרקיםשונים " דנ והשוואת הרצפיםשלהם לרצפי מיניםשל חרקים 27 - העטלפים ניזונו מ מצאנו כי עש בשם , כותנה מזיקים בהם מזיק חשוב לגידולי ."( זחל ורוד ) הלקטית ורודה ההלקטית הוורודה היא כיום המזיק כי חשוב לציין . לכותנה בישראל ובארצותשונות בעולם העיקרי משרד החקלאות ידי - השאר על המחקר נתמך בין . Molecular Ecology - וממצאיו הופיעו ב , ופיתוח הכפר

13 | אבג

( קייל קסידי : צילום ) רייך צבי ' פרופ . בחזית המחקר

כולם חוקרים עכשיו קורונה, ממשתתפי קבוצת הוואטסאפ של הבניין, דרך עורכי חדשות החוץ בתקשורת הממוסדת, ועד גורמי בריאות מוסמכים וחוקרי פרופ' צבי רייך, ראש המחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן-גוריון, | אפידמיולוגיה מתייחס להפרעת התקשורת הגלובאלית שפקדה אותנו כשהגיגי השכן מלמטה יוצרים כותרת ראשית

. קהילות ומוסדות , אוניברסיטאות , של משפחות כולל ליל הסדר , לפורמט וירטואלי משפחות עברו למים האוניברסיטאות קפצו . נשכח בזום הבלתי משרדים התרוקנו , העמוקים של ההוראה המקוונת מוזיאונים ומופעים פתחו , לעבודה מהבית והסתגלו כל זה התאפשר בזכות רשתות . שערים וירטואליים , ושרידותן הקורונה את כוחן בימי שהוכיחו , תקשורת . כאשר כמעט כל הרשתות האחרות הושבתו - התייחס חוקר התקשורת הבן ' אבג ' לעיתון בראיון להעצמת התקשורת דווקא בימים שבהם קטל גוריוני , העולם אדם ברחבי בני עשרות אלפי " הנגיף הסיני "

הקורונה האלה הם הפרעת תקשורת אחת ימי " , רייך צבי ' אומר חוקר התקשורת פרופ ," גלובלית מתחרה נחשול של חדשות על תשומת ליבנו " שרובם , ממים ומחוללי מידע רציני , אמיתיות וכוזבות השכן כותרות ראשיות עם הגיגי , מתאמצים להצחיק ." מלמטה בקבוצת הוואטסאפ של הבניין עם הקפאת המפגשים הפיזיים ורשתות התחבורה להחזיק כדי הרשתות האחרונות שנותרו , והתעופה . רשתות התקשורת כחברה מתפקדת היו אותנו , הכבלים , הטלפוניה , הרשתות החברתיות , האינטרנט את הקשרים החיוניים אליהן והלווינים ריכזו

תקשורת | 14

כוח משימה מחקרי

חקר , התחום שלנו " . רק ההתחלה ויש החוששים שזוהי כבר שנים " . סבור רייך ," מתעצם בחסות הקורונה , תקשורת הופך אותם לתחומי , שהוא פולש בהדרגה לתחומים שונים , ספורט , פוליטיקה . מחייב אותם לציית לחוקיה , מדיה ' מדיאטיזציה ' לתהליך הזה קוראים אצלנו . צרכנות , משפט קורסים במחלקה לתקשורת שני יש לנו .(mediatization) החיים ' לאחד קוראים . המדיאטיזציה שמגלמים את רעיון ."' המדיה בחיים ' קוראים לשני ,' במדיה החיים והמדיה מתעצמת עוד יותר הפלישה ההדדית בין . את הממדים צריך לחזור אחורה להבין כדי . הקורונה בימי מה שהתחיל בעת העתיקה " . מילת המפתח היא רשתות את מדבריות ערב עם שחצו , כרשתות של שיירות גמלים הפך למערכת קשרים סבוכה שעוטפת , תבלינים ומשי על גביה נעים " , רייך נשכחות ' מזכיר פרופ ," את הגלובוס , אשראי , מוצרים , גלם במסגרת הגלובליזציה לא רק חומרי ." גם חיידקים ווירוסים . ודימויים , אנשים , מידע העניינים מסתבכים בצורה יפהפה כאן , לשיטתו תעופה ותקשורת עיצבו , רשתות תחבורה " : וטראגית . האקדמיה , החברים , ומתמיד את רשתות המשפחה מאז קשרים כמה ואיפה ואלו , נפגשים עם מי החלטנו בעזרתן עד ... לנסיעה פעם ב או , למייל או משאירים לטלפון ." שהגיעה הקורונה בזום כבר גם כן שיעור בזום למפגש משפחתי בין יחד עם קבוצת " : רייך על המחקר החדש ' שוקד פרופ את מבנה המומחיות מנסים להבין דוקטורנטים אנחנו בעיצומם . הסיקור שלהם של כתבים ופרשנים בתחומי נערכים לחקור כתבים ופרשנים הקורונה אנחנו של ימי , הנושא מרתק אותי . הכלכלה והפוליטיקה , הצבא בתחומי דווקא משום שהמומחיות שלהם פחות מובנת מאליה ." למשל , טילים בהשוואה לפיזיקאים ומדעני שהיא מלבה האם התקשורת מדווחת על פאניקה או ? אותה . הרבה חומר למחשבה משבר הקורונה מספק לנו " : רייך כך יוצרים האולפנים מדווחים על פאניקה ותוך כדי

שאזרחים לא נכנסים , מחקרים מראים . ומלבים אותה אלא אם ההנהגה שלהם נתפסת . כל כך מהר לפאניקה פנדמיה . בהסתרת מידע ובמדיניות כושלת וסותרת על היבטיה הרפואיים המורכבים מחייבת הלוך רוח קרוב יותר . הסברתי , שירותי , סבלני , מתון , שונה לגמרי גישה . אנציקלופדיה מאשר לעיתונאים לגישה של עורכי רקע להסביר גם לאנשים בעלי בניסיון שמוצאת עניין ." מצומצם כיצד ומדוע עליהם להישמר השכלתי ?" מומחים רפואיים " ל חלק מהעיתונאים הפכו דמות תקשורתית שפחות המשבר הזה מעמיד במרכז " כמה . חדשות החוץ עורכי - מדברים עליה בימים רגילים העיתונאים המשכילים מן הם היו . מקרוב מהם הכרתי לא רק משום . החדשות האופקים ביותר בחדרי ורחבי אלא גם משום שהם , שהם נדרשים לשלוט בשפות שונות רובם , בינלאומיים , ניזונים ממקורות מידע מגוונים מאוד רשתות , אתרים , עיתונים כמו , שני המכריע מקורות מכלי חדשות חלק מעורכי . וטלוויזיה חברתיות ותחנות רדיו החוץ יודע ללמוד במהירות מעוררת השתאות סוגיות חלקם באמת מתחילים . מורכבות שצצות ונעלמות הם מאתגרים את הקונצנזוס . להישמע כמומחים לקורונה . מומחים וידע ממדינות אחרות , בעזרת נתונים המקומי אבל לא כולם מבינים את , כמויות הידע שלהם מרשימות חלקם מרשים לעצמם . המגבלות של מומחיותם החדשה ." עם אפידמיולוגים מופרז להתווכח בביטחון ? בנימה אישית משהו , ולסיום יחד עם הפרעת , מקווים שהווירוס הזה ייעלם כולנו " כדי אבל רשתות התקשורת כאן . התקשורת שהביא איתו בימי לעשות באמצעותן חלק מהדברים שלמדנו . להישאר שבה , כל טריטוריה כזו . הקורונה לא יחזור להיות כשהיה היא פוטנציאל להתעצמות , לעשות דברים מרחוק למדנו אם דורות חדשים של . התקשורת התקשורת ומחקרי , כאן את התהליך שתיארתי סטודנטים ואקדמאים יקלטו ." התקשורת של לימודי תהיה הזדמנות לרנסנס אקדמי זו

15 | אבג

ZOOM IN BGU אלפי מרצים התגייסו | בתוך ארבעה ימים עברה האוניברסיטה ללמידה מקוונת למשימה ואיפשרו לציבור הסטודנטים לסיים את שנת הלימודים ולהיערך פרופ' ראובן שגב, ראש היחידה לקידום איכות ההוראה | לתקופת הבחינות והלמידה, מסכם את המבצע

מצוינות אקדמית | 16

כוח משימה אקדמי

מהיום . שגב סוחב עייפות מצטברת פרופסור ראובן שבו החליטה הנהלת האוניברסיטה על מעבר ללמידה לו יום ואין מקוונת ועד לרגע כתיבתשורות אלה אין צמוד . השתבש ללא תקנה שעונו הביולוגי . לו לילה הוא מלווה את המרצים ואת הסטודנטים בדרכם , לזום מצליח לצבור שששעותשינה רצופות בקושי ; החדשה אפילו את . בלילה ורואה ריבועיםשל זום מול העיניים לאורך כל " . התעקש לקיים דרך הזום ' אבג ' עם הריאיון השקיות . הוא אומר ," עין עצמתי משבר הקורונה בקושי . השחורותשהופיעו מתחת לעיניו מחזקות את דבריו בניגוד לאוניברסיטאות אחרותשנזקקו לתקופת גוריון - הצליחה אוניברסיטת בן , התארגנות ארוכה - לתפעל אתשיטת ההוראה המקוונת במהירותשיא הכול היה ערוך , שבת כולל שישי , בתוך ארבעה ימים . לקראת המשך הלימודים במתכונת חירום ומוכן ? הכול התחיל איך טילים בסתיו סגרו את האוניברסיטה בגלל ירי " בר ר יבגני " ד , חבר סגל המחלקה לפיסיקה . מעזה שדומה (Unicko) ' יוניקו ' השתמש בתוכנה בשם , לב ' טבילת האש ' תלמידיו עשו את . בתכונותיה לזום , מרחוק הראשונה בשימוש בתוכנה ללימוד מקוון שיש לזה פוטנציאל גדול חשבתי . מרוצים והיו די ובאדיבות הרגיעה , לשימושים חוזרים בשעת חירום באותה עת אישמאיתנו . מהעניין הביטחוניתשכחתי עושה את דרכו אלינו לא העלה בדעתו שנגיף קטלני ." סין מכיוון המעבר להוראה שבוע לפני כי שגב מציין ' פרופ מקוונת הושלמה ההיערכות לקראתשימוש במערכת .Moodle אחרתשהשתלבה עם מערכת ההוראה זוהי " : והוא ענה , שאלנו אותו , על מה בדיוק מדובר היא . שנה 15 מערכת ניהול למידה הקיימת כבר , לימוד ובחינות מאפשרת למרצים להטמיע בה חומרי הסטודנטים ולהקים פורומיםשיאפשרו דיאלוג בין המערכת הזאת לא סיפקהשירותי , מנגד . וצוות ההוראה עד פרוץ משבר הקורנה זה ; וידיאו בשידור חי - קול ו

לשם כך נכנסו לפעולה . ואז הכול השתנה , הספיק .ZOOM- ו Unicko, BigBlueButton מערכות כגון במארס קיבלה הנהלת האוניברסיטה החלטה 12 - ב אלא על , אפשר להסתמך על המערכת הישנה שאי ארגונים כלכליים ידי - מערכת הזוםשכבר נוסתה על . בכמה מקומות בעולם ' זום ' שמענו בפעם ראשונה את השם ביום חמישי " . שגב ' מספר פרופ ," זה כבר נכנס לחיינו וביום ראשון בסיועו , במהלך סוף השבוע למדנו את המערכת הזאת " את של יעקב צוריאל ממערך המיחשוב שהתקין בבוקר ומיום ראשון ,Moodle- אותה ל ' שידך ' המערכת ו ." מחזור מחזור אחרי , גם באינטרנט - התחילו ההדרכות ספקות בליבך התעוררו האם באותה נקודת זמן הנכונות של הסטודנטים לעבור לשיטת לימוד לגבי ? מקוונת היו ספקות בנוגע להימצאות הציוד המתאים אכן " ברשות הסטודנטים ובאשר לנכונותם ללמוד קידום התהליך פנינו לאגודת למען . בצורה שכזאת הסטודנטים ושיתוף הפעולה מצידם סייע לנו ליישם ." את התוכנית כיצד אתה מסכם את התגייסות המרצים למשימה ? המקוונת חלקם , מרצים עברו את ההכשרה 3 , 500 - קרוב ל " האחראית לפדגוגיה דיגיטלית , הגדול הסתייעו ביעל לין וזה עוד . ביחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה שבת ערכתי במוצאי – גם סטודנטים עזרו – לא הכול , בקורס בתורת התנודות עם הסטודנטיםשלי ניסוי מהבקיאותשל אחד ובמהלך השיעור התרשמתי , רביד אביר , אותו סטודנט . התלמידים בתפעול התוכנה ממנו להגיע לבאר שבע ביקשתי . הכיר היטב את הזום הם . והוא הגיע יחד עם עוד כמה מחבריו , מאזור המרכז . עזרו בהדרכות הרגילות וגם העבירו סדנאות למרצים המרצים והסטודנטיםשאימצו את ההוראה מרחוק הגיבורים הם בעיניי , חרף כל הקשיים , במהירותשיא

<< המשך בעמוד הבא

17 | אבג

: לשמאל מימין . הדרכה לקראת הוראה מקוונת ורביד אביר , יעל לין , יעקב צוריאל

המשגיחה יכולה להעיר , אם הדבר לא נעשה . שלו ואותו מאובטח משתמשים בדפדפן , בנוסף לכך . לו דרך הזום והתוכנה , הסטודנט מקבל את הבחינה דרך המחשב – לא מרשה לגלוש לאתרים אחרים ולא מאפשרת לצאת את רשימת מדור בחינות העביר אליי . בהחלט " זה . דרך הזום אותן אישית הדרכתי המשגיחות ואני פסח התקיימו הבחנים אחרי . היה ברמה של פיילוט על סמך הפיילוט . הראשונים והם עברו בהצלחה בכפוף לאישור , גובשו נהלים לעריכת בחינות מקוונות ." הרקטור והדיקנים שיטת ההוראה המוכרת מהתקופה תוכל להעריך מתי ? שקדמה למשבר הקורונה תחדש את ימיה בקמפוסים ימים יגידו עד כמה יאמצו אתשיטת הלמידה " . החלטה קשה זוהי – מרחוק בימים נורמאליים היו גוריון - מהסקריםשלנו עולה שהסטודנטים בבן את המפגש - מעדיפים את השיטות הישנות והמוכרות עם המרצים ואת הלמידה המשותפת עם אמצעי הבלתי ." חבריהם במסגרת קבוצות לימוד ." לסיים את הבחינה ממנה בלי ? הכשרה המשגיחות עברו

." האלמוניםשל אתגר הקורונה באוניברסיטה שלנו האם יש לכם כבר נתונים באשר לשביעות הרצון ? מצד הסטודנטים ערכנו יחד , שלא רצינו להסתמך על שמועות מכיוון " בנוגע למעבר להוראה עם המחלקה לחינוך סקר כללי , סטודנטים 5000 - מניתוח תשובותיהםשל כ . מקוונת אחוז מתוכם ציינו שהמעבר להוראה 54 - נמצאש ." מקוונת נעשה בצורה טובה עד טובה מאוד ? אתם נערכים לקראת תקופת הבחינות ואיך מלכתחילה היה ברור לנו שעלינו למצוא דרך לבצע " לפיכך הוקם פורום בראשותו של . את הבחינות מרחוק . בשיתוף מערך הבחינות והיחידה שלנו גל דבוטון ' פרופ סטודנטים 180 – אישית נושא הבחינות היה דחוף לי בהמון . מיד לאחר הפסח היו אמורים להיבחן שלי שיחות והתכתבויות גיבשנו את המתווה לעריכת בחינה ." ובזום Moodle- שימוש ב מרחוק על ידי ? עובד המודל הזה איך , המשגיחות מסתכלות דרך הזום על התלמידים " שמונח הסלולארי כאשר הזום מופעל דרך הטלפון ומראה את סביבת העבודה של הנבחן בפינת השולחן

מצוינות אקדמית | 18

מנצח על התזמורת

שגב בצילום מהימיםשבהם היה חבר מקהלת האוניברסיטה ראובן

מיותר הליך שנראה לי , השונים והיועץ חתם עליו ולמתמטיקה ' קורסים ' למקצועות קראו . לחלוטין ."' קלקולוס ' והיאשכנה ,' מרתף האות ' הספרים קראו - לחנות לחנות לעלעל ירדתי " .' 2000 בניין ' במרתף של בספריםשבהם עלעלתי מצאתי " . הוא מספר ," בספרים . משמעותם מושג מהי משוואות וסימניםשלא היה לי אז שחשתי מובן - חוסר האונים והסקרנות מול הלא . להמשיך בלימודים ובמחקר עד היום הםשדחפו אותי ואני , את ספר הפיזיקה של אוניברסיטת ברקלי קניתי ." זוכר את ריח דפיו המבריקים עדיין המפואר בעל ' 10 אולם ' ההרצאות התקיימו ב חלק מן . הקמפוס בצריפי , הכיסאות המרופדים . היסוד הסמוך התרגולים היו בחנויות ברחוב קרן שגב מרצה ' פרופ מהן 39 , שנים 48 חלפו מאז כבר שלוש פעמים . ואהוב על תלמידיו , באוניברסיטה על בסיס סקר איכות ההוראה בחרו בו כמרצה מצטיין . שנעשה בקרב הסטודנטים

המקהלה " בוגר " קשר לעובדת היותו בלי שגב ראובן ' במובנים מסוימים פרופ , האוניברסיטאית סיפורו של המרצה הוותיק משתלב . מנצח על התזמורת . עם סיפורה של האוניברסיטה ללמוד במחלקה התחיל ראובן 18 בן כעתודאי ' אוניברסיטת הנגב ' להנדסת מכונות במה שנקרא אז זה " : הוא משחזר .( עוד היה אז בחיים גוריון - דוד בן ) ללימודים בבוקר הראשון . 1972 היה באוקטובר שנת , מקום משכנה של האוניברסיטה ,' בית היאס ' ל הגעתי מלא בהתרגשות כשאני ,' השחייה בשכונה ג - מול בריכת מתוך כמאה סטודנטים . נודע - וציפיות לקראת הלא . בתיכון אחיו למד איתי , רק אחד חדשים הכרתי והיו גם , רוב הסטודנטים היו לאחר השירות הצבאי אחד מהם היה בעלה של אחת המורות . מבוגרים יותר הצטופפנו כולנו מול חדרו . הספר היסודי - בבית שלי המשפחה - ששם , ר קורנליוס זכריה " ד , של היועץ שלנו . משפחה - כשם ושמו הפרטי כשם פרטי שלו נשמע לי זה . בהתרגשות ובהתלהבות , דיברנו זה עם זה בקול רם שבו שוכנת כיום המחלקה , 2400 היה בפינה של בניין רשמו אותנו בטופס למקצועות הלימוד . להנדסת בניין

19 | אבג

אריה שחל סיים לאחרונה תואר שני במחלקה למינהל עסקים ( MBA ) שבפקולטה לניהול על שם גילפורד אבא לשלושה ילדים , 83 הוא בן | גלייזר אחת מנכדותיו | וסבא לתשעה נכדים לתואר שני לומדת כאן מעדיפים לנצל את זמנם לפעילויות גילו שבני בזמן 83 - ה בחר אריה שחל בן , ההולמות את גיל הזהב . לאפיקים אקדמיים לתעל את האנרגיות שלו ארבעים שנה לאחר שסיים באוניברסיטה העברית הסתער אריה על יעד חדש , במינהל עסקים תואר שני על לצדו . גוריון - במחלקה למינהל עסקים בבן MBA - בעת סטודנטים שטרם נולדו ספסל הלימודים ישבו בעוד , בפעם הראשונה שלמד כאיש צעיר לתואר שני , רתם שחל , נמצאת נכדתו שבמרחב האוניברסיטאי למי קראתם אוכלוסייה בסיכון?

במחלקה למדעי סטודנטית לתואר שני , 28 - בת ה . החיים לעלות על גדי אז מה הניע את הקיבוצניק מעין עיון ? נוסף בגילו המתקדם מסלול הלימודים לתואר שני . לפתור את התעלומה בקורות חייו המרתקים עשוי , למשפחה חקלאית בכפר גנים 1936 - אריה נולד ב תנועת ' הוא הצטרף ל . פתח תקווה שכונה בפאתי הגרעין ," שדמות " והיה חבר ב ' הנוער העובד והלומד , אפ - סטארט . 1956 בשנת גדי שהקים את קיבוץ עין . מודל שנות החמישים אם שלושת , לימים רעייתו , בקיבוץ הכיר את דליה , אחת מהם . נכדים 9 אריה ודליה חובקים . ילדיהם . לומדת אצלנו , כאמור הירק ובכרם שילב עם תפקידו בגן את עבודתו אחר כך נדבק בחיידק האקדמי . משק כגזבר ומרכז . והלך ללמוד באוניברסיטה בכלכלה ותואר תואר ראשון במקביל ללימודי שניהם באוניברסיטה העברית , במינהל עסקים שני

מדעי הניהול | 20

ומסייר עם בנו אלון ,( מימין ) לומד עם נכדתו רתם : אריה אמיתי ( צילומים באדיבות המשפחה ) באזור ים המלח

עבד אריה בתנועה הקיבוצית והופקד על , בירושלים פתרונות סייע במתן כן כמו . שלה הניהול הכלכלי כאשר סיים את . כלכליים למשקים חקלאיים בנגב בתנועה הקיבוצית חזר לעבודה במשרה תפקידיו גדי עין " והיה שותף להקמת המיזם , מלאה בקיבוצו עסק גם במימוש שלל עיסוקיו בין ." מים מינרליים בין , תמרים בשפך נחל צאלים של גידול מטעי החזון ים כדירקטור במפעלי כיהן , בנוסף . מצדה לים המלח . המלח , אריה את היקף עבודתו לגבורות הקטין בהגיעו היו " . מהר גילה שהמנוחה היא לא בשבילו אולם די מספרים בני ," לשבת לנהוג קוצים במקום שעליו לו חיפש עיסוק חדש שיאתגר אותו לכן . בחיוך משפחתו . שלו את הידע האקדמי והחליט לעדכן - קרצה לאריה והוא נשבה גוריון - אוניברסיטת בן הכל ") תקופת הסתגלות קצרה אחרי . בקסמה התגבר הסבא מעין ("! הכל באינטרנט " ,"! בוואטסטפ פעמיים . על הקשיים והסתגל למציאות המשתנה גדי

לקמפוס בבאר גדי מעין ונהג בשבוע עלה על מכוניתו . שעתיים לכל כיוון . הלוך וחזור . שבע ואריה חלק את , חכם כבעל ניסיון אומרים שאין לימודי . לכיתה עם חבריו המקצועי וניסיונו חוכמתו במחלקה למינהל עסקים מקנים כלים ניהוליים MBA פיתוח הידע והכישורים הרלוונטיים לתחומי תוך כדי , המחלקה האקסקלוסיבית ראשי . הניהול השונים , הסתם מן , בדעתם לא העלו , כל אחד ואחת בתורו שנות ניהול ישתלב 60 של שסטודנט עם ניסיון . במחלקתם במרוצת השנים ניהול תפעול " מעביר את הקורס , ר דניאל שפירא " ד מקווה אני " . שאריה נמנה על תלמידיו ," עסקים שהקורס סיפק לאריה זוויות ראיה אחרת על האופן היה " . ר שפירא " אומר ד ," תפעול מנהלים תהליכי שבו מסוגו ללמד סטודנט בעל ניסיון זה אתגר גדול עבורי להרחבת הידע מקווה שתרמתי אני . של אריה שחל ." בחר בתחום הלימודים שבו שלו האקדמי

21 | אבג

ולתפארת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker