פרויקט עקיבא אריה 4

מהדורה דיגיטלית

R E S I D E N C E

4 אריה עקיבא

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

THE PROJECT

אביב תל ,4 אריה עקיבא

מתקנים! ללא - דירה לכל רגילה קרקעית תת חנייה עם ומרווחת גדולות דירות המדינה. כיכר צמרת, שיכון אביבית, תל רומנטיקה

כוכבים. 2 בתקן ירוקה בנייה הבית. עיצוב בתחום העל מותגי של המובילות הקולקציות את הכולל יוקרתי פרימיום מפרט

הטובלים הקומה נמוכי בתיהם על החד-סטריים, הצידיים, הרחובות ספק ללא הם ביותר הנחשקים הישן, הצפון של היוקרתיים המיקומים כל מבין המקומיים את תשאלו אם אך שכאלו, ציוריים ברחובות משופע המדינה כיכר את הסובב המתחם מרביים. ושלווה ושקט מזערית תנועה עם בירוק, משחקים, וגני קהילתיות בגינות מוקף זו, בנקודה בדיוק צמרת. שיכון בואכה הכיכר, של הצפוני החלק אל יצביעו הם ביותר, המבוקש הוא מהם מי אביב. בתל שיבנו הייחודיים הפרויקטים אחד את למקם בחרנו בו אריה עקיבא רחוב נמצא בזכות אביב. בתל היוקרתית לשכונה הדבר יודעי בין נחשב המדינה, מכיכר ספורים צעדים במרחק ושלווה רוגע של אקו-סיסטם צמרת, שיכון קהילה מרכזי הרצליה, וגימנסיה חדש תיכון כמו מובילים חינוך מוסדות הירוקות, הריאות ריבוי קטנים, בבתים המאופיינים השקטים הרחובות בארלוזורוב. הקהילתי והקאנטרי דיזנגוף צופי שבט הקונסרבטוריון, לאמנות, ת"א מוזיאון כמו ותרבות הנבנה החדשני התחבורה ומרכז העתידית הקלה הרכבת מתחנת הליכה מרחק הראשיים, התנועה צירי לכל בסמוך המצוין המיקום בזכות לכם מחכה בעיר, מרגש שבאמת מה וכל הירקון פארק באזל, מתחם של הבוטיקים רבין, וכיכר גבירול אבן של הקפה בתי גם סבידור. בתחנת קליל. דיווש או הליכה במרחק לפארק להפוך עומדת הכיכר הרחוב. בקצה הממתינה החדשה, המדינה כיכר העיר: של החדשה הירוקה הריאה להתווסף עומדת אלו, לכל מבנה קפה, בתי ירוקות, חן ופינות מדשאות מוצלים, פנימיים שבילים ורכיבה, ריצה שבילי עם היקפית טיילת במרכזו, יפהפה אגם עם ענקי ציבורי האורבני. התכנון בתחום ובעולם בארץ המדוברים הפרויקטים באחד צירם, סביב הסובבים מרהיבים מגדלים 3- ו קהילתי ביתכם. את המקיף הקסום הטבע ובין ביניכם מאפשר, שהוא אמצעית הבלתי באינטימיות הוא 4 אריה עקיבא היוקרה פרויקט של העיקרי יחודו כמה במרחק ירוקות, בצמרות טובל שקט רחוב השני, מהצד פרטית. גינה כמעין מחיצות, ללא המבנה את העוטף מטופח פארק האחד, מהצד המדינה. מכיכר פסיעות בן האינטימי הבניין של הפנים אדריכלות על אלגנטית. ואקסקלוסיביות קסום טבע בין המשלבת דופן, יוצאת מגורים לחוויית יזכו הפרויקט דיירי מלובי היחודי, בסגנונו הציבורי החלל את עיצב אשר פרידמן, יוסי פרופ' הבינלאומי האדריכל אחראי והרמוניים, נקיים בקווים המאופיין הקומות, 7 של הפרטיות וחווית הפנים חללי למיקסום בלבד, דירות 3 בפרויקט קומה בכל הקומתיים. החללים ועד המהודרות המעליות 2 דרך הכניסה, הדיירים.

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

WELCOME

יקרים, לקוחות

לצלול להזמינכם רוצים אנו בפרויקט. דירתכם רכישת על ברכות חברת של היוצר מבית ושירותים מוצרים של קסום עולם לתוך בדרך המשאלות כל את לכם להגשים נוכל בו HeziBank החלומות. לדירת של DNA ה- מתוך קטנה טעימה הבאנו שלפניכם בקטלוג הקולקציות והצגת שימושית אינפורמציה מתן תוך החברה, לנו. רק הייחודיים והשירותים חומרי בבחירת וההתחבטויות בהתלבטויות עליכם להקל מנת על אישית יעוץ לפגישת אלינו להגיע אתכם מזמינים אנו הגמר, פני על המשתרע התצוגה באולם מעמיק לסיור תזכו במסגרתה Design ה- מתחם של הקרקע בקומת והממוקם מ"ר 3,500 ריצופים, של סופי אין ממגוון להתרשם תוכלו שם , Center סגנון טעם, לכל המותאמים ואבזור ברזים אמבטיות, חיפויים, תקציב. גם וכמובן לכל פרטני מקצועי בייעוץ אתכם ילווה מטעמנו מכירות איש לכם. הרצוי במועד הדירה עיצוב תהליך אורך

ובשבילכם, שלכם

הרננדורנה ג'יימי שיווק סמנכ״ל

רז רוני

פרוייקטים מנהל

דיירים זימון אישית: פגישה לתיאום 03-6161266 / 073-2244853 טל.

משווקת את הקרמיקה והכלים הסניטריים הטובים והאיכותיים ביותר

, כחברה המשווקת את הקרמיקה מכלל האדריכלים ומעצבי הפנים בחרו ב- 42%- כ והכלים הסניטריים הטובים והאיכותיים ביותר. המקום השני נבחר בפער סטטיסטי ניכר.

האדריכלים והמעצבים נשאלו: "איזו חברה לדעתך משווקת את הקרמיקה והכלים הסניטריים הטובים והאיכותיים ביותר?"

להלן התפלגות הממצאים:

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

מודי

אלוני

חלמיש

נגב קרמיקה

מוגש כשירות לציבור בקרב בעלי הדעה

בתעריפים מאירופה עץ לפרקט ועד גיאומטריות ויצירות אבן בשילוב בסין. המיוצרים עץ לתחליפי המתקרבים Outdoor עיצוב מתחם החברה השיקה זה תצוגה אולם לצד מגוון ומציע רבועים, מטרים 13,000 פני על המשתרע תקווה בפתח מודרניים מעיצובים לגינה, ואבזור עיצוב ריהוט, פתרונות של עשיר הודו, רומניה, העולם: מכל פרטיים מאוספים עתיקות לדקורציות ועד בהחלט. חלקית רשימה הן וצרפת בלגיה איטליה, שורה הובילה פעילותה שנות ולאורך עובדים, 120 מעסיקה החברה ובעולם, בארץ וציבוריים, פרטיים יוקרתיים פרויקטים של ארוכה , YOO מגדלי תל-אביב, הילטון מלון של היוקרה סוויטות כדוגמת בירושלים התורה אש ישיבת בלעדית), (ספקית אחד רוטשילד רמז, נוספים. ורבים VIM והכושר הספא ומכון ABOUT US

החיפויים, בתחום בישראל המובילה החברה היא HeziBank האחרונות בשנים האמבט. לחדרי והאבזור הריהוט הריצופים, וחיפוי ריהוט עיצוב, פתרונות ומציעה פעילותה את החברה הרחיבה והגינה. הבית לכלל בנק חזי העסקים איש ידי על 1967 בשנת שהוקמה החברה, מותגי את אחת גג קורת תחת מקבצת היום, גם בראשה שעומד Devon & Devon כגון: בעולם המובילים האירופאים העיצוב . Dornbracht ו- , Antoniolupi , Casa Dolce , Casa Bisazza ללקוחותיה השירות איכות את HeziBank הציבה הקמתה מיום כולל מוצרים, בהתקנת לקבלן מקצועי מליווי הראשון: במקום ללקוח, חיובית שירות חוויית להבטיח כדי ההתקנה למקום הגעה פרויקט לכל בלעדי מנהל הקצאת הדרכה, ערכות יצירת דרך ובכך לעובדיה, מיטביים תנאים החברה מעניקה לכך, מעבר ועוד. ועוד, אלה כל ואכפתי. מקצועי ושירות נמוכה תחלופה מבטיחה וותיק, צוות לקוח כל לרשות להעמיד HeziBank ל- מאפשרים ללא איכותי שירות להעניק היא תפקידו שהגדרת ומקצועי, מנוסה ולאורך האידיאלית בצורה צרכיו על שיענה מוצר ולהתאים דופי זמן. העיצוב במתחם מ״ר 3500 פני על משתרע הראשי התצוגה אולם הממחישה Look & Feel תצוגת ומציע ברמת-גן, Design Center לעשרות חולק האולם החיים: בסביבת הפריטים השתלבות אופן את מראות, חיפויים, : HeziBank בעיצובי ומאובזרים מרוהטים חדרים משלים. וסטיילינג אבזור ריהוט טקסטיל, תאורה, היוקרה למותגי בישראל בלעדיות קונספט חנויות במתחם, עוד ומתחמים , Antoniolupi ו- , Devon & Devon האיטלקי ים טבעיים: חומרים או עיצובי לזרם מוקדש אחד שכל קונספטואליים נפש לכל שווה ממחיר רחב, עלויות בטווח העולם מכל שיש למשל מיובא השיש ייחודיים. גיאוגרפיים מאזורים מוגבלות״ ל״מהדורות ועד מה בבעלותה, המצוי חדשני במפעל ומעובד החברה ידי על ישירות הפרקטים, בתחום קיים דומה מגוון תיווך. ופערי עלויות שמצמצם פרקט ריצופי דרך נדירים, אקזוטיים ודוסייר אירוקו, סקופאה, מעצי

מקום

1 פעם חמישית ברציפות!

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

Devon&Devon של חברת Intarsia בתמונה: סדרת

THE ART OF

PARQUET

מעוניינים לרצף את ביתכם בפרקט? אין בעיה. כל שנותר לכם כעת הוא לבחור בין עשרות רבות של אפשרויות, בשלל גוונים, מרקמים וסגנונות: מעצי סקופיאה אקזוטיים ועד עץ אלון קלאסי, מפרקט משולב באבן ועד בעל טקסטורה כשל אדרת דג. סינרגיה מבורכת בין מסורת עיצובית, חדשנות טכנולוגית וזמינות כלכלית של פרקטי איכות לקהל הרחב ימים אלה הם טובים במיוחד עבור רצפת העץ הפופולארית: מי שמלווה את התרבות האנושית פחות או יותר מהרגע בו ידע האדם להקיף עצמו בתקרה, קירות ורצפה, מציעה כעת לחסידיה הרבים מסביב לגלובוס שפע של אפשרויות עיצוביות ברמת איכות גבוהה ובתעריפים נוחים הרבה יותר מאלה המוכרים לנו. "הפרקט, בהגדרתו, הוא ריצוף קלאסי בעל מסורת ארוכת ימים", אומר ג'יימי "ולפיכך גם הטרנדים , HeziBank הרננדורנה, מנהל השיווק של חברת העכשוויים בתחום מתכתבים עם ההיסטוריה הארוכה שלו ושואפים ליצור מראה שהוא שילוב בין הישן לחדש, בין המודרני לקלאסי. דוגמה מצוינת לכך ניתן למצוא בטרנד הנוכחי בתחום ריצופי הפרקט אשר זכה לכינוי (אדרת דג) בשל הטקסטורה הייחודית: יחידות פרקט בגוונים Fish bones ס"מ, אורכן של 4-7 בהירים ואף אפורים (גוון המזוהה עם קרמיקה) שרוחבן מטר, והן מונחות בצורה משולשת המייצרת מראה 'עתיק', הומאז' 1.20 עד לזרם הקולוניאלי בשילוב אמירה ויזואלית עכשווית". כיום, בניגוד למצב בעבר, הפך פרקט העץ האירופאי האיכותי לזמין כלכלית עבור הקהל הרחב, שנאלץ עד כה להסתפק בחיקויי עץ. מסביר "עד לפני שנתיים, יובא מרבית הפרקט לישראל מסין, בעיקר מסיבות של עלות. לאחרונה נכנסו לשוק הישראלי חברות אירופאיות איכותיות המייצרות פרקט טבעי מיערות מבוקרים, העומדים בתקנים מחמירים. עלותו של הפרקט האירופאי משתווה כמעט לזו של הפרקט המיוצר בסין, אך איכות המוצרים, כמובן, אינה ניתנת להשוואה". פרקט מפירוק להעמקת הגוונים ס"מ. 7-24 הפרקט המסורתי מגיע ביחידות הנקראות 'פלנקים' ברוחב ס"מ. בימים עברו, היה הפרקט 16 הפלאנק הקלאסי עשוי עץ אלון ורוחבו עשוי מעץ מלא בעל מסה מסיבית, שמוסמר לקונסטרוקציית עץ על גבי הרצפה. בעידן המודרני, בו ניתן למצוא רצפת פרקט כמעט בכל דירה, נהוג להשתמש בפרקט רב-שכבתי שחלקו העליון עשוי מהעץ הרצוי ומתחתיו שכבות-שכבות של עצים עמידים המעניקים לפרקט חוזק ויציבות ומבטלים את הצורך בהדבקה או במסמור. אך חשוב לזכור שעל אף התהליך החדשני, עדיין מדובר בעץ כחומר גלם 'נושם', שמתרחב ומתכווץ בעקבות שינויים אקלימיים או שינויי לחות.עקב כך ממליץ הרננדורנה לבחור בפרקט מעץ אלון שמתמודד היטב עם האקלים הים

תיכוני שלנו. נדבך ייחודי ומקורי של יופי יתקבל אם נחפה את הרצפה בפרקט מיושן מפירוק שהשנים העמיקו את גווניו. הנקודה הירוקה של הפרקט זמינותם של חומרי גלם טבעיים מכל קצותיו של הגלובוס, פותחת בפני חובבי הפרקט אפשרויות חדשות ומרגשות: החל מעצים אקזוטיים כדוגמת עצי סקופאה, אירוקו, ודוסייר שגונם הטבעי נע בין אדום לאפור, המשלבים בין עצים ואבנים , Devon&Devon ועד חיפויי פרקט של המותג מלאכת מחשבת היוצרת דוגמה גיאומטרית או טבעית, : parquetry לכדי מעין שטיח ריצפה ויזואלי. בנוסף, כחלק מהמגמה הירוקה ניתן למצוא כיום גם פרקטים עשויים במבוק, שנחשב ליקיר חסידי איכות הסביבה והעיצוב כאחד, בזכות קצב גדילתו המהיר, חוזק סיביו ומראהו האופייני. דוגמאות אלה הן רק קצה-קצהו של עולם הפרקט העכשווי, שמעצביו משכילים לשלב בין יופיו הקלאסי של העץ המסורתי לבין מגמות וטרנדים עכשוויים בעולם עיצוב הבית, ובזכות כך הופכים את הרצפה למוטיב ויזואלי רב-יופי בחלל הביתי.

Devon&Devon של חברת Old Wood בתמונה: סדרת

RODANO CHALK 100 x 100

AMSTEL BLANCO 100 x 100

CASPIO GRIS 100 x 100

RODANO LIGHT GREY 100 x 100

HOMESTONE GREY 100 x 100

CASPIO ARENA 100 x 100

CLAIRE GRIS MT 100 x 100

LIENZ PERLA 100 x 100

CASPIO BLANCO 100 x 100

HOMESTONE PEARL 100 x 100

AMSTEL CEMENTO 100 x 100

LIENZ MARFIL 100 x 100

CLAIRE CEMENTO 100 x 100

RODANO TAUPE 100 x 100

LANCELOT GOLD 100 x 100

LIENZ GRIS 100 x 100

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

LIENZ TAUPE 100 x 100

RODANO DARK GREY 100 x 100

FLOOR / PORCELAIN ריצוף כללי

Cotto D ' Este חברת של אריחים בתמונה:

THOMAS WHITE 60 x 120

HELIX BLANCO 60 x 120

CORE MAT GREY 60 x 120

RODANO CHALK 60 x 120

SATVARIO _ ROYAL 60 x 120

E - PRIDE BLANCO MAT 60 x 120

CORE MAT WHITE 60 x 120

PULPISH PEARL 60 x 120

ARMANI 60 x 120

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

VISTA LEAD GREY 60 x 120

E - PRIDE HL MAT 60 x 120

THOMAS NERO 60 x 120

E - PRIDE GREY MAT 60 x 120

FLOOR / PORCELAIN ריצוף כללי

RODANO LIGHT GREY 60 x 120

CORE MAT BEIGE 60 x 120

TALO WHITE 60 x 120

VISTA BEIGE 60 x 120

ARES MAT GREY 60 x 120

THOMAS NATURAL 60 x 120

CORE MAT FUME 60 x 120

RODANO DARK GREY 60 x 120

TALO GREY 60 x 120

VISTA GREY 60 x 120

CORE MAT ANTHRACITE 60 x 120

LITHOS VERDE 60 x 120

Cotto D ' Este חברת של אריחים בתמונה:

VISTA BONE 80 x 80

CORE MAT WHITE 80 x 80

THOMAS WHITE 80 x 80

VISTA BEIGE 80 x 80

CARRARA MATT 80 x 80

CORE MAT GREY 80 x 80

TERRA WHITE 80 x 80

ARES MAT ICE 80 x 80

OCTAVIA BONE 80 x 80

TERRA GREY MMB 80 x 80

ARES MAT IVORY 80 x 80

THOMAS NATURAL 80 x 80

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

SHELL GREY 80 x 80

ARES MAT GREY 80 x 80

OCTAVIA GREY 80 x 80

VISTA GREY 80 x 80

ARES MAT BLACK 80 x 80

PULPISH PEARL 80 x 80

FLOOR / PORCELAIN ריצוף כללי

Cotto D ' Este חברת של אריחים בתמונה:

טבעי פרקט

אטום לבן כפרי אלון רב

לכה אפור אלון

לכה אנטיקטו

לכה צרפתי אלון רב

לכה גמר אפור

לכה גמר מעושן אלון רב

מעושן אפור אלון רב

לכה 50 אפור אלון רב

לכה גמר מעושן

לכה גמר מעושן אלון רב

לכה גמר טבעי אלון

לכה 49 אפור אלון רב

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

FLOOR / PARQUET ריצוף פרקט ולמינציה

Kronos בתמונה: ריצוף של חברת

R10

ARES IVORY 33 x 33

ARES ICE 33 x 33

ORIENT LIGHT ANTISLIP 33 x 33

ARES GREY 33 x 33

PREMIUM IVORY 33 x 33

ORIENT SOFT ANTISLIP 33 x 33

PREMIUM GRIGIO 33 x 33

PREMIUM FUME 33 x 33

OTANTIC ANTISLIP 33 x 33

ARES BLACK 33 x 33

FLOWER ANTISLIP 33 x 33

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

FLOOR / PORCELAIN ריצוף חדרים רטובים

R10

ARES MAT IVORY 60 x 60

CASPIO ARENA 60 x 60

CORE WHITE 60 x 60

CASPIO BLANCO 60 x 60

CLAIRE GRIS MT 60 x 60

ARES MAT GREY 60 x 60

AMSTEL BLANCO 60 x 60

HOMESTONE PEARL 60 x 60

CORE BEIGE 60 x 60

AMSTEL CEMENTO 60 x 60

HOMESTONE GREY 60 x 60

CORE GREY 60 x 60

CORE FUME 60 x 60

INSIGNIA BEIGE 60 x 60

CORE ANTHRACITE 60 x 60

ARES MAT BLACK 60 x 60

INSIGNIA GREY 60 x 60

R11

CORE BEIGE 33 x 33

CEMENTINA CREMA 35.8 x 35.8

CEMENTINA BIANCO 35.8 x 35.8

VISTA BONE 33 x 33

CEMENTINA BEIGE 35.8 x 35.8

CORE FUME 33 x 33

CEMENTINA NEBBIA 35.8 x 35.8

CORE GREY 33 x 33

CEMENTINA GRIGIO 35.8 x 35.8

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

VISTA GREY 33 x 33

CEMENTINA MOKA 35.8 x 35.8

CORE ANTHRACITE 33 x 33

CEMENTINA ANTRECITE 35.8 x 35.8

FLOOR / PORCELAIN ריצוף חדרים רטובים

Devon & Devon בתמונה: עיצוב

RIBERA GRIS 15.3 x 58.9

RIBERA BLANCO 15.3 x 58.9

WOODLAND NUT 33 x 33

PECAN TAUPE 15.4 x 60

WILD TAUPE 15.3 x 58.9

WILD BLANCO 15.3 x 58.9

WOODLAND GREY 33 x 33

PECAN GRIS 15.4 x 60

RIBERA CAOBA 15.3 x 58.9

RIBERA NATURAL 15.3 x 58.9

WOODLAND OAK 33 x 33

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

FLOOR / PARQUET R 10 ריצוף דמוי פרקט

Cotto D'Este אריחים של חברת : בתמונה

PALCO PIANO WHITE 30 x 90

BLANCO BRILO 30 x 90

PALAS BLANCO BRILLO 30 x 90

NARVAL WHITE BRILLO 30 x 90

PALCO PIANO IVORY 30 x 90

BLANCO MATE 30 x 90

PALAS BLANCO MAT 30 x 90

PALCO WHITE 30 x 90

PALCO PIANO BROWN 30 x 90

PALCO IVORY 30 x 90

TANUM WHITE 30 x 90

PALCO BROWN 30 x 90

ETIENNE RAYE IVORY 30 x 90

TANUM CENZIA 30 x 90

LIGHT STONE WHITE 30 x 90

DURBAN BLACK MATT 30 x 90

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

ETIENNE RAYE WHITE 30 x 90

TANUM CREMA 30 x 90

ETIENNE GREY 30 x 90

DURBAN BLACK SHINE 30 x 90

ETIENNE RAYE GREY 30 x 90

ETIENNE IVORY 30 x 90

BATHROOM חיפוי חדרי רחצה במגוון גדלים

Cotto D ' Este חברת של אריחים בתמונה:

BLUNT WHITE 30 x 60

BLANCO BRILLO 30 x 60

TALO WHITE 25 x 75

WAVE BLANCO 25 x 75

CARRARA MATT 30 x 60

POWDER SNOW 25 x 75

VISION BONE 25 x 75

MISTERY CREAM 30 x 60

BLUNT GREY 30 x 60

TALO IVORY 25 x 75

VISION GRIS 25 x 75

MISTERY TAUPE 30 x 60

MISTERY GREY 30 x 60

POWDER TORTORA 25 x 75

VISION GRAFITO MATE 25 x 75

POWDER TORTORA 30 x 60

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

POWDER CONCRETE 25 x 75

VISION TAUPE 25 x 75

POWDER AMBER 30 x 60

TALO GREY 25 x 75

WAVE NEGRO STN 25 x 75

BLUNT ANTHRACITE 30 x 60

BATHROOM חיפוי חדרי רחצה במגוון גדלים

Cotto D'Este אריחים של חברת : בתמונה

STREET COLD DECOR 20 x 50

TOURS PERLA 25 x 50

BLANCO BRILLO 20 x 60

PRIS BRILL BLANCO 20 x 60

MARNA ARENA 20 x 50

KALKSTEN ARTIC 25 x 50

COLBY PERLA 20 x 60

COLBY TAUPE 20 x 60

BATIM PLOMO 20 x 50

KALKSTEN EARTH 25 x 50

COLBY SC TAUPE 20 x 60

COLBY SC GRIS 20 x 60

BATIM ARENA 20 x 50

KALKSTEN SMOKE 25 x 50

COLBY GRIS 20 x 60

COLBY SC FIORD 20 x 60

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

MARNA PLOMO 20 x 50

BATHROOM חיפוי חדרי רחצה במגוון גדלים

גרמניה Dornbracht של חברת ברז : בתמונה

FRAMO HOPE

PALAZZANI ECO

FRAMO SMILE

ושרותים אמבטיה ארונות

מגירות ארון STAR

דרך 4

דרך 4

דרך 4

TOSCANA ארון

דרך 4

קצר פרח ברז

דרך 4

תלוי ארון OTTI

פרח ברז

לאמבטיה סוללה

פרח ברז

מגירות ארון WOODEN

לאמבטיה סוללה

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

BATHROOM

גרמניה Dornbracht של חברת ברז : בתמונה

כיורים

אסלות

אמבטיות

אביזרים

שמאל חור תלוי כיור

48 רימלס קאלה

70/170 אקרילית אמבטיה

טוש לראש מרובעת זרוע

50 x 25 תלוי כיור

55 רימלס קאלה

60/170 אקרילית אמבטיה

מרובע טוש ראש

תלויה אסלה PO

45 לבן כיור

טוש לראש עגולה זרוע

תלויה אסלה גבריט

עגול טוש ראש

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

דורוויט

קומפלט מוט

מים נקודת

BATHROOM

גרמניה Dornbracht חברת של Liss é ברז בתמונה:

כיורים

ברזים

60 נירוסטה כיור

מצבים 3 נשלף פרח פרהמו

לבן כיור האוזר

אפור כיור האוזר

ניקל נשלף מטבח ברז פרהמו

שחור גרניט מלכייט

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

KITCHEN ברזים / כיורים

גרמניה Dornbracht של חברת Pivot בתמונה: ברז

BLANCO BISELADO 7.5 x 15

BLANCO LISO BRILLO 7.5 x 15

BATIM ARENA 20 x 50

BLUE MIST 7.5 x 30

BLANCO LISO 7.5 x 15

BATIM PLOMO 20 x 50

NEGRO LISO 10 x 30

BATIM MOSAIC DESERT 20 x 50

MARNA PLOMO 20 x 50

NEGRO ROMO 7.5 x 30

CROSS SMART MIX 25 x 50

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

NEGRO LISO 15 x 15

TOURS SQ CLASSIC 25 x 50

NEGRO LISO 7.5 x 30

KITCHEN מטבח

CEMENTO LISO 10 x 30

BOTELLA LISO BRILLO 15 x 15

BOTELLA LISO 15 x 15

MARENGO LISO 7.5 x 30

BOTELLA LISO BRILLO 15 x 15

MARENGO LISO 10 x 30

AQUA BLUE 7.5 x 30

GRANATE LISO 7.5 x 15

GRANATE LISO MATE 7.5 x 30

COBALO LISO 15 x 15

COBALTO LISO 7.5 x 30

BURDEOS 7.5 x 30

גרמניה Dornbracht של חברת Pivot בתמונה: ברז

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

גרמניה Dornbracht חברת של Water Zone קונספט בתמונה:

WATER ZONE

הביתי המטבח את כובשים המים שימוש מצריכות הביתי המטבח מפעולות אחוז 60 מסורבל, עניין אחד: בכיור מתבצעות וכולן במים, מקבלים סוף-סוף, כעת, היגייני. ממש ולא יעיל לא מהפיכת את הכירו להם. הראוי הכבוד את המים רטובים אזורים ארבעה יצירת שכוללת Water zone ה- ושתייה אוכל הכנת בישול, לניקוי, במטבח ייעודיים בשנים אך הבית, של האמיתי לבו היה תמיד הביתי המטבח למקצועי והפיכתו בבית הבישול של קרנו עליית עם האחרונות, למשוכללים המטבחים גם הפכו המסעדות, במטבחי כמו כמעט לצליית מיוחדת ברזל פלטת לפוקאצ'ות, מיוחד תנור ויותר: יותר והכנת חימום אמצעי כל כי דומה סאם... לדים אידוי מכשיר בשר, ממש לא באופן השני, ומהצד במטבח. משלו למכשיר זכה אוכל את אליו שניקז בלבד אחד כיור עם לעבוד הבשלנים המשיכו מובן, הפעולות מכלל )!(60%- ל מגיע שנפחן למים, הקשורות הפעולות כל את שאבחנו מי כך? לא זה. על כשחושבים מוזר, קצת במטבח. כריסטיאן המעצבים הם הכפפה את להרים והחליטו הקיים המצב שנחשב Dornbracht הגרמני הברזים למותג סיגר ומי יקל . HeziBank חברת ידי על בישראל ומיוצג בעולם ולמוביל לאיכותי בתחום מפנה לנקודת שנחשבת Water zone מערכת התוצאה: שזכתה המערכת, בפרט. המים ואזור בכלל הביתי המטבח עיצוב " Initiative Besser Leben - " K ü cheninnovation בפרס ארבעה לטובת היחיד המסורתי הכיור התקנת את מבטלת היוקרתי, אחר לפן מותאם מהם אחד כל הביתי, במטבח נפרדים מים אזורי וחמה. קרה ושתייה ניקיון בישול, לבישול, הכנות המטבח: בעבודת שני מספרים הביתי״, הבשלן צרכי את מושלמת בצורה למפות ״רצינו את לייעל יכולים אנו בהן הצמתים את לאבחן ״במטרה המעצבים, איתנו שעובדים מעצבים ראיינו עיצובית. פונקציה באמצעות העבודה מקצועיים שפים ארכיטקטים, העולם), מכל מקצוע אנשי 300- (כ הפונקציות: ארבעת ותוכננו הוגדרו התהליך בסוף ביתיים. ובשלנים ההכנות באזור שתייה: והכנת ניקיון בישול, לבישול, מקדימות הכנות והפירות, הירקות מניקוי הפרודקטים, כל מוכנים לבישול המוקדמות אזור מחולק בהתאמה, והתבלינים. הנוזלים ומדידת הבשר חיתוך שטוח כמעט והשני להשריה עמוק האחד מים, אגני לשני ההכנות האוכל במרקם לפגוע לא כדי רך המים זרם זורמים. במים לשטיפה האזור הרדוד. המים אגן על במדויק ״מתלבש״ החיתוך וקרש העדין הסירים את גם שיכיל כך ורחב עמוק הכיור הבישול: אזור הוא השני המטבח את שעושים הזרמים ארבעת

תנועה רדיוס מאפשר ועיצובו לכיריים סמוך ממוקם והברז הגדולים להסירו צורך ללא לתבשיל מים להוסיף ניתן וכך במיוחד, רחב הניקוי פעולות את הופך הניקוי, אזור השלישי, האזור מהכיריים. בכיור, מותקנים הדיספנסרים והיגייניות: מהירות יעילות, למקסימום כדי במיוחד חזק המים זרם כפתור, בלחיצת מתכוונן הניקוז חור לשלב יותר עדין לזרם אופציה ישנה ובברז אוכל שאריות להסיר הכלים להשריית אחד חלק לשניים: מחולק הכיור הסבון. שטיפת מעוצב הרביעי השתיה אזור לשטיפתם. ורחב, עמוק שני, וחלק המים וניקוז השתייה כוס להנחת חרכים עם משטח ועליו קטן ככיור נסתר במקום מותקן הטיהור ומסנן יחסית, עדין, המים זרם העודפים. מיועדת , Universal החמישית, המערכת הברז. בקווי פוגע שאינו מערכות של המרכזיים היתרונות את ומאגדת קטנים למטבחים מותאמת המים ועוצמת ורדוד, עמוק אגנים, לשני מחולק כיור המים: פעולות. למגוון המראה בין אפשרי, בלתי כמעט נדיר, שילוב היא המטבח עבודת איך שהרי ורבת-משתנים: סיזיפית כפיים לעבודת הדמיון למחוזות כשהשיש והלימון, האניס רוטב של המדויק הטעם את לברוא תצליח ביותר הבולטת תכונתו לכן, והתנועה. העין על שמכבידים כלים עמוס פרט כל השף: עבור ״עובד״ שהוא בכך היא המקצועי המטבח של יעילה לזורמת, המטבח עבודת את שיהפכו כך מתוכננים שבו ופרט ועד כלים עמוס מכיור - שהיא ומגבלה חסימה כל ואינטואיטיבית. מנחיתים הנדרשת, הפעולה את תואמת אינה שעוצמתו מים זרם ותסכול. עצבנות רגעי אל נחשקים מחוזות מאותם השף את עם מדויקת עבודה חשובה כמה עד מבינים לא האנשים ״רוב , Frank Buchholz המישלן כוכב בעל הגרמני השף מסכם מים״, הקפאה. או חימום מכשירי עם מדויקת לעבודה זהה ״חשיבותה ובסופו הניקוי זמן את להכפיל יכולה מדויקת לא מים זרם עוצמת זרם שני, מצד כראוי. הלכלוך כל את להסיר לא גם דבר של ובמרקמם. בצורתם יפגע מדי עדינים פרודקטים על מדי אגרסיבי כולה הארוחה טעם על במישרין משפיע המים של טעמם בנוסף, המים. טעם על משפיעה שאינה איכותית צנרת להבטיח יש ולכן שלה המוצא שנקודת בכך הוא Water zone מערכת של ייחודה את הופכת ומעוצבת, מתפתחת היא ומשם הבשלן, של צרכיו הוא יותר״. וטבעית זורמת ובעיקר היגיינית ממוקדת, לגמישה, ההתנהלות והמים המישלן כוכב השף,

HeziBank ב- בלעדית Dornbracht www . hezibank . co . il סנטר דיזיין

03-9059000 . , טל 4969102 , פתח תקווה 2 מרכז לוגיסטי/משרדים: סמטת התבור | 03-6166641 . , בני ברק, טל 2 תצוגה: דיזיין סנטר, לח”י | 4969102 , פתח תקווה 2 דואר: סמטת התבור

Made with FlippingBook - Share PDF online